Leven en werken van Ivans (Jakob van Schevichaven, 1866-1935) (Laatste wijziging 27 februari 2013)

Ten gevolge van een andere organisatie-structuur van de werkgever van Kees de Leeuw is de web-locatie van deze site veranderd.

De site is overgenomen en wordt verder beheerd door Kees Bal, een andere Ivans-fan.

Kees de Leeuw is nog steeds betrokken bij de inhoud van de Ivans-site, dat verandert niet.

 

Er is een boek over Ivans:
Kees de Leeuw (m.m.v. Erna Kok en Charlotte Sienema)
Een nuchtere romanticus : leven en werk van Ivans (Jakob van Schevichaven, 1866-1935)
Uitgeverij Aspekt
ISBN 90 5911 168 0
prijs € 24,-

In het online Biografisch Woordenboek van Nederland: een lemma over Ivans:
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn6/schevichaven

(9 mei 2005)!!
Door Henk Hersevoort ontdekt in De Wereldkroniek van 21/12/1929 het verhaal "De gestoorde bruiloft'. Ook het toneelstuk Narrenspel is recentelijk 'nieuw' ontdekt. Zelfs de tekst hiervan is nog bestaand. Dank hiervoor aan Christiaan...van de toneelgroep ADODVS uit Den Haag!!
Naast de twee eerder ontdekte  verhalen uit De Wereldkroniek zijn, één verhaal uit Het Landhuis en  het verhaal "?" in De Prins zijn dit tot nu toe (9 mei 2005) nieuw ontdekte verhalen die niet in bovengenoemd boek zijn opgesomd. Onder het kopje Toneel staan inmiddels ook meer stukken dan voorheen door recente ontdekkingen!

Portret van Ivans uit 1922 (verschenen in "De donkere poort")

Inleiding
Slechts weinig (detective-)lezers blijken de naam Ivans (pseudoniem van Jakob van Schevichaven, 1866-1935) te kennen. Bijna overal wordt hij aangeduid als Jacob van Schevichaven, maar uit de geboorteakte blijkt dat Jakob met een k moet worden gespeld!. Ivans was een Nederlands jurist en begon op latere leeftijd met het schrijven van detectives, aanvankelijk als liefhebberij maar na enkele jaren werd deze schrijverij pure noodzaak. Hij debuteerde in 1917 met De man uit Frankrijk met als hoofdpersoon Geoffrey Gill (G.G.), bijgestaan door zijn helper Willy Hendriks. Ivans werkte als directeur bij de verzekeringsmaatschappij De Algemeene, maar die raakte door de Eerste Wereldoorlog en de Russische Revolutie in grote moeilijkheden en ging uiteindelijk failliet. Daarom werd de schrijverij plotseling een bittere noodzaak. In 18 jaar tijd schreef van Schevichaven 44 detectiveromans naast kinderboeken, 'gewone' romans en vele korte verhalen. Ivans werd erg populair, vooral door zijn G.G.-boeken. Hoewel er altijd fans bleven raakte hij toch snel in het vergeetboek na de Tweede  Wereldoorlog. In de periode 1973-1980  werden er 15 G.G.-romans, ingekort en bewerkt door Edith Visser, opnieuw uitgegeven door Bruna in de reeks Zwarte Beertjes. Helaas bleek Ivans de vooroorlogse populariteit niet meer te halen en is wederom in het vergeetboek geraakt.

(Gedigitaliseerde foto: Marcel Verweij, waarvoor mijn grote dank)
Ivans op ongeveer 60-jarige leeftijd . Deze foto is in diverse bladen verschenen.

Hoewel er spannendere en intelligentere detectiveromans bestaan ben ik van mening dat een  bepaalde groep detectivelezers zich toch te kort doet met de verwaarlozing van Ivans. Zijn boeken ademen een romantische prettige toeristische atmosfeer en geven een mooi en interessant historisch tijdsbeeld. Zo speelt De schaduw zich bij voorbeeld af in het Rusland van vlak voor de Revolutie van 1917. Beschrijvingen van geweld en sex zijn niet te vinden in de detectiveromans van Ivans. Opmerkelijk is wel dat Ivans in zijn tijd als referentie werd gebruikt. Zo werd in advertenties van boeken van collega-auteurs als Halliwells en Herman Middendorp verwezen naar de boeken van Ivans.

Ivans is de eerste professionele detective-auteur van Nederland en legde hiermee de basis voor veel opvolgers als Havank, Van Eemlandt, Appie Baantjer, Jackie Lourens en vele anderen. Havank (1904-1964) kan gezien worden als de directe opvolger van Ivans. Hij 'profiteerde' a.h.w. van de dood van Ivans. Bruna die aanvankelijk zijn manuscripten had geweigerd gaf zijn boeken wel uit, toen de produktie van Ivans stil viel. Havank ontleende bovendien zijn pseudoniem aan de manier van Ivans (J. van S(chevichaven): HA(ns) VAN (der) K(allen). Voor Havank is nog heel wat belangstelling en dat blijkt ook onder meer uit de prachtige site:
http://havank.freeservers.com/, maar zie ook de zeer fraaie site van Kees Luykx: http://home.wanadoo.nl/kees.luykx/indeks.htm
Voor informatie over Nederlandse misdaadauteurs in het algemeen: www.crime.nl

Jeugd
In 1866 werd op 20 juni Jakob van Schevichaven geboren. Zijn wieg stond in Sneek maar al spoedig verhuisde het gezin naar Amsterdam. Hij schreef zelf een autobiografie over zijn eerste 18 levensjaren, toen hij met zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam begon in 1884. De familie van Schevichaven had een adellijk wapen en heeft vele theologen voortgebracht. Aanvankelijk werd gepland dat Jakob naar het Gymnasium zou gaan, maar uiteindelijk kwam de handelsgeest van de familie op de voorgrond en werd de carričre van Jakob in deze richting gestuurd. Wellicht werd er reeds rekening gehouden met het bedrijf waar zijn vader in 1880 mede-eigenaar van werd: de verzekeringsmaatschappij "De Algemeene van Levensverzekering en Lijfrente", hier veder genoemd De Algemeene. Hoe dan ook, in 1879 bezocht hij de Openbare Handelsschool aan de Keizersgracht 123, ook wel bekend als Het Huis met de Hoofden:
    
In 1882 was zijn opleiding aan deze school voltooid. Echter, Jakob ging niet de handel in maar ging zich voorbereiden op het toelatingsexamen tot de universiteit. Na 2 jaar voorbereiding deed hij toelatingsexamen, d.w.z. gymnasium alpha, en kwam terecht op de universiteit.

Studententijd
 Jakob trad in 1884 toe tot de Universiteit van Amsterdam en werd lid van het Amsterdams Studenten Corps. Blijkbaar was hij snel een vooraanstaand persoon want hij werd praeses van de Groenenclub, de novitii van het Corps. Voor zij volwaardig lid werden van het Corps moesten deze groenen de nodige rituelen ondergaan. Een ervan  was het opvoeren van een toneelstuk. Voor liefhebber Jakob was dat geen enkel probleem waarschijnlijk want blijkens zijn autobiografie had hij op cultureel gebied m.n. grote interesse en liefde voor het toneel. Deze beginperiode was representatief voor zijn verdere studententijd: energiek, overactief en populair. Hij was zeer actief in allerlei verenigingen binnen het Corps en was onder andere lid van de Senaat. Zijn populariteit blijkt uit het feit dat hij bij verkiezingen voor Senaat e.d. altijd met overweldigende meerderheid van stemmen werd gekozen. In deze tijd schreef hij reeds een aantal gedichten en proza voor de studenten-almanak van het Corps, onder andere onder het pseudoniem Rubezahl.

In 1888 studeerde hij als jurist en in hetzelfde jaar promoveerde hij op een lijvig proefschrift met de titel
Wettelijk karakter van het contract van levensverzekering, hetgeen te zien is als een voorbereiding op zijn carričre bij De Algemeene. Immers, De Algemeene was gespecialiseerd in levensverzekeringen. Na zijn studie trad hij dan ook in dienst bij De Algemeene waar zijn vader toen één van de directeuren was. 

De Algemeene

De Algemeene werd gesticht door zijn vader in 1880 en na zijn studie trad Jakob bij hem in dienst als secretaris. Het gebouw aan het Damrak in Amsterdam, dat diverse malen werd uitgebreid, werd gebouwd door niemand minder dan Berlage die nu nog voornamelijk bekendheid geniet als architect van de beurs. C&A nam na het faillissement het gebouw over. Helaas brandde het af in de winter van 1962/63.
In 1896 publiceerde Ivans een boek dat het standaardwerk op het gebied van de levensverzekering zou worden: "Van leven en sterven". Delen ervan werden vertaald in het Japans en het Russisch. In Nederland beleefde het boek 2 herdrukken. In 1922 verscheen de derde druk. 


De Algemeene was aanvankelijk een zeer florerend bedrijf. Er werden diverse filialen gesticht buiten Nederland, o.m. in Sint-Petersburg, Wenen, Leipzig en Boedapest. Als secretaris maakte Ivans vele reizen en de opgedane indrukken verwerkte hij weer in zijn boeken. Kort na zijn afstuderen werkte Ivans enkele jaren in Boedapest.

In 1905 vond er een groot feest plaats ter ere van het 25 jarig jubileum van De Algemeene. De totale begroting voor de festiviteiten bedroeg ongeveer 4 mille. Circa de helft was besteed voor het feest in de hoofdvestiging in Amsterdam. Er werden een aantal toentertijd zeer beroemde musici uitgenodigd waaronder Pauline de Haan-Manifarges die hier rechts op de foto staat (samen met Anton Verhey en Aaltje Noordewier). Zij kreeg een honorarium van 200 gulden en voor een boeket voor haar werd 5 gulden begroot.

 


Echter, donkere wolken verschenen er ook in 1905 aan de horizon. De toestand in Rusland als geheel en specifiek van het Russische filiaal van De Algemeene gaven reden tot zorg. Een groot deel van het geld was belegd in Russische obligaties en de gebeurtenissen in 1917 in Rusland gaven, met de ineenstorting van de dubbelrepubliek Oostenrijk-Hongarije de genadeklap aan De Algemeene. Ook andere beleggingen bleken te speculatief zijn geweest. In 1921 ging het bedrijf failliet. De tekorten waren zo enorm dat het niet verantwoord was om andere levensverzekeringsmaatschappijen konden te laten bijspringen . Er was een noodwet voor nodig om dit faillissement te 'regelen'. Tot 1927 bleef Jakob van Schevichaven nog bezig met de verdere afhandeling van dit tragisch einde van het eens zo florerende bedrijf. 

Na De Algemeene
Na 1927 had Ivans nog enkele andere functies, bij het Bureau Colonial International en het CrisisBureau In- en Uitvoer in Den Haag, waar hij de laatste jaren van zijn leven doorbracht. Het Bureau Colonial International was in feite een bureau tegen het bolsjewisme, i.h.b. tegen de communistische invloed in de koloniën. In 1935 overleed hij op 20 mei aan een hartaanval. Volgens een verhaal bleef zijn horloge stilstaan op het moment van zijn overlijden en was zijn hond onder de kast gekropen. Hij is in Den Haag begraven onder grote belangstelling. Zijn graf bestaat nog en is zeer recentelijk (eind 2002) opgeknapt en is te vinden op de begraafplaats Oud Eik en Duinen (graf I-3835). 


Nog een foto van Jakob van Schevichaven uit 1932 (Uit: Het Nederlandsche boek, 1932). ( Hartelijk dank aan Jan Stel!)Het graf van Ivans op Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage, voor de restauratie. (Foto van Charlotte Sienema). 
 

Detectives
De detective-schrijverij begon in 1917 met De man uit Frankrijk als liefhebberij maar de ondergang van De Algemeene noopte Ivans tot het schrijven van meer detectives en andere boeken en verhalen. Ivans werd geďnspireerd door Sherlock Holmes, de schepping van Arthur Conan Doyle

Ivans schreef in het totaal 44 detectiveromans. Er zijn 3 series met Geoffrey Gill (G.G.) als hoofdpersoon met resp. 12, 12 en 9 boeken. In één hiervan (Het geheim van den koepel) speelt ook een vrouwelijke detective een rol, namelijk May O'Neill. Zij is tevens de hoofdrolspeelster in 5 andere boeken. Tenslotte zijn er dan nog een zestal romans met de Nederlandse speurder Gerard van Panhuis in de hoofdrol. 

De meest bekende en populaire boeken waren de G.G.-romans. G.G. is de hoofdpersoon en wordt geassisteerd door de Nederlandse advocaat Willem (Willy) Hendriks. Deze laatste is de vertellende ik-figuur in de romans en komt als soort van Watson, om in Sherlock Holmes termen te blijven, veel beter uit de verf. Ook het gezin van Hendriks speelt een rol in de avonturen. Hij is getrouwd met een Engelse Lady, Maud en later adopteren zij een Hongaars meisje als dochter, Mariska. 

Titels

1e G.G.-serie
 De Man uit Frankrijk (1917)
 Het Spook van Vöröshegy (1917)
 De Medeplichtigen (1918)
 De Man op den Achtergrond (1918)
 Het Verloren Spoor (1918)
 Aan de Rand van het Bosch (1919)
 De Schaduw (1920)
 Het Spinneweb (1920)
 De IJskoningin (1920)
 De Dubbelganger (1921)
 De Eerste Schreden (1922)
 De Donkere Poort (1922)

 


2e G.G.-serie

 Het Geheim van den Koepel (1925)
  (is ook nr. 6 van de May-serie)
 Geheime Dienst (1926)
 De Boschgeest (1926)
 De Dissonant (1927)
 De Dwerg van Stockton-Court (1927)
 Zijne Excellentie (1928)
 Het Zwijgen van Signora Giacomini (1928)
 Het Brocken-Spook (1928)
 Mystificaties (1929)
 Het Landhuis van Mevrouw Kortland (1929)
 Het Masker (1930)
 Lichten op de Kust (1930)

 


3e G.G.-serie

 De onzichtbaren (1933)
 "Waldfriede" (1933)
 De andere (1933)
 De uitgestrekte hand (1934)
 De spookkamer van Cahernane Abbey (1934)
 De gele auto (1935)
 De dame in het zwart (1935)
 Anoniem (1936)
 De meisjes Ondry (1936)

 


May-serie

Het verloren kruis (1923)
De gebroken brug (1923)
Jakhalzen (1924)
De roode gravin (1924)
Onze groote onbekende (1925)
Het geheim van den koepel (1925) 
(geldt ook als nr. 1 van de 2e G.G.-serie)

 

 

Dennenberg serie
De heer van den Dennenberg (1931)
Het haviksnest (1931)
De stad van de misdaad (1931)
Geesten uit het verleden (1932)
De waterval (1932)
Avonturiers (1932)

Een aantal van deze romans werden in omnibusvorm uitgegeven in 1936 en 1937. 

De eerste en tweede G.G.-series en de May-serie werden fraai geďllustreerd door aanvankelijk Frans van Noorden, Isidore van Mens en later door Johan Prijs en enkele anderen waaronder één keer Karel van Seben. Eventuele rechthebbenden van deze illustraties kunnen zich tot mij wenden: Kees.deLeeuw@let.uu.nl

Links: illustratie Frans van Noorden (scan: Walter Kosters)                   
Rechts: illustratie Isidore van Mens (scan: Martha & Jan)

Originele omslag illustratie J.Prijs                       Heruitgave in Zwarte Beertjes  
(Dank voor scan aan Martha & Jan)

Illustratie van Karel van Seben (Links originele omslag; rechts het Zwarte Beertje)

Illustratie links Hans Borrebach (Dank voor de scan aan Martha & Jan)
Illustratie rechts J. Prijs (Dank voor de scan aan Martha & Jan)

Er zijn veel meer illustratoren geweest, in het bijzonder voor de omslagen en korte verhalen, waaronder dus Hans Borrebach.en Wladimir Bielkine.

Meer omslagen: boekomslagen.htm

Het boek De man op de achtergrond (regie Ernst Winar, 1894-1978) werd zelfs verfilmd (1922), maar helaas schijnt de film verloren te zijn. Producent was Eduard Odij, van de Odij Film Onderneming. Hoe de opnames e.d  verliepen beschreef Ivans in zijn jongensboek Jan Brummel's leertijd. In Duitsland kwam deze film niet ongeschonden door de filmkeuring. M.n. het feit dat er misdaden worden gepleegd onder hypnose bleek een struikelblok te zijn. Pas na de nodige aanpassingen ging de film in premičre. De documentatie over de censuur is te vinden op een pagina van het Duitse filminstituut:
 http://www.filminstitut.de/filme/f016724.htm

Van Het spook van Vöröroshegy is er een hoorspel geweest, maar dat schijnt helaas ook niet meer te bestaan. Het werd in december 1935 in twee afleveringen uitgezonden door de AVRO, onder regie van Kommer Kleijn. (Dank voor deze informatie aan dhr. Peter Schrama!).

Vooral van de detectiveromans uit de eerste G.G.-serie werden er een aantal vertaald, o.a. in het Zweeds, Duits, Noors, Engels en Esperanto.

De Zweedse vertaling van "De medeplichtigen" uit 1926 (Dank aan Jan Stel voor de scan).
De Zweedse vertaling van "De dubbelganger" (Dank aan Hillebrand Komry voor de scan).

Naast detectiveromans  publiceerde Ivans tenminste 6 toneelstukken (+1 bewerking), 4 jongensboeken, 15 romans en meer dan 100 korte verhalen, waaronder tenminste  1 met G.G. in de hoofdrol: Het verloren mes.

Toneel
Zoals gezegd was hij al op jonge leeftijd in toneel geďnteresseerd en in 1894 verscheen het eerste officiële stuk van zijn hand Een Hongaarsch duel, een blijspel, hetgeen enige malen werd opgevoerd. Zonsopgang schreef van Schevichaven ter ere van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898. Het is een historisch stuk over Willem de Zwijger en de tekst werd o.a. gepubliceerd in Elsevier's geďllustreerd maandschrift. Na Schipbreuk en Edel metaal bleef het lange tijd stil. In 1913 volgde het pacifistisch getinte stuk Het land van eer. Na de niet zo gunstige ontvangst van Het land van eer deed Ivans enige jaren later opnieuw een poging en begon met De man uit Frankrijk, maar dat lukte niet. Uiteindelijk kreeg hij de lumineuze idee om er een detectiveroman van te maken. Uiteindelijk werd deze detectiveroman toch weer in 1924 omgewerkt en op de planken gebracht als toneelstuk! Later volgden meer bewerkingen, waaronder in 1930 een stuk: Een avontuur van Geoffrey Gill

Titels:

Een Hongaarsch duel (1894)
Zonsopgang (1898)
Schipbreuk (1900)
Edel metaal (1901)
Het land van eer (1913)
Narrenspel (1922)
De man uit Frankrijk (1924) (bewerking van de detectiveroman)
Het spook van Vöröshegy (1927) (bewerking van de detectiveroman)
Een waagstuk van Geoffrey Gill (1928)
Een avontuur van Geoffrey Gill (1930)

Jongensboeken
Ook publiceerde van Schevichaven een 4-tal jongensboeken. Zoals gezegd geeft het boek Jan Brummel's leertijd (1923) (in de laatste hoofdstukken) een interessant beeld hoe men een film maakte in die dagen, hetgeen gebaseerd is op de waarnemingen van de auteur tijdens de verfilming van zijn detectiveroman De man op de achtergrond in 1922. Grappig is dat het boek De lobbes in de aankondiging ook geschikt wordt geacht voor meisjes. Ook het boek De landlooper ("voor elken leeftijd") zou men tot de categorie jongensboeken kunnen rekenen; in dit overzicht staat het bij de overige romans.

Titels: 

Piet’s groote reis : een jongensboek (1920)
De toren van Beukenhorst : een boek voor jongens (1922)
Jan Brummel’s leertijd : een boek voor jongens (1923)
De lobbes (1924)

 

Scans van "De lobbes" en "De toren van Beukenhorst" (illustraties Frans van Noorden (Met dank voor scans aan Martha & Jan)

Overige romans
Naast de 44 detectiveromans schreef Ivans nog een respectabel aantal (namelijk 15) andere romans. Vaak zijn dit ook een soort detectives, zoals De vluchteling en Woonwagens en zelfs een science-fiction roman De duivelskunstenaar (overigens aangevuld met enige kortere verhalen). Een ander deel is te kenschetsen als een soort van historische romans, b.v. Het verre koninkrijk en Als de tomahawk dreigt.  
Voor zover bekend is dit een volledig chronologisch overzicht van titels:

Titels:

Het verre koninkrijk : een verhaal van strijd en avontuur (1919)
Juffrouw Mientje : een Amsterdamsche geschiedenis (1920)
Het bosch der gestorvenen (1925)
De vlammende pyramide (1925)
De roode haan (1927)
Als de tomahawk dreigt (1927)
De duivelskunstenaar : en andere verhalen (1928)
De landlooper (1929)
Verborgen angels : West-Indische roman (1930)
Dubbel spel (1930)
Slinksche wegen : een roman uit het Delische plantersleven (1931)
Een man zonder toekomst (1932)
Woonwagens : de rijnreis van dr. Löring (1934)
Mijn geheimzinnige bruid (1934)
De vluchteling (1935)

Omslag "Als de tomahawk dreigt" (Dank voor de scan aan Martha & Jan)
Omslag "Mijn geheimzinnige bruid" (Dank voor de scan aan Jan Stel)

Korte verhalen
Naast boeken schreef hij ook korte verhalen. Bijzonder interessant is dat Ivans in 1923/24 zelf de redactie voerde van het tijdschrift De Roman. Waarschijnlijk is alleen deze ene jaargang  verschenen. Helaas ken ik slechts 2 afleveringen en de rest is tot nu toe voor mij volstrekt onvindbaar; over de inhoud kan ik dus niet veel zeggen.

Hoewel er, zover nu bekend, geen volledig overzicht bestaat van zijn produktie van korte verhalen zijn er mij meer dan 100 korte(re) verhalen bekend. Hij publiceerde m.n. in De Practische Huisvrouw (61 verhalen!) en Ons Eigen Tijdschrift  Andere verhalen zijn b.v. te vinden in de tijdschriften Favoriet, Astra, De Groene Amsterdammer, Buiten,  en ook éénmalig in het Hollandsch Maandblad. Zoals gezegd verschenen ook veel verhalen in Ons Eigen Tijdschrift van de firma van Houten in Weesp, bekend van de cacao.


Voor de speurders van nu naar zijn verhalen is het niet makkelijk om alles te vinden. Intensief speurwerk heeft het nodige opgeleverd maar helaas kunnen wij niet zeggen dat nu het hele overzicht compleet is. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat veel van deze verhalen absoluut niet het niveau van de detectiveromans bereiken. Sommige verhalen zijn echter wel spannend en onderhoudend. In zijn verhalen hield Ivans zich meermalen bezig met het occulte en aanverwante zaken. Als voorbeeld van een goed verhaal mag gelden De gele vlek (1926).  Het gaat over een vloek van een farao (waarschijnlijk is  Amenhotep III, een voorganger van Toetanchamon, bedoeld) en is hoogstwaarschijnlijk geďnspireerd op de vele mysterieuze sterfgevallen die optraden na de ontdekking van het graf van Toetanchamon in 1922 door Howard Carter. 

Titels:

'Eigen uitgave':
De Roman
, uitgegeven in 1923/24 onder redactie van Jakob van Schevichaven. 

Publikaties in andere tijdschriften:

N.B.: Alle verhalen die gepubliceerd werden in Het Amusante Weekblad zijn oorspronkelijk in andere tijdschriften verschenen! Zie verder onder de andere tijdschriften.

Astra:
Si tu ne m’aimes pas ... : humoresque (juni 1926) p. 2353-60
Waarom...? (Ditmaal eens geen "detective"-verhaal) (november 1926) p. 469-481
Een jubileum (december 1927) p. 662-669

Opmerkingen:
Het verhaal
Een jubileum werd onder de titel Het jubileum van den boekhouder nog twee maal gepubliceerd, in Het Amusante Weekblad en in het Groot Humoristisch Album.

A.V.R.O.-bode:
Het verloren mes : een avontuur van Geoffrey Gill (aflevering van 21 december 1934)

Opmerkingen:
In 1993 werd dit verhaal opnieuw uitgegeven door De Terechte Kronkel in Amsterdam. Het is voor zover bekend het enige korte verhaal met Geoffrey Gill.

Buiten:
Het laatste bedrijf (aflevering 52, 25 december 1926) p. 614-615

Favoriet:
Misdaad : bekentenis van een moeder (augustus 1928) p. 577-584
Zieke harten : een reisherinnering (mei 1929) p. 293-300

Opmerkingen:
Als feuilletons verschenen in dit tijdschrift:
Zijne Excellentie en Dubbelspel, beiden als roman uitgegeven. In feuilleton-vorm waren de romans geďllustreerd door resp. Pol Dom en H. Giesen. In de boekuitgaven is Dubbelspel niet geďllustreerd en staat in Zijne Excellentie slechts één illustratie. Hoewel Zijne Excellentie geldt als nummer 6 uit de 2e G.G. serie verscheen het in feuilletonvorm al voor nummer 5 uit de 2e G.G serie De dwerg van Stockton Court.

Groene Amsterdammer:
De waarheid in het geval Wegman (diverse afleveringen uit 1935)

Hollandsche Revue:
Het laatste schooldiner : op de grens van Dood en Leven gebeuren dingen die onverklaarbaar zijn... (aflevering uit 1929/1930) p. 1097-99

Hou en Trouw : tijdschrift van oud-leerlingen der Openbare Handelsscholen te Amsterdam:
Een belangrijke ontdekking (1902, aflevering 10)
De witte abt : een geschiedenis uit mijn jongen tijd   (15 april 1926)            p. 55-62
                                                            (15 mei 1926)  p. 77-80
                                                            (15 juni 1926) p. 92-95

Kakatoe : geillustreerd Nederlands maandschrift:
Afscheid (augustus 1924),                 p. 35-39
Een Engelschman
Cassandra

Het Landhuis:
Een vergissing (1934-1935)

Het Leven:
Kruis en halve maan : de vrouw uit het Oosten (bijlage kerst 1928)

Opmerkingen:
Aan het verhaal was een prijsvraag verbonden. De liefhebber van puzzles kreeg een halve maan en een kruis van bepaalde maten en moest met zo min mogelijk stukken de halve maan in het kruis gepast krijgen. Slechts negen lezers haalden het best mogelijke resultaat!
In 2001 werd dit verhaal opnieuw uitgegeven door De Terechte Kronkel in Amsterdam.
Als feuilleton verscheen in
Het Leven de roman De roode haan, later door Scheltens & Giltay uitgegeven. De afleveringen verschenen vanaf eind december tot begin 1927.

Nova:
Poppengedoe : humoreske (april 1926) p. 153-159
Het Kerstwonder (december 1928)    p. 349-356

Ons Eigen Tijdschrift:
Aan den rand van den afgrond (september 1925) p. 334-338
Inbraak (november 1925) p. 18-21
Alva (februari 1926) p. 110-114
Na eeuwen (mei 1926) p. 208-211
De gele vlek (augustus 1926) p. 300-304 
De dobbelsteenen : fantasie uit de middeleeuwen (november 1926) p. 10-14 
Waar waarheid woont (1927) p. 82-85
De witte hond (1927) p. 174-177
Het doode strand (1927) p. 298-303 
De steen van de Koningin van Sheba (mei 1928) p. 193-196
De titel van Lord Barrington (juli 1928) p. 265-268 
De lift (september 1928) p. 327-329 
Een St.-Nicolaasraadsel (december 1928) p. 47-50 
De gedachte (mei 1929) p. 204-207 
Van iemand die terugkeerde (oktober 1929) p. 361-364 
Het verdwenen meisje : nieuwjaarsvertelling (januari 1930) p. 73-76
De bedelaar : een verhaal van Dr. Hilarius (april 1930) p. 173-176
Zwarte paarden (juli 1930) p. 270-274
De gedachtenlezer : een verhaal van Dr. Hilarius (oktober 1930) p. 363-366
Beelden uit ’t verleden : een verhaal van Dr. Hilarius (februari 1933) p. 102-106 
De geweldenarijen van Pietje Plezier : humoreske (september 1933) p. 331-334

Opmerkingen:
Het verhaal
De titel van Lord Barrington verscheen later in Het Amusante Weekblad als: Om een titel.

De Practische Huisvrouw:
'n Misdadiger : 'n Verhaal uit den Mobilisatie-tijd, dat grootendeels historisch is
(september 1927) p. 14-15
Een reisavontuur vóór 60 jaar (oktober 1927)                        p. 30-31
St.Nicolaas en Keesje : humoreske (november/december 1927)        p. 54-55
De twee M’s : een Kerstverhaal (januari 1928)                                 p. 70-71
De spaarpot (februari 1928)               p. 86-87
De vliegende kievitseieren : een ware geschiedenis (maart 1928) p. 102-103
Een jachtavontuur (april 1928)           p. 118-119
De keuze : het verhaal van een oude jongejuffrouw (mei 1928)        p. 134-135
De wraak is zoet : humoreske (juni 1928)      p. 150-151
Het hechte schip (juli 1928)    p.166-167
De afspraak aan den watertoren (augustus 1928) p. 182-183
De wijze man (september 1928) p. 198-199
Voetbal-pech (oktober 1928) p. 14-15
Het laatste middel (november 1928) p. 30-31
De vergeetachtige Sinterklaas (december 1928)
De grappige man : een Kerstverhaal (januari 1929) p. [62-63]
Het eerst verdiende tientje (februari 1929)
Een griezelige geschiedenis (maart 1929) p. 94-95
De Tante's : uit de geschiedenis van een kleinen jongen (april 1929)
Henk's avontuur (mei 1929) p. 126-127
De tuinhoed (juni 1929) p. 142-143
Het gestolen bankbiljet (juli 1929) P. 158-159
Een piano-les (augustus 1929) p. 174-175
De teleurstelling (september 1929) p. 190-191
De baard van Kees Hompe (oktober 1929) p. 14-15
De huiskat (november 1929) p. 30-31
Twee Naamgenoten : een St. Nicolaas-vertelling (december 1929) p. 46-47
De strooper : een Kerstverhaal (januari 1930) p. 62-63
Uit den mond der kinderen... (februari 1930) p. 78-79
Het cadeau'tje (maart 1930) p. 94-95
Vooral niet jokken! (april 1930) p. 110-111
Één te veel (mei 1930)            p. 126-127
Zacharias'geheim : humoreske(juni 1930)p. 142-143
Brand!(juli 1930)p. 158-159
"Schaduwen"(augustus 1930)p. 174-175
Zorg voor het kind!(september 1930)p. 190-191
"De saaie"(november 1930)p. 30-31
De verkeerde St.Nicolaas(december 1930)p. 30-31
Nachtmerrie(februari 1931)p. 46-47
Het vonnis( 1931)
Een spookgeschiedenis( 1931)
Brand in de fabriek( juli 1931)p. 146, 159
De betooverde koffer( augustus 1931)p. 174-175
Het costuumfeest( oktober 1931)p. 14-15
St. Nicolaas in het oerwoud(december 1931)p. 34,. 47
Het gastrecht( maart 1932)p. 94-95
De sloome(mei 1932)p. 126-127
De idylle van den knoop : vertelling(augustus 1932)p. 174-175
Zijn laatste advocatenstreek : vertelling (oktober 1932)         p. 14-15
De groote verrassing : een St. Nicolaasverhaal (december 1932)       p. 14-15
Het dilemma : een verhaal (februari 1933) p. 14-15
Een spookverhaal (april 1933) p. 14-15
Een rijksdaalder (juni 1933)   p.14-15
De inbreker : een waar verhaal(september 1933)p. 14-15
Pension Weerman : een kleine detective-geschiedenis(november 1933)p. 14-15
Zij had gelijk(maart 1934)P. 14-15
            Het Zondagsche pak(mei 1934)p. 14-15
De Substituut-griffier(september 1934)p. 14-15
Antonio (november 1934)
De dubbele kantoorlooper : een klein detectieve verhaal (april 1935)
Geneman’s motoren (? mei 1935)

Opmerkingen:
Dit tijdschrift was een advertentieblad van Vroom & Dreesman, waar een enkle maal ook F. de Sinclair zijn bijdragen aan leverde.

De Prins:
Terugblik (extra kerstnummer 1924)
Op gladde wegen : het verhaal van een zonderlingen kerstavond (extra kerstnummer 1927)
?  (extra kerstnummer 1929)

Opmerkingen:
Op gladde wegen werd later nog 2 keer gepubliceerd, namelijk in Het Amusante Weekblad en in het Groot Humoristisch Album.
De titel van het verhaal uit het extra kerstnummer 1929 is een vraagteken!

Wereldkroniek:
De terugkeer van Lord Kingwood (Kerstboek 1927)
De herberg in het dal
De verloren vader (december 1930)
Onder dienst : (historisch)
> Ik haat je! < : een moord die veel opzien baarde
Het raadsel in de vestiaire : een kerstverhaal
 

Opmerkingen:
In 1993 werd het verhaal "De terugkeer van Lord Kingwood" opnieuw uitgegeven door De Terechte Kronkel in Amsterdam.

Herkomst onbekend:
Het Kerst-offer (p. 19-30)
De “Meister-Abstürzler”
Het moet
Thuiskomst

Opmerkingen over "Het Kerst-offer":
 De titel is van een bibliografie, waarvan de maker ook de herkomst niet meer weet. Het was een extra Kerstnummer uit 1928, maar zeker niet  van "De Prins" (zoals eerder door mij gesuggereerd), mogelijk van De Stad Amsterdam.

Het amusante weekblad:

Naar de huidige stand van onderzoek (2005) heb ik geconcludeerd dat alle verhalen in dit tijdschrift eerder elders gepubliceerd zijn!


De moord op Zwarte Jack (aflevering 37, 5 maart 1934) p. 6-13
De tien bokken : humoreske (aflevering 40, 26 maart 1934) p. 18-19
Na twintig jaren : naverteld uit het dagboek van een oogarts (aflevering 41, 2 april1934) p. 12-13
> Ik haat je! < : een moord die veel opzien baarde (aflevering 46, 7 mei 1934) p. 14-19
Het jubileum van den boekhouder (aflevering 7, 13 augustus 1934) p. 6-11
Telefoontjes : verhaal van een vergeetachtigen Sint Nicolaas (aflevering 23, 3 december1934) p. 24-25
Op gladde wegen : het verhaal van een zonderlingen kerstavond (aflevering 25, 17 december 1934) p. 11-13
Onder dienst : (historisch) (aflevering 29, 14 januari 1935) p. 22-23
Bang in het donker : een ware geschiedenis (aflevering 20, 11 november 1935) p. 24-25
Een avontuur in Nijmegen (aflevering 23, 2 december 1935) p. 15-19
Het raadsel in de vestiaire : een kerstverhaal (aflevering 26, 23 december 1935) p. 6-13
Op het landgoed van Oom Sebastiaan : kerstverhaal (aflevering 26, 23 december 1935) (onder naam J. v. Schevichaven) p. 24-25
In de kolenbrandershut : complete novelle (aflevering 34, 17 februari 1936) p.
Om een titel : een vreemd verhaal (aflevering 40, 30 maart 1936) p. 10-13

Opmerkingen:
Het verhaal
Om een titel verscheen eerder in Ons Eigen Tijdschrift onder de titel De titel van Lord Barrington.
In het tijdschrift Astra is het verhaal Het jubileum van den boekhouder eerder verschenen onder de titel Een jubileum.
Het verhaal Op gladde wegen verscheen in het kerstnummer van De Prins uit 1927.
Drie verhalen uit Het Amusante Weekblad verschenen later(?) in het Groot Humoristisch Album:
Het jubileum van den boekhouder (p. 33-38)
Op gladde wegen : het verhaal van een zonderlingen kerstavond (p. 99-101)
Onder dienst : (historisch) (p. 229-230)

Naar de huidige stand van onderzoek (2005) heb ik geconcludeerd dat alle verhalen in dit tijdschrift eerder elders gepubliceerd zijn!

 

Overige publikaties 
Voor de meesten wellicht niet zo interessant maar op verzekeringsgebied heeft van Schevichaven heel veel gepubliceerd, ook buiten Nederland. Een standaardwerk schreef hij in 1896: Van leven en sterven : het verleden en heden der levensverzekering. Het werd enige malen herdrukt en heeft lang gegolden als hét werk op het gebied van de levensverzekeringen. Hiernaast publiceerde hij in tijdschriften, zoals De verzekeringsbode en schreef talloze stukjes voor het eigen blaadje van De Algemeene. 

Verder zijn er o.a. nog artikelen van hem verschenen in "De Groene Amsterdammer" over een Poolreis, die hij als reisleider begeleid heeft.
Ivans-boeken te koop aangeboden
Helaas liggen de Ivans niet voor het oprapen bij de antiquariaten. Meestal heeft het huisantiquariaat De Terechte Kronkel wel iets op voorraad. Naast Ivans-boeken kan men daar in elk geval een tweetal boekjes met verhalen van Ivans bestellen: Het verloren mes/De terugkomst van Lord Kingwood en Kruis en halve maan : de vrouw uit het Oosten.
E-mail:  fransdejong52@gmail.com
Zijn site: www.deterechtekronkel.nl
 

Vaak zijn ook boeken te vinden op www.marktplaats.nl en www.boekwinkeltjes.nl . Op de laatste is het meeset aanbod te vinden.

Boeken e.d. gezocht
De collectie van Kees de Leeuw is nog niet volledig. De volgende titels zijn door hem het meest gewenst:
*Tijdschrift De Roman 1923/24 onder redactie van Jakob van Schevichaven (Ivans)

Van de verhalen zoekt hij nog zowel de tekst als de (exacte) herkomst van: 
Cassandra (Kakatoe, nummer onbekend)
De “Meister-Abstürzler”
Het moet
Thuiskomst

Degene die de film "Der Mann Im Hintergrund" uit 1922 (en niet gelijknamige films die niet van Ivans zijn) te voorschijn tovert zijn wij onuitsprekelijk veel dank verschuldigd!!!!

Een ander boek dat Kees de Leeuw intrigeert en wat hij graag (evt. als kopie) zou willen leren kennen is van de auteur G.H. Priem "Het avontuur van Miss Nail".

Ook zoekt Kees de Leeuw nog een groot deel van de detective-boeken van Ucee!

Kees Bal verzamelt ook de detectives van Herman Middendorp, maar mist nog enkele delen. Een ieder die hem kan helpen met zijn zoektocht zijn wij zeer erkentelijk !

Indien U een Ivans-verzameling bezit maar er verder niets meer mee wil doen kunt U contact opnemen met Kees Bal of Kees de Leeuw. Zij kennen vaak mensen die hun verzameling verder willen completeren en nemen de boeken graag van U over.

Reacties 
Aanvullingen  en andere opmerkingen enz. graag naar Kees.deLeeuw@let.uu.nl of kees_bal@hotmail.com  .