VAN DE VOORZITTER

mededeling per 1 september 2007

TRINITATISKAPEL

Van de voorzitter aan de meelevenden:

Het besluit van de cantor-organist om de samenwerking met onze gemeente te beëindigen heeft de afgelopen maanden veel reacties losgemaakt. Inmiddels zijn we met hem overeengekomen dat hij geen medewerking meer zal verlenen als organist bij onze vieringen. Dat betekent dat we op korte termijn op zoek moeten naar iemand die hem kan vervangen.

Gelukkig is dhr Ouwehand bereid enkele orgelbeurten extra voor zijn rekening te nemen.

Verder kan ik u melden dat er een commissie is samengesteld die de kerkenraad zal gaan adviseren omtrent de benoeming van een opvolger van de cantor-organist. Een en ander is nog in heel pril stadium en het is te voorbarig om daar al mededelingen over te doen. Maar uiteraard houden wij u op de hoogte zodra er meer bekend is.

Hartelijke groet aan u allen,
mw. Alice Kramer

zie ook op deze pagina het kerkenraadsverslag van september

NIEUWS

VERBOUWING
Langzamerhand verandert er het een en ander in de kerk. U moet zeker eens in de keuken gaan kijken. Niet alleen hebben we veel spullen kunnen overnemen uit de gesloten Morgensterkerk, kopjes, glazen, een afwasmachine en noem maar op. Ook de kastjes hebben een kleurtje gekregen, er ligt nieuw zeil en er is een extra werkblad. Het is een heel andere keuken geworden.
De volgende stap is de tuin. Misschien heeft u de dorre zandvlakte die er nu ligt al gezien. Er gaat veel veranderen. De tuin had weinig uitstraling: grijze tegels, een conifeer en een onduidelijke plantenverzameling in het zonnigste gedeelte van de tuin. En ergens tussen of achter die planten het borstbeeld van Maarten Luther. De tuin was ook niet functioneel. De ruimte nodigde niet uit tot gebruik. Dat gaat nu veranderen. De firma "Groen en zo" heeft een prachtig ontwerp gemaakt. Luther krijgt een mooie plek op een sokkel, de tuin wordt opnieuw bestraat en voor de klimop komen lei-fruitbomen te staan.
Daarna komen er stoelen in de tuin. Niet alleen kunnen we dan na de dienst buiten zitten als het mooi weer is, de tuin kan ook bij de verhuur betrokken worden. Er is nu al belangstelling om er concerten in de open lucht te geven.
Deze maanden wordt de tuin onder handen genomen. Volgend voorjaar drinken we koffie in de tuin.

Wim van den BosVAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

kerkenraadsvergadering op 3 september 2007

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op maandag 3 september.
Er waren veel punten ter bespreking, niet alleen omdat de zomervakantie afgelopen is, maar ook omdat er veel gaande is dat onze aandacht vraagt.

De belangrijkste punten - de eerste twee zijn naar aanleiding van de notulen:
Deze zomer heeft voor het eerst een kerkenraadslid materiaal van ds Baan gekregen, om dat te gebruiken bij een uitvaartdienst tijdens de veertien dagen dat ds Baan afwezig was.

Het betreft dan met name meelevenden voor wie we liever geen vervangende predikant vragen.

De voorzitter heeft opnieuw met de cantor-organist gesproken. Overeengekomen is, dat de cantor-organist in de laatste maanden voor zijn vertrekdatum geen Diensten begeleidt.
Bij de mededelingen van pastorale aard spreken we over de zieken en over andere dingen die we als kerkenraadsleden moeten weten.

Op 9 oktober wordt in ons gemeentecentrum een regionale kerkenraadsvergadering gehouden. Het gaat om de Gemeenten in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.

De Postlijst bevat een ruim aantal nota’s van het pkn-bestuur. De bedragen zijn groot en drukken zwaar op onze kerkexploitatie. Dan komen er de bedragen bij die reeds zijn uitgegeven aan het opknappen van de keuken, de keukeninventaris en de orgelmotor, en de te verwachten uitgaven voor het sauzen van binnenmuren van het kerkgebouw. Het totaal is meer dan € 20.500,=.

Zo gaat de behandeling van de post geleidelijk over naar het agendapunt financiën. Daaronder bespreken we de binnengekomen offerten.
Dhr Van Leeuwen presenteert een brief die hij wil sturen aan bedrijven in de Vriesestraat en aan ‘grote huurders.’ Daarin vraagt hij om financiële steun voor het opknappen van onze tuin.

De Commissie benoeming organist heeft verkennende gesprekken gevoerd met kandidaten die langs de informele weg met ons in contact zijn gekomen. Omdat naar verluid ons orgel niet wordt aangemerkt als monument maar wel als historisch orgel, zouden wij iets meer speelruimte hebben: geen verplichting om een kandidaat met de hoogst mogelijke opleiding te benoemen.
Wat betreft de organistenbeurten op de zondagen in september en oktober, verwachten wij de lijst spoedig in orde te hebben.

Een predikant vraagt om meditatie-avonden te mogen verzorgen in ons gemeentecentrum en ook dat deze avonden uitgaan van de Lutherse Gemeente. Ds Baan reageert kritisch op deze aanvraag. Mogelijk beïnvloeden deze avonden de uitstraling van onze Gemeente op ongewenste wijze.

We evalueren de kerkdiensten in de achterliggende zomermaanden. Verheugend is, dat het aantal kerkgangers niet afweek van dat in het voorjaar. Sommige meelevenden vonden het aantal zondagen waarop geen kerkdienst was, wel wat groot. We blijven hierover nadenken en bekijken volgend jaar opnieuw wat ons te doen staat.

W. Baan


VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

kerkenraadsvergadering op 8 oktober 2008

TRINITATISKAPEL

Het was een bijzondere kerkenraadsvergadering omdat twee synodeleden aanwezig waren. Ds E. de Fouw en mevr. dr M. van den Berg wezen ons er op, dat zij geen visitatoren waren, maar namens de Synode wilden inventariseren hoe de Lutherse Gemeente de lutherse traditie dienstbaar maakt aan het geheel van de pkn ter plaatse. Zij wilden ook horen wat wij eventueel van hen verwachten.

Ook spraken zij de wens uit om binnenkort een regiobijeenkomst van kerkenraadsleden uit de zuid-west hoek te houden. Plaats van bijeenkomt zou dan Dordrecht zijn.
Wij legden uit dat we met weinige mensen veel kleine en grote dingen moeten doen. De pr – het onder de aandacht brengen van wat wij doen – in onze stad schiet er te vaak bij in. Wel is een eerste belangrijke aanzet: de zaterdagmiddagopening van het kerkgebouw.
Wij hebben veel in huis op het terrein van de kerkmuziek. Er zijn gastkoren actief zoals de gregoriaanse schola cantorum en het dameskoor La Confiance. Het formeren van een mini-cantorij is ook een geslaagd initiatief. Deze koren hebben een aantrekkende werking, meer dan de pogingen die uit oecumenische initiatieven en vergaderingen voortkomen.
Het is wel eens beangstigend, hoe klein ons kader is. Aan de andere kant kan plotseling versterking komen opdagen. Daarom proberen wij op onze post te blijven, al eisen beroepsuitoefening, gezin en hobby’s veel tijd.
De beide bezoekers spraken waarderende woorden over al wat wij ondernemen. ‘Er zijn Gemeenten met meer vrijwilligers dan hier, waar toch minder gebeurt.’

Voor de overige agendapunten was minder tijd. De postlijst voorzag daar reeds in! Wij konden dus snel naar de mededelingen. Nieuws van pastoraal gewicht over gemeenteleden en bericht uit de Synodale Commissie werd uitgewisseld.

Mevr. ds Rikkert uit Alblasserdam zal na de zomer van 2008 eens per maand een meditatie-avond verzorgen. Het is voor iedereen van welke richting ook, maar de kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid, dat het te gebruiken materiaal en de inhoud van het gesprokene het klassieke christelijke geloof niet bestrijden. De kerkenraadsleden die een verkennend gesprek hebben gevoerd, twijfelen niet aan de zorgvuldigheid van ds Rikkert.

In 2008 zal de classis Dordrecht een gezamenlijke gereformeerd/hervormd/lutherse zijn. Het is niet eenvoudig om met de grote onderlinge verschillen om te gaan.

Bij het onderdeel Financiën komt een verrassende gedachte op: het kiezen van een externe kascommissie, gevormd door leden uit een naburige Lutherse Gemeente. Zo kan de ene Gemeente waar veel financiële kennis is, de andere helpen waar die niet is.

Een oude afspraak (daterend van 1984) met het Gregoriaanse koor van ds Baan, wordt herbekrachtigd. De vrijdagavond is in ons kerkgebouw beschikbaar voor repetitie van dit koor.
In de Diensten van 2008 zullen enkele voorgangers komen die nog niet eerder hier geweest zijn.

De volgende kerkenraadsvergadering zal zijn op 5 november 2007

W. Baan