VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

Gemeentevergadering in september 2008

TRINITATISKAPEL

Eerder dan gebruikelijk roepen wij u op om aan de gemeentevergadering in 2008 deel te nemen. Deze zal zijn op 14 september a.s. na afloop van een verkorte Avondmaalsdienst.
Wij zullen u informeren over de gevolgen van de snel verslechterende financiële situatie van onze Gemeente.
Wat kunt u verwachten op deze vergadering?

Een korte uitleg aan u over:
het verschil in doelstelling van de besteding van geld door Diaconie, Kerkbeheer en Restauratiefonds.
de verantwoording van deze besteding aan de regionale en landelijke organen.
het door ons zelf niet meer aan te zuiveren structurele tekort van Kerkbeheer.

Een gesprek met u over:
(on)mogelijkheden van plaatselijke en regionale samenwerking.
handhaven van het beleid, dat instandhouding van het kerkgebouw ten behoeve van de Eredienst voorop zet.
beoogde maatregelen om de hoogste kostenposten aanzienlijk omlaag te brengen en bronnen van inkomsten meer op te laten leveren.

De kerkenraad heeft in twee vergaderingen in de maand juli j.l. over deze aandachtspunten verkennende gesprekken gevoerd. Weest u er zeker van dat het onze opzet is, het gemeenteleven in zijn huidige vorm te handhaven. Gaat u er wel op voorhand van uit, dat de omvang van de activiteiten moet worden teruggebracht.

Inmiddels zoekt de kerkenraad contact met de classis Dordrecht, enkele andere lutherse kerkenraden in de regio, en de financiële commissie van de lutherse synode.
Ds Baan gaat in gesprek met de synodepresident mevr. ds I. Fritz.

De kerkenraad hoopt dat velen van u in staat zijn aan de gemeentevergadering deel te nemen en groet u alle van harte.