OBSERVATIES VAN ONZE KERK

Lutherse Notities

 

Bij zijn eerste 'Lutherse Notities' schrijft Jibbo Poppen:

In navolging van wijlen Henk Noordhuis zal ik proberen in deze rubriek voor de kerkbladen een beeld te geven van 'onze kerk'. Dat wil ik doen aan de band van de vergaderingen van de verschillende synodes. In de loop van deze rubriek zal 'onze kerk' langzaam veranderen van kleur. We zijn immers op weg naar de Protestantse Kerk in Nederland, de vereniging van hervormden, gereformeerden en lutheranen, die volgend jaar december zal worden besloten. We gaan in dat opzicht een spannend jaar tegemoet.

In deze eerste aflevering wil ik u iets doorgeven van de besluiten, die zijn genomen tijdens de gezamenlijke vergadering van de drie synodes van 21 tot 23 november en die van 12 en 13 december. De uiteindelijke goedkeuring van die besluiten vond plaats tijdens de eigen synodevergadering op 13 december, na afloop van de triosynode.

 

 

 

 

 

 

 

Naam verenigde kerk wordt Protestantse Kerk in Nederland

De naam van de verenigde kerk, die de voortzetting zal zijn van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden wordt definitief Protestantse Kerk in Nederland. De triosynode nam dit besluit al tijdens de vergadering van 21 tot 23 november. De drie synoden bekrachtigen dit tijdens afzonderlijke vergaderingen op 13 december. Op 13 december 2003 nemen de drie synoden het besluit waarmee de kerkvereniging een feit zal zijn.

Oog voor kleine gemeente bij samenstelling kerkenraad

De evangelisch-lutherse synode ging akkoord met de tekst van een aantal ordinanties (praktische uitwerkingen) van de kerkorde van de verenigde kerk. Ordinantie 4 gaat over de ambtelijke vergaderingen van de kerk. In de gemeente is dat de kerkenraad. Volgens de oorspronkelijke tekst zou de kerkenraad minstens zeven leden moeten hebben, verdeeld over de ambten in de gemeente: predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.
Na een interventie door de evangelisch-lutherse synode werd artikel 6 aangevuld. Dit om kleine gemeenten bestuurbaar te bouden. Zij zijn immers zelden in staat een kerkenraad van een dergelijke omvang op de been te brengen. Gemeenten met minder dan 300 leden mogen een kleinere kerkenraad samenstellen.

Regeling financiŽle bijdragen Protestantse Kerk in Nederland

Ondanks alle geestelijke goederen kan de kerk niet zonder geld. Dat geldt voor de plaatselijke gemeente, maar ook voor de landelijke kerk. Voor dit laatste worden momenteel aan de gemeenten van de Evangelisch-Lutherse Kerk heffingen opgelegd per lidmaat. We kennen die bijvoorbeeld als de Kas Algemeen Bestuur. In de andere twee kerken zijn weer andere regelingen. De synode van onze kerk ging op 13 december akkoord met het nieuwe systeem van bijdragen, die quotisatieregeling is genoemd. De nieuwe financieringsregeling zal ingaan op 1 januari 2004, als de verenigde kerk een feit zal zijn.
Volgens nieuwe financieringsregeling betaalt straks zowel een lutherse, een hervormde als een gereformeerde plaatselijke gemeente drie verplichte bijdragen: een kerkrentmeesterlijk quotum, een diaconaal quotum, en een bijdrage aan de Solidariteitskas. In de toekomst kan daar voor de gereformeerde en de lutherse gemeenten nog een nieuwe verplichte bijdrage bijkomen, nl. die aan de omslagregeling voor de traktementskosten van predikanten. De hoogte van de bijdragen moet nog worden vastgesteld.
Overigens betekent dit niet dat lutherse gemeenten meer geld kwijt zullen zijn aan het landelijk kerkverband. In veel gevallen zal er sprake zijn van een lagere afdracht. Invoering van de nieuwe regeling zal worden uitgesmeerd over een periode van vijf - tot tien jaar.

Algemeen directeur dienstenorganisatie benoemd

Het kerkelijk 'bedrijf van de SoW-kerken -de dienstenorganisatie - heeft een nieuwe algemeen directeur. Ir. Wouter van Santen is per I januari 2003 door de synode in deze functie benoemd. Hij was al waarnemend directeur sinds 1 januari 2002. Hij leidde in die functie een grote reorganisatie van de dienstenorganisatie (het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht en negen Regionale Dienstencentra). In verband met financiŽle problemen moest het aantal personeelsleden worden teruggebracht van 525 naar 400. Deze operatie is nu bijna voltooid. Er zullen waarschijnlijk geen gedwongen ontslagen vallen.

Raadpleging evangelisch-lutherse gemeenten over kerkvereniging

In de maanden februari tot en met mei zal er in de gemeenten van onze kerk een raadpleging plaats vinden over het verenigingsproces met hervormden en gereformeerden. Kerkenraden worden uitgenodigd een advies uit te brengen aan de synode. De synode zal uiteindelijk op 13 december 2003 een besluit nemen over de kerkvereniging. Voor de raadpleging gaan de leden van de evangelisch-lutherse synode op tournee langs de gemeenten. Het is de keus van de kerkenraad om voor de raadpleging een gemeentevergadering bijeen te roepen of om die te houden in het kader van een kerkenraadsvergadering.

Amstelveen samengevoegd met evangelisch-lutherse gemeente Amsterdam

De evangelisch-lutherse gemeente Amstelveen zal worden samengevoegd met die van Amsterdam. Amstelveen wordt een van de brandpunten van luthers Amsterdam. Beide gemeenten hadden de wens te kennen gegeven samen verder te willen. Amstelveen ontstond in 1959 als zelfstandige gemeente. Daarvoor was het een wijkgemeente van Amsterdam. De synode ging op 13 december akkoord met de vereniging.
Tekst: Jibbo Poppen