OECUMENISCHE ONTWIKKELINGEN

 
 

De lutheranen in Nederland hebben zich altijd wat afzijdig gehouden van de bewegingen van de grote Nederlandse kerkgenootschappen.
Wel waren er contacten met lutherse landskerken in Noord-Duitsland. Verder verleent de 'Martin Lutherbund' steun aan kleine Europese lutherse kerken, dus ook aan de Nederlandse lutherse kerk

Markante jaartallen sinds de tweede helft van de 20ste eeuw

1968 Consensus met de Ned. Hervormde Kerk over het H. Avondmaal. Hij houdt in: een erkenning van de ambtsbevoegheden binnen beide kerkgenootschappen, en het serieus nemen van de onderlinge leerverschillen.

1973 Leuenberger Konkordie: een document waarin wordt beschreven, hoezeer de lutherse en calvinistische standpunten inzake het H. Avondmaal onder één noemer kunnen worden gebracht.
Dit geschrift heeft geen confessionele status, maar is wel een mijlpaal in de toenadering van vertegenwoordigers van de beide kerkelijke tradities.

1986 Verklaring van Overeenstemming: de grondslag van de op te stellen kerkorde die zal gaan fungeren in de 'Verenigde Protestantse Kerk.' Dit is de voorlopige naam van de beoogde fusie van Gereformeerde Kerken, Nederlandse Hervormde Kerk en Evang.-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden; deze naam is in 1993 in gebruik gekomen.

1997 De definitieve tekst van het concept van genoemde kerkorde wordt vastgesteld.

1999 Het Landelijk Diensten-Centrum te Utrecht vervangt de drie afzonderlijke bestuursgebouwen.

2002

De trio-synode besluit tot de naam 'Protestantse Kerk in Nederland'

2003

In de maand mei is de pkn een feit