Help - Voorouderwaaier

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Tips/oplossingen SVG (plug-in)
Versielog Wensen      

 
Initialisatie


Even geduld a.u.b.

(de tekst wordt geladen)

Indien hierboven een gele balk verschijnt met een ActiveX-waarschuwing, dan kunt u daarop klikken met de muisaanwijzer en vervolgens kiezen voor toestaan ('Geblokkeerde inhoud toestaan.. / Allow Blocked Content...').

 
Doel

Weergave van een "Voorouderwaaier". Dit is een grafische weergave van een kwartierstaat, van de huidige persoon met zijn/haar voorouders. Er kan gekozen worden voor een weer­gave van 5 t/m 9 generaties; de waaier toont dan naar keuze de gegevens van de eerste 31, 63, 127, 255 of 511 personen van de kwartierstaat.
De weergave past in één venster en kan daarom gebruikt worden op een website, maar kan ook afgedrukt worden op papier; de weergave past op één A4-pagina.

Door middel van door u te veranderen instellingen kan de weergave van de gegevens aangepast worden. Voor de weer­gave wordt gebruik gemaakt van SVG waarvoor in Internet Explorer een gratis plug-in nodig is.

Via de bovenstaande tab­bladen is het antwoord op veel gestelde vragen en vaak voorkomende problemen te vinden.

 
Instellingen

Na het starten van het rapportsjabloon wordt het menu hiernaast getoond. Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen op zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden bij de menukeuze "Voorouderwaaier (gebruik bewaarde instellingen)".

Na de menukeuze "Instellingen aanpassen" worden twee volg­schermen (zie hieronder) getoond waarin de huidige instellingen kunnen worden gewijzigd.

Na de menukeuze "Instellingen herstellen" worden de instel­lingen allemaal op hun startwaarde gezet, waarna de volg­schermen om de instellingen te wijzigen getoond worden.

Aantal generaties

Tenslotte verschijnt het scherm waar gekozen kan worden hoeveel generaties weergegeven dient te worden.

 

Volgschermen

 

Hieronder volgt een overzicht van de te kiezen instellingen:

Instelling (1/2) Startwaarde Toelichting
Titel weergeven op blad (of onderdrukken) Aan (Ja) Weergave met/zonder Titel bovenaan blad (t.b.v. papier).
Weergave Links uitlijnen (of Centreren) Aan (Links) Het resultaat op scherm centreren of links uitlijnen (t.b.v. papier).
Voettekst met Aldfaerversie en aanmaakdatum Aan (Ja) Weergave met/zonder Aldfaerversie en datum.
Kwartierstaatnummer (1 t/m 31-511) Aan (Ja) Weergave met/zonder kwartierstaatnummer.
Familienamen in HOOFDLETTERS weergeven Aan (Ja) Uit/Nee = Weergave van de familienamen als vastgelegd.
Alle Voornamen (of roepnaam/1e Voornaam) Aan (Ja) Uit/Nee = Weergave van de roepnaam (of 1e voornaam).
Alle Voornamen voluit (of initialen vanaf 2e voornaam) Aan (Ja) Uit/Nee = Weergave van voorletters vanaf 2e voornaam.
Symbolen (met Legenda) i.p.v. tekst Aan (Ja) Weergave met symbolen (*/~/+/[]) met toelichting.
Symbool '*' tonen indien geen geb/doop-datum/plaats Aan (Ja) Uit/Nee = onderdrukken van symbool zonder geb/doop-gegevens.
Jaartallen (eJJJJ) i.p.v. datums Aan (Ja) Weergave van alleen jaartallen of volledig opgemaakt als "dd-mm-jjjj".
Plaatsnamen inkorten tot eerste komma Aan (Ja) Weergave van de volledige of een ingekorte plaatsnaam.
Plaatsnamen inkorten tot eerste haakje openen Aan (Ja) Weergave van de volledige of een ingekorte plaatsnaam.
Alleen proband of alle (max. 12) kinderen Aan (Ja) Alleen de kwartierdrager of tevens zijn/haar broers/zusters (max. 11).
Alle kinderen met geb.jaar/plaats (max. 6 kinderen) Aan (Ja) Ja = geen 12, maar maximaal 6 kinderen MET geb.jaar/plaats.
Alle kinderen Centreren (of Links uitlijnen) Uit (Links) Het resultaat op scherm centreren of links uitlijnen.
Instelling (2/2)
Titel op afbeelding Voorouderwaaier Hier kunt u een andere titel ingeven die OP de afbeelding komt te staan (dit is dus niet de Titel bovenaan het blad). U kunt dit veld ook leeg maken.
Kleur(en) p.m. Hier kunt u andere kleuren aangeven voor de achtergrond van het scherm, de afbeelding en de blokken voor een mannelijk/vrouwelijk persoon. Verder is de kleur aan te passen voor het kader en de blokranden. Zie de tips.
Dikte kader en blokranden 0.5 Hier kunt u een andere dikte aangeven voor het kader en de blokranden; waarden vanaf 0.1 t/m 1.0 geven mooie resultaten.
Lettertype Uit Aldfaer Standaard wordt het Lettertype uit Aldfaer gehaald; dit is vastgelegd in de Instellingen van Aldfaer onder Rapporten, Lettertype en -grootte (meestal "Verdana"). U kunt hier een ander lettertype ingeven.
Mapnaam Voorouderwaaier Hier kunt u de mapnaam aangeven waarin de uitvoerbestanden opgeslagen dienen te worden. Dit betreft een 'submap' van de in Aldfaer aangegeven opslaglocatie (zie Instellingen, Rapporten, Bestanden, Rapportuitvoer).

Tip: Zie de antwoorden op vragen m.b.t. de weergave op scherm of papier.

 
Uitvoerbestanden

Hieronder worden de uitvoerbestanden toegelicht die in een submap van de standaardmap voor rapportuitvoer worden opgeslagen. De naam van de submap is door de gebruiker aan te passen (standaard instelling: "Voorouderwaaier").

• .htaccess
Toegangscode voor browsers. Zie toelichting hieronder.
• index[99].html
HTML-code t.b.v. het aanroepen (en weergeven) van de SVG-code.
• vw[99]gen.svg
SVG-code t.b.v. het weergeven van de tekst en achtergrondafbeelding.
• voorouderwaaier.cfg
Tussenbestand met gekozen instellingen (kan verwijderd worden).
[99] =
Het aantal generaties; een waarde van 05 t/m 09.

Om na afloop de weergave weer op het scherm te krijgen, dient het bestand "index[99].html" in een browser geopend te worden.

Bij plaatsing op internet dienen de hierboven aangegeven bestanden (met uitzondering van het .cfg-bestand met instellingen) geselecteerd te worden. Het verdient aanbeveling om ook het bestand .htaccess te selecteren, omdat het ontbreken ervan bij sommige browsers (zoals Firefox) in combinatie met sommige providers tot fouten leiden.

 
Tips/oplossingen

Hieronder volgen enkele tips en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Hiermee wordt tevens een antwoord gegeven op veel gestelde vragen.

Geen weergave (alleen een blokje)
Zeer waarschijnlijk gebruikt u Internet Explorer en heeft u nog niet de plug-in voor weergave van SVG geinstalleerd; zie tabblad: SVG (plug-in).
Kleuren
Gebruik standaard naam- of kleurcodering om kleuren aan te geven; bijvoorbeeld: "lightyellow" (achtergrond), "grey" (kader en lijnen), "#E9FFFF" (mannelijk; lichtblauw) en "#FDEAF2" of "#FFE9FF" (vrouwelijk; lichtrose). Denk ook eens aan een randkleur zwart of grijs of gelijk aan de achtergrond.
Plaatsnamen zijn te lang
Kies voor weergave met alleen Jaartallen en/of Inkorten van de Plaatsnamen tot de 1e komma en/of haakje-openen. Een andere mogelijkheid is de keuze van een ander lettertype (bijvoorbeeld "Arial" of "Arial Narrow").
Voornamen zijn te lang
Kies voor weergave van alleen de Roepnaam (of 1e voornaam) of kies voor gebruik van initialen vanaf de 2e voornaam. Een andere mogelijkheid is de keuze van een ander lettertype (bijvoorbeeld "Arial" of "Arial Narrow").
Weergave bij één generatie is te lang/groot
Kies voor een kleinere lettergrootte bij die generatie; open hiertoe het parameterbestand "voorouderwaaier.cfg" m.b.v. kladblok/notepad en wijzig de betreffende instelling(en). NB: De namen van de wijzigen instellingen zijn zelfverklarend. Bijvoorbeeld: 1AN = achternaam 1e generatie, 3GO = datum geboorte/overlijden 3e generatie).
Weergave met/zonder een (eigen) Titel
De titel OP de afbeelding kan gewijzigd worden naar bijvoorbeeld "Kwartierstaat van [naam proband]", maar kan ook leeg gemaakt worden.
Weergave op internet/scherm
Kies voor weergave MET een Titel en Voettekst en voor Centreren om het resultaat op het midden van het venster te tonen. De naar uw website te kopieren bestanden kunt u in de uitvoermap vinden; zie tabblad: Uitvoerbestanden.
Weergave op papier
Kies weergave ZONDER Titel/Voettekst en eventueel links uitlijnen. Overweeg een ander (geinstalleerd) lettertype voor een fraaiere weergave. Klik, nadat het resultaat op scherm wordt weergegeven weergeven, op het blauwe bolletje in de menubalk om het resultaat in je browser weer te geven.
- Kies vervolgens "Bestand", "Afdrukvoorbeeld" en "Pagina-instelling (Alt+I)"
- [Kop- en voetteksten]: Naar keuze (eventueel leeg); [Afdrukstand]: Staand;
- [Marges]: Zodanig aanpassen dat het blad één pagina beslaat.

 
SVG

Voor de weergave wordt gebruik gemaakt van SVG (Scalable Vector Graphics). De gratis browsers FireFox en Opera ondersteunen standaard SVG. Voor Internet Explorer is een speciale 'plug-in' nodig.

* Adobe SVG Viewer.

Deze SVG-plugin kan gratis opgehaald worden vanaf de Adobe-site:

Hierbij dient opgemerkt te worden dat Adobe per 1-1-2009 is gestopt met ondersteuning van deze SVG viewer. De plug-in kan nog steeds gedownload worden, maar er vindt geen verdere ontwikkeling plaats. De Adobe SVG viewer is niet gecertificeerd voor installatie onder Vista en Windows7, maar werkt kennelijk wel.

Navigatie in/op de SVG-afbeelding (IE):

  • Via contextmenu (onder rechter-muisknop): "Zoom In", "Zoom Out" en "Original View"
  • Via CTRL + muis-slepen: Gericht inzoomen
  • Via ALT + muis-slepen: Beeld verplaatsen

 
Versielog

VersieDatumWijzigingen
4.2.126-11-2011 [!] Aanpassingen voor Inkscape (door Antoon Bosselaers)
[*] Code "baseline-shift" weggewerkt bij generatie 1-4 en 8-9
[*] Per tekstblok één "textPath", code "baseline-shift" 6-7 verplaatst
[+] Optie Alle voornamen voluit (of initialen vanaf tweede voornaam)
[*] Uitbreiding aantal getoonde kinderen (proband)
[*] Weergave plaats-geb/doop/ovl/begr ook indien geen datum
4.1.008-08-2011 [!] Verkleining sjabloon en uitvoerbestand (snellere weergave)
[*] Alle TREF's vervangen door SETEXP tbv Firefox-support
[+] Alle 'recursieve aanroepen' met minder code
[*] Weergave textPath's via loops met minder code
4.0.006-05-2011 [!] Versieinformatie toegevoegd aan de online Help
[+] Optie voor weergave van 12 voornamen (wens Dirk Kalksma)
[+] Optie voor gecentreerde weergave voornamen kinderen
[+] Controle op Privacyfilter (met waarschuwing)
[*] Weergave van geslachtloze proband (bug opgelost)
3.8.020-03-2010 [!] Verkleining sjabloon en nieuwe optie
[*] Code verder gecomprimeerd door verplaatsen/verwijderen redundante code
[*] Help-info verplaatst naar Internet en aangevuld met o.m. schermafdrukken
[+] Optie geb.symbool onderdrukken indien geen geb/doop (wens Alex van der Linden)
3.7.019-09-2009 [!] Weergave van 'sterkste' relatiegegevens
[*] Weergave van burg.huwelijk < kerk.huwelijk < ondertrouw
3.6.008-07-2009 [!] Kwartierherhaling ingebouwd
[*] Gebruik van 4.0-tags voor weergave van kwartierstaatnummers
[+] Soort 'recursieve aanroepen' voor weergave van kwartierherhaling
3.5.022-01-2008 [!] Aanpassingen tbv Aldfaer 3.6 en hoger
[*] Sjabloonnaam "Voorouderwaaier" zonder versie-aanduiding (tbv Auto-update)
[*] Parameters in .cfg-file via FileCopyBack (ipv .asjl via Sjabpath)
[*] Uitvoer in submap (sjabloonnaam) van Uitvoermap (ipv in C:\localweb\*)
3.4.004-11-2007 [!] Nieuwe opties en sjablooncode verkleind
[+] Optie: weergave proband of kinderen 2e generatie
[+] Optie: blokrandkleuren M/V en dikte kader/blokrand
[*] code mbt vakjes gegroepeerd om de sjabloon te verkleinen
[+] Fontgrootte tekst variabel (via parmbest)
3.1.021-10-2007 [!] Uitbreiding tot 9 generaties
[+] Ontwerp generatie 5-9 (SVG-code) door Paul Kallenberg
[*] Sjabloonaanpassingen tbv nieuwe SVG-code
3.0.001-10-2007 [!] Aanpassingen tbv Opslaan instellingen
[+] Ophalen/toepassen/opslaan van gekozen instellingen
[+] Helpscherm en kwartierstaatnummers
[*] Sjablonen VW 'zwart-wit' en 'blauw-wit' samengevoegd tot VW 'kaal'
[*] USES voorbereid/aangepast aan stijl Aldfaer 3.6
[*] Sjabloon/versieaanduiding opgenomen in de dialoogheader
2.0.0oktober 2004 [!] Conversie naar 3.2 sjablooncodes (door Carel Plantagie)
[+] Selectie op aantal voorouders toegevoegd
[*] Geen overbodige spatie bij naam zonder tussenvoegsels
1.0.0medio 2004 [!] Initiële versie "Waaier kaal" (door Marcel)

 
Wensen

Nr.DatumOmschrijving
1onbekend Sjabloon zodanig aanpassen opdat deze ook in FireFox werkt ZONDER SVG-plug-in-bestanden
(M.a.w. het vervangen van de baseline-tags door andere SVG-code)