Curriculum vitae van Jan Verschuren Kennis en ervaring in Kwaliteit, Arbo, Milieu, Logistiek en ICT Doelstelling Ik heb een unieke kennismix en ben enthousiast die toe te passen. Dat doe ik het best in een ondersteunende of staffunctie op één of meer van mijn sterke punten: analyse, beheer, coördinatie en advies. Dit kan bijvoorbeeld een KAM- en/of ICT-functie in een logistiek dynamische omgeving zijn. Ervaring Ik heb ervaring in advies, ontwerp, testen, beheer en coördinatie op de kennisgebieden logistiek, ICT en KAM. Deze ervaring heb ik opgedaan in verschillende bedrijfstypen waaronder ICT-bedrijven, discrete productie, semi-proces, handel, servicemanagement, projectuitvoering en bij de overheid. Persoonlijke eigenschappen - Veelzijdigheid, verkregen door een brede interesse en een open opstelling. - Een conceptueel denker met oog voor de details en soms onconventionele invallen. - Analytisch, grondig en kwaliteitsbewust. - Actie- en resultaatgericht en indien nodig pragmatisch. 2006 / heden IT-professional Calco IT - Beheer van Baan ERP als keten-onderdeel van ADSL-leveringen. - Interface en klantcommunicatie ontwikkelingen, implementatie en beheer. 2005 klantcommunicatie BOSCH - Werken in, en onderzoeken van, klantcommunicatiebedrijven. 2002 / 2004 Studie/opleiding/stage Open Universiteit, Transfergroep Rotterdam, SCA - Modules bedrijfskunde. - Post-HBO opleiding coördinator kwaliteit, arbo en milieu. - Uitvoeren van een OHSAS 18001 nulmeting. - Herontwerpen en implementeren risico-analyse. - Onderzoek naar gecombineerde interne KAM-auditing (ISO 19011). - Onderzoek t.b.v. een nieuw milieuaspectenregister (ISO 14001). 1998 / 2001 ERP consultant IQUIP Informatica b.v. - Plan van aanpak en voorbereiding van ERP-implementatie. - Standaardiseren en mede-uitwerken van administratieve organisatie schema’s. - Ontwikkelen en reviseren van cursussen. - Softwaretest-coördinatie. - Onderzoek van nieuwe methoden en technieken. 1996 / 1998 Implementatieconsultant SYMIX Systems B.V. - Ontwerp, projectleiding en implementatie van o.a. service en onderhoud en expediëringssoftware. - ERP-consultancy. - Geven van gebruikerscursussen, inventariseren maatwerkaanpassingen etc. - Verkoopdemo’s van service en onderhoud, expediëring en datacollectie software. - Ontwerp, bouw en onderhoud van de bedrijfs-internetsite. 1979 / 1995 Systeemontwerper (laatst vervulde functie) RAET - Ontwerp, programmering en coördinatie voor verschillende platforms. - Implementeren, cursussen geven en maatwerkaanpassingen inventariseren. - Beheer en support van landelijk uitgerolde financiële-, handels- en productiesoftware. - Verkoopdemo’s geven van datacollectie software. - Projectleiding en coördinatie. 1971 / 1979 verschillende functies Diverse bedrijven - Ontwerp, bouw en test in verschillende omgevingen. - Introductie van automatisering in een organisatie. - Conversie van een batch naar een online systeem. - Functioneel en operationeel beheer in diverse omgevingen. Opleidingen en cursussen - ICT Diverse ICT-opleidingen in ontwerp, realisatie, projectleiding en functioneel, technisch en applicatiebeheer waarvan de meest recente: beheer (ITIL, ASL, BiSL), Rapid Application Development (DSDM), softwaretest-management (TMap Next), projectmanagement (PRINCE2), EDI, StreamServe, ASL en enkele BAAN-module’s. - Logistiek Een veelheid aan bedrijfskundige en logistieke cursussen en trainingen bij o.a. de Open Universiteit en de VLM. Hieronder ook het behaalde APICS-certificaat. - Kwaliteit, Arbo en Milieu KAM-Coördinator (Post-HBO). Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA). Deze opleidingen beslaan de laatste jaren. Methoden, technieken en trends op al deze terreinen voortdurend aan ontwikkeling en vernieuwing onderhevig. Daarom zorg ik er met regelmatige cursussen en studies voor mijn actuele kennis op peil te houden en mijn HBO werk- en denkniveau te handhaven. Overige activiteiten Ik ben op persoonlijke titel lid van de VLM (Vereniging Logistiek Management) en de Kwaliteitskring Flevoland. Hierdoor georgani-seerde congressen en andere activiteiten grijp ik graag aan als een prettige manier om mijn vakkennis op peil te houden. Verder bouw en onderhoud ik met veel plezier enkele niet-commerciële websites. Personalia Naam Jan (J.P.M.) Verschuren Adres Urkwal 48, 1324 HP Almere Geboren 3 februari 1954 Mobiel 06 17427717 E-mail Jan.Verschuren@hccnet.nl Internet http://hier.is/verschuren Resume of Jan Verschuren Knowledge and experience in QESH (Quality, Environment, Safety and Health) ICT and Logistics Goal I've got quit a unique mixture of knowledge and am enthusiastic and eager to get to apply it. I perform best in a supportive or staffing-function on one or more of my strengths: analysis, support, coordination and consultancy. Preferably this would be a QESH- and/or ICT-function in a logistically dynamic environment. Working experience I am experienced in consulting, design, testing, support and coordination in logistics, ICT and QESH in multiple business sectors amongst which ICT, production facilities, trade, service management and government. Personal qualities - Versatility, obtained by a broad interest and an open mind. - Conceptual thinking while keeping an eye on the details and sometimes coming up with unconventional ideas. - Analytical, thorough and with a good sense of quality. - Action and result-oriented and, if necessary, also pragmatically. 2006 / present IT-professional Calco IT - Supporting Baan ERP as an integral part of the ADSL-delivery supply chain. - Interface and customer communication developments, implementation and support. 2005 Customer communication BOSCH - Working and researching in a customer communication company. 2002 / 2004 Courses/study/training-period Open University, Transfergroep Rotterdam, SCA - Studied a range of business administration modules - Post-HBO study Coordinator Quality, Environment, Safety and Health. - Performing an OHSAS 18001 baseline measurement. - Re-designing and implementing a new risk-analysis process and database. - Researching a new combined internal QESH-auditing method (ISO 19011). - Researching and proposing a new environmental aspects register (ISO 14001). 1998 / 2001 ERP consultant IQUIP Informatica b.v. - Setting up an action plan and making preparations for an ERP-implementation. - Standardising and co-develop business process diagrams. - Develop and revise training programs. - Softwaretest-coordination. - Researching new methods and techniques. 1996 / 1998 Implementation consultant SYMIX Systems B.V. - Design, project leading and implementation of, amongst others, service and maintenance and expediting software. - ERP-consultancy. - Giving user-trainings, planning software-tailoring requirements, etc. - Sales demos of service and maintenance, expediting and data collection software. - Design, build and maintain the company internet site. 1979 / 1995 Systems designer (last fulfilled function) RAET - Design, programming and coordination for several platforms. - Implementing, giving user-trainings and planning software-tailoring requirements. - Management/support of nation-wide rolled-out financial, trade and production software. - Sales demos of data collection software. - Project leading and coordination. 1971 / 1979 Different functions Several companies - Design, build and test on various platforms. - Introduction of ICT in an organisation. - Conversion of a batch to an online system. - Functional en operational management and support on several platforms. Courses and studies - ICT Various ICT-educations in design, realisation, project leading and management of which the most recent: ICT service management (ITIL), Rapid Application Development (DSDM), software test-management (TMap Next), projectmanagement (PRINCE2), EDI, ASL, StreamServe and some BAAN-modules. - Logistics A number of educations and trainings in business administration and logistics amongst which the APICS certificate. - Quality, Environment, Safety and Health QESH-Coordinator (Post-HBO). Safety for operational management (VOL-VCA). These educations cover recent years. Because of the ongoing change and renewal of methods, techniques and trends on all of these fields of expertise I constantly keep my knowledge up-to-date to maintain a HBO working and thinking level. Other activities I am a member of two professional associations: VLM (logistics) and Kwaliteitskring Flevoland (QESH). I frequently visit seminars, congresses and other activities these associations and others organise. I also built and maintain, partly as a hobby, some non-commercial websites. Personal information Name Jan P.M. Verschuren Address Urkwal 48, 1324 HP Almere, the Netherlands Born February 3, 1954 Mobile +31(6)17427717 E-mail Jan.Verschuren@hccnet.nl Internet http://hier.is/verschuren