Beukema is een oud Groninger boerengeslacht. De vroegst vastgestelde afstamming is van het echtpaar Jan Boijckema en Koertje Rijpkes. Vermoedelijk is het veel ouder. Van de generatie vóór Jan zijn diverse Beukema’s, doorgaans (standaard) geschreven Boijkema/Boykema, bekend. En ook daarvoor, maar meer fragmentarisch, diversen met meer of minder overeenkomstige namen. Een opvallend gegeven is de vermelding van Boykemahuus in een document van 1446. Vermoedelijk betreft het hier de Boyckemaheerd te Ezinge, een van de oude edele heerden van die plaats. De heerd ligt op het oostelijk, niet afgegraven, en lagere deel van de wierde. Oud in dit verband wil zeggen, reeds voor 1400. Gezien de heemstee zal op de plaats van de boerderij continuïteit van boerenbehuizing zijn geweest van de tijd dat de wierde is opgeworpen.

 

Tot nu toe is het niet concreet gelukt zelfs maar de ouders van Jan te vinden. De beste kandidaat is wel Johan Boeickema, landbouwer in Vierhuizen, voorkomend op de Verpondingenlijst 1630 met 19 jukken. Gezien de tijd zou deze ook grootvader kunnen zijn. Vierhuizen hetzelfde dorp waar Jan en Courtjen landbouwers waren. In de trouwboeken destijds werden de ouders niet vermeld. Doopboeken uit deze tijd zijn er ook niet, doopboek Vierhuizen begint 1673. Desondanks is het niet onmogelijk de afstamming te kunnen vaststellen, althans aannemelijk maken. Dit omdat er van de Ezinger Boykema’s meer bekend is. Evenwel dient dit nog nader in de Groninger archieven onderzocht te worden.

 

Van Courtjen, die een vader Rijpke heeft is veel minder bekend. Wat later is er een Meijntje Rijpkes, getrouwd met de schoolmeester Bebbe Wildricks. Dat kan een nicht zijn (wordt ook wel als zuster gezien, maar mogelijk is nicht aannemelijker, gezien de tijd waarin zij kinderen krijgt), dan zou Courtjen’s moeder zeer waarschijnlijk ook Meijntje heten, aangezien de tweede dochter van Jan en Courtjen ook die naam heeft. Op de genoemde Verpondingenlijst 1630 komt te Vierhuizen een Rijpcke Allerts voor, met 28 jukken. Dit zou Courtjen’s vader kunnen zijn. Hier houdt de informatie omtrent Courtjen wat Marne betreft ongeveer op. De namen Rijpcke of Allert komen niet voor in de Weltplege, met vrij gedetailleerde gegevens teruggaand tot 1584. Wel komen in de omgeving van Vierhuizen een aantal personen met patroniem Rijpkes voor. Verband is tot nu toe niet vastgesteld. In de omgeving van Dokkum een Rijpke Rijpkes, huwelijken omstreeks 1650; in de periode daarvoor wordt ook de naam Allert, en patroniem Allerts aldaar vrij veel aangetroffen

 

Van deze Rijpcke Allerts tevens:

17-1-1652 Rijpke Alderts tegen Abraham Jansens tot terugbetaling lening groot 150 daalders.

15-1-1653 Opzegging landhuur door Berent Jannes contra Rijpke Allerts te Vierhuizen.

Tijdgenoot van Rijpke is Peter Allerts, Vierhuizen, op dezelfde verpondingenlijst, en ook Eijsse Allerts, 1633 onder de carspellieden, Vierhuizen, evenals nog in 1653; in dat jaar ook Claas Sijgers, Jan Jurreins en Geert Benes.

 

In 1843 is reeds “Tafel der Afstammelingen van Jan Boijkema en Courtjen Rijpkes, in leven echtelieden, landbouwers te Vierhuizen”, verschenen, opgemaakt door Jacob Pieters Beukema, schoolonderwijzer te Leens.

 

Jan Boijkema, geboren omstreeks 1625 in Vierhuizen. Hij is overleden op vrijdag 11 mei 1696 in Vierhuizen, begraven aldaar 16 mei 1696, vermoedelijk in de kerk. Zijn grafsteen, gerestaureerd omstreeks 1952, bevindt zich nu aan de oostzijde van de kerk.

Jan trouwde op Tweede Kerstdag zaterdag 26 december 1654 in Vliedorp (beijde van Vierhuizen, zijn met vertoonde attestatie van hare wettelijke proclamatien copuliert tot Vliedorp, 2 Fer: Natalit:) met

 

Courtje Rijpkes, geboren omstreeks 1630 in Vierhuizen. Courtje is overleden in januari 1686 in Vierhuizen.

 

overl. tussen 01-12-1685 en 30-01-1686

 

26-12-1654 Jan Boickum cop Vl Courtjen Rijpkens, beijde van Vierhusen

 

Beiden waren reeds Lidmaat in Vierhuizen in 1674.

 

Register Verpondingen 1682; ontvangen aan verponding van de 100e penning van Jan Beukema tot Vierhuizen f30,-.

 

Diakenieboek Vierhuizen: 1686 den 30 Jan. Van de E. Kerckvooght Jan Boijckema wegens zijn huisvrouw, zal. Ontvangen f20.0.0. 1696 den Maij ontvangen van de Erf. van Jan Boijkema volgens legaat f30.0.0.

 

Van Jan aantal eigenhandige handtekeningen: Jan Boijckema.

 

Jan en Courtjen waren landbouwers op de boerderij noordelijk van Beusum, Vierhuizen; veel later heet deze boerderij Beukemoa's Ploatske. In Boerderijen in de Marne wordt deze boerderij beschreven vanaf 1750.

Jan was kerkvoogd; hij compareerde bij volmacht voor de landdag der Ommelanden (1683, 1687, 1691, 1693 en 1695; alle keren bij volmacht).

De eerste comparant na Jan in 1697 is ene Willem Jans; deze eveneens bij volmacht, in de oneven jaren tot en met 1715. In 1713 en 1715 compareert ook Jacob Allerts; deze ook vermeld in 1719, met e, afgew.. In 1717 Melis Sickes, van Panser, voor de eerste keer, vervolgens in de oneven jaren tot en met 1747, en vervolgens 1752 en 1754.

 

Willem Jans, Vierhuizen:

1681

Dito Den 16 October Fenje, dochter van Willem Jansen en Anje Alberts in Vier­huijsen

1689

Den 15 dito Albert Willems, soone van Willem Jans en Anje Alberts in Vierhuijsen

 

Het zou goed kunnen dat Willem Jansen zoon is van Jan en Courtjen. Op geen van de in aanmerking komende boerderijen Vierhuizen wordt hij aangetroffen. Naast opvolger comparent kan hij dus ook opvolger op dezelfde boerderij zijn geweest. In ieder geval, geen van de andere kinderen volgt hier op, en bij het begin van de beschrijving, ca 1750, was het bedrijf van Rijke Rijpkes Boijkema en Trientje Jans.

 

Naar de standaardgegevens vestigen Jan en Courtjen zich na hun huwelijk einde 1654 op Beusum, Vierhuizen. Het is inmiddels wel duidelijk dat we dit wat ruimer moeten lezen. Niet de borg Beusum, later boerderij Beusum te Vierhuizen, doch de boerderij grenzend noordelijk aan de landerijen van de borg. De ouderlijke boerderij van Courtjen is waarschijnlijk te zoeken op Mid-Hallum. In 1630 zal Menne Mennes, gezien de omvang van aangegeven land (60 jukken), bewoner van Beusum zijn geweest. Nadien is in de periode omstreeks 1650 één vermelding gevonden, namelijk 1653, Claas Ijbes op Beeuwsumborg. In 1694 is Harmen Alberts meier van de 63 jukken behorend bij Beusum. Dit gegeven is afkomstig van de keerskoop van Beusum, 1694, waarbij ook duidelijk wordt dat Jan Boijkema meier en eigenaar is van aangrenzende percelen.

 

Ommelander geslachten noemt Rijke Hindriks, voorkomende in een dijkrol. Hij zou dezelfde boerderij als J&C bewoond hebben. Welke wordt niet vermeld. Deze Rijke wordt dan ook de waarschijnlijke vader van Jan genoemd. Verwarrend. Het gezag van OG speelt hier parten. Velen zijn hiermee aan de haal gegaan. In het BBB-boek wordt deze Rijke vereenzelvigd met Rijcke Beuckema van Niekerk, in het boek Rijcke Hendricks B. genoemd, en tot stamvader gebombardeerd. Maar duidelijk is ook dat niemand hier goed naar gekeken heeft. Rijcke Beuckema, overleden 1659, kort voor geboorte van zijn zoon Rijcke, is zeer waarschijnlijk een broer van Jan.

OG geeft als bron voor Rijke Hindriks een mededeling. Het is echter zodanig vaag (een dijkrol, dezelfde boerderij), het enige dat tot nu gevonden is, voorkomen Hindrick Rijkens, van Zoutkamp, Rechtdagen Ulrum, 1631. Hierdoor staat wel vast dat het om andere personen gaat.

 

Beusum was in de tijd van Jan en Courtje een borg. Van de geschiedenis is niet veel bekend. De eerste vermelding zou dateren van 1569 als Sicke Panser to Bewsum in een oorkonde vermeld wordt.  Zijlma (De Marne) ziet in een opdracht, 1418, voor een redgerrecht te Soltkamp en te Flegum aan Abele Tammyngen, in Flegum een foutieve spelling van Bewsum. In het algemeen wordt Beusum gezien als afgeleid van Bevenzehuyzen. Het lijkt mij waarschijnlijker dat dit andersom is. De naam van de wierde is ouder. Zoals die van diverse wierden in de omgeving. Van enkelen is de bewoningsgeschiedenis vastgesteld vanaf 5/600 BCE.

Zoals elders kreeg een aantal huizen de naam afgeleid van de wierdenaam. In de rechtstoel Vierhuizen lagen onder Bevenzehuyzen twee edele heerden: Roetersma en Wilgersma. Roetersma zou met het huidige Robersum overeenkomen. Wilgersma is onbekend. Vlak zuidelijk van Beusum is er nog een borg in de 16e eeuw: Panser. Het is een wat onduidelijk plaatje. Beide borgen zouden geen edele heerden zijn. Welke het wel zijn is ook niet volstrekt duidelijk.

Tegen 1600 vererfde Beusum op onbekende wijze op Egbert Lewe, die overleed in 1621. Dochter Anna trouwde met Geert Lewe van Zandeweer en vestigden zich in of kort na 1622 op Beusum. Ook dit staat niet vast, maar hun wapens sieren nog de voorgevel van de huidige boerderij Beusum. Hun namen met de kwartieren in de klok van de Vierhuizer kerk anno 1630. Geert stierf omstreeks 1634, volgt een aantal verervingen, tot en met Abel Coenders, getrouwd met Bywe Lewe. Abel overleed 1694, waarna de borg op verzoek van crediteuren is verkocht. En wel aan Hendrik Ferdinand van In- en Kniphuisen op Asinga. Deze, die het om de rechten te doen was, liet het huis slopen. In 1706 komt Bewsum niet meer voor onder zijn titels. Ook in deze laatste fase dus nog onduidelijkheden, temeer daar dochter Mentje/Meijntje van Jan en Courtjen, getrouwd met Cornelis Dercx tot in 1707 Beusum bewoonden. Van 1707 tot 1712 gebruikte Jacob Jans prebendeland, toen nog in eigendom van genoemde Hendrik F. In 1712 volgde Jacob Allers met Jantjen Lues. In 1718 liet hij zich als eigenerfde registreren om op de Landdag te compareren.

 

In eerste instantie lijkt het er op dat deze Jacob Allers een neef van Courtjen was, tantezegger. Dan is hij zoon van helaas (nog) niet gevonden Allert Rijpkes, zoon van Rijpcke Allerts. Nader bezien heeft Jacob Allerts zeer waarschijnlijk een bijzondere vernoeming, want hij is broer van Gerrit Jacobs, zonen van Jacob Allerts en Aaltjen Gerrits. In huwelijkscontracten van kinderen van Jacob Allerts worden Gerrit en Hilje Jacobs als oom en tante van deze vermeld. In Kloosterburen is een graf, met Jacob Allerts, 2 juni 1695. Deze zoon van de Eersame Allert Jacobs.

 

Jacob en Jantje zijn van 1704-1711 landbouwers op Panser, en in 1701 treffen we ze reeds aan op de boerderij nu geheten Oud-Warkemaheerd. Dit was Jantje’s ouderlijke boerderij, namelijk van Lue Jansen en Claaske Rennes. Deze kwamen in 1679 op O.-W. uit erfenis van Tjepke Rennes (zie verderop i.v.m nadere verwikkelingen). Zij kwamen toe met attestatie van Ulrum. Omtrent Jacob’s geboortejaar kan slechts gegist worden. Overigens, BIM is wat hem betreft onduidelijk/onjuist. Bij O.-W. staat: Jacob Allerts en zijn vrouw woonden tevoren (d.i. voor 1701) op Beusum en op Panser.

Ze werden in 1716 opgevolgd door hun zoon Rinne Jacobs, in 1716 getrouwd met Luiktje Pieters (Rinne hertrouwde 1725 Hilje Sasses). Bij Beusum: zie hierboven, inclusief de registratie als eigenerfde in 1718. Bij Panser: Van 1704-1711 woonden Jacob Alders en Jantje Lues op Panser. Toen vertrokken ze naar Beusum. Jacob Alders overleed vóór 1733.

Een detailkwestie betreft de periode 1707-1712 wat betreft Beusum. Vermeld:

-          Cornelis Derx voldeed dit bedrag (d.i. van de beklemhuur) nog in 1707;

-          Van 1707 tot 1712 gebruikte Jacob Jans dit (d.i. 12 jukken, eerder door Cornelis Dercx gekocht van de erfgenamen van Jan Boickema) prebendeland;

-          vervolgens, reeds genoemd, van 1712 tot 1745 Jacob Allers enz.

 

Met name de vermeldingen omtrent prebendeland kunnen interessant zijn aangezien daarmee mogelijk op periode rond 1600 teruggekoppeld kan worden. Kort na 1600 vermeld dat Johan Willems en Eysse Luijtgens huurders waren van Uijtland, vanaf 1608 door Sicke Panser. Waarschijnlijk betreft het kerkenland of land dat bij de prebende hoort (uitland is niet ingedijkt land). Daarom is het in ieder geval een mogelijkheid dat genoemde Johan Willems dezelfde is als Johan Boeickema, vermeld 1630. Dan zou dit tevens versterking geven aan bovengenoemde mogelijke zoon Willem Jans van Jan Boijckema en Courtjen Rijpkes.

 

De naam Beusum/Bewsum heeft een opvallende overeenkomst met Bewsummaheerd, ook –heem te Eenrum, en voorts overeenkomstige namen in Leens en Ten Boer.

 

Kinderen van Jan en Courtjen: (het kan niet uitgesloten worden dat er meer kinderen waren dan hier vermeld, of dat van de vermelde kinderen foutief is aangenomen dat ze kinderen van Jan en Koertje zijn. De gezinnen van Rijke en Rijpke Jans worden apart verder uitgewerkt weergegeven.)

 

1. Grietje Jans Boijkema, geboren ca 1655/6 in Vierhuizen, trouwt 1) 19-09-1681 te Vierhuizen met Berend Melles van Zuurdijk, landbouwer aldaar op Ewer, zoon van Melle Roelfs van Niekerk en Lubbechien Onnes (Onne Onnes en Tietje Wierts, Onne Onnes). In 1681 vertrokken ze naar Pieterburen. Het bedrijf op Ewer werd vootgezet door jongste broer Wiert Melles, getrouwd met Geeske Lubberts. Grietje trouwt 2) 08-05-1692 te Pieterburen met Claes Lues van Ulrum. Claes hertrouwt Wierhuizen 15-3-1700 Geeske Willems, beiden te Pieterburen; hiervan 8 kinderen gedoopt Pieterburen: Claeske, Willem, Anje, Willem, Willem, Klaaske, Klaaske en Willem.

Kinderen:

1. Lubke (Berends), gedoopt 11-01-1685 te Pieterburen.

2. Jan (Berends), gedoopt 02-09-1688 te Pieterburen.

3. Lue (Claessen),gedoopt 18-12-1692 te Pieterburen.

 

Niekerk/Vliedorp 19-09-1681 Berent Melles, van Ewer att Greetjen Janssen Beuckema. Vroegste voorkomen met ‘eu’.

08-05-1692 Claes Lues, van Uldrum cop Pe Grietjen jans, wd wijl: Berent Melles

 

Kerkboek Vierhuizen:

den 11 Decembr 1681

Berent Melles

en (vertrocken na Pietersbuiren)

Grietien Boickema

 

 

2. Mentje Jans Boijkema, geboren in 1657/8 in Vierhuizen, trouwt 1) te Vierhuizen met Cornelis Derks , trouwt 2) Geert Thomas (daarvoor getrouwd met Anje Arents). Mentje en Cornelis zijn landbouwers op Beusum, tenminste tot 1707.

Kinderen:

1. Trijntje Cornelis Boijkema geboren 1701 te Vierhuizen, gedoopt 24-7-1701

2. Rijpke Cornelis Boijkema geboren 1706 te Vierhuizen, gedoopt 19-12-1706, trouwt Niekerk 15-4-1731 met Stijntje Sijgers gedoopt 10-2-1710 te Niekerk (BBB-boek, dochter van Siger Garbrands van Niekerk en Anje Reinders van Pieterburen, Verver: gedoopt 7-11-1706, dochter van Sijger Cornelis en Anje Peters, van de Houw).

 

15-04-1731 Rijpke Kornellis, van Vierhuisen cop Stijnje Sijgers, van Nijkerk

 

Kerkboek Vierhuizen:

Anno 1686

den 12 Decembr

Mentjen Jans Boijckema (vertrocken na Esinge)

(haar terugkomst niet vermeld)

 

 

3. Jan Jans Boijkema, de jonge, geboren ca 1659 in Vierhuizen, overleden omstreeks 1690; trouwt in 1689 met Renske Klasen. Zij vestigen zich in Pieterburen.

 

Dit is zoals Jacob Pieters Beukema het reeds heeft in de TdA, 1843. Het BBB-boek volgt dit vrijwel exact. Kerkboek Vierhuizen heeft dit:

Ao 1688

den 18 Meert

Jan Boijckema de jonghe (verstorven)

 

En vervolgens:

Ao 1689

den 9 Junij

Met attestatie

Renske Clasen huijsvrouw van Jan Boijckema v. Leens

 

Kennelijk zijn deze passages niet gezien, c.q. de betekenis niet onderkend.

 

4. Rijke Jans Boijkema, geboren 1660/1 in Vierhuizen, landbouwer, overleden 25-12-1717 te Leens, trouwt 1) 05-02-1688 te Niekerk met Trijntje Oetses, geboren ca 1668 in Houwerzijl, overleden te Niekerk ( zij trouwt eerder op 25-11-1674 te Niekerk met Geert Claessen van Houwerzijl; 25-11-1674 Geert Claessen, van Hauwerzijl cop Trijnje Oetses, van Vierhuisen), trouwt 2) 1693 te Leens met Metjen Peters van Leens; Lidmaat te Leens op 1-9-1693. Landbouwer  te Grijssloot. Landdagcomparant voor Leens in de jaren 1696, 1697, 1699, 1701, 1703, 1705, 1707, 1709 en 1711.

N.b. 25-12-1717 was de dag van de Kerstvloed. In geheel Noord-Groningen braken de dijken door. Velen verdronken. Waarschijnlijk ook Rijcke Jans Boijkema. Als zijn overlijdensjaar is ook 1711 vermeld. Aangezien de compareerreeks stopt in 1711 is 1711 niet onwaarschijnlijk.

 

05-02-1688 Rijcke Beukema, van Vierhuisen cop Ni Trijnje Oetses, wd Geert Claessen, tot Hauwerzijl

??-??-1693 Rijcke Jans Bojkema Metjen Peters, beijde tot Leens

 

 

5. Rijpke Jans Boijkema, geboren in 1663 in Vierhuizen. Rijpke is overleden na 1756 in Vierhuizen, 93 jaar oud. Landbouwer, eerst te Ulrum, dan op Klein Midhuizen (oudere naam Noorderdijk), te Vierhuizen. Rijpke was zijlrigter van Ulrum, en van De Houw. Hij compareerde op de landag der Ommelanden (1697, 1699, 1701 en 1703). Ouderling in Vierhuizen (1725-1730).

 

Rijpke trouwde met  Grietje Pieters, geboren 1670, overleden tussen 1713 en 1716, dochter van Pieter Auts (=Oetses?) en Willemke Hiddes (h.c. dochter Coertie Rijpkes);

trouwt 2) 1715 te Vierhuizen met Meiske Jacobs geboren te Zoutkamp, gedoopt 05-02-1696 te Vierhuizen, dochter van Jacob Jans, landbouwer op Klein Maarhuizen, en Jantje Jurriens.

 

Rijpke en Grietje, zie (gezin) Rijpke Jans Boijkema.

 

6. Ebeltje Jansen Boijkema, geboren in 1665 in Vierhuizen, trouwt 28-03-1692 te Westernieland met Cornelis/Cornellijs Pieters (??-04-1651 Peter Cornellis, van Saaxumhuisen
Annetjen Isebrants, van R:?
).

Kinderen:

1. Jan Cornelis gedoopt 21-05-1693 te Westernieland.

2. Jan Cornelis gedoopt 20-01-1695 te Westernieland, [Jan Pieters (Jan Cornelis Boikema) gedoopt 20-05-1696 te Saaxumhuizen], trouwt met Martjen Clasen. Zoon Cornelis Jans Boijkema, van Den Andel, landbouwer op Panser, Ulrum, overleden De Klei, 6-3-1781, trouwt Ulrum 27-4-1755 Gepke Alderts Boijkema, van Ulrum, dochter van Albert Rijkes Boijkema en Grietje Roelfs (wed. Jelte Peters), trouwt 2) Ulrum 14-4-1782 Goijtjen Jans, landbouwer te Breede, eerder getrouwd Remke Freerks, zoon van Jan Jacobs, landbouwer Schathuis Asingaheerd, Warffum, en Trientje Goijtjens.

Aan Jan Cornelis is vermoedelijk stam g. in het BBB-boek verbonden. [Harm Jans Beukema, geboren ca 1735, overleden Hornhuizen 14-9-1817, trouwt 1778 Rebecca Tjeerds; hc Brg.: Luitjen Roelfs (ev volle zuster), Cornelis Jans en Gepke Alderts (halfbroer en aagetrouwde halfzuster). Br.: Pieter Tjeers, broer en sibbevoogd bruids voorkinderen, Bouke Tjeerts en Pieter Jeltes, Gepke Tjeerts en Jan Popkes (volle zusters en zwagers), Jan Jans, zwager, Albert Jans, vm over bruids pupillen.]

3. Pieter Cornelis gedoopt 07-02-1697 te Westernieland. 22-08-1749 Pieter Cornellijs, afk 02-08 cop Hilje Arijs, beide van B

 

Jan Cornelis Boijkema. Bapisted Saaxumhuizen 20.05.1696, son of Cornelis Pieters and Ebeltje Jans Boijkema. Married (1) with Martjen Klaasen.

Children:

    1. Jantjen Jans. Born den Andel, baptised Westernieland 18.02.1725. He is explicitly called Jan Cornelis Boijkema at the baptism of Jantjen.

    2. Anje Jansen. Baptised den Andel 20.11.1729.

    3. Cornelis Jans.

Married (2) with NN (Trijntje?)

    4. Harm Jans Beukema.

    5. Ebelje Jans. Baptised den Andel 31.03.1737. mothers name is not mentioned

    6. Hidde Jans. Baptised den Andel 28.02.1739. mothers name is not mentioned

Cornelis Jans Beukema. Married Ulrum 27.04.1755 with Gepke Allerts Boikema, daughter of Albert Rijkes Boikema and Grietje Roelfs.

Children:

    1. Martjen. Cornelis. Baptised Ulrum 14.03.1756.

    2. Aldert. Cornelis. Baptised Ulrum 9.04.1758.

    3. Jan. Cornelis. Baptised Ulrum 23.12.1759, died 9.03.1765.

 

Harm Jans Beukema. Born 1735/6, died Hornhuizen 14.09.1817. Married with Rebecca Tjeerds, baptised Hornhuizen 19.08.1742, daughter of Tjeerd Teeuwes and Remke Jans, and widow of Jan Jans. (hc 26.11.1778. Witnesses groom: Luitjen Roelfs, volle zusters eheman; Cornellis Jans en Gepke Allerts, half broer en aangetrouwde halfzuster. Witnesses bruid: Pieter Tjeerts, broer en sibbeboogd over des bruids

voorkinderen; Bouke Tjeerts en Pieter Jeltes; Gepke Tjeerts en Jan Popkes, volle zusters en zwagers; Jan Jans, zwager; Albert Jans, voormond over des bruids pupillen.)

Children:

    1. Jan Harms Beukema. Baptised Hornhuizen 22.08.1779.

    2. Trijntje Harms Beukema. Baptised Hornhuizen 26.05.1782.

 

Ebelje Jans. Baptised den Andel 31.03.1737. Married ca 1766 with Luitjen Roelfs, baptised Vierhuizen 20.08.1733, son of Roelf Luitiens and Bijwke Jans.

Children:

    1. Bijwke Luitjens. Baptised Vierhuizen 11.10.1767.

    2. Jan Luitjens. Baptised Vierhuizen 27.11.1768.

    3. Roelf Luitjens Kooi. Baptised Vierhuizen 16.02.1772. Married to Hilje Jans Vrieze.

    4. Trijnje Luitjens. Baptised Vierhuizen 15.01.1775.

    5. Hilje Luitjens Kooi. Baptised Vierhuizen 28.05.1778. Married to Freerk Klaasen Kloosterhuis.

 

Hidde Jans. Baptised den Andel 28.02.1739. Married there 23.11.1767 with Jantjen

Ennes Zuidema, baptised den Andel 25.05.1738, daughter of Enne Hindrix and Trijnje

Roelefs [Klasen?].

Children:

  1. Jan Hiddes. Baptised den Andel 17.04.1768.

  2. Enne Hiddes. Baptised den Andel 22.03.1772.

  3. Trijntje Hiddes Buikema [Varia 5*]. Baptised den Andel 5.09.1784, died there 7.07.1824.

 

4. Hidde Cornelis gedoopt 06-08-1699 te Westernieland.

5. Allerd Cornelis gedoopt 15-01-1702 te Westernieland. Baflo 16-07-1730 Allert Cornellis, afk 02-07 cop Anje Reiners, wd Geert Willems, beide van R (Rasquert 27-03-1722 Geert Willems, afk 08-03 cop Anje Reijners, beijde van R)

6. Coertje Cornelis gedoopt 01-04-1703 te Westernieland.

7. Onne Cornelis gedoopt 27-04-1704 te Westernieland.

 

Den 18 Martij 1692 is voor mij Pastor Cornelius Woldringh in 't Westernieland gecopuleert Cornellijs Pieters van Saaxumhuizen en Ebeltje Bouckumaes van Vierhuisen.

18-03-1692 Cornellijs Pieters, van Sa cop We Ebelje Bojckemaes, van Vierhuisen

 

??-06-1709 Jurd Jacobs, van R: Ebeltien Jans, wd Cornelis Peters

 

Register der Ledematen gevonden en Angenomen door Joh: Dalhoff Pastor tot Baflo-Rasquert, bevestight Den 12 Julij 1716

 

Ebelje Jans Boikema uxor van Juirt

 

Het BBB-boek, 1998, heeft alle kinderen met patroniem Pieters.