ONS ONDERZOEK page 2

naar home page

een interessant probleem

Omstreeks 1559 vestigde zich een Paulus Sels in Gladbach (Duitsland). Hij en zijn echtgenote met haar naam:Catharina"van Hamont", worden door de genealoog Wijnaendts van Resandt geacht van uit de Brabantse Kempen afkomstig te zijn. De naam SELS kwam in de omgeving van TURNHOUT vrij veel voor. Echter onderzoek te Antwerpen Turnhout en Brussel wees uit dat de naam SELS voor 1600 alleen en uitsluitend voorkwam in Balen en Mol, en er wordt aangenomen dat de genoemde Paulus afkomstig moet zijn uit Balen, waar hij omstreeks 1525 geboren zou zijn. Aannemend dat de naam SELS of Zels inderdaad hun oorsprong in Balen hebben gehad, is het plausibel te stellen dat er tussen Paulus Sels en Hendrik Zels (deze vermoedelijk geboren omstreeks 1531) en bij zijn leven pachter van een boerderij van de abdij van POSTEL, bloedverwantschap bestond. Balen was een klein dorp en als boven genoemde stelling juist zou zijn, dan is het van belang na te gaan of beide familietakken omstreeks midden 1500 bij elkander komen. Van belang is nog het feit dat in beider gevallen sprake is van vernoeming van voornamen. Zo komen de namen Hendrick, Andries, Peter, in beide takken voor. Van belang is nog te weten dat het beroep dat Paulus SELS in Gladbach uitoefende chirurgijnwas. Hij moet daartoe een opleiding gevolgd hebben, mogelijk te Leuven.


Wij zijn bijzonder geinteresseerd of het hierboven vermelde juist is en of een collega genealoog over gegevens beschikt die enig uitsluitsel zou kunnen geven over deze verwantschap.

Wij vermelden nog graag dat wij zeer dankbaar zijn voor de hulp, die wij van de Heemkundige Kringen in Balen en Mol mochten ontvangen bij ons onderzoek.


Zicht op Dordrecht


naar stamreeks