About Me   |   Parenteel Dirk Dirks     |   Parenteel Jacob Dirks     |   Parenteel Albertus Luijen   |   Favorite Links   |   Contactformulier


Sponsors van deze website zijn:

@@-computers klik hier   en @@-woonbiologie klik hier

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 6 maart 2007


INLEIDING
De oudste (tot op heden) bekende stamvader van de Ammersken Genealogie is Dirk Dirks, geboren rond 1700 in
het Rheiderland destijds behorende bij het Koninkrijk Hannover.
Het nu Duitse deel van het Rheiderland behoorde tot ongeveer 1890 tot de "Hollandse" Frieslanden.
De kerkboeken in het Duitse Rheiderland zijn geschreven in het oud Nederlands.

Door de wetten van Napoleon rond 1811 moesten alle personen een achternaam toevoegen aan hun voornaam
en toevoegsel (Harm Dirks (zoon).
Het vermoeden bestaat dat de naam Ammersken gekozen is met als voorbeeld de naam van een dorpje Ammersum
onder de rook van Leer of de invloed van een gebied rond Bad Schwischenahn genoemd het Ammerland.

Naamsgeving 1811
Keizer Napoleon vaardigde een decreet uit, waarbij iedereen verplicht werd een familienaam op te geven.
In de zuidelijke Nederlanden was dit decreet al uitgevoerd rond 1796, het noordelijke deel van Nederland
volgde pas in 1811.

Een fragment uit dat decreet:
Art. 6. De familienaam, dien de vader, of, by ontstentenis van dien, de grootvader van vaders zyde, verklaard heeft,
te willen aannemen, of welke hem toegekend zal blyven, zal aan alle kinderen worden gegeven, die gehouden zullen
zyn, denzelven te voeren en aan te nemen in de akten; ten dien einde zal de vader, of, by gebreke van dien,
de grootvader, de aanwezig zynde kinderen en kleinkinderen in zyne opgave vermelden, alsmede derzelver
woonplaats; en dezulke onzer onderdanen, die hunnen vader, of, by ontstentenis van denzelven, hunnen
grootvader nog in leven hebben, behoeven slechts te verklaren, dat hy nog in leven is, benevens de plaats
van zyn verblyf.

Voor de "Hollandse" Frieslanden werd het met de uitvaardiging van het dekreet van 18 augustus 1811 de inwoners
verplicht gesteld om een achternaam te gaan dragen. De vader van een gezin of grootvader van een familie was
verplicht een achternaam kiezen "zie Familienforschung und Namensrecht van 3-11-1979"

Voorlopige conclusie:
Dit betekent dat door Harm Dirks geboren op 3 november 1769 te Ditzumerhamrik in het Koninkrijk Hannover in
het jaar 1811 de naam Ammersken als familienaam is ingevoerd.

Het resultaat van stamboomonderzoek in diverse archieven geeft een verschil aan in schrijfwijze van namen, of dit
 dezelfde personen betreft is niet zeker.

Voor Harm Dirks Ammersken ben ik de volgende vermeldingen tegengekomen: "Harm Derks Ammersken"
of dit dezelfde persoon betreft is niet zeker.

In mijn onderzoek naar de stamvader van de Ammersken Genealogie is Dirk Dirks de oudst bekende stamvader, voor
de Parentelen van Jacob Dirks en Albertus Luijen heb ik nog geen connectie kunnen vinden in de Parenteel van
Dirk Dirks.

Noot: (mochten er bezoekers zijn die over deze stamboom informatie kunnen geven of  meer duidelijkheid kunnen
verschaffen over namen en/of ontbrekende data, dan zou ik graag die informatie willen ontvangen)
 voor contact en/of informatie klik hier