Verslag van F. v.d. Does

 

De overval op de "Amsterdam"

Fragment uit het verslag van Franck van der Does

(adelborst op de Hollandia 10 maart 1595-13 juni 1597)

Den 5 en ditto smorghens sijnder diuerse prauwen van lant naerde scheepen gecoomen, waeroouer het schip Amsterdam niet triomph van te blaesen opde trompetten, als oock de vlagghen laeten waeyen, gelyck oock de andere scheepen van gelijcken deeden, haer verwacht hebben niet anders weetende ofte den Coninck die quarn aen boort.

Maer eijlacij het was well een vals koomen voor onsluyden in sonderheyt voor het schip Amsterdam, twelck sij int oouerkoomen seer deerlyck ouervallen ende 12 parsoonen zeer deerlycken vermoort, sonder de gheenen die gequest waeren;
ende noch eenighe andere prauwen waeren op weeg omde Pynas mede te ouervallen, dan alsoe die in het schip Amsterdam een weijnich te vroech begosten
ende sommighe schooten wyt het voorn. schip met steenstucken als andersins gedaen worde, hebben die opde Pynas gemunt hadden de vulucht naer lant genoomen, waer oouer wy vande andere scheepen alsulckx gewaer geworden sijn ende haer met onze roeyjachten vervolcht,
soe datter noch sommighe Jauanen gekreeghen ende doot gesmeeten worde,
ende die in het voorsz. schip waeren hebben meede de vlucht genoomen, den gheenen die konden, want sy worden meest alle met het geschut vernielt
ende veele met zabels, halue spietsen,
ende braedtspeeten doorsteecken, soe dat die op het schip Amsterdam varende met eenen cloecken moet haer soe geweert hebben datse het schip met schanden mosten verlaeten
ende hoe wel die van het lant veel volckx verlooren hadden, soe was ons nochtans wel een groote droeffheijt te aensyen die soe deerlycken vermoort laeghen
ende soe schandelycken sonder eenich quaet vermoeden hebbende omden hals gecoomen waeren, want het schip anders niet soe boouen als beneeden hem verthoonde al offmen in een slachters huys gecoomen hadde, twelck gans bebloet is vande beesten die hy gedoot soude mooghen hebben, eeuen gelyck was het schip gestelt van het menschen bloet dat tot allerweeghen de spigaeten wyt liep, waerouer alsnu het voorn. schip well met recht den Moortkuyll mach genoempt werden.

Die vermoorde parsoonen syn deese als hier naervolghen:

In den Eersten 1. Reijnier van Hell Commijs sijnde op het voorgenoemde schijp
2. Jan Jacobsoon Schellinger Schijpper op het seluyge schyp
3. Jillis Jillis soon Valckenyer Adelborst van Amsterdam
4. Barent Janssoon Constabell van Amsterdam
5. Joost Timmerman
6. Sijmon Claessoon Wiltschul van Alckmaer
7. Arent Remmitsoon van Amsterdam
8. Aryen Claessoon van Alckmaer
9, Cornelis van Alckmaer
10. Jacob Jacobssoon eenen Cleijnen Jonghen
11. Pieter Janssoon putger van Alckmaer
12. Ende Eenen Anthonij in Malacca gebooren den welcken wy voor de stadt Bantam verkreeghen hadden in het aen tasten van sommighe Joncken.

Ten zeluen daghe is yder een in syne kleederen in plaetse van een dootkiste met eenighe groote steenen aen haer lyff geboonden synde ouerboort geworpen ende gesoncken, twelck welt Droefflyck was om aensien, ende de scheeps oouerheeden hebben van yder schip volck gelicht ende op het voorn. schip gestelt ter tyt ende ter wijlen men goede geleegentheyt vonde om te ruijmen ende alsdan te mooghen verlaeten.

Terug naar Welkom Reisbeschrijving van: (Home)

Terug naar Homepage Amsterdam