Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn

 

*††††††† Hamers Bundel 2011 verschijn kort na 16-12-2011 (7 december 2011) (nieuw!)

 

*††††††† Hamers Bundel 2011, nu intekenen (3 oktober 2011)

 

*††††††† Nalatenschap vereniging overgedragen (27 september 2011)

 

 

 

*††††††† Kort verslag de jaarvergadering van 20 november 2010 (20 november 2010)

 

*††††††† Aanvullende informatie uit verslag de jaarvergadering van 18 april 2009 (18 september 2009)

 

*††††††† Laatste Hamers Bulletin in november (3 september 2009)

 

*††††††† Stichting in oprichting (7 juli 2009)

 

*††††††† Vereniging wordt opgeheven per31-12-2010 (18 april 2009)

 

*††††††† Belangrijke jaarvergadering op 18 april 2009 (5 maart 2009)

 

*††††††† Uitnodiging feestelijke bijeenkomst20 jaar vereniging (21 oktober 2007)

 

*††††††† Renť Lauwers geridderd (8 mei 2007)

 

*††††††† 20 jaar vereniging (21 oktober 2006)

 

*††††††† Genealogie site Vroomen, Stribos, van der Pas, Oberdorf (25 april 2006)

 

*††††††† Boek deel III verschenen (26 mei 2002)

 

HAMERS BUNDEL 2011 VERSCHIJNT KORT NA 16 DECEMBER 2011

De aangekondigde HAMERS BUNDEL 2011 zal binnenkort verschijnen. Alle inschrijvers die Ä 19,50 hebben overgemaakt op rekening 1467733 t.n.v. B.Close te Beuningen, zullen de bundel na kort 16 december 2011 ontvangen. Zij die dit bedrag nog niet hebben overgeschreven in afwachting op verschijnen, zullen dit zo spoedig mogelijk moeten doen, wil men bij zoín kleine oplage (75 bundels) nog van een exemplaar verzekerd zijn.

Back to top

 

HAMERS BUNDEL 2011, NU INTEKENEN

Beste oud-leden, auteurs van bijdragen en andere belangstellenden,

Opdat de connecties met oud-leden, belangstellende genealogen en anderen niet verloren zouden gaan, is bij het scheiden van de markt eind 2010 naast de CD 25 jaargangen Hamers Bulletin door enige bestuursleden een Hamers Bundel 2010 uitgegeven. In deze bundel kan men duidelijk sporen van voortzetting van het Hamers Bulletin zien. Het boekwerk werd toen nog uitgebracht door de Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn. Doordat de reacties op deze bundel - die overigens nog verkrijgbaar is - zeer gunstig en positief waren, en de oprichting van een Stichting met een eigen publicatie op zich liet wachten, besloot de redactie van de vorige bundel ook voor dit jaar een dergelijke uitgave te laten verschijnen daar er ook nog kopij lag en nieuwe artikelen en stam- en afstammingsreeksen de redactie bereikten.

Nu kan dat niet meer onder de auspiciŽn van de VLHG. De rechten en bezittingen van de vereniging zijn overgedragen aan het OCGL te Landgraaf. Alle publicaties die op Hamers betrekking hebben kunnen door het OCGL worden uitgegeven, en deze worden dan tot 2020 bekostigd uit de overgedragen Hamers-gelden. Ook kan uit deze gelden een Hamersuitgave gesubsidieerd worden.

Van dit laatste is gebruik gemaakt bij de uitgave van de nieuwe Bundel 2011, die veel gelijkenis vertoont met die van 2010. Ook hier bronnen, artikelen en afstammingsreeksen, zoals bijgaande inhoudsopgave laat zien, waarbij opgemerkt moet worden dat een aantal reeksen niet geplaatst zal worden wegens onvolledigheid of anderszins. Deze inhoudsopgave kan men verder op deze site raadplegen.

Daar komen na verschijnen ook de naamregisters te staan.

Let op: De uitgave zal alleen doorgang kunnen vinden bij intekening van tenminste 50 gegadigden.

 

De bundel bevat 192 paginaís.

 

De prijs bedraagt Ä 19,50

 

vůůr 30 oktober te storten op rekening 146 77 33 t.n.v. B.A.Th. Close, Meerkoetlaan 57, 6641 ZB Beuningen (b.close@upcmail.nl).

Via de website www.hamers.tk zal bekend gemaakt worden wanneer het boek verschijnt en waar het daarna af te halen is indien men het niet toegezonden wil hebben. Als de uitgave van het boek geen doorgang kan vinden, zal dit ook op de website bekend worden gemaakt en kan geÔnformeerd worden door telefonisch contact op te nemen met 024 358 07 35.

De betalingen worden dan geretourneerd.

Back to top

 

 

NALATENSCHAP VERENIGING OVERGEDRAGEN AAN OCGL

Zoals op de opheffingsvergadering eind 2010 door het bestuur is toegezegd, zou U nog geÔnformeerd worden over een eventuele voortzetting van de ideeŽn en werkzaamheden van de vereniging in een stichting die tijdens die vergadering in het vooruitzicht werd gesteld. Helaas is het niet tot oprichting van zoín stichting gekomen, wat het bestuur zeer betreurde. Op 12 april 2011 kwam daarom een groepje van zes oud-bestuursleden bijeen om te bespreken hoe het nu verder moest met de nalatenschap van de vereniging. Dat heeft lang geduurd. Volgens de statuten moest het bestuur namelijk die nalatenschap (archief van de vereniging, boekenvoorraad en restant geld) overdragen aan een partij die dit zou gebruiken in het verlengde van de doelstellingen van de vereniging, dus kort gezegd voor publicatie van Hamers-genealogie. Gelukkig is er uiteindelijk toch zoín partij gevonden. Gekozen is voor de heemkundevereniging OCGL (Oudheidkundig en Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf), die de boekenvoorraad krijgt en die de resterende gelden zal beheren en reserveren tot 2020 om uitgaven met betrekking tot Hamers-genealogie te bekostigen / subsidiŽren (uiteraard zolang er nog iets in de pot zit). Met hen is inmiddels een overdrachtsovereenkomst gesloten, die op 30 oktober aanstaande definitief zal ingaan. Zij zullen vanaf die datum ook de oude boekenvoorraad en CDís verkopen. Wij als oud bestuur denken hiermee het maximaal mogelijke te hebben bereikt in de zin van onze vroegere statuten. Het bezoekadres van het OCGL is An de VoeŽgelsjtang 12 te 6373 BJ Landgraaf, hun website is www.heemkundelandgraaf.nl. Daar vind U straks ook mededelingen over eventuele nieuwe Hamers-uitgaven en hoe boeken en CDís te bestellen. Onze oude website www.hamers.tk zal aan de OCGL-website worden gelinkt, en blijft verder slapend aanwezig / bereikbaar.

Verder zal het verenigingsarchief VLHG worden overgedragen aan het Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen (het vroegere stadsarchief Sittard-Geleen) (nu nog) te Born.

 

Het oud-bestuur dankt U allen voor vele jaren prettige contacten en wenst U veel succes in Uw verdere leven en vooral met Uw mooie hobby de (Hamers-) genealogie!

Back to top

 

 

 

KORT VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING, TEVENS JAARVERGADE-RING, GEHOUDEN TE SITTARD IN BUURTHUIS DE OASE AAN DE BACHSTRAAT OP ZATERDAG 20 NOVEMBER 2010

 

Aanwezig: 43 personen

 

Afgemeld: de leden W. Holthuizen, Heemstede; H.Beulen, Heerlen; C.Hamers, Lattrop; M.Hamers, Amersfoort; H. Hamers, Stein; V. Beckers; C. Hentgens; P. Coumans, Roermond; A. Stassen, H.Landstichting; J. Schiffelers, Heeze; B. Close; A.Hamers, Simpelveld; JW Koten, Nijmegen; A. Versťsewel de Witt Hamer; A. Teuwissen, Maastricht

Niet-leden: P. Boselie; W. Brassť; A.Janssen; I.Lommen-Salden; R.Dix; J.Hamers, Delft;, R. Gomez; H. Hamers, Costa Rica; R. Hamers, USA; Georges Kats, Frankrijk;, Th. Maes; A. Griens; P. Weiler; A. Triebels; A. Hoogenboom; J. Logister; H. Gressler; S. Kluge; F. Blom, N. Hamers; M.Vulsma-Klappers; JC Hamers, Frankrijk; J. Hamers, Brabant; S. Hammers, DŁsseldorf

 

  1. Opening.

Voorzitter Nico Hamers opent de vergadering nadat eerst koffie met vlaai waren genuttigd. Hij heet iedereen welkom bij het afscheid van onze vereniging en is blij dat men in zo grote getale is opgekomen voor deze vergadering. Hij memoreert nog eens heel kort hoe het onze vereniging is gegaan: het is een mooie tijd geweest, maar aan alles komt een einde.

Verder leest hij de berihten van verhindering voor. Ook worden nog even kort twee zeerverdienstelijke leden, namelijk MarlŤne Hamers en Ger Hamers, in het zonnetje gezet wegens hun grote verdiensten voor de vereniging. MarlŤne verzorgde vele jaren de verzending van ons tijdschrift en Ger was en is de man van onze website.

 

  1. Verslag van de jaarvergadering dd 18 april 2009

Dit verslag is gepubliceerd in het Hamers Bulletin 2009 blz 129 en 130. Het werd zonder verdere opmerkingen door de vergadering goedgekeurd.

 

  1. Jaarverslag 2009/2010 van de secretaris ad interim

Dit verslag werd staande de vergadering uitgedeeld en vervolgens voorgelezen door de secretaris a.i. Vic Hamers. Ook dit verslag werd door de vergadering zonder wijzigingen goedgekeurd.

 

  1. Financieel jaarverslag over 2009 van de penningmeester

Ook dit verslag werd staande de vergadering uitgedeeld, waarna de penningmeester een en ander toelichtte mbt de realisatie 2009 en de balans per 31.12.2009. Dit gaf verder geen aanleiding tot vragen vanuit de vergadering.

 

  1. Kascommissie

De heer Jo Hamers uit Sittard verklaarde namens de kascommissie dat de stukken ten huize van de penningmeester op 9 november 2010 waren geÔnspecteerd, en dat alles in prima orde bevonden was, zodat hij de vergadering voorstelde de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. De vergadering ging met applaus hiermee akkoord.

 

  1. Begroting 2010

De begroting is uitgedeeld en wordt door de penningmeester toegelicht. Ook de begroting wordt door de vergadering aangenomen.

 

†††† 6A. Jaarverslag van de redactie Hamers Bulletin

Ook dit verslag werd uitgedeeld. De redactie werd door de vice-voorzitter nog eens bedankt voor 25 jaargangen van een prima tijdschrift dat overal in de genealogische wereld goed stond aangeschreven. Verslag ook door vergadering geaccordeerd met applaus.

 

  1. Formeel besluit tot opheffing van de vereniging per 31.12.2010

Dit bestuursvoornemen werd al geaccordeerd door de leden tijdens de jaarvergadering op 18 april 2009 te Hoensbroek (zie punt 9 van het verslag van die vergadering in Hamers Bulletin 25/09-129 en 130). Dit besluit werd nu nog eens unaniem door de aanwezigen bekrachtigd.

 

  1. Informatie over de nieuwe stichting

De heer Renť Steeman gaf hierover een korte toelichting, aangevuld door de heer Fred Vroomen. De bedoeling is dat binnenkort, vůůr 31 december 2010, de stichting Hamers Archieven wordt opgericht, met als doelen:

Het tzt zo goed mogelijk beschikbaar digitaal maken voor onderzoek van het Hamers-archief dat berust bij de huidige voorzitter van de vereniging Nico Hamers (oa vanwege de kosten zal dit geleidelijk gebeuren)

Het bieden van publicatiemogelijkheid voor onderzoek de families Hamers en wat daar bij hoort betreffende. Dit zal in principe digitaal gebeuren waarbij nog wordt gekeken naar mogelijkheden tot papieren verspreiding.

Het is de bedoeling nog dit jaar te komen met een eerste nummer van die publicatie. Dit is tevens een uitnodiging tot het inleveren van kopij. De leden gaven al eerder toestemming aan de nieuwe stichting om de ledenlijst / adreslijst van de huidige vereniging te gebruiken als uitgangspunt bij hun start (zie verslag in Hamers Bulletin voornoemd).

Men is zeer ver met de voorbereidingen voor de stichting en de leden kunnen nog dit jaar bericht verwachten over hoe het verder gaat.

 

  1. Voorstel en besluit over overdracht van goederen van de vereniging

Het bestuur stelt voor na beŽindiging van de vereniging op 31.12.2010 over te dragen:

-het verenigingsarchief aan het Regionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen, thans gevestigd te Born (het vroegere Stadsarchief Sittard-Geleen);

-de (eventuele) voorraad aan boeken en CDís per 31.12.2010 aan de nieuwe stichting mits die dan officieel per notarisakte is opgericht;

-het eventueel financieel overschot na beŽindiging van de vereniging en nadat aan alle lopende zaken zijn voldaan aan de nieuwe stichting mits die dan officieel per notarisakte is opgericht. De op 18.4.2009 te Hoensbroek tijdens de jaarvergadering 2009 door de leden aangestelde vereffeningscommissie zal daartoe eerst nog optreden als kascommissie over 2010 en voor de eindafrekening / verantwoording. De vereffeningscommissie bestaat uit de leden Fred Vroomen uit Geleen, Coen Hamers uit Lattrop en Jo Hamers uit Sittard (zie het verslag van die jaarvergadering in Hamers Bulletin 25/09-129 en 130).

-de stichting zal ook op zich nemen de reeds geplande uitgave van deel 4 van de boekenserie over het Brunssumse geslacht Hamers, de A-stam, waaraan voorzitter Nico momenteel hard werkt.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

††† 10/11.Wat nog ter tafel komt / rondvraag

-verschillende aanwezigen vragen wanneer deel 4 van de A-stam uitkomt. Voorzitter / schrijver Nico Hamers noemt geen datum, maar het zal echt geen jaren meer duren.

-De heer Sjef Maas vraagt of er ook een boek is gepland over de familie Hamers uit Munstergeleen. De voorzitter antwoord dat men daaraan ooit als kleine werkgroep (oa Math Hamers en Mw Rutten) is begonnen, maar dat dit helaas door oa overlijden van de initiatiefnemers niet is gerealiseerd. Hij nodigt uit dit alsnog te gaan doen, en de stichting is zeker bereid aan de uitgave mee te werken.

-De heer Rob Hamers zwaait de voorzitter / redacteur / schrijver nog eens lof toe.

 

††† 12. Sluiting van het officiŽle gedeelte

Voorzitter Nico Hamers sloot het officiŽle gedeelte van de vergadering hiermee af, waarna het tijd was voor de koffiepauze.

 

††† 13. Presentatie nieuwe CD

Na de pauze werd de nieuwe CD van de vereniging gepresenteerd door Renť Steeman. Dit was het doel van het bestuur voor 2010 en we zijn erg blij dat dit is gelukt. De CD bevat alle 25 jaargangen van het Hamers Bulletin plus een volledige index daarop. Verder een 15tal artikelen over de familie Hamers die elders zijn gepubliceerd. Het eerste exemplaar van de CD werd onder applaus overhandigd aan Ger Hamers, die een grote bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming ervan. Overigens krijgen alle leden een gratis CD (alleen tegen verzendkosten)

Het was de bedoeling geweest ook alle bijgewerkte stamreeksen van alle leden en oud-leden op de CD op te nemen maar daarvoor bleek de tijd toch te kort. Mogelijk kan dit later onder auspiciŽn van de stichting alsnog eens worden gerealiseerd.

 

†† 14. Presentatie van het boek Hamers Bundel 2010

Voorzitter Nico schreef, met hulp van Ben Close, deze bundel. Deze bevat naast een aantal artikeltjes en rubrieken in de lijn van het Hamers Bulletin ook een 80tal stamreeksen van allerlei personen die Hamers onder hun voorouders hebben, bijvoorbeeld de serie stadsarchivarissen van Sittard. Verder werd er nog eens goed naar de stammen gekeken die hier en daar nog konden worden samengevoegd. Nico overhandigde het eerste exemplaar aan de vorige stadsarchivaris van Sittard, de heer Jo Kreukels uit Geleen, die een kort dankwoord sprak.

 

Dan was het tijd om boeken en CDís te kopen en af te halen, en nog even na te praten over een mooie vereniging waaraan binnenkort een eind komt.

 

De notulist,

Renť Lauwers

Sittard, 21.11.2010

Back to top

 

 

AANVULLENDE INFORMATIE UIT VERSLAG JAARVERGADERING VAN 18 APRIL 2009

Naast de gebruikelijke agendapunten van een jaarvergadering, jaarverslagen, financiŽn en begroting en bestuursverkiezing was het belangrijkste agendapunt de voorstellen van het Bestuur over het opheffen van de vereniging.

 

Begroting 2010

De begroting werd aangenomen en het voorstel om over 2010 geen contributie te heffen werd aangenomen.

 

Bestuur

De vergadering ging akkoord met het in functieblijven van de voorzitter Nico Hamers. Op voorstel van het Bestuur wordt Renť Steeman de opvolger van het vorig jaar overleden bestuurslid Hub Hamers , waarmee de vergadering akkoord ging.

 

De bestuursvoorstellen over het opheffen van de vereniging

1.     De vereniging wordt opgeheven per 31-12-2010

2.     Het lopende jaar is het laatste normale verenigingsjaar met een jaarvergadering en de 25ste jaargang van het Hamers Bulletin

3.     2010 wordt een overgangsĖ of opheffingsjaar. Iedereen die lid is op 31-12-2009 blijft dat automatisch tot 31-12-2010

4.     In 2010 is het de bedoeling een CD/DVD uit te brengen met daarop de 25 jaargangen Hamers Bulletin en vele extraís

5.     De ledenlijst ook na 2010 te mogen gebruiken als adressenlijst voor het aanschrijven over informatie van de vereniging en publicaties en dergelijke

6.     Het Bestuur blijft tot de laatste dag aansprakelijk en zal verantwoording afleggen aan de leden, ook over de financiŽn, tot en met 2010

7.     Het Bestuur zal, met als leidraad de verenigingsstatuten, alles verder afhandelen en afronden.

De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorstellen met in acht name van:

 

Het voorstel van de heer Fred Vroomen om een vereffeningscommissie te benoemen wordt overgenomen. Deze commissie zal het Bestuur bijstaan bij alle opheffingsformaliteiten en zal met het Bestuur komen tot een voorstel voor de laatste jaarvergadering (in 2010) over hoe om te gaan met de resterende financiŽn om te komen tot een fonds of stichting die in de toekomst alsnog uitgaven van Hamers publicaties kan faciliteren, zodat het einde van de vereniging geen definitief einde op het gebied van Hamers-genealogie hoeft te zijn: een doorkijk naar de toekomst. Voor de commissie stellen zich beschikbaar de heren Fred Vroomen uit Geleen, Coen Hamers uit Lattrop en Jo Hamers uit Sittard.

Back to top

 

 

LAATSTE NUMMER HAMERS BULLETIN VERSCHIJNT IN NOVEMBER

Na het november-december nummer van dit jaar zal er geen Hamers Bulletin meer verschijnen als gevolg van het beŽindigen van de vereniging in 2010.

Over de toekomst van onderzoek en publicatie in de komende maanden duidelijkheid wordt geschapen.

Back to top

 

 

STICHTING IN OPRICHTING (concepttekst)

 

Zoals afgesproken tijdens de algemene ledenvergadering is een werkgroep bijeengekomen om te bestuderen of er mogelijkheden bestaan om bepaalde activiteiten van de Vereniging Hamers GenealogieŽn te continueren.

De bijeenkomst welke plaatsvond 13 juni j.l. had het karakter van een brainstormsessie waarin de diverse opties uitgebreid verkend werden.

Gaande weg de discussies werd duidelijk dat het inderdaad mogelijk is en zelfs gewenst is om in de toekomst genealogische onderzoeken en de daaruit voortkomende publicatiebehoeften blijvend te faciliteren.

Een stichting steunende op donaties uit bijvoorbeeld de huidige leden van de Vereniging, lijkt daarbij het voor de hand liggende kader om organisatorische eenvoud en bestuurskracht te combineren met uitvoering geven aan de doelstelling genealogisch onderzoek aan Hamers stammen en verwante naamsdragers te faciliteren.

Vastgesteld werd dat blijvend aandacht schenken aan de sociale en maatschappelijke feiten tav geboorte, sterfte en bijzondere verrichtingen van allen die Hamers heten, die publicaties smeuÔg en interessant houden. (Dit naast de feitelijk gevoerde genealogische debatten en verslagen die het Hamers Bulletin tot kwaliteitsmedium hebben gemaakt).

Met betrekking tot de publicatiefrequentie kon worden vastgesteld dat regelmaat van verschijnen ook in de toekomst belangrijk is. Met betrekking tot de frequentie liepen de meningen nog uiteen en zal in de gedachtevorming nog een slag gemaakt moeten worden.

We concludeerden dat de gemakkelijkste weg om van oud naar nieuw te koersen is, dat nog in 2009 een Stichting wordt opgericht, die vervolgens voorstellen zal doen aan het bestuur van de huidige vereniging met betrekking tot te voeren publicatiebeleid, financiering van de voornemens, overdrachten van archieven.

Tevens zal de Stichting i.o. zich buigen op welke wijze het genealogisch onderzoek in de toekomst gefaciliteerd kan blijven en welke middelen en mensen in stelling gebracht moeten worden. (Daarbij zou de inzet van de laatste snufjes in de elektronische gegevens en tekstherkennings mogelijkheden nuttig kunnen zijn).

Door deze werkwijze kan het verenigingsbestuur zijn verantwoording af leggen t.o.v. de leden van de vereniging met betrekking tot de vereffening/ beŽindiging van de vereniging en kan tegelijkertijd het Stichtingsbestuur i.o. met elan gaan werken aan de voornemens die tot een weg naar de toekomst leiden.

De bijeenkomst werd besloten met de prettige wetenschap dat er een goede kans is dat in 2010 kan worden doorgestart met een Stichting die vol vertrouwen in de toekomst het werk rondom Hamers GenealogieŽn zal gaan faciliteren.

Als initiatiefnemers voor de totstandbrenging van de Stichting stelden zich vier heren ter beschikking !

m.a.w.:

wordt vervolgd......

scriber: Fred Vroomen (lid 250)

 

Back to top

 

 

VERENIGING WORDT OPGEHEVEN PER 31-12-2010

De ledenvergadering is op 18 april akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om de vereniging per 31-12-2010 op te heffen. Om het einde van de vereniging in goede banen te leiden en juridisch correct af te handelen is er een vereffeningscommissie benoemd die voorstellen zal uitwerken hoe de ontbinding van de vereniging vorm te geven. Op de ledenvergadering in 2010 zal het bestuur de definitieve voorstellen aan de leden ter besluitvorming voorleggen. In het verslag van de ledenvergadering van 18 april 2009 kunt u hierover meer lezen.

Back to top

 

 

Belangrijke jaarvergadering op 18 april 2009

Op zaterdag 18 april aanstaande vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats.

De vergadering start om 13.30 uur en wordt gehouden het gemeenschapshuis Mariarade, Op de Weijenbergweg 11 te Hoensbroek.

Dit wordt een belangrijke bijeenkomst, omdat het bestuur voorstellen over de toekomst van de Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn met de leden wil besprekenen daar besluiten over wil nemen.

 

Back to top

 

 

FEESTELIJKE BIJEENKOMST 20 JAAR VERENIGING LIMBURGSE HAMERS GENEALOGIEňN

 

Aan leden, oud-leden en belangstellenden,

 

Het doet ons groot plezier u uit te nodigen op onze

††††††† FEESTELIJKE BIJEENKOMST

†††††††††††††† op zaterdag 24 november 2007, 13.00 uur

†††††††††††††† in de Harmoniezaal Aurora te Grevenbicht, Raadhuisstraat 10

 

Wij herdenken ons 20-jarig bestaan en willen zo veel mogelijk geÔnteresseerden in familie-onderzoek, heemkundeen geschiedenis mee laten delen in onze vreugde.

Na ontvangst op zín Limburgs is er een aardig programma met diverse aspecten.

Er wordt een boek Hamers- Reeksen en Stammen gepresenteerd, er worden jongeren met de naam Ha(e)mers die geboren zijn in ons oprichtingsjaar in het zonnetje gezet, bovendien verschijnt er een boek over het Stadbroekse geslacht Hamers.

Het dag-programma treft u hierbij aan, alsook worden op folders de aandacht gevestigd op beide uitgaven van deze dag.

Wij hopen u te ontmoeten en wensen u nu vast een heel prettige dag.

 

Er is ruime parkeergelegenheid op de Markt.

 

Het bestuur

Programma van de feestelijke jubileumviering

††††††††††††††††††††

13.00 uurOntvangst met koffie/thee en vlaai.

 

13.30 uurOpening door de dag-voorzitter Renť Lauwers, met een korte presentatie over de vereniging.

 

13.45 uurPresentatie van het jubileumboek Hamers, stammen en reeksen door de†††††

†††††††††††††††† voorzitter Nico Hamers en aanbieding van het eerste exemplaar.

 

14.10 uurBijzondere aandacht voor de aanwezige Hamersen geboren in het

†††††††††††††††† oprichtingsjaar van de vereniging, 1987.

 

14.25 uurOnze gastspreker Guus Janssen zal het woord voeren.

 

14.40 uurPauze.

 

15.20 uurPresentatie van het boek over de Stadbroekstam door Nico Hamers en

††††††††††††††† Jack Keijbeck en aanbieding van het eerste exemplaar.

 

15.45 uurSluiting.

 

Na de sluiting zal het jubileumboek voor leden gratis beschikbaar zijn.

 

Het boek over de Stadbroekstam, het jubileumboek en andere eerdere uitgaven van de vereniging zullen daarna tevens te koop worden aangeboden. Het boek over het Stadsbroekse geslacht Hamers voor de speciale jubileumprijs van 10,00 euro. Aan het einde van de dag ontvangen alle leden die de dag meevieren een gratis exemplaar van het jubileumboek Hamers, stammen en reeksen. Niet-leden kunnen dit boek die dag kopen voor de speciale jubileumprijs van 10,00 euro.

 

Wij verzoeken u vriendelijk u voor deze bijeenkomst aan te melden per telefoon, post of email bij het secretariaat. Dit in verband met de planning van huishoudelijke zaken.††††††

 

Back to top

 

 

Renť Lauwers - vicevoorzitter - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Ter gelegenheid van Koninginnedag 2007 werd Renť Lauwers onderscheiden vanwege zijn verdiensten voor naspeuring en vastlegging van vele zaken uit de geschiedenis van Sittard en omgeving. De burgemeester van Sittard-Geleen sprak hem toe tijdens de bijeenkomst waarop 20 personen gedecoreerd werden. "Het heeft de Koningin behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau".

 

Back to top

 

 

20 jaar vereniging

In 2007 bestaat de Vereniging Limburge Hamers GenealogieŽn 20 jaar. De feestelijke viering vindt plaats in de najaarsbijeenkomst van 2007. Ook het Hamers Bulletin zal bij het 20-jarig bestaan van de veriging uitvoerig stil blijven staan.De Maart-april en mei-juni nummers van het Hamers Bulletin zullen mogelijk het dubbelnummer vormen i.v.m. dat 20 jarig bestaan. Daarin dan artikelen betreffende het jaar en de plaats van oprichting.

De vereniging plantte en doopte een tulpenboom in de plaats van oprichting

Het was 29 april j.l. 20 jaar geleden dat de Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn werd opgericht. Dit feit wilde het bestuur vastleggen door het planten van een boom in het grote park te Geleen. Daar kwamen zondag 29 april leden bijeen om getuige te zijn van het planten van de boom door voorzitter Nico Hamers en Irene Widdershoven, wethouder van de gemeente Sittard-Geleen.

Vanwege de droogte had de gemeente de boom reeds geplant en beiden voorzagen en daarna ook de aanwezigen met kopjes de boom rijkelijk van water waardoor de boom nu werd gedoopt. Door de genoemde personen werd het bordje onthuld waarop deze gebeurtenis staat vastgelegd.

29 April 1987 togen twee enthousiaste genealogen, Nico Hamers en Math Hamers naar notaris Emile Marie Huyben te Geleen om de oprichtingsakte van de vereniging te ondertekenen.

Tekstvak:

Oproep

De redactie zoekt personen met de namen Haemers of Hamers die in 1987 zijn geboren. Van deze zullen een foto in het feestnummer worden geplaatst. Foto (ook niet digitaal) met geb.datum en plaats en namen der ouders te zenden naar redactie Vogelenzang 4, 6581 CR Malden of n.a.hamers@hetnet.nl . De inzenders kunnen meedingen naar een prijs. Nadere bijzonderheden in het eerste Bulletin van 2007.

 

Back to top

 

 

Nieuwe link naar genealogie site Vroomen, Stribos, van der Pas, Oberdorf toegevoegd

Genealogie site van onze leden Fred Vroomen en Harrie Luijten, die een deel van hun site wijden aan Hamers.

U vindt er:

www.vroomen.org/hamers

 

Back to top

 

 

Boek deel III verschenen

Op 25 mei 2002 vond te Malden de officiŽle presentatie plaats van het boek geschiedenis van het Brunssumse geslacht Hamers deel III (1800-1900). Het boek is geschreven door N.A. Hamers te Malden, voorzitter van onze vereniging en redacteur van ons tweemaandelijks Hamers-Bulletin, historicus, bekend amateur-genealoog, voormalig hoofdredacteur van Gens Nostra en erelid van de Nederlandse Genealogische Vereniging, oud-voorzitter van de bloeiende afdeling íKwartier van Nijmegení, en redacteur of medewerker van boekwerken entijdschriften op het terrein van de genealogie en lokale historie.

Dit derde deel heeft de zesde tot en met de achtste generatie tot onderwerp. Het doen en laten van de leden van het geslacht wordt uitvoerig beschreven. Gedeeltelijk leefden de afstammelingen van deze generaties in Zuid-Limburg. Het merendeel voornamelijk in Holland, Friesland en Amersfoort. Deze behoren tot de Middenlinie, waarvan, vanwege de grote hoeveelheid gezinnen, een gedeelte naar het volgende deel moest verschuiven.

De opzet van dit deel verschilt nagenoeg niet van die van de vorige delen. In dit deel zijn weer inleidende hoofdstukken opgenomen, waaruit blijkt hoe de allochtone Limburgers zich in het Noorden in de 19de eeuw wisten te integreren en dat het zich staande houden of stijgen op de maatschappelijke ladder met heel wat moeilijkheden en opoffering gepaard ging. Partner- keuze, kinderrijke gezinnen met veel sterfgevallen, nalatenschappen zijn een van de vele onderwerpen. Het is dan ook dat achterin weer de gebruikelijke bijlagen geplaatst zijn, o.a. over de 19de eeuwsebronnen. Dit maal zijn, buiten enige testamenten, inventarissen opgenomen, waaruit de winkelwaren en bezittingen van leden van de verschillende takken binnen de familie een beeld geven. Daarnaast nog een lijst van alle overledenen uit een van de vestigingsplaatsen in 1825.

Uiteraard vormen de (soms zeer uitvoerige) gezinsbiografieŽn het hoofdbestanddeel van dit rijk geÔllustreerd boek. Voor afstammelingen juist bijzonder interessant omdat men er van eigen voorouders bijzonderheden leest, waarin mogelijk nog de huidige zich zullen herkennen. Zijn van de echtparen fotoís bewaard gebleven, dan zijn deze in het boek opgenomen. Daarbij is ook ingegaan op de aangehuwde families. Wie de vorige delen kent, kan zich een voorstelling maken, wat verwacht mag worden.

Voor lokaal-historisch onderzoek is dit boek weer een bron voor de geschiedenis van de eigen streek. Afstammelingen en genealogen maar ook zeker geÔnteresseerden in plaatselijke geschiedenis zullen profijt hebben van de meer dan 50 paginaís tellende naamregisters, ťťn op naamdragers en ťťn op andere personen, met familienaam en voornaam.

Back to top

 

 

Last revised: 6 december 2011