UITGANGSPUNTEN EN VERWIJZINGEN
bijgewerkt:  12 jan 2006

De Tien Woorden in een cyclus preken van Epifanie tot en met de Paastijd 2006

Exodus 20 : 1-17 in de ‘gereformeerde telling’Waarom heb ik de keuze gemaakt om de Tien Woorden onderwerp van de Verkondiging te maken? Dat komt omdat ik vanaf het einde van mijn opleiding zeer intens met de Tien Woorden bezig geweest ben. In 1979 begon ik met de kerkelijke opleiding in Amsterdam, en was parttime leraar godsdienst en bijbels Hebreeuws in Rotterdam.
In 1980 heb ik vele preken van Thom Naastepad gehoord, en ben deelnemer geweest van zijn studiekring. In dat jaar behandelde hij de Tien Woorden. De uitleg van Naastepad heeft grote indruk op mij gemaakt.
Een theologiestudent moet zich bewust zijn van zijn/haar ontvankelijkheid voor sterke indrukken. Je kunt door het lezen van een boek of het horen van een college ‘verslingerd raken’ aan de visie die daaruit spreekt. ‘Dit is het!’ Maar weken later kijk je er weer nuchter tegenaan en kun je andere standpunten serieus nemen.
Naastepads uitleg heeft mij op een spoor gezet waarvan ik nooit afgeweken ben. Hiermee zeg ik niet dat Naastepad de alleenzaligmakende waarheid in pacht had. Soms draafde hij door of geraakte in de eenzijdigheid door de ijzeren consequentie waarmee hij aan zijn uitgangspunten vasthield.
Toch zijn die uitgangspunten mij altijd bijgebleven. Zij zijn mijn leidraden om te luisteren naar de Tien Woorden. Zij passen goed in het gedachtengoed van de ‘Amsterdamse School,’ een theologische richting waarin theologen als K.H. Miskotte, K. Kroon, R. Zuurmond en K.A. Deurloo te vinden zijn.
Zonder te streven naar volledigheid noem ik enkele van deze uitgangspunten – onvolledig omdat ik mij beperk tot wat ik relevant vind bij de uitleg van de Tien Woorden:

TeNaCh (wat wij Oude Testament noemen) is een anti-heidens getuigenis.
Israël heeft van de Heer geen universele zedenwet gekregen.
De Tien Woorden zijn een handvest van bevrijding.

De laatste regel zou eigenlijk bij de uitleg van de Tien Woorden op de eerste plaats moeten staan. Het slot (maar niet een echt slot...) is: Christus is de vervulling van de Torah.

Deze stellingen mogen geen doel op zichzelf zijn. Zij dienen de verkondiging. En verkondiging is wat de Tien Woorden zijn.


In de maand januari hoop ik twee preken te houden over het Eerste der Tien Woorden, en in de maand februari twee over het Tweede der Tien Woorden.
De overigen zullen aan de orde komen in telkens één Eredienst.

W. Baan

De Eerste zondag in de Epifaniëntijd  Op deze zondag vieren wij de verschijning in heerlijkheid van Christus. Dit spreken over 'de heerlijke verschijning' is ontleend aan verschijningen van de Heer waarover wij horen in de Torah en de Profeten. Ook het 'Ik ben de Heer uw God' hoort daarbij.   lees de preek lees de preek

 

De Vierde zondag in de Epifaniëntijd  De Tien Woorden zijn zorgvuldig samengesteld. Wij zullen horen dat de opbouw van één tot en met tien zelf al verkondiging is, en de inhoud stempelt: het bijeen houden van God en de naaste.   lees de preek lees de preek

 

Zondag Septuagesima  De verkondiging uit het Tweede der Tien Woorden is wel zeer actueel: het beeldverbod binnen de Islam, waarover zoveel te doen is. Kerkgangers mogen leven zonder beeld van de Heer, want dan alleen zijn zij vrij. De Heer zelf immers is vrij, niet in een beeld vast te leggen.   lees de preek lees de preek

 

Zondag Quinquagesima  Wie de Heer, vastlegt in een beeld, miskent zijn bevrijdende werk. Ook kan de ander (partner, vriend) in mijn leven uitsluitend heilzaam aanwezig zijn, indien hij/zij werkelijk een ander zijn mag. De Kerk belijdt Christus als zuivere beeld van God, en daarom hoeven wij ons niet druk te maken over beeldvorming van God.   lees de preek lees de preek

 

Zondag Reminiscere  De Naam van de Heer is de som van al wat de Heer heeft gedaan en nog steeds is voor zijn volk. 'In zijn Naam' wil zeggen: op zijn gezag. Zo mag de Kerk spreken en doen en bevestigt vandaag een pasgekozen diaken, ook op Christus' gezag: hij heeft het gezegd. Het diakonaat hoort bij de allereerste werkzaamheden van de jonge christengemeenten.   lees de preek lees de preek

 

Zondag Laetare  De Zevende dag is aan Israël gegeven als een ophoud-dag. Hiermee zet de Heer zijn volk in de vrijheid, ook in de tijd. Wij worden verlost van het almaar doorgaan en en verder willen komen. Zo wordt deze dag met vreugde gevierd.   lees de preek lees de preek

 

Zondag Palmarum  Vader en moeder zijn niet erenswaardig omdat zij onze biologische verwekkers zijn. Zelfs niet om dat zij, zoals het religieuze moralisme wil, namens God macht over ons hebben. Maar zij zijn dragers van de heilstraditie.   lees de preek lees de preek

 

Goede Vrijdag  'Gij zult niet moorden' leggen wij het beste uit vanuit die ene moord op Christus. Want alleen zo wordt ons verkondigd dat door de bloedstorting van Christus ons bloedvergieten tot staan wordt gebracht en verzoend wordt.   lees de preek lees de preek

 

Hoogfeest van Pasen  'Gij zult niet moorden' horen wij vandaag als Paasverkondiging. Christus is opgestaan temidden van de vermoorden en dat is de tegenzet van de Heer. Daarom worden wij opgeroepen, kritisch te blijven jegens tegen elke vorm van geweld.   lees de preek lees de preek

 

Zondag Cantate  'Gij zult niet hoereren' leggen we uit met de woorden uit de eerste lezing over de 144.000 voor de hemelse troon die de titel 'maagd(delijk)' krijgen. Aan de orde is hier niet het vieze, of het moreel verwerpelijke, maar wij stellen opnieuw de machtsvraag.   lees de preek lees de preek

 

Hoogfeest van Pinksteren  Deze preek haalt iets in: wat bij de preek over het Derde der Tien Woorden is blijven liggen. Is de belijdenis van de Naam exclusief en hebben de apostelen op het Pinksterfeest de enige ware christelijke Kerk gesticht? Veronachtzamen we niet dat Petrus en de zijnen Joden waren en hun bijbel 'ons' Oude Testament was...!   lees de preek lees de preek

 

Feest van Trinitatis  Het Zesde en Zevende der Tien Woorden gaan over misbruik van mensen. Zou dan het Achtste enkel gaan over het ontvreemden van dingen? Dit gaat ook over mensen, en het is een misbruik dat op wereldschaal plaatsvindt. De machtsvraag stellen is hier opnieuw de beste aanpak...!   lees de preek lees de preek

 

Vierde zondag na Trinitatis  Het Negende der Tien Woorden vermeldt uitdrukkelijk de naaste. Daar komen de Tien Woorden op uit, én de bevrijdende God wordt niet vergeten. Het is de God van Israël die opkomt voor de hulpelozen, zij die vermoord, verkracht of vervreemd zijn. Tegen het vals getuigenis dat de wereld afgeeft, rechtvaardigt de Heer deze kleinen en machtelozen.   lees de preek lees de preek

 

Elfde zondag na Trinitatis  Het Tiende der Tien Woorden lijkt een zwak slotwoord. Toch is het wezenlijk dat wij de naaste toelaten, onze naaste te worden. Met al wat hem/haar ten dienste staat, is de naaste onze naaste. Dan hoeven wij dat alles niet te begeren.   lees de preek lees de preek