TEKSTEN die regelmatig of bij bijzondere gelegenheden voorkomen in de Liturgie
 

GLORIA IN EXCELSIS DEO

Ere zij God in den hoge
en op aarde vrede, bij mensen des welbehagens.
Wij loven U, wij aanbidden U, wij prijzen U, wij danken U,
vanwege uwe grote heerlijkheid.
HEER, God, hemelse Koning, God almachtige Vader
HEER, eengeboren Zoon, Jezus Christus, Gij Allerhoogste,
HEER God, Lam Gods, Gij Zoon des Vaders,
Gij die der wereld zonden draagt, erbarm u onzer,
Gij die der wereld zonden draagt, neem onze smeking aan.
Gij die zetelt ter rechterhands des Vaders, erbarm u onzer.
Want Gij alleen zijt heilig, Gij zijt alleen de HEER,
Gij zijt de Allerhoogste, Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.

Amen

COLLECTA

God wordt gevraagd, zijn heil te gedenken - 'het verleden'
dan het gebed waarin iets gevraagd wordt - 'het heden'
tot slot de hoop en belofte van een Godgewijd leven - 'de toekomst'

Een Collecta in een Hoofddienst wordt besloten met een regel waarin naar drieëne God verwezen wordt.
Collecta's in de getijdediensten worden besloten door de eenvoudiger regel 'Door Christus onze HEER.'

Als voorbeeld de Collecta op de Tiende zondag na Trinitatis:

Eeuwige Koning en HEER aller heren, Gij die ons door het evangelie geroepen hebt om uw volk te zijn en erfgenaam van uw beloften,
Wij bidden U: leidt ons tot de kennis van uw heilzame en genadige wil,
opdat wij verstaan wat tot onze vrede dient.
Door onze HEER Jezus Christus uw Zoon, die met U en met de Heilige Geest, een enig God, leeft en regeert tot in de eeuwen der eeuwen, Amen

 

 

 

 

DOOPVRAGEN

Ouders, ik stel u thans, nu uw kind het sacrament van de H. Doop heeft ontvangen,
de volgende vragen:
Wilt u uw kind aanvaarden als genadegave Gods,
het christelijk opvoeden
en er voor zorgen dat het een levend lidmaat van Christus' Gemeente 1) kan blijven
door het voor te gaan in een leven van liefde
zoals Christus ons heeft liefgehad?

Antwoordt dan 'ja'.

De vragen aan de peter(s) of/en de meter(s):

Zuster(s) (en) broeder(s)
U bent hier als meter(s) (en) peter(s)
van het thans gedoopte kind.
Ik stel u de volgende vragen:
belooft u, dat u namens de Kerk 1)
dit kind onder uw hoede neemt,
dat u de ouders bij de opvoeding helpt,
en, wanneer de ouders het niet christelijk kunnen opvoeden,
er voor te zorgen dat het een levend lidmaat van Christus' Gemeente 1) kan blijven,
door het voor te gaan in een leven van liefde
zoals Christus ons heeft liefgehad?

Antwoordt dan 'ja'.

1) hier wordt de wereldwijde Kerk bedoeld, ofwel ( in de oude uitdrukking ) de christenheid.