Inleiding tot het verslag van een zoektocht
naar hoe mensen verschillend zijn en
hoe je wordt wat alleen jij kunt zijn.

 

Eerst zal ik me even voorstellen.

Mijn naam is Rini Sips (1935).
Bij tijden was ik student, bibliothecaris en portretschilder, ondanks mezelf betrokken bij de ontwikkeling van kinderen, later kiezend voor betrokkenheid bij zelfhulp van volwassenen, en altijd maar verder zoekend. [ noot ]

Rini Sips
Ik zie een soort richting in mijn leven, namelijk om te proberen dingen overzichtelijk te maken door de structuur te begrijpen. Dat heeft mij aangezet tot het stellen van vragen en het zoeken naar antwoorden. Het is serieus begonnen toen de vraag opkwam waarom aanpassing en het volgen van 'regels' geen garantie voor geluk waren.
Het zoeken naar antwoorden op die vraag is een zigzaggend proces geworden, waar uiteindelijk meer richting in bleek te zitten dan ik dacht toen ik er midden in zat. Dat het nogal een poosje heeft geduurd, heeft veel te maken met mijn manier van werken en omgaan met problemen. Eerst meende ik dat anderen het wel wisten, dat er ergens een boek moest bestaan... , maar dat bleek een vergissing te zijn. Ook werd ik geremd door mijn vooringenomenheden. Enkele van die vooropgezette ideeŽn waren:
  • dat het zuiver een kwestie van kennis en begrip zou zijn,
  • dat goed en waar absoluut zijn,
  • dat een mens moet werken, en
  • iemands waardering moet verwerven.

Uiteindelijk heb ik een mensbeeld kunnen ontwikkelen dat een belangrijk uitgangspunt bood om het onvermijdelijk verschillend zijn van mensen overzichtelijk, kernachtig, praktisch en hanteerbaar te maken.

Ik kan nu wel een structuur hebben gevonden en met vrienden ideeŽn uitwisselen, maar voor mezelf wil ik nu mijn zoektocht afsluiten en proberen vast te leggen wat ik heb gevonden, daarbij mezelf de discipline opleggend die schrijven vereist. Omdat mijn ervaringen en kennis misschien van nut kunnen zijn voor anderen die zichzelf ook willen ontwikkelen of meer inzicht willen hebben in menselijke drijfveren en eigenaardigheden, wil ik mijn geesteskind als zine via dit medium doorgeven. Uw feedback stel ik zeer op prijs!

Een zine is een creatieve uiting van een individu of van een groepje mensen. Zines verschijnen eenmalig of gedurende een periode, in 1 exemplaar of in groter aantal, ze zijn informeel in dat ze alles kunnen bevatten wat op papier gereproduceerd kan worden. Het verschijnsel deed zich in de tachtiger jaren in de U.S. voor, aan universiteiten maar ook daarbuiten. De papieren drager zou inmiddels wel eens door het Internet kunnen zijn vervangen, maar dat hoeft niet zo te zijn.

 

   27-5-2016, aantekening bij bovenstaande tekst


Nu ik de introductie na bijna 17 jaar herlees valt het me op dat het lijkt dat ik al meende klaar te zijn voor ik zelfs maar was begonnen: ik vermoedde toen blijkbaar dat ik naar een nieuw mensbeeld zou moeten zoeken!!
Voor mij is het duidelijk dat ik geen astroloog ben, iemand die een horoscoop interpreteert, maar iemand die zoekt naar het hoe en waarom van feitelijkheden. Uit ervaring heb ik geleerd dat ik een recensent ben maar niet alleen dat; ik ben een waarnemer, altijd vragend en zoekend en afwegend en opnemend en vergelijkend zonder onmiddellijke persoonlijke reactie of mening. Iemand die niet direct conclusies trekt.

Ik heb helaas nog steeds niet kunnen ontdekken of de visie op de cosmos van Egyptenaren en Babyloniers (lang voor 2000 BC) overeenkwam met de via Ptolomeus' Tetrabiblos doorgegeven visie aan Gerolamo Cordano (1501-1576) en anderen wier uitgangspunt de Ascendant -de persoonlijke ruimte en tijd- was.
De informatie in de omgekeerde astrologische vorm, nu niet op basis van het individu maar vanuit het zich ontwikkelende universum, biedt vooral door de mogelijkheid tot vergelijken meer helderheid. Deze nieuwe methode is toegepast vanaf zine #32.

Als het juist is dat een groep wetenschappers en filosofen, ook Einstein, meent dat het huidige wereldbeeld incorrect is en daarom zoekt naar een alternatief,
- als het universum, het geheel, 'eenheid', alle individuele onderdelen bestuurt in samenhang en zo feitelijk regelt wat wij denken en doen,
- dan zou het ook wenselijk zijn dat 'het samenleven' wordt herzien en 'het denken' vanuit gelijkwaardigheid wordt benaderd.

Een overzicht van een paar noodzakelijke stappen en consequenties:

In sept. 1999, in #01 mijn uitgangspunten en vooronderstellingen, start ik duidelijk vanuit het individu, met mijzelf als voorwerp.

In aug. 2001, in #11 het eerste overzicht, heb ik het plan om mij met onderling verbonden begrippen bezig te gaan houden.

In april 2004, in #21 het tweede overzicht, ben ik druk bezig met het singulariteits-, het dynamische-, het dialectische- en het relativiteitsprincipe, en enkele andere soms minder belangrijke onderwerpen.

----- in april 2007, met #29 ga ik de relaties tussen proces en omgeving / 'context' bestuderen. Ik ga moeizaam vanuit 'de kosmos, een geheel van contexten' denken.

In april 2009, in #31 het derde overzicht, een planning, is een verandering in mijn denken te bespeuren: Het ont-wikkelen van de ons gegeven basisstructuur..., het onderwerp dialectiek is....

----- in juni 2010, met #33, sluit ik 'de interne relaties' af, maar laat een foutje achter.... Ik meen dat ik de begrippen structuur en systeem die toen en nu vaak door elkaar worden gebruikt nader moet bekijken en besluit #34 en #35 voorlopig over te slaan om mij in #36 op het probleem van de structuur te concentreren.

----- in de periode van okt. 2010 tot feb. 2016, met #36, wordt mij geleidelijk de structuur op basis van kwantumrelaties duidelijk en wijzig ik van daaruit de astrologische kaart zodanig dat een goed vergelijkbaar beeld ontstaat dat gebaseerd is op gemeenschappelijkheid en eenheid van unieke onderdelen.

----- in april 2016, bij de correctie van de animaties 2c en 3a in #33, pas ik voorzichtig de in #36 ontwikkelde structurele weergave toe. Door in de kaarten het universum als vaste basis te gebruiken en processen als integrale en functionele delen vanuit eenheid te benaderen werd zowel de kwantum-samenhang van het interactieve en veranderlijke wereldbeeld als het individuele en unieke ding- en mens-beeld duidelijk.
In animatie 3a heb ik in de weergaven en toegelichtingen de drie typen van dynamiek en de vier typen van dialectiek, de twee centrale van de zes soorten ontwikkelingsverhoudingen, opgenomen.

----- in mei 2016, teruggaand naar #32 waarin hetzelfde proces voorkomt, paste ik eveneens de omgekeerde astrologische weergave ofwel het nieuwe cosmologische (kwantum) wereldbeeld toe.

----- in #39 zullen nog structurele en technische gegevens worden toegevoegd.

----- in de laatste 3 delen van de themalijn zullen ontwikkeling, samenleving en andere consequenties van het nieuwe mens-, ding- en wereldbeeld van eenheid en eenmaligheid aan de orde komen.

  einde aanvulling

U kunt Uw eigen route kiezen door de zines: of de nummers volgen beginnend bij zine 1
of een van onderstaande zigzagwegen inslaan.