Inleiding bij de genealogische bestanden

Parenteel Boot (1470)

Om te beginnen een waarschuwing betreffende de betrouwbaarheid van het gebodene op deze website.
Van de Personen opgenomen in de parenteel van Jan Boot van 1470 heb ik persoonlijk slechts de gegevens bijeengebracht vanaf het huwelijk van Pieter (Janse) Boot (1808-1860) met Josina van de Panne (1802-1839). Dus ook uitsluitend de nakomelingen uit dit huwelijken en hun relaties en verwanten. Gecontroleerd heb ik wel nog de ouders en grootouders van deze Pieter Boot. Van de juistheid van deze gegevens ben ik overtuigd.
Alle andere gegevens zijn mij als ruw materiaal verstrekt door derden, steeds met de uitdrukkelijke vermelding dat het om niet geautoriseerd materiaal ging. Dat ik desondanks deze gegevens hier presenteer, heeft alleen tot doel ge´ntereseerden zicht te bieden op mogelijke relaties. Wellicht kan het hulp bieden bij verder onderzoek.

In de parenteel van Jan Boot (1470) zijn alleen van Jacob Boot en Janna van den Hoek van Kerkwerve de nakomelingen van Jacob van Diepegat en Jan-Pieter van Ouwerkerk verder uitgewerkt. Van de overige takken zijn steeds slechts twee generaties weergegeven.
Voor ge´nteresseerden heb ik nog wel meer gegevens beschikbaar; Stuur mij een e-mailtje en ik zal zien wat de mogelijkheden zijn.

In het algemeen is er rekening mee te houden dat veel van de genoemde personen, landbouwers waren. Zij woonden zelden in de genoemde dorpen, maar in boeren-bedoeninkjes buiten de bebouwde kom. Waar dan ook geboorte en overlijdensplaatsen genoemd worden, gaat het vaak om het buitengebied van zo'n plaats. In aktes wordt dan vaak gesteld, dat deze of gene "onder" dit of dat dorp werd geboren dan wel is overleden.
Vooral bij de voorouders uit de omgeving van Rengerskerke kan dit laatste verwarrend zijn. Zij zouden daar geboren en overleden zijn, terwijl het dorp er al lang niet meer was. Deze mensen woonden waarschijnlijk net binnen de huidige zeedijk "onder" (het verdwenen) Rengerskerke. Wellicht aan de huidige Nieuwe Koolweg, ter hoogte van de Prommelsluis.
Zeker is, dat voornoemde Jacob Boot en Janna van den Hoek hier woonden, hun hoefje was (tot 1953) gesitueerd langs de rechterzijde van de Provinciale weg van Zierikzee naar Renesse, aan de toenmalige Arkelweg. Het adres was Arkelweg N 47. Na 1953 is door de rigoureuze herverkaveling de Arkelweg aldaar verdwenen, evenals het hoefje.
Van de heer Triest de Jonge uit Zoetermeer vernam ik, dat mijn oudoom Kees-Jan Boot dit hoefje in 1922 aan zijn vader heeft verkocht.

Opmerkelijk is in deze tak van de familie Boot, dat deze familienaam in het begin van de 18e eeuw door een vrouw is doorgegeven: Alle kinderen van Willem Pieter Wolfertse en Lysabeth Marinusdr. Boot (VIIIa) nemen de geslachtsnaam van hun moeder aan.
Het schijnt wel meer voor gekomen te zijn. De reden die mij daarvoor verteld is, is dat het vaak gebeurde als een man van lagere stand met een meisje uit een "betere" familie trouwde. Of, wat in dit geval mogelijk de reden was, dat het meisje een aanzienlijk bedrijfje erfde. Voor zover bekend had Lysabeth immers maar één broer. En bovendien, haar vader was niet de minste boer: Hij wordt als Schepen van Rengerskerke en Zuidland vernoemd en heeft weeskinderen in zijn gezin opgenomen.

Parenteel Eversdijk (1690)

De parenteel van Eversdijk begint bij Antonij EVERSDIJK, geboren voor 1690. De latere generaties van "mijn" tak woonden in en om Kattendijke.

Ik ben nog niet verder terug kunnen komen en heb jammer genoeg (nog ?) geen aansluiting kunnen vinden met de "grotere" Eversdijken. Hoewel over de "grootheid" van die familie ook verschillend gedacht kan worden, misschien waren ze alleen maar groos. In een oud geschrift las ik een kritiek op de auteur van de bekende Croniek van Zeeland (1696), Smallegange.
Deze Smallegange was blijkbaar een huisvriend van enige voorname Eversdijken. En in zijn kroniek doet hij zijn best aan te tonen dat de Everdijken afstammen van een adellijk geslacht uit België. Voornoemde criticus veegt de vloer aan met de stellingen van Smallegange. De naam Eversdijk zou volgens hem afkomstig zijn van de plaatsaanduiding Oeverdijk. De huidige buurtschap Eversdijk ligt inderdaad vrijwel direct aan een oude oeverdijk van de Westerschelde.

Kwartierbladen

Deze beginnen bij mijn persoontje. Van alle onderstreepte personen zijn dan weer vervolg-bladen opgenomen. Dit laatste echter tot acht generaties terug, gerekend vanaf mij.
Let op dat ook hier de betrouwbaarheid van de gegevens niet verder terug gaat dan tot Pieter Hendrikse Boot (1739-1813)!

N.B.

Hierbij wil ik mijn dank uitspreken aan de heer Sacré en zijn "hulptroepen". Door hen zijn praktisch alle gegevens, van vóór Jacob Boot en Janna van den Hoek, bijeen gebracht.
Verder bedank ik de medewerkers van de diverse archieven die ik heb mogen raadplegen en ieder ander die mij bij mijn speurwerk heeft geholpen.

Home