Aanhef Van(der)Hell-van Hell                     Stam.

Rechtstreekse stamvaders in het rood weergegeven.

1 Casijn van der Hell is geboren omstreeks 1391.
Casijn is overleden in 1449, ongeveer 58 jaar oud.
Adres:
Nijkerk buiten de Veste.

Casijn trouwde met Nese van Aller.
Nese is geboren omstreeks 1399,
dochter van Carcelis van Aller en Alyd van der Hell.

Kind van Casijn en Nese:
1 Johan van der Hell, geboren vóór 1451. Volgt 2.

2 Johan van der Hell is geboren vóór 1451,
zoon van Casijn van der Hell (zie 1) en Nese van Aller. |
Johan is overleden na 1491, minstens 40 jaar oud.

Beroep: Herbergier te Nijkerk.

Johan trouwde met Elisabeth Wacker.

Kind van Johan en Elisabeth:
1 Henrick van der Hell, geboren omstreeks 1480. Volgt 3.

3 Henrick van der Hell is geboren omstreeks 1480,
zoon van Johan van der Hell (zie 2) en Elisabeth Wacker.
Henrick is overleden in 1539, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Henrick: Henrick had een natuurlijke zoon.

Zie aantekeningen bij Johan Hendricksz van Hell
(of Jan van der Hell), ca 1520 -1588.

Henrick trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op vrijdag 29 april 1513 met
Wilhelmina Gerrits (of Goerts). Wilhelmina is overleden vóór 1545.

Kind van Henrick:
1 Johan Hendricksz (of Jan) van (der) Hell
,
geboren omstreeks 1520. Volgt 4.

4 Johan Hendricksz (of Jan) van (der) Hell is geboren omstreeks 1520,
zoon van Henrick van der Hell (zie 3).
Johan is overleden in 1588, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Johan: Eveneens gevonden onder de naam Jan van der Hell.
Beiden komen voor onder deze twee namen in verschillende bronnen.
De Vries noemt hem Johan Hendricksz van Hell, terwijl Vos hem Jan van der Hell noemt.
Beiden huwden Stijne Arents.
De datum geeft een indicatie dat beiden één en dezelfde persoon zijn.
Johan Hendricksz (Jan) was een bastaardzoon van

Henrick van der Hell en daardoor een Van Hell.

Johan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op maandag 1 juni 1545 met
Stijne Arents (van Brienen). Stijne is overleden in 1561.

Kind van Johan en Stijne:
1 Reyer (Reynier) Jansz van Hell, geboren omstreeks 1545. Volgt 5

5 Reyer (Reynier) Jansz van Hell is geboren omstreeks 1545,
zoon van Johan Hendricksz (of Jan) van (der) Hell (zie 4)
en Stijne Arents (van Brienen).
Reyer is overleden in 1596 aan boord van het galjoen “Amsterdam”
in de Oost-Indische wateren, ongeveer 51 jaar oud.

Beroep: Koopman.

Koopman.JPG

Notitie bij Reyer (Reynier) Jansz:

indie_vier_schepen.jpg

Ging in 1595 mee als kommies aan boord van het galjoen "Amsterdam",
vergezeld van drie andere schepen, de Hollandia, Mauritius en Duyfken,
bekend geworden als de "Eerste Schipvaart" van de "Compagnie van Verre",
naar de Oost (het latere Nederlandsch Oost-Indië en thans Indonesië).
NB: indien in deze homepage Nederlandsch Oost-Indië wordt vermeld,
betreft dit de tijd gelegen tussen het begin en het einde van het

Nederlandse koloniale tijdperk aldaar.
Reynier van Hell werd aldaar in 1596 aan boord van de "Amsterdam",
tijdens gevechten met de plaatselijke bevolking,
gedood en, zoals de toenmalige oudhollandse schrijfwijze was "
Ten zeluen daghe in syne kleederen in plaetse van een dootkiste
met enighe groote steenen aen haer lyff geboonden synde
ouerboort geworpen ende gesoncken".
Zowel de reis, die als rampzalig wordt beschreven,
als de dood van Reynier van Hell, worden beschreven
in het hoofdstuk Reisbeschrijvingen
 Geschiedenis.

Reyer trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zondag 12 oktober 1567
in Amsterdam - Oude Kerk met Lijn Jans.

Kind van Reyer en Lijn:
1 Jan Arent (Reyersz Reyniersz) van Hell,
gedoopt op zondag 7 juli 1566 in Amsterdam - Oude Kerk. Volgt 6.


6 Jan Arent (Reyersz Reyniersz) van Hell
,
zoon van Reyer (Reynier) Jansz van Hell (zie 5) en Lijn Jans.
Hij is gedoopt op zondag 7 juli 1566 in Amsterdam - Oude Kerk

Oude Kerk Amsterdam

[bron: doopboek Oude Kerk].
Notitie bij Jan: Aantekeningen van Hans van Hell:
Mijn oorspronkelijke overzicht begon bij (ging niet verder dan) Jacob Jansz van Hell.

De naam geeft een indicatie dat de naam van Jacob Jansz´s vader was "Jan".

Om nu een verband te vinden tussen de Van Hell´s en Van der Hell´s, werd mijn taak

een "Jan" te vinden die redelijk goed paste tussen Jacob Jansz (de zoon ) en

Reyer (Reynier Jansz van Hell, die in het rapport van Vos en andere gegevens

geboekstaafd stond als een "koopman in Amsterdam" en volgens De Vries aanwijsbaar

afstamde van de Van der Hell´s en die de vader van "Jan" zou kunnen zijn.

Helaas bleek dat de 16e eeuwse gegevens in het archief van Amsterdam helemaal waren

gebaseerd op de eigen- en vader´s naam. Achternamen kwamen er niet bij te pas.

Niettemin slaagde ik er in een "Jan" te vinden die goed in het beeld paste.

Dat was Jan Arent, gedoopt op 7 juli 1566 in de Oude Kerk te Amsterdam,

zoon van Reyer Jansz en Lijn Jans. Op 12 oktober 1567 trouwde Reyer Jansz in
diezelfde kerk een Lijn Jans.

Ondanks de tegenstrijdigheid met betrekking tot de naam van de vrouw en moeder,

alsmede het feit dat de geboorte meer dan een jaar eerder dan het huwelijk plaatsvond

(hetgeen waarschijnlijk in die tijd wel meer voorkwam) suggereren de twee namen
van de baby een hoge waarschijnlijkheid dat dit de juiste "Jan" is, nl. "Jan",
de naam van de grootvader van vaderskant en Arent,

de tweede naam van de grootmoeder van vaderskant.


Jan trouwde met Evertgen Jacops.

Kinderen van Jan Arent en Evertgen:
1 Christoffel van Hell. Volgt 7.
2 Sara van Hell. Volgt 8.
3 Jacob Jansz van Hell, gedoopt op zondag 3 maart 1591 in Amsterdam. Volgt 9.

7 Christoffel van Hell, zoon van Jan Arent (Reyersz Reyniersz) van Hell (zie 6) en Evertgen Jacops

Kind van Christoffel uit onbekende relatie:
1 Jannetien van Hell. Volgt 10.

10 Jannetien van Hell, dochter van Christoffel van Hell (zie 7).
Jannetien trouwde met Reiert Wennendal.

Kind van Jannetien en Reiert:
1 Christoffel Wennendal. Hij is gedoopt op zondag 6 februari 1650 in
Nieuwe Zijds Kapel in Amsterdam [bron: 65 p.72 doopregister Amsterdam

8 Sara van Hell, dochter van Jan Arent (Reyersz Reyniersz) van Hell (zie 6) en Evertgen Jacops.
Sara trouwde met Jan Jansz Pittu.

Kind van Sara en Jan:
1 Saertje Pittu. Zij is gedoopt op zondag 4 februari 1652 in Nieuwe Kerk in Amsterdam.


9 Jacob Jansz van Hell
,
zoon van Jan Arent (Reyersz Reyniersz) van Hell (zie 6) en Evertgen Jacops.
Hij is gedoopt op zondag 3 maart 1591 in Amsterdam [bron: doopakte].
Jacob is overleden vóór 1656 in Amsterdam, ten hoogste 65 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Blijkens een pagina op internet van de mormonen,
ligt de geboortedatum vóór 1611 en is de overlijdensdatum vóór 1676 te Amsterdam

Beroep: Huistimmerman
Was een "poorter" van Amsterdam.
Poorter werd men indien een zekere status in het
maatschappelijk leven was bereikt.

Poorter, het in het Nederlandse taalgebied gebruikte middeleeuwse woord voor burger,
in de zin van een stadsbewoner die stadsrechten geniet.
Later gold het woord m.n. voor het stedelijk patriciaat.

 

 

 

 

                                                                              Wat is een Poorter

Poorter - Burger van een stad die het poorter recht bezit.

Poorter boek - Inschrijvingsregister van poorters.

Poorter recht - Burgerrecht dat gold in de middeleeuwse steden

poorterschap - 1. hoedanigheid van poorter.

                     2. burgerrecht van een poorter.

Burger- of poorterboeken kwamen alleen voor in de steden.
Hierin werden ingeschreven de van elders komende inwoners.
Zij dienden hiertoe de eed op de bepalingen omtrent het burgerschap af te leggen.
Het burgerrecht gaf bepaalde rechten, doch schiep tevens verplichtingen.
Bovendien kostte het geld om burger te worden. Voor een geringe ambachtsman
kwam dit al gauw op een half maandsalaris.
Daardoor is het begrijpelijk, dat niet iedereen trachtte het burgerrecht te verkrijgen.
Anderzijds was het burgerschap erfelijk in manlijke lijn.
Ook was men om een bepaald ambacht of beroep - b.v. Goud- of Zilversmeden, Bier brouwen,
Broodbakken, Metselen - uit te mogen oefenen verplicht om het burgerschap te verwerven.
Hetgeen door de sommige gilden in hun gildeartikelen werd verordonneerd.

Dit is in de eerste plaats om valse concurrentie van niet-ingezetenen tegen te gaan.
Het belang van de burgerboeken ligt daarin, dat zeer vaak de geboorteplaats en
laatste woonplaats van betrokkenen worden vermeld.
Bedenk dat sommige namen in de lijst vaak zeer sterk zijn verbasterd,
daar vele ondertekenaars de schrijfkunst slechts zeer gebrekkig beheersten.

De eed op het burgerschap,
Ik belove en swere, na mijn hoogste vermogen:

 • de Stadt Leeuwarden en Burgemeesteren, Schepenen en Raeden
  van deselve in alles getrou en gehoorsaam te sijn;
 • bij en voor deselve op te setten lijff en goed, de eere en reverentie Godes;
 • den voorsschreven Steede, midtsgaders Burgemeesteren, Schepenen en
  Raeden van dien, voor te staan 't meeste nut, welvaeren en profijt van deselve;
 • sampt der Burgeren en inwoonderen van dien nae mijne beste vermogen
  met alle reedenen en billikheid te soecken en mij in goede gehoorsaemheid,
  vreede en eendragt bij en onder mijne meede Burgeren te houden en dragen;
 • alle twist, tweedracht, muiterije en heimlijcke aanslagen, die tegens den
  Eere en reverentie Godts, der Gereformeerde Christelijke religie,
  mitsgaders de Stad en ganse Burgerie, sampt Burgemeesteren,
  Schepenen ende Raeden voorsschreven, mogten gedagt ofte aangesteldt worden,
  't selve tot mijne kennisse gekomen sijnde, belove ick terstond wel en
  getrouwelijck aen de gemelte Burgemeesteren, Schepenen en Raeden 't openbaeren.

So waerlijck moet mij helpen Godt Almachtigh.


                                                  poorter.eed

 

 

·                                 Het Formulier;
Het Gemeente Bestuur van {stadsnaam} is gebleeken dat .....(naam en toenaam)....... , geboortig van .....(plaatsnaam)...........
aan het gestatueerde bij Publicatie van den 9e November 1803 heeft voldaan, verklaard alzoo bij deezen den voornoemde ........
(naam en toenaam).............. tot Burger deezer Stad; gelastende der halven een iegelijk (hem) (of haar) daar voor te erkennen
en te laaten genieten het recht en de praevilegiën de Burgers alhier competeerende.
Gegeeven te {stadsnaam} onder onzen Stads zegel ad Causas en de vertekening van onze Commissariën.

·                                 Poorterschap

·  Leverde je de toegang tot het publieke leven in de stad. O.a. voor 't lidmaatschap van de Gilden was burgerschap vereist.

·                                 Gilden

·    Vereniging van (handwerks)lieden.
Deze hebben verschillende functies:

 1. reguleren ook de prijzen, kwaliteit, concurrentie.
 2. leren, de jonge ambachtslieden leren het vak binnen de gilde olv de meester.
 3. sociale contacten, samen drinken,
 4. religie.

Stadsrecht

Burgerschap van een stad met Stadsrecht.
De juridisch-politieke onafhankelijkheid van een stad.

Mochten eigen wetten en regels opstellen, hadden veelal
(al dan niet afgekochte) vrijstelling van baronale belastingen
en mochten soms zelfs een eigen diplomatie voeren.

Redenen voor 't verschaffen van stadsrechten door een baron:

 1. de stad levert inkomsten af door handel. Om deze reden werden er ook
  steden gesticht uit het niets, om handelaren / rijken aan te trekken.
 2. een stad kan het eisen, als ie daar machtig genoeg voor is.

Bij grensconflicten krijgt hij soms stadsrechten om te laten zien aan een vijand dat die stad
bij zijn tegenstander hoort. Gebeurde ook wel eens bij steden in het gebied van de vijand:
Floris V gaf Amsterdam stadsrechten terwijl het toebehoorde aan de bisschop
van Utrecht.

Jacob trouwde, 27 jaar oud, op zondag 3 juni 1618 met

1. Grietien Heyndrix, ongeveer 29 jaar oud. Zij is gedoopt omstreeks 1589.
Grietien is overleden vóór de 5e van een onbekende maand in 1628, ten hoogste 39 jaar oud.
2. trouwde, 37 jaar oud, op zondag 14 mei 1628 met
   Aeltie Jans, ongeveer 28 jaar oud. Zij is gedoopt omstreeks 1600.
Aeltie is overleden vóór donderdag 4 mei 1656, ten hoogste 56 jaar oud.

Kinderen van Jacob en Grietien:
1   Aechtje van Hell. Zij is gedoopt op dinsdag 4 december 1618.
2   Jan Jacobsz van Hell. Hij is gedoopt op dinsdag 21 januari 1620.
Jan is overleden vóór dinsdag 6 mei 1625, ten hoogste 5 jaar oud.
3   Gerritje Jacobs van Hell. Zij is gedoopt op dinsdag 21 december 1621.
Gerritje is overleden vóór dinsdag 13 maart 1629, ten hoogste 7 jaar oud.
4   Heinrik Jacobsz van Hell. Hij is gedoopt op zondag 21 augustus 1622.
Heinrik is overleden vóór zondag 27 december 1626, ten hoogste 4 jaar oud.
5   Jan Jacobsz van Hell. Hij is gedoopt op dinsdag 6 mei 1625.
Notitie bij Jan: Jong gestorven.
6   Henrick Jacobsz van Hell. Hij is gedoopt op zondag 27 december 1626.

Kinderen van Jacob en Aeltie:
7   Gerritje Jacobs van Hell, gedoopt op dinsdag 13 maart 1629. Volgt 11.|
8   Abraham Jacobsz van Hell. Hij is gedoopt op donderdag 23 oktober 1631.
9   Sara van Hell. Zij is gedoopt op donderdag 23 oktober 1631 in Amsterdam - Oude Kerk.
10 Jo(h)annes Jacobsz van Hell, gedoopt op dinsdag 20 december 1633. Volgt 12.
11 Tanneken Jacobs van Hell. Zij is gedoopt op dinsdag 10 oktober 1634.
12 Eduard (Evert) van Hell, gedoopt op zondag 17 januari 1638 in Amsterdam. Volgt 13.
13 Jacob Jacobsz van Hell. Hij is gedoopt op dinsdag 17 april 1640.

11 Gerritje Jacobs van Hell, dochter van Jacob Jansz van Hell (zie 9) en Aeltie Jans.
Zij is gedoopt op dinsdag 13 maart 1629. Gerritje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 25 mei 1649 met Gerrit Arisz ´t Hoen.
(2) trouwde met Samuel de Visscher.

Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Samuel: 25 januari 1650 poorter van Amsterdam.

Kinderen van Gerritje en Gerrit:
1 Grietie ´t Hoen. Zij is gedoopt op dinsdag 15 februari 1650.
2 Maritie ´t Hoen. Zij is gedoopt op donderdag 22 juni 1651.
3 Gerrit ´t Hoen. Hij is gedoopt op dinsdag 14 mei 1652.
Gerrit is overleden vóór zondag 14 december 1653, ten hoogste 1 jaar oud.
4 Gerrit ´t Hoen. Hij is gedoopt op zondag 14 december 1653.
5 Aaltjen ´t Hoen. Zij is gedoopt op zondag 25 juli 1655.

Kind van Gerritje en Samuel:
6 Sara de Visscher. Zij is gedoopt op donderdag 31 mei 1663 in Oude Kerk
te Amsterdam. [bron: 9 p.354 doopregister Amsterdam.].

12 Jo(h)annes Jacobsz van Hell, zoon van Jacob Jansz van Hell (zie 9) en Aeltie Jans.
Hij is gedoopt op dinsdag 20 december 1633.
Jo(h)annes trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 30 mei 1656 met
Anna (Anneken) Hamers
, 30 of 31 jaar oud. Zij is gedoopt in 1625.

13 Eduard van Hell,
Hij is gedoopt op zondag 17-01-1638 in Amsterdam.
zoon van
Jacob Jansz van Hell (zie 9)en Aaltie Jans.
Eduard is overleden op zaterdag 12-02-1707 in Amsterdam, 69 jaar oud.

Adres: vanaf 1664

   

Leydse Gracht, Amsterdam

 

 

Beroepen: Makelaar – Koopman.   5 april 1676, "poorter" van Amsterdam

Eduard trouwde op zondag 08-07-1663 in Amsterdam met

Anna Zophia ten Bergh, nadat zij op zaterdag 23-06-1663 in Amsterdam

in ondertrouw zijn gegaan [bron: aktehe63 dd. 23 juni 1663].

Notitie bij het huwelijk:

Ondertrouw Eduard van Hell en Anna Zophia ten Bergh:
Den 23 dato 1663.
Compareerden als vooren en syn op d´acte van Ds. (?) Johannes Muy(?)loon,

predicant tot haarlem ingeteekent (?) Eduart van Hel van A. out 26 Jaar en

Anna ten Bergh van haarlem en daar wonende, versoeckende haere drye

Sondaeghse uytroepinghe / omme naer de selve de voorsz. trouwe te

solemniseren ende in alles te voltrecken / soo verre daeranders geene

wettighe verhinderhinge voor en valle. Ende naar dien sy by waerheyt

verklaerden datse vrye persoonen waren / ende malkander in bloede waer

door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden / niet en bestonden /

zijn hun haere geboden verwillighet.
Ondertekend: Eduard van Hell

Zij is een dochter van
Gerrit ten Bergh en van Magdalena Jans.
Zij is gedoopt op zondag 11-03-1640 in Haarlem.

Anna Zophia is overleden op donderdag 25-08-1701 in Amsterdam, 61 jaar oud.

Adres:

vanaf 1664

   

Leydse Gracht, Amsterdam

 

 


Kinderen van Eduard en Anna Zophia:

1 Jacobus van Hell,
gedoopt op zondag 30 maart 1664 in Nieuwe Kerk in Amsterdam. Volgt 14.
2 Gerard van Hell.
Hij is gedoopt op zondag 7 februari 1666 in Amsterdam - Nieuwe Kerk
[bron: 44 p.128 doopregister Amsterdam.].
3 Gerardus van Hell,
gedoopt op vrijdag 9 december 1667 in Amsterdam - Nieuwe Zijds Kapel. Volgt 15.
4 Alida van Hell,
gedoopt op vrijdag 21 februari 1670 in Amsterdam - Nieuwe Zijds Kapel. Volgt 16.
5 Magdalena van Hell,
gedoopt op woensdag 16 maart 1672 in Amsterdam - Nieuwe Kerk. Volgt 17.
6 Anna Catrina van Hell
.
Zij is gedoopt op zondag 18 november 1674 in Amsterdam.
7 Jan Eduard van Hell.
Hij is gedoopt op vrijdag 30 april 1677 in Amsterdam.
8 Maria van Hell.
Zij is gedoopt op zondag 4 juni 1679 in Amsterdam,
[bron: 107 p.303 doopregister Amsterdam.].

15 Gerardus van Hell, zoon van Eduard (Evert) van Hell (zie 13)
en Anna Zophia ten Bergh.
Hij is gedoopt op vrijdag 9 december 1667 in Amsterdam - Nieuwe Zijds Kapel
[bron: 66 p. 108 doopregister Amsterdam.].

Beroep: Predicant tot Velsen

Gerardus trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 7 juli 1702 met Bregitta Rendorp.


16 Alida van Hell, dochter van Eduard (Evert) van Hell (zie 13) en
Anna Zophia ten Bergh.
Zij is gedoopt op vrijdag 21 februari 1670 in Amsterdam - Nieuwe Zijds Kapel
[bron: 66 p. 169 doopregister Amsterdam.].
Alida is overleden op woensdag 28 januari 1750 in Amsterdam, 79 jaar oud.

Adres: vanaf 1700 – Leijdsegracht, Amsterdam.

Alida trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 18 maart 1700 in Amsterdam met
Jacobus Sennepart, 52 of 53 jaar oud. Hij is gedoopt in 1647.

Beroep: Winkelier.

Kind van Alida en Jacobus:
1 Eduard Sennepart. Hij is gedoopt op zondag 20 februari 1701
[bron: 68 p. 299 nr. 4 doopregister Amsterdam.].


17 Magdalena van Hell, dochter van Eduard (Evert) van Hell (zie 13) en
Anna Zophia ten Bergh. Zij is gedoopt op woensdag 16 maart 1672 in
Amsterdam - Nieuwe Kerk.
Magdalena is overleden op dinsdag 27 september 1746 in Amsterdam, 74 jaar oud.
Magdalena trouwde, 33 jaar oud, op maandag 8 maart 1706 in Amsterdam met
Johannes Verkolje.

Kind van Magdalena en Johannes:
1 Gerardus Verkolje. Hij is gedoopt op woensdag 7 november 1708 in
Amsterdam Zuiderkerk [bron: 99 p. 522 (folio 261v) nr. 5 doopregister Amsterdam.].


14 Jacobus van Hell,
zoon van Eduard (Evert) van Hell (zie 13) en Anna Zophia ten Bergh.
Hij is gedoopt op zondag 30 maart 1664 in Nieuwe Kerk in Amsterdam
[bron: Akte Gem. Amsterdam].
Jacobus is overleden op dinsdag 2 juli 1726 in Amsterdam, 62 jaar oud.

Notitie bij Jacobus: Ondertrouw Jacobus van Hell en Maria de Lange dd. 12 april 1685.
Aktehj85,
Compareerden als voren Jacobus van Hell van A. coopman, oud 21 jaaren opde Leijdse Gracht

geassisteert met zijn vader Eduart van Hell en Maria de Langen van A. oud 19 jaaren in de
Warmoesstraat geassisteert met haar moeder Maria Weijnnants.
Versoeckende hare drie sondaeghse uytroepingen, omme naar de selve de voorz. trouwe

te solemniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daar anders geene wettige
verhinderinghe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden datse vrye
persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een
Christelijck huwelijck mochte verhinderet worden,,zijn hun hare geboden verwilliget.
Volgen twee handtekeningen: Jacobus van Hell en Maria de Lange.
Kanttekening: indiceert dat hun huwelijk op 30 april 1685 is voltrokken.

Adres: vanaf 1692 – Uytregtsestraat, Amsterdam.
Beroep: Koopman. 
17 november 1685 "poorter" van Amsterdam

Jacobus:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op maandag 30 april 1685 met
Maria de Lange(n), 19 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op
donderdag 12 april 1685 in Amsterdam [bron: aktehj85].
Maria is een dochter van Frederick de Lange(n) en Mariken Bartels Weijmans.
Zij is gedoopt op vrijdag 19 juni 1665 in Amsterdam.
Maria is overleden op maandag 28 januari 1715 in Amsterdam, 49 jaar oud.

Adres: Warmoesstraat, Amsterdam
          (Woonde ten tijde van haar ondertrouw op genoemd adres)

(2) trouwde, 51 jaar oud, op donderdag 6 juni 1715 met
Catharina Lampe, nadat zij op donderdag 23 mei 1715 in ondertrouw zijn gegaan.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 23 mei 1715.

Adres: vanaf 1717 – Uytregtsestraat, Amsterdam.

Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Anna van Hell. Zij is gedoopt op woensdag 16 januari 1686 in Amsterdam.
Anna is overleden op dinsdag 12 maart 1686 in Amsterdam, 1 maand oud.
2 Frederikus van Hell, gedoopt op woensdag 19 februari 1687 in Amsterdam. Volgt 18.
3 Anna van Hell. Zij is gedoopt op zondag 27 november 1689 in Amsterdam.
Anna is overleden, 46 jaar oud [bron: Begraafregister Amsterdam,].
Zij is begraven op zaterdag 1 september 1736 in Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel
[bron: Begraafregister voor 1811 - NL-SAA-9275654].
4 Eduard van Hell, gedoopt op woensdag 31 december 1692 in Amsterdam. Volgt 19.


18 Frederikus van Hell
, zoon van Jacobus van Hell (zie 14) en Maria de Lange(n).
Hij is gedoopt op woensdag 19 februari 1687 in Amsterdam.
Frederikus trouwde met Clara Willink.

Bron van onderstaande gegevens is het Nationaal Archief, VOC.

Hoewel de voornamen qua spelling niet geheel overeenkomen, hetgeen

in die tijd wel vaker voorkwam, kan met zekerheid grenzende waar-

schijnlijkheid worden aangenomen dat het één en dezelfde persoon betreft.


Kind van Frederikus en Clara:
1 Henry van Hell. Geboren 24 augustus 1723.
Bij de geboorteaangifte van Henry waren de volgende getuigen aanwezig:
Eduard van Hell en Adriana Willink.
Hij is gedoopt op donderdag 26 augustus 1723 in Amsterdam, Westerkerk -
(Waals-Hervormd) [bron: 134 p. 182 (folio 91) #7 doopregister Amsterdam.].
Notitie bij de doop van Henry:
Pastor: Benjamin de Brissac

Kind van Frederikus en Clara:

1 Henry van Hell.

Hij is gedoopt op donderdag 26-08-1723 in Amsterdam, Westerkerk –

(Waals-Hervormd) [bron: 134 p. 182 (folio 91) #7].
Bij de aangifte van de geboorte van Henry waren de

volgende getuigen aanwezig: Eduard van Hell en Adriana Willink.

Notitie bij de geboorte van Henry: Pastor: Benjamin de Brissac

 

19 Eduard van Hell, zoon van Jacobus van Hell (zie 14) en Maria de Lange(n).
Hij is gedoopt op woensdag 31 december 1692 in Amsterdam
[bron: 46 p.152 doopregister Amsterdam.].
Notitie bij de doop van Eduard: Doopregistratie Eduard van Hell, 31 december 1692:
Getuigen:
Jacobus van Hell - vader;
Maria de Lange - moeder;
Eduart van Hell (- grootvader;
Anna ten Bergh - grootmoeder.

Eduard is overleden op zondag 16 februari 1749 in Amsterdam, 56 jaar oud.

Adres: vanaf 1721 – Amstelgracht, Amsterdam.

Eduard trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 2 februari 1717 in Amsterdam met
Elselina de Vries, 27 jaar oud, nadat zij op vrijdag 15 januari 1717 in
Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: aktehe17].

Notitie bij het huwelijk van Eduard en Elselina:
Ondertrouw Eduard van Hell en Elselina de Vries.
Compareerden als vooren Eduard van Hell van A. oud 26 jaar opde Uijtrechtsestraat

geassisteerd met sijn vader Jacobus van Hell en Elselina de Vries van A. oud 27 jaar
op de Prinsengracht geassisteerd met haar vader Hendrik de Vries.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz.

trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige
verhinderinge voor en valle.
En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en malkander in
bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk huwelijk mochte verhindert worden,
zijn hun hare geboden verwilliget.
Volgt een handtekening van Eduard van Hell.

Elselina is een dochter van Hendrick Freriks de Vries en Anna van Nuburgh.
Zij is gedoopt op donderdag 29 september 1689 in Amsterdam.
Elselina is overleden op zondag 26 november 1752 in Amsterdam, 63 jaar oud
[bron: Akte Gem. Amsterdam].

Kinderen van Eduard en Elselina:
1 Anna Catharina van Hell.
Zij is gedoopt op woensdag 1 juni 1718 in Amsterdam - Nieuwezijdskapel (Hervormd)
[bron: 69 p. 233 (folio 117) nr. 4 doopregister Amsterdam.].
Notitie bij de doop van Anna: Pastor: Nicolaus Wiltens
2 Jacobus van Hell.
Bij de geboorteaangifte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig:
Jacobus van de Velde en Elisabeth de Vries.
Hij is gedoopt op zondag 24 september 1719 in Amsterdam - Amstelkerk - (Hervormd)
[bron: 123 p. 123 (flio 62) #7 doopregister Amsterdam.].
Notitie bij de doop van Jacobus: Pastor: Wilhelmus Vonk
3 Hendrick van Hell,
gedoopt op woensdag 29 januari 1721 in Amsterdam - Zuiderkerk (Hervormd). Volgt 20.
4 Anna Maria van Hell.
Zij is gedoopt op zondag 19 juli 1722 in Amsterdam - Amstelkerk - (Hervormd)
[bron: 123 p. 193 (folio 97) #2 doopregister Amsterdam.].
Notitie bij de doop van Anna: Pastor: Johannes de la Moraisiére
5 Gerardus van Hell,
gedoopt op zondag 31 december 1724 in Amsterdam -Westerkerk - (Hervormd). Volgt 21.
6 Albertina van Hell. Zij is gedoopt op zondag 17 februari 1726 in Amsterdam. Volgt 21A


21 Gerardus van Hell, zoon van Eduard van Hell (zie 19) en Elselina de Vries.
Hij is gedoopt op zondag 31 december 1724 in Amsterdam -Westerkerk - (Hervormd)
[bron: 110 p. 160 (folio 80v) #9 doopregister Amsterdam.].
Notitie bij de doop van Gerardus: Pastor: Henricus Vos
Gerardus trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1759 in Haarlem met Jannetje Vermaas.

21A  Albertina van Hell, dochter van Eduard van Hell (zie 19) en Elselina de Vries.
Zij is gedoopt op zondag 17 februari 1726 in Amsterdam - Westerkerk.
Albertina is overleden, 61 jaar oud. Zij is begraven op zondag 4 maart 1787 in 
Amsterdam.
Albertina ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op vrijdag 17 mei 1754 in 
Amsterdam 
[
bron: Akte Gem Amsterdam] met Klaas Westervoort,, 19 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Albertina en Klaas: Compareerden als vooren Claas Westervoort,
van Amsterdam oud 21 Jaar, op de Prinsegragt, geassisteert met Sijn moeder, Geertruij Westerhout, -------

Alberdina van Hel, van Amsterdam, oud 28 Jaar, woont als voornoemd, ouders doot, geassisteert
met haar Broeder, Hendrik van Hel.

Klaas is gedoopt op woensdag 5 januari 1735 in Amsterdam.
Klaas is overleden vóór zondag 4 maart 1787, ten hoogste 52 jaar oud.

Kinderen van Albertina en Klaas:

1 Geertruij Westervoort,, gedoopt op zondag 9 februari 1755 in Amsterdam - Westerkerk. 
 
Geertruij is overleden op maandag 12 oktober 1829 in 
Amsterdam, Schippersgragtje no.3), 74 jaar oud.
Geertruij ging in ondertrouw, 35 jaar oud, op donderdag 10 juni 1790 in 
Evangelisch Lutersche kerk te
Amsterdam
 [bron: Akte Gem. Amsterdam] met Jan Bernhard Janssen (ook wel Janszen).

Kinderen van Geertruij en Jan:
Hendrik Janssen. Hij is gedoopt op woensdag 16 november 1791
Ev.Lut., doop aan huis te Amsterdam.
Alberdina Friedrica Christina Janssen. Zij is gedoopt op maandag 23 september 1793 
Ev.Lut., doop aan huis te Amsterdam.

2 Nicolaas Westervoort,. Hij is gedoopt op zondag 21 maart 1756 in Amsterdam - Nieuwe Kerk.
Nicolaas is overleden vóór zondag 29 oktober 1758, ten hoogste 2 jaar oud.
3 Elselina Westervoort,. Zij is gedoopt op woensdag 4 mei 1757 in Amsterdam - Zuiderkerk (Hervormd).
Elselina is overleden, 26 dagen oud. Zij is begraven op maandag 30 mei 1757 in 
Amsterdam - Heiligeweg- en Leidsche kerkhof.
4 Claas Westervoort,. Hij is gedoopt op zondag 29 oktober 1758 in Amsterdam - Oude Kerk.
Claas is overleden op maandag 22 februari 1813 in Amsterdam (buiten Gasthuis, 54 jaar oud.

20 Hendrick van Hell, zoon van Eduard van Hell (zie 19) en Elselina de Vries.
Hij is gedoopt op woensdag 29 januari 1721 in Amsterdam - Zuiderkerk (Hervormd)
[bron: 100 p. 358 (\h 356; folio 179v) #19 doopregister Amsterdam.].
Notitie bij de doop van Hendrick: Pastor: Johannes Junius
Hendrick is overleden op donderdag 12 maart 1778, 57 jaar oud. [bron: akteoh78].

Adressen:
vanaf 1757   Korte Leijdse Dwarsstraat, Amsterdam.
vanaf 1760   Weesperstraat, Amsterdam.
vanaf 1778   Korte Leijdse Dwarsstraat, Amsterdam.

Hendrick trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 12 maart 1748 met
Christina de Bruijn, 29 jaar oud, nadat zij op vrijdag 23 februari 1748 in
Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Aktehh48].
Notitie bij het huwelijk van Hendrick en Christina:
Ondertrouw Hendrick van Hell en Christina de Bruijn, 23 februari 1748.
Compareerden als vooren Hendrick van Hell van Am., oud 27 jaar opde
Amstelgracht geassisteerd met sijn vader Eduwart van Hell en
Christina de Bruijn van Am. Weduwe van der Schaft inde Leijdse Dwarsstraat.

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve,

de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders

gene wettige verhinderinge voor en valle.

En naar die sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye personen waren,

en malkander in bloede niet en bestonden,

waardoor een Christelijk huwelijk mochte verhindert worden,

zijn hun hare geboden verwilliget.

Volgt een handtekening: Hendrick Vanhell, kan gelezen worden als Vanhelt.

Christina is een dochter van Jan Pieterse de Bruijn en Elisabeth Michiels.
Zij is gedoopt op zondag 15 januari 1719 in Amsterdam.
Christina is overleden op donderdag 2 oktober 1794 in Amsterdam, 75 jaar oud.
Notitie bij Christina: Gehuwd geweest met Hendrik van der Schaft.

Adres: vanaf 1794  Laagte Cadijk, Amsterdam.

Kinderen van Hendrick en Christina:
1 Elzelina van Hell.
Bij de geboorteaangifte van Elzelina was de volgende getuige aanwezig: Eduard van Hell.
Zij is gedoopt op zondag 14 april 1748 in Amsterdam - Nieuwe Kerk - (Hervormd)
[bron: 54 p. 58 (folio 29v #5 doopregister Amsterdam.].
Notitie bij de doop van Elzelina: Pastor: Jacob de Jonge
2 Geertruy van Hell.
Bij de geboorteaangifte van Geertruy was de volgende getuige aanwezig: Elsie Tobias.
Zij is gedoopt op woensdag 6 januari 1751 in Amsterdam - Nieuwe Kerk - (Hervormd)
[bron: 54 p. 189 (folio 95) #9 doopregister Amsterdam.].
Notitie bij de doop van Geertruy: Pastor: Jacobus Tijken.
3 Eduard van Hell. Hij is gedoopt op woensdag 5 juli 1752 in Amsterdam.
Eduard is overleden op zondag 11 augustus 1754 in Amsterdam, 2 jaar oud.
4 Hendrik van Hell, gedoopt op woensdag 8 januari 1755 in Amsterdam –
Nieuwe Kerk - (Hervormd). Volgt 22.
5 Pieter van Hell. Hij is gedoopt op zondag 18 december 1757 in Amsterdam.
6 Jacobus van Hell, gedoopt op zondag 1 juni 1760 in Amsterdam - Westerkerk. Volgt 23.

22 Hendrik van Hell, zoon van Hendrick van Hell (zie 20) en Christina de Bruijn.
Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Catrina van Otterspoor.
Hij is gedoopt op woensdag 8 januari 1755 in Amsterdam - Nieuwe Kerk - (Hervormd)
[bron: 54 p. 387 (folio 194) #4 doopregister Amsterdam.].
Notitie bij de doop van Hendrik: Pastor: Johannes van der Voorn
Hendrik is overleden op woensdag 10 oktober 1810 in Amsterdam, 55 jaar oud.

Adressen:
vanaf 1777   Korte Leijdse Dwarsstraat, Amsterdam.
vanaf 1810   Laagte van de Cadijk, Amsterdam.

Beroep: Diamantslijper. diamantslijperkopie

Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op zondag 21 september 1777 in Amsterdam met
Elisabeth Ruijs, 24 jaar oud, nadat zij op vrijdag 5 september 1777 in
Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Akte 298 Gem. Amsterdam].
Elisabeth is een dochter van Johannes Willemsz Ruijs en Marike Kortman.
Zij is gedoopt op zondag 25 februari 1753 in Amsterdam.
Elisabeth is overleden op donderdag 12 september 1822 in Amsterdam, 69 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Elisabeth:
1 Hendrik van Hell. Hij is gedoopt op vrijdag 26 september 1777.
Hendrik is overleden op zondag 11 november 1804, 27 jaar oud
[bron: Gem. Amsterdam].

Adres: vanaf 1804  Hoogte van de Cadijk, Amsterdam.
2 Maria Elizabeth van Hell
, gedoopt op zondag 2 november 1783
in Amsterdam. Volgt 24.


24 Maria Elizabeth van Hell
, dochter van Hendrik van Hell (zie 22) en
Elisabeth Ruijs. Zij is gedoopt op zondag 2 november 1783 in Amsterdam.
Maria is overleden op zaterdag 29 november 1828 in Amsterdam, 45 jaar oud.

Adressen: vanaf 1806  Laagte van de Cadijk 31, Amsterdam.
               vanaf 1828   Korte Koningstraat 26, Amsterdam.

Maria trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 2 mei 1806 met
Barent Baren(t)s, 22 jaar oud, nadat zij op vrijdag 2 mei 1806 in Amsterdam
in ondertrouw zijn gegaan [bron: Akte van ondertrouw Gem. Amsterdam
].
Hij is gedoopt op woensdag 28 januari 1784.
Notitie bij de doop van Barent: Pastor: Didericus Tendall

Barent is overleden op zondag 10 september 1826, 42 jaar oud.
Notitie bij Barent: 27 februari 1807 poorter van Amsterdam

Kinderen van Maria en Barent:
1 Jan Baren(t)s, geboren op zondag 22 maart 1807 in Amsterdam.
Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig:
Wilhelmina ter Bruggekaaten.
Hij is gedoopt op maandag 29 maart 1897 in Amsterdam- Oosterkerk
(Hervormd) [bron: 92 p. 234 (folio 116v) #7 doopregister Amsterdam.].
Notitie bij de doop van Jan: Pastor: Didericus Tendall
2 Hendrik Baren(t)s, geboren op donderdag 15 september 1808 in Amsterdam.
Hij is gedoopt op zondag 25 september 1808 in Amsterdam - Zuiderkerk
(Hervormd) [bron: 104 p. 66 (folio 33v) #6 doopregister Amsterdam.].
Notitie bij de doop van Hendrik: Pastor: Hendrik Husly Viervant
3 Lamberdina Henderika Baren(t)s, geboren op dinsdag 1 mei 1810 in Amsterdam.
Bij de geboorteaangifte van Lamberdina was de volgende getuige aanwezig:
Hendrik Veltkamp.
Zij is gedoopt op zondag 13 mei 1810 in Amsterdam - Nieuwe Kerk - (Hervormd)
[bron: 62 p. 190 (\h 135) #9 doopregister Amsterdam.].
Notitie bij de doop van Lamberdina:
Pastor: Cornelis Fortuijn

4 Wilhelmina Baren(t)s, gedoopt op vrijdag 14 februari 1817. Volgt 26.

26 Wilhelmina Baren(t)s, dochter van Barent Baren(t)s en Maria Elizabeth van Hell (zie 24).
Zij is gedoopt op vrijdag 14 februari 1817.
Wilhelmina is overleden op dinsdag 9 december 1902, 85 jaar oud.
Wilhelmina trouwde met Hendrik Gerritsen. Hij is gedoopt op maandag 6 maart 1815.
Hendrik is overleden op vrijdag 8 januari 1897, 81 jaar oud.

Kind van Wilhelmina en Hendrik:
1 Wilhelmina Gerritsen, gedoopt op woensdag 1 juni 1853. Volgt 34.

34 Wilhelmina Gerritsen, dochter van Hendrik Gerritsen en Wilhelmina Baren(t)s (zie 26).
Zij is gedoopt op woensdag 1 juni 1853.
Wilhelmina is overleden op woensdag 5 januari 1916, 62 jaar oud.
Wilhelmina trouwde met Hendrik F. van Lierop. Hij is gedoopt op zaterdag 8 december 1855.
Hendrik is overleden op woensdag 13 september 1911, 55 jaar oud.

Kind van Wilhelmina en Hendrik:
1 Hendrik van Lierop. Hij is gedoopt op maandag 18 oktober 1880.
Hendrik is overleden op zaterdag 7 juni 1969, 88 jaar oud.


23 Jacobus van Hell, zoon van Hendrick van Hell (zie 20) en Christina de Bruijn.
Hij is gedoopt op zondag 1 juni 1760 in Amsterdam - Westerkerk [bron: Aktegj60].
Notitie bij de doop van Jacobus:
Doopregistratie Jacobus van Hell, 1 juni 1760:
Getuigen:
Hendrik van Hell - vader;
Kristina de Bruijn - moeder;
Jan Gelling;
Merritje de Bruijn.

Jacobus is overleden op dinsdag 10 september 1833 om 02:00 in Amsterdam, 73 jaar oud
[bron: Akte 199 Gem. Amsterdam].
Notitie bij overlijden van Jacobus:
Overlijdensacte Jacobus van Hell, 10 september 1833.
Den tiende september Ao. 1800 drie-en-dertig, ten een ure, na den middag, is ingeschreven,

het afsterven van Jacobus van Hell. Overleden den heden ten twee ure des nachts oud

driezeventig jaren, wonende Weesperstraat No. 71 kanton 1, en aldaar overleden,

geboren alhier, beroep diamantslijper, weduwnaar van Catharina Brandenburg en

verder niets bekend. De overledene heeft geen onroerende goederen nagelaten

met achterlating van kind.

Op de verklaring van Jacobus van Hell oud vijfveertig jaren, wonende als boven,

beroep alsvoor, zoon van de overledene, en van Jacobus Dirkse oud zesvijftig jaren,

wonende als boven no. 53, beroep kapper bekende van de overledene.

Deze acte is, na voorlezing, geteekend door beide getuigen, ingevolg de wet, door mij, als raad,

daartoe ingevolge art. 95 van het stedelijk reglement door den Ed. Achtb. heer burgemeester benoemd.

Volgen drie handtekeningen, waaronder J. van Hell.

Adres: vanaf 1788  Weesperstraat 71 – Roeterseiland, Amsterdam.

Beroep: diamantslijper.

Jacobus trouwde in Amsterdam met
Catharina Margareta Brandenburg(h), nadat zij op vrijdag 20 april 1781
in ondertrouw zijn gegaan [bron: Aktehj81].
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Catharina:
Ondertrouwakte Jacobus van Hell en Catharina Margareta Brandenbrug(h).
Aktehj81.
Compareerden als vooren Jacobus van Hel van Ams. gereformeert oud 25 jaren op de

Korte Leijdse Dwarsstraat geassisteerd met sijn moeder Christina de Bruijn.

Catharina Margareta Brandenburg van Ams. gereformeert oud 22 jaren op ´t Singel

geassisteerd met haar moeder Anna Margaretha Pelser

versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme, naar deselve,

de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrecken, soo verre daar

anders geene wettige verhinderinge voor en valle.

En naar dien sy by waerheydt verklaerden datse vrye persoonen waren,

ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelyk huwelyk

mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.

Volgt een handtekening: Jacobus Van Hel.

Catharina is een dochter van Pieter Brandenburg(h) en Anna Margaretha Pelster.
Zij is gedoopt op zondag 13 mei 1759 in Nieuwe Kerk in Amsterdam.
Notitie bij de doop van Catharina: Getuigen bij de doop van Catharina Margareta:
getuigen Jan Brandenburg en Harremeijntie Buttelaar
doop 13 mei 1759 pastor Nicolaus Tetterode
religie Hervormd, Nieuwe kerk, bron 55 p.165 (fol. 83) nr. 7
Catharina is overleden op maandag 28 oktober 1822 in Amsterdam, 63 jaar oud
[bron: Akte Gem. Amsterdam].

Kinderen van Jacobus en Catharina:
1 Hendrik van Hell. Hij is gedoopt op vrijdag 20 juli 1781.
2 Anna Christina van Hell. Zij is gedoopt op woensdag 20 november 1782.
3 Jan van Hell. Hij is gedoopt op zondag 27 maart 1785.
4 Jacobus van Hell, gedoopt op zondag 24 augustus 1788 in
Amsterdam - Oosterkerk. Volgt 25.
5 Anna Elizabeth van Hell. Zij is gedoopt op zondag 15 augustus 1790.
Anna is overleden op maandag 19 januari 1857, 66 jaar oud.

Terug naar begin