Genealogie van Adrianus SELS


I.1 Adrianus SELS (code: 01-48), Facteur, militair, koopman. DOOP: 9-3-1784: Adrianus, vader Andries Sels en moeder Adriana Vos.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; doopregister 1704-1811, arch. nr.
11.8.1, gedoopt op 09-03-1784 te Dordrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
VOLKSTELLING: A (20-7-1811):
739 Sels Adrianus Facteur 3-3-1784
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Liste civique, arch. nr. 4.169

BEZIT:
Sels de heer Adrianus. Testament van hem en zijne Huisvrouw Juffrouw Adriana Margareta Noteman Nummero 117 van den Twintigsten October 1807.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Notaris Adrianus van den Oever, archiefnr. 20.90 deel II, nummer 1258.
Sels de heer Adrianus. Protest Promesse van hem ten lasten H. Meijer Nummero 68 van den Tienden Juny 1808.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Notaris Adrianus van den Oever, archiefnr. 20.90 deel II, nummer 1260.

1258 No. 117
Den Twintigsten October 1807 compareerden voor mij Abrahma Adrianus van den Oever Koninglijk Notaris binnen Dordrecht residerende ten bijwezen van de nagenoemde getuigen.
De heer Adrianus Sels en Jufrouw Adriana Margaretha Noteman Echteluiden in gemeenschap van Goederen getrouwd, wonende binnen deze Stad. De welke verklaarde onder Presentatie van Ede beneden de vijfduizend Guldens gegoed te wezen en voorts bekwaam om van hunne Natelaten Goederen te bevelen het herroepen alle hunne voorgaande makingen van Uitersten Willen, gene uitgezonderd het zij door Hun te Samen, ieder alleen ofte met anderen gemaakt ofschoon enige derzelve clausule van onwederroepelijkheid inhielden, waar van zijlieden egter verklaarden gene kennisse nog geheugenisse te hebben. En voorts de Eerststervende de Langstlevende van hun beiden te noemen en stellen tot eenigen en algehelen Erfgenaam of Erfgename van zijne of hare gehelen Nalatenschap met magt om die te mogen verteren, vervreemden, belasten, bezwaren en daarmede allezints, naar deszelfs believen en Welgevallen te mogen doen en handelen, doch niet anders, als onder de volgende mits en bepalingen te weeten dat de langstlevende verpligt zal wezen aan de kind of kinderen door den Eerststervende Natelaten, ofte aan den vooroverledens Afkomeling of Afkomelingen bij plaatsvervullingen, tijden Wanneer die tot mondigen dage of een der Huwelijken Staate zal of zullen zijn gekomen en hij Heer Adrianus Sels de Eerststervende zijnde en zonder Kind Kinderen of Afkomeling Natelaten overlijdende, als dan aan zijne ouders, voor zoo verre die nog beiden leven en in Aanschouw genomen zullen moeten worden te moeten uitwijken en voldoen zoo veel als hij of zij Langstlevende naar De Staat en gelegendheid van de Nalatenschap van den Eerststervende, in gemoeden zal vinden en oordeelen te behooren ter voldoeninge van derzelve Legitime Portie of gerechtelijk gedeelte dezelve of een of ander hunner naar Scherpheid van Rechten in de Nalatenschap van de Eerststervende van hun beiden zullende komen en Waar in die de Eerststervende tot mede Erfgenaam of Erfgenamen doch verder nog anders niet, verklaarde te roepen en stellen.
Verkiezende wijders nopens het versterf van hunne natelaten Kind of Kinderen ten behoeve van de Langstlevende van hun beiden het oude Aasdoms versterf regt. En Stellen wijders beiden na herroeping mede zoo veel des noods van alle voorgaande aanstellingen van Executeurs en voogden en met en na Uitsluitinge in geen geval ter wereld Uitgezonderd, uit de Boedel en Nalatenschap, zoo wel van de Langstlevende als laaststervende van hun beiden, van alle Weesmeesteren of Weeskameren en bij names van Die van Deze Stad Dordregt ofte alwaar hunne sterfhuizen zouden mogen vallen, De Eerststervende de Langstlevende van hun beiden tot Voogd ofte Voogdesse over hunne natelaten minderjarigen, Uitlandigen en andere toezigt behoevende kindere, Afkomelingen en Erfgenamen in tijd en wijlen in de Nalatenschap van de Eerststervende hunner geregtigt bevonden zullende worden gevende daar aan, alzulke Uitgestrekte en onbepaalde magt en gezag, als maar eenigsints kan of ma gegeven worden en vervolgens onder andere ook mede het vermogen om naar radenm vaste en andere goederen te verkoopen en overdragen, Uitstaande Schulden invorderen, verbliven, volgmagten en allerleij andere handelingen, overkomsten en verbintenissen aangaan, Passeren en tekenen, en om er een of meer nevens zig en bij afsterven of andere noodzakelijkheid een ander in deszelfs Plaatsa te mogen kiezen en
stellen met gelijke magt ten Uiteinde der Voogdije. En begeerde eindelijk dat het geen hier voorstaat geschreven zal Stant grijpen als Testament of Codicil, invoegen best zal kunnen bestaan.
Aldus verleden te Dordrecht, in tegenswoordigheid van Krlnelis Boogaardsz en Marinus
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Notaris Adrianus van den Oever, archiefnr. 20.90 deel II, nummer 1258.

1260 Folio 68
Protestwissel beneden de Een Honderd Guldens
Den Tienden Junij 1808 heb ik Ondergetekenden Abraham Adrianus van den Oever, Koninglijk Notaris, binnen Dordrecht Residerende ten bijweesen van de nagenoemde getuigen en verzoeken van de Heer Adrianus Sels koopman wonende binnen deese Stad Dordrecht mij gevonden aan den Persoon van N. Meijer, mede wonende binnen deese Stad Dordrecht en van denzelven verzogt voldoening van eene door hem getekende promesse luidende:
Veertien dagen naar dato, neemen aan te betalen aan de heer Jacobs groenenbergh of andre, de somma van vijfennegentig guldens, tien Stuivers, waarde en reekeningh.
Dordt, 21 Mey 1808. Was getekend N. Meijer.

Rugschrift
Voor mij aan de Heer Adr. Sels of ondergeteekende Jack Groenenbergh in blanco geteekend Ad. Sels. En vermits denzelven aan mij tot antwoord gaf, ik kan het briefje nog niet betalen, geprotesteerd van kosten schaden en intressen en zoveel desnoods van wissel herwissel en van alle het gent in desen te protesteeren was alles in tegenswoordigheid van Jan Casper van Andel en Johan Adolph van Mansvelt, klerken van mij Notaris als getuigen.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Notaris Adrianus van den Oever, archiefnr. 20.90 deel II, nummer 1260.

9.845/9.846 Transportregister 1808 en 1809
Hypotheek groot f 1200,-- geschreven op Een Zegel van vijftien Guldens en Een Zegel van Drie Guldens.
Den 16 February 1809.
Wij Mr. Simon de Jongh van Son en Francois de Roo van Westmaas, Schepenen der Stad Dordrecht en van de Merwede oirconden en kennen dat voor ons gekomen en gecompareerd is: Servaas Hendrik Lotsij gezworen Klerk ter staande en gelegen in de grote kerksbuurt binnen deze Stad, belent Sels, koopman, wonende binnen deze Stad, ingevolge Procuratie den 31 December 1808 voor den Notaris Cornelis van der Werff Bzn en getuigen verleden, ons Schepenen vertoond, dewelke bekende in die qualiteit dat zijn Principaal wel en deugdelijk schuldig is aan en ten behoeven van Cornelis Bijkerk wonende te Zwijndrecht Een Somma van Een Duizend Twee Honderd Guldens spreidende ter zake van deugdelijke geleende en bereids ontvangene penningen, midsdien renuncierende van de exceptie van onaangestelde gelden, voorts daar voor mede speciaal verbindende zijn Principaals Huis en Erf staande en gelegen in de grote kerksbuurt binnen deze Stad, belent 't huis volle voldoening en aflossing toe. En verklaarde wijders de andere zijde, geteekend A138, onder deze conditie dat zijn Comparants Principaal geind de Somma van Een Duizend Twee Honderd Geldens zal afleggen en betalen over Een Jaar na het passeren der voormelde Procuratie, dat is op den 31 December dezes Jaars en bij continuatie ten allen tijde daar na mits elkanderen zoo in geval van opeissching als aflossing drie maanden te voren te waarschouwen; en inmiddels daar van Interessen zal geven ten zes Guldens van iedere Honderd Guldens in 't Jaar in te gaan of ingegaan dezelve Interessen met den 31 December laatstleden en te geduren tot de volle voldoening en aflossing toe. En verklaarde wijders de Comparant in condemnatie te verzoeken als daar inne te consenteren. Alles met belofte jnjn Principaals Persoon en alle zijne verdere goederen, met overgifte omme zijn Principaal in den inhoude en tot nakominge dezes vrijwillig des noods ten zijnen kosten te zullen doen en laten condemneren voor den Hove van Justitie van Holland en de Kamer Judicieel dezes Stad Dordrecht en de Merwede ten dien einde constituerende en onwederroepelijke Procuratie gevende bij deze aan alle de Procureurs voor welgemelden Hove of Kamere prostulerende of zullende postuleren, te samen en ijder van heb in 't zijn in 't bijzonder, zoo om (des noods) ten kosten van zijn Principaal de condemnatie te verzoeken als daar inne te consenteren. Alles met belofte van approbatie, ratificatie en onder verband als naar Rechten En zijn de quitantien der betaalde anticipatien op de verponding over de beide termijnen van den Jaare 1808 vertoond.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, transportregister 1808/1809; archiefnr. 9.845/9.846.

WOONPLAATS:
Nieuwe Haven Dordrecht (19- 9-1807)
Boomstraat Huis122 Dordrecht (19- 5-1891)

DOODLOPEND: Verklaring waaruit blijkt dat zijn vader Adrianus Sels voor omtrent dertien jaar deze stad heeft verlaten zonder dat men weet waarheen hij zich heeft begeven of waar hij zich thans bevindt.
BRON: Rijksarchief; huwelijksregister Dordrecht, bijlage huwelijksakte Cornelis Johannes Adriaansz. dd. 1-7-1835 nr. 95. Zoon van Andries SELS (code: 00-68), Notarisklerk, ontvanger en Adriana VOS (code: 01-43).
Ondertrouw op 19-09-1807 te Dordrecht. HUWELIJK: Zaturdag den 19e September 1807, Adrianus Sels jm. wonende op de Nieuwe Haven met schriftelijk convent van zijn vader Andries Sels met Adriana Margareta Noteman jd. wonende op de Voorstraat bij 't Melkpoortje met schriftelijk convent van haar vader Cornelis Noteman.
Den 3 October 1807 get.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Huwelijksregister gerecht 1727-1811, arch. nr. 11.91
, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-10-1807 te Dordrecht. HUWELIJK: Zaturdag den 19e September 1807, Adrianus Sels jm. wonende op de Nieuwe Haven met schriftelijk convent van zijn vader Andries Sels met Adriana Margareta Noteman jd. wonende op de Voorstraat bij 't Melkpoortje met schriftelijk convent van haar vader Cornelis Noteman.
Den 3 October 1807 get.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Huwelijksregister gerecht 1727-1811, arch. nr. 11.91
met Adriana Margrita NOTEMAN (code: 01-202), 21 jaar oud. DOOP: 29- 4-1786; Adriana Margrita Noteman, vader Cornelis Noteman,
moeder Wijnandina Maaskant.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Groot Doopregister 1704-1811, arch.
nr. 11.8.1.

Gedoopt op 29-04-1786 te Dordrecht, overleden op 13-03-1838 om 09.00 uur te Dordrecht op 51-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 13 maart 1838 's morgens om 9 uur in het huis A.
263, Vleeschhouwerstraat, Adriana Margritha Noteman, zonder beroep, oud 52 jaar, geboren en wonende alhier, echtgenote van Adrianus Sels, dochter van Cornelis Noteman en Wijnandia Maaskant, beiden alhier overleden. Aangifte op 14 maart 1838 door Anthony van Maarseveen, 41 jaar, geemployeerde, en Gerardus van der Wal, 43 jaar, bidder, beiden niet verwant.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, overlijdensregister, akte nr. 156. PERSOONLIJKE GEGEVENS
VOLKSTELLING:
C133 De weduwe Adrianus Sels, 4 personen tot het huishouden behorend.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Stand van de bevolking 1826; arch. nr. 5.652.

Naam Beroep Prot
Adriana Margrita Noteman Geen ja
Cornelis Johannes Sels " "
Adriana Maria Sels " "
Wijnanda Goverdina Sels " "
Maaike Hofmeijer " "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingstelling 1830; bladnr. C133.

WOONPLAATS:
Voorstraat Dordrecht (19- 9-1807).
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Maria (code: 01-203), geboren op 21-02-1808 te Dordrecht. GEBOORTE-DOOP: 21-2-1808; Adriana Maria Sels geboren op 21-2-1808,
gedoopt 18-3-1808. Vader Adrianus Sels, moeder Adriana Margaretha Noteman.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Groot Doopregister 1704-1811, arch.
nr. 11.8.1.

Gedoopt op 18-03-1808 te Dordrecht, overleden op 23-06-1876 te Dordrecht op 68-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 23 juni 1876 Adriana Maria Sels, 68 jaar, zonder
beroep, weduwe van Jacob van Sluysdam, dochter van Adrianus Sels, overleden (plaats onbekend) en Adriana Margaretha Noteman, overleden. Aangifte op 24 juni 1876.
BRON: Rijksarchief: overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 407.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-06-1835 te Dordrecht. HUWELIJK: Sluijsdam van Jacob Jacobszoon (23) timmerman en Adriana
Maria Adriaansd. Sels (27); 28- 3-1835.
BRON: Rijksarchief; index huwelijksregister Dordrecht.
Echtgenoot is Jacob SLUISDAM VAN (code: 01-260), 25 jaar oud, Timmerman, geboren op 17-07-1809 te Dordrecht, !HUWELIJK: Sluijsdam van Jacob Jacobszoon (23) timmerman en Adriana Maria
Adriaansd. Sels (27); 28- 3-1835.
BRON: Rijksarchief; index huwelijksregister Dordrecht.

Uit certificaat Nationale Militie: op 17-7-1809 geboren te Dordrecht.
Extract doopregister: gedoopt op 17-7-1809 te Dordrecht. Gedoopt op 17-07-1809 te Dordrecht. VOLKSTELLING:
1830; E350. Spuiweg
Sluisdam Jacob v. 30 Dordrecht Timmerman ja
Sels Adriana Maria 31 Dordrecht Geen "
Sluisdam Jacob 10m Dordrecht " "
Sluisdam Adriana Margaretha 3 Dordrecht " "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingstelling 1830 bladnr. E350, arch. nr. 5.663.2.
2. Cornelis Johannes (code: 01-204) (zie II.3).
3. (code: 01-205), geboren circa 1811 te Dordrecht, overleden op 01-05-1811 te Dordrecht, OVERLIJDEN: 't kind van Adrianus Sels
1- 5-1811 Datum van overlijden
6- 5-1811 Dag van overlevering der memorie van aangeving
25- 8-1811 Dag waarop het Sommatie-Billet is overgegeven
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Register van gequalificeerden
1806-1817, arch. nr. 11.98.

4 Mey 1811. Het kind van Adrianus Sels oud 6 weken in de Nieuwstraat
letter Cv. 1425 uitgeteert. De ouders leven. Met volk agter ten 10 uuren.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; begraafregister Grote Kerk
1785-1811, arch. nr. 11.54. Begraven op 04-05-1811 te Dordrecht.
4. Wijnandia Goverdina (code: 01-206), geboren op 18-06-1812 te Dordrecht. GEBOORTE: Wijnandia Goverdina Sels geboren op 18-6-1812, vader
Adrianus Sels, moeder Adriana Margaretha Noteman.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Groot doopregister 1704-1811, arch.
nr. 11.8.1.

Overleden op 27-08-1812 om 22.00 uur te Dordrecht, 70 dagen oud. OVERLIJDEN: Op 29 augustus 1812 aangifte door Adrianus Sels, negociant en Willem Hendrik Bosch van het overlijden op 27 augustus 1812 om 10 uur 's avonds van Wijnandia Goverdina Sels, 2 maanden, dochter van aangever en Adriana Margaretha Noteman.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 601.
5. Wijnandia Goverdina (code: 01-207), geboren op 13-09-1814 om 17.30 uur te Dordrecht. GEBOORTE: Op 13 september 1814 's avonds om half 6, Wijnandia
Goverdina, dochter van Adriana Margaretha Noteman en Adrianus Sels, koopman. Aangifte op op 16 september 1814 door Adrianus Sels.
Getuigen Matthijs Recourt, 38 jaar, tapper, en Maximilien Joseph
Masion, koopman, 30 jaar.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, geboorteregister, akte nr. 373.

Overleden op 15-01-1891 om 03.00 uur te Dordrecht op 76-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 15 januari 1891 's morgens om 3 uur in het huis 122
aan de Voorstraat, Wijnandia Goverdina Sels, 76 jaar, zonder beroep, weduwe van Herme Seelink, dochter van Adrianus Sels en Adriana Margaretha Noteman. Aangifte op 16 januari 1891 door Jan Louis de Kreek, 53 jaar, bedienaar van begrafenissen, en Matthijs van Schelt, 63 jaar, idem.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; overlijdensregister, akte nr. 54.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
VOLKSTELLING:
Vleeschhouwerstraat
Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot.
Cornelis Johannes Sels 30 Dordrecht Grutter Ja
Helena Barto 25 Dordrecht Geen "
Arie Sels 2 Dordrecht " "
Wijandina Goverdina Sels 25 Dordrecht " "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingsregister 1840, bladnr.
A263-264.

K1 bladnr. 230: Groenmarkt Nr. 205
Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Overleden
Sels Goverdina v 1814 Dordrecht NH
Sels Trijntje v 1772 H.I. Amb. " 3- 6-1857

K4 bladnr. 236: Wijnstraat Nr. 197
Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Overleden
Sels Wijnandia Goverdina v 13- 9-1814 Dordrecht NH
Inwonend bij fam Herman Terlind en Johanna Margaretha Wijngaarden
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, bevolkingsregister 1851-1918.

WOONPLAATS:
Vleeschhouwerstraat A263 Dordrecht (1840)
Groenmarkt 205 Dordrecht
Wijstraat 197 Dordrecht
Voorstraat Huis122 Dordrecht (15- 1-1891).
Gehuwd met Herme SEELINK.
6. Andriessetta Adriana (code: 01-250), geboren op 27-12-1816 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 27 december 1816 Andriesetta Adriana, dochter van
Adriana Margaretha Noteman en Adrianus Sels, koopman. Aangifte op 28
december 1816 door Adrianus Sels. Getuigen Leendert Feldert, 21 jaar, kantoorbediende en Willem Hendrik Stok, 34 jaar, geemployeerde.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; geboorteregister, akte nr. 591.

Overleden op 19-05-1819 om 21.30 uur te Dordrecht op 2-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 19 mei 1819 's avonds om half 10, in het huis C. 42
Boomstraat, Adriana Andriessetta Sels, oud 2 jaar en 5 maanden, geboren alhier, dochter van Adrianus Sels, militair, en Adriana Margaretha Noteman. Aangifte door Margaretha Noteman. Aangifte door Johan Coenraad Knaap (?), 22 Johan Coenraad Knaap, 22(?) jaar, en Adrianus de Vogel, 23 jaar, niet verwant.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; overlijdensregister, akte nr. 209.


II.3 Cornelis Johannes SELS (code: 01-204), Gruttersknecht, grutter, geboren op 21-07-1809 te Dordrecht. GEBOORTE-DOOP: 21-7-1809 Cornelis Johannes Sels geboren op
21-7-1809, gedoopt 2-8-1809. Vader Adrianus Sels, moeder Adriana Margaretha Noteman.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Groot Doopregister 1704-1811, arch.
nr. 11.8.1.

Gedoopt op 02-08-1809 te Dordrecht, overleden op 26-04-1845 om 13.00 uur te Dordrecht op 35-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 26 april 1845 's middags om 1 uur in het huis A. 263
in de Vleeschhouwerstraat, Cornelis Johannes Sels, 35 jaar, grutter,
gehuwd met Helena Barto, zonder beroep, zoon van Adrianus Sels, overleden (onbekend waar) en Adriana Margaretha Noteman, overleden alhier. Aangifte op 28 april 1845 dor Gerardus van der Wal, 50 jaar, bidder, en Anthony van Maarseveen, geemployeerde, beiden niet verwant.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; overlijdensregister, akte nr. 284.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Vleeschhouwerstraat A263 Dordrecht (1840 / 26- 4-1845)

, zoon van Adrianus SELS (code: 01-48) (zie I.1) en Adriana Margrita NOTEMAN (code: 01-202).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-07-1835 te Dordrecht. HUWELIJK: Sels Cornelis Johannes Adriaansz. (25) gruttersknecht en
Helena Barto (21); 1- 7-1835.
BRON: Rijksarchief; index huwelijksregister Dordrecht, akte nr. 95.

Uit huwelijksbijlagen:
Doopregister Nederduitsch Hervormde Gemeente: 21-7-1809 geboren en
op 2-8-1809 gedoopt, Cornelis Johannes, zoon van Adrianus Sels en
Adriana Margaretha Noteman.
Verklaring waaruit blijkt dat zijn vader Adrianus Sels voor omtrent
dertien jaar deze stad heeft verlaten zonder dat men weet waarheen hij zich
heeft heeft begeven of waar hij zich thans bevindt.
BRON: Rijksarchief; huwelijksbijlagen, akte nr. 95 dd. 1-7-1835.

Echtgenote is Helena BARTO (code: 01-253), 21 jaar oud, Winkelierster, geboren op 01-02-1814 om 06.00 uur te Dordrecht. GEBOORTE:
Op 3-2-1814 aangifte door Ary Barto, molenaar, van de geboorte van Helena Barto op 1-2-1814 's morgen om 6 uur. Moeder Margaretha van den Klundert.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 51. VOLKSTELLING:
Vleeschhouwerstraat
Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot.
Cornelis Johannes Sels 30 Dordrecht Grutter ja
Helena Barto 25 Dordrecht Geen "
Arie Sels 2 Dordrecht " "
Wijnandina Goverdina Sels 25 Dordrecht " "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingsregister 1840, bladnr.
A263-264.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Andries (code: 01-250), geboren op 08-12-1835 te Dordrecht. GEBOORTE-BEGRAFENIS: Op 8 december 1835 (overleden 28 april 1836)
Adrianus Andries Sels, Vader Cornelis Johannes Sels, grutter, en moeder Helena Barto.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 650.

Overleden op 28-04-1836 te Dordrecht, 142 dagen oud.
2. Arie (code: 01-250), Boekhouder, geboren op 27-01-1837 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 27 januari 1837 Arie Sels. Vader Cornelis Johannes
Sels, grutter, en moeder Helena Barto.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 48.

Overleden op 27-05-1886 te Dordrecht op 49-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 27 mei 1886 Arie Sels, 49 jaar, boekhouder,
echtgenoot van Hendrika Schulders, zoon van Johannes Cornelis Sels en Helena Barto, beiden overleden. Aangifte op 28 mei 1886.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 327.


Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-11-1865 te Dordrecht. HUWELIJK: Op 1 november 1865 Arie Sels, 28 jaar, geboren en wonende
alhier, zoon van Cornelis Johannes Sels, alhier overleden en Helena
Barto, oud 50 jaar, zonder beroep en Hendrika Schulders.
BRON: Rijksarchief; huwelijksregister Dordrecht, akte nr. 189. Echtgenote is Hendrika SCHULDERS (code: 01-272), 24 jaar oud, Onderwijzeres, geboren op 17-03-1841 te Dordrecht, overleden op 19-08-1922 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd. Op 9-4-1890 vertrokken naar Rotterdam.
3. Cornelis Johannes (code: 01-256), geboren op 31-01-1840 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 31 januari 1840 Cornelis Johannes Sels. Vader Cornelis
Johannes Sels, grutter, en moeder Helena Barto.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht.

Overleden op 24-11-1870 om 14.30 uur te Zwijndrecht op 30-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Ontvangen van de gemeente Zwijndrecht. Op 23 november
1870 Cornelis Albertus Sels, beroep onbekend, oud 30 jaar, zoon van
Cornelis Johannes Sels, alhier overleden, en Helena Barto.
BRON: Rijksarchief, overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 809.

Op 24 november 1870 's middags om half 3 in het huis B. 158,
Cornelis Johannes Sels, oud dertig jaren, zonder beroep, geboren te Dordrecht, zoon van Cornelis Johannes Sels overleden, en Helena (verder onleesbaar), wonende te Dordrecht. Aangegeven door Simon Cornelis van Nugteren, 48 jaar, niet verwant en Arie Kersdorp.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; overlijdensregister
Zwijndrecht, akte nr. 80.
AANTEKENING: Akte twee maal doorgenomen. Vermeld is inderdaad Cornelis Johannes Sels

. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
HuisB158 Zwijndrecht (24-11-1870)

ATTESTATIE:
Cornelis Johannes Sels, ongehuwd, uit H.I. Ambacht op 16 sept. 1859.
Wijknr. D988/164.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; ingekomen personen 1850-1860, arch. nr. 6.4701.

ACTIE-DORDRECHT: Zou op 11 of 12-jarige leeftijd naar H.I. Ambacht vertrokken moeten zijn. Vertrokken personen voor 1850 bekijken.
4. Adriana Margaretha (code: 01-257), geboren op 14-10-1841 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 14 october 1841 Adriana Margaretha Sels. Vader
Cornelis Johannes Sels, grutter, en moeder Helena Barto.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 663.


5. Adrianus Andries (code: 01-258), geboren op 20-08-1843 om 01.30 uur te Dordrecht. GEBOORTE: Op 21 augustus 1843 aangifte door Cornelis Johannes Sels oud 34 jaar, van beroep grutter. Op 20 augustus uit Helena Barto des voormiddags om half 2 in het huis A263 in de Vleeschhouwerstraat een kind van het mannelijk geslacht genaamd Adrianus Andries.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; geboorteregister, akte nr. 486.

Overleden op 20-10-1844 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 20 oktober 1844 's morgens om 6 uur in het huis A.
263 in de Vleeschhouwerstraat, Adrianus Andries Sels, oud 14 maanden, zoon van Cornelis Johannes Sels, grutter, en Helena Barto, zonder beroep.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; overlijdensregister.
6. Wijnandia Goverdina (code: 01-259), geboren op 12-08-1845 om 07.00 uur te Dordrecht. GEBOORTE: Op 12 augustus 1845 aangifte door Casper van Dura, 61 jaar, vroedmeester. Op 11 augustus 1845 des voormiddags om 7 uur in het huis A263 in de Vleeschhouwerstraat, Wijnandia Goverdina. Moeder Helena Barta, winkelierster, weduwe van Cornelis Johannes Sels, alhier overleden.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 462.

Overleden op 12-09-1845 te Dordrecht, 31 dagen oud. OVERLIJDEN: Op 12 september 1845 om 12 uur in het huis A. 263 aan
de Vleeschhouwerstraat, Wijnandina Goverdina Sels, oud 4 weken, dochter van Cornelis Johannes Sels, overleden, en Helena Barto, winkelierster.
BRON: Geneentearchief Dordrecht; overlijdensregister, akte nr. 524.Created by PRO-GEN 'Genealogie la Carte' software

J. Mulderij & D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, The Netherlands


.

Last Updated by Wim Sels on Thursday, 22 February,2004 at 9:28 PM.mijn Home Page