STRENGE BONDS-KRITIEK OP ONZE BELIJDENIS
 
Lutherse Kerk te licht bevonden
De orthodoxe richting in de Nederlandse Hervormde Kerk is in 2003 verdeeld geraakt over het al dan niet meegaan met de fusiekerk. Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Ned. Hervormde Kerk heeft uiteindelijk gekozen voor meegaan, dit tot verdriet van de rechterflank van die Bond.

Bijna 70 streng-hervormde Gemeenten hebben afgesproken: wij laten ons niet meenemen in de Protestantse Kerk in Nederland (pkn). Zij zijn bezig met de oprichting van een Hersteld Ned. Hervormde Kerk. Zij hopen op een toename tot meer dan 100 Gemeenten.
Was vroeger het ‘homo-huwelijk' hét breekpunt, nu is ook de lutherse belijdenis een steen des aanstoots voor de streng-hervormden. Zij kunnen niet aanvaarden dat naast hun drie hervormde belijdenisgeschriften ook onze Augburgse Confessie en de Catechismus van Luther de grondslag van de pkn vormen. Want, zeggen zij, nu zijn er tegenstrijdigheden in die grondslag binnengeslopen. De hervormde belijdenisgeschriften zijn
geheel bijbels, maar van de lutherse is dit niet te zeggen...
Hoezo! vragen wij ons af...

Een bericht in het Nederlands Dagblad van 18 maart jl. geeft ons antwoord. Daar staat een verslag van een voorlichtingsavond van het ‘Comité tot behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk.'
Spreker was ds C.J.P. van der Bas uit Woudenberg. Hij kon zijn gehoor precies vertellen wat er schort aan de lutherse belijdenisgeschriften.
Ongedoopte kinderen zijn (volgens hem) in de lutherse visie verloren als zij komen te overlijden. Bovendien vindt hij de houding ten opzichte van het avondmaal te rooms-katholiek. Maar het meest storende punt vindt hij nog wel de Augsburgse visie op de uitstorting van de Heilige Geest. Volgens de predikant luidt de lutherse visie dat de Geest - eenmaal over iemand uitgestort - ook weer kan verdwijnen. *)
Mijn eerste reactie was: ‘Uit het verband gerukt...!' Daarna vroeg ik me af of ds Van der Bas deze punten wel eens met lutheranen besproken heeft... Ik vrees van niet.

Het minste wat wij kunnen doen is: duidelijk zijn over wat wij geloven en een gezond gevoel van eigenwaarde koesteren: de lutherse overtuiging leeft onder tenminste 70 miljoen mensen over de hele wereld!

W. Baan

*) een studieartikel over deze punten bereid ik voor: wordt vervolgd!ACTUALITEIT
 
pkn-leiding naar de rechter

Kunt u het nog volgen? De leiding van de pkn, in Utrecht residerende, bereidt een proces voor tegen de bovengenoemde streng-orthodoxe Gemeenten die samen de naam Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk hebben aangenomen. Dit is voor de pkn-leiders onaanvaardbaar. De pkn is, zeggen zij, de enige echte voortzetting van de vroegere Ned. Hervormde Kerk. Deze naam is notarieel vastgelegd voordat de pkn tot stand kwam.
Toch zijn er nog vele honderden Gemeenten die deel uit maken van de pkn en gewoon 'Hervormde Gemeente' blijven heten. Vandaar mijn vraag: kunt u het nog volgen...?

Het zou verwarrend zijn, zegt de pkn-leiding, wanneer er naast de pkn een kerkgenootschap zou bestaan dat ‘hervormd' heet.
Maar zelf vindt de pkn-leiding het normaal, dat er plaatselijk wel aparte Gemeenten bestaan die onderdeel van de pkn zijn, maar toch hervormd blijven heten omdat ze plaatselijk niet met een gereformeerde en/of lutherse Gemeente gefuseerd zijn tot ‘Protestantse Gemeente.' Protestantse Gemeente kan een nieuwe - dus vierde - plaatselijke Gemeente zijn...
Alsof dat niet verwarrend is!
Niet enkel buitenstaanders moet ik deze krankzinnige structuur aan het verstand brengen, ook eigen gemeenteleden moeten het telkens weer uitgelegd krijgen.

Dezelfde narigheid zit er aan te komen rond de naam ‘gereformeerd.' Typisch overigens dat al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw in vele plaatsen twee aparte kerken bestaan die zich allebei gereformeerd noemen. Maar de ene is gereformeerd in het synodeverband van de Doleantie (1888) en de andere is gereformeerd vrijgemaakt (de artikel 31 kerken). Om verwarring te voorkomen gebruikt de laatste toch wel de bijnaam ‘vrijgemaakt,' maar noemt zich officieel ‘gereformeerd.'
Waarom kunnen hervormden en hersteld-hervormden ook niet zo naast elkaar verder gaan? Maar nee, de pkn-leiding bereidt een proces voor.
Onthullend en beschamend.

W. Baan