SAMEN OP WEG

de slotprocedure van Samen op Weg

september 2002

In de laatste fase van het proces moeten de verenigde kerken een naam kiezen, omdat zij enige tijd geleden hierover geen overeenstemming konden bereiken. Als er een naam is gekozen, zu1len de classes en gemeenten zich daarover uitspreken, waarna het voorstel terugkeert in de synode van 12-14 juni 2003. Dan staat ook het verenigingsbesluit geagendeerd.
Daarna heeft de hervormde synode een zitting in dubbele samenstelling. De gereformeerde synode sluit eind juni en opent in september een nieuwe synode, omdat de kerkorde formuleert dat twee verschillende synoden zich over dit soort zaken hebben uit te spreken.

Als daarna alle reactie bekend zijn, kunnen de drie synoden op 12 december 2003 het definitieve fusiebesluit nemen. Tot die tijd zal de triosynode zich buigen over genera1e regelingen, dat zijn detailbepalingen over bijvoorbeeld de techniek van ledenregistratie, consulentschappen, nadere regelingen rond verenigingen, preekbevoegdheden etc.
Ook komen er overgangsbepalingen om de vereniging soepel te laten verlopen.
Verder komen er initiatiefgroepen om over het proces informatie te geven aan kerkenraden, gemeentebijeenkomsten, classica1e vergaderingen etc.
Aan de verschillende modaliteitsorganisaties is verzocht mensen af te vaardigen in deze modaliteitsgroepen.
Ook komen er brochures over speciale SoW-thema's.