Parenteel van Franciscus Pison  (Familiestamboom  nl129.gif (1034 bytes)Netherlands)

Datum: 23-10-2022 (laatste update)

EXTRA INFORMATIE:
Ik heb niet alle informatie meer gepubliceerd over de familie, dit in verband met privacy.   In verband met de diverse regels heb ik geen rechten om genealogische informatie te publiceren van mensen die nog leven en die mij niet uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven. Derhalve zijn vanaf 29 augustus 2003 deze gegevens verwijdert. De mogelijkheid bestaat dat ik ze in mijn bezit heb, maar worden dus niet meer op deze pagina vermeld.

De volgende details zijn achtergehouden op deze pagina, tenzij er toestemming is gegeven deze op te nemen.

Details en foto's van personen die een persoon die nog leeft kan beledigen of in verlegenheid kan brengen.

Indien u oprecht geÔnteresseerd bent in de informatie die is achtergehouden, neem dan contact met mij op. Er zal dan door mij worden overwogen de gewenste informatie voor genealogische doeleinden aan u te verstrekken.

Indien u toestemming wilt geven om bepaalde gegevens openbaar te maken neem dan ook contact op met mij!

Meer informatie over de wetgeving omtrent genealogie is te vinden op de site www.genealogyprivacy.org.

Sortering: per tak

   1.

Franciscus (zie II.1).

II.1    Franciscus Pison, Blauwverwer, geboren op 10-03-1806.

In de doopgegevens RK in het Gemeente Archief van Leiden afkomstig van de "Roomsch Katholieke Kerken K." (te Leiden) staat:
Tekst:"Fransiscus Pison 10/3 1806 (zie verder bij Engelbrecht)" en bij Engelbrecht: "Vader Pison (Franciscus), zoals gezegd werd Moeder Joanna Engelbrecht." Fransiscus is gedoopt als Francisca. De K. staat voor de (RK) kerk in de Kuipersteeg. Gedoopt (RK) op 10-03-1806 te Leiden, overleden op 08-03-1876 om 09.00 uur te Leiden op 69-jarige leeftijd. Overleden in een huis aan de Sint Jacobsgracht. Aangifte werd gedaan door: Johannes Luteinier, bekende, 70 jaar, ziekenbroeder en Johannes Doove, bekende, 83 jaar, zonder beroep, beide wonend aan de Sint Jacobsgracht.
(Deze Franciscus wordt op dit moment aangenomen als zijnde de huidige stamvader. Er wordt nog onderzoek gepleegd naar zijn gegevens en die van zijn voorouders. Er is in iedergeval een doopgegeven van deze Franciscus (10-03-1806) waarin wordt gemeld dat de "moeder Joanna Engelbrecht" is en de "vader zoals gezegd Franciscus Pison". Maar uit onderzoek bleek dat Joanna Engelbrecht de moeder van Joanna Bouchon is, die hieronder wordt genoemd (als zijnde de moeder van onze Franciscus) in de overlijdensakte 793.)

De heer Rob van Drie (van het Centraal Bureau voor Genealogie) schrijft in Stamboom onderzoek (hfdst. "Metodiek van het onderzoek") "Het kind dat niet uit een huwelijk geboren is, letterlijk buiten echt, noemen we een onecht kind. Het ‘echt’ in onecht betekent dan huwelijk. Omdat er van een huwelijk geen sprake is vinden we in de geboorteakte van dit kind alleen de moeder vermeld. Ook al was de biologische vader bij wijze van spreke bij de ambtenaar van de burgerlijke stand bekend, dan nog had hij niet het recht deze te vermelden. Het kind had in familierechtelijke zin namelijk geen relatie met de biologische vader. De biologische vader kon deze relatie wel tot stand brengen door het kind te erkennen. Voorwaarde was dan wel dat hij niet gehuwd was. Een zogenaamd ‘overspelig kind’ kon namelijk niet erkend worden. De vader kon het kind bij de geboorte erkennen of later een speciale erkenningsakte op laten maken voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, die dan werd opgenomen in het geboorteregister. Een andere mogelijkheid was erkenning van een of meer buitenechtelijke kinderen bij sluiting van het huwelijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De erkenning werd dan bovendien in de marge van de geboorteakte aangetekend. Behalve door opvolgend huwelijk kon het onechte kind nog wettig worden door ‘brieven van wettiging’ van de Koning. Stuiten we bij genealogisch onderzoek in de periode van de burgerlijke stand op een onecht kind, dan betekent dit voor een kwartierstaat een witte plek, voor de genealogie dat het spoor doodloopt: de vader en zijn voorouders zullen voor altijd onbekend blijven. Doopboeken zijn wat dit betreft vaak mededeelzamer. De dominee, priester of koster hoefde zich niet te beperken tot de wettige afstammeling bij inschrijving van de doop van een kind in een doopboek. In katholieke doopregisters vinden we soms de vader vermeld van het kind dat als 'illegitimus' (onwettig) is ingeschreven (wat overigens ook kan betekenen dat de ouders niet volgens de regels van de katholieke kerk waren getrouwd). Hoewel genealogisch onderzoek in principe van de wettige relatie uitgaat, is er bij het ontbreken hiervan geen bezwaar tegen om het onderzoek voort te zetten met de onwettige vader die door bronnenonderzoek gevonden is. Deze onwettigheid moet dan wel tot uitdrukking komen in de familieadministratie."

Overlijdensgegevens van zijn moeder genoemd: Joanna Pison ook wel genaamd Bouchon.
jaar: 1853/Aktenr. 793: In het jaar een duizend acht honderd drie en vijftig, den negen en twingtigste dag der maand september der voor middags ten tien ure, is voor de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden verschenen Franciscus Pison, zoon van de overledene oud zeven en veertig jaren, Blauwverwer wonende op de Langegracht en Willem Laros, bekende van de overledene oud veertig jaren, fabrieksbediende, wonende op de Langegracht, welke ons verklaard hebben, dat op den acht en twintigsten september achtienhonderd drie en vijftig, snachts ten half drie ure, in het huis op de Langegracht binnen deze Gemeente overleden is Joanna Pison ook wel genaamd Bouchon, geboren te Leyden oud zes en zeventig jaren, zonder beroep, gewoond hebbende in voornoemd huis, Ongehuwde dochter van Hendricus Bouchon en van Catharina Arina Ingelbregt beide overleden.


Bron ARA Toegangsnummer 3.03.18.21 Vredegerechten in de Kantons te Leiden bestanddeel 37, vonnissen van het Vredegerecht II, 1825
(Transcriptie Leo Westerweel:)

In marge: Nationale Militie N 91     Compareerden op heden den twintigsten December Achtienhonderd Vierentwintig voor ons mr Jan Daniel Bijleveld Vrederegter van het Canton Leiden N. 2 geadisisteerd (?) Met den griffier, Gerrit Castelen, verwer, Isaak en Jan Slijk, wolkammers, Johanna Slijk, spinster, Jannetje Leemans, spinster Catharina van Vles, spinster en Johanna Pison, werkvrouw alle wonende te Leijden, welke verklaarden wel te kennen Franciscus Pison, blaauwverwersknegt wonende alhier, zijnde geboorteacte behoevende voor de land-militie en dezelve niet kunnende overleggen, daar zijn naam op de Registers binnen deze stad niet worden gevonden zijnde hij volgens hun opgave de zoon van de laatste der comparanten Johanna Pison buiten wettigen echt verwekt en geboren alhier op den tienden Maart Achttienhondert zes.
Waarvan opgemaakt is deze acte, welke door ons met den Griffier en de eerste der comparanten is getekend de overige verklaarnde niet te kunnen schrijven.
(getekend) G. Castelen. J. d. Beijleveld J.B.C. Plau (?) griffier

Gratis voor zegel geviseerd Deel 7(???) En Geregistreerd deel 14 fol 160 c2 te Leiden den eenentwintigsten December 1924 Z.R.(?)


(getekend)???


(Transcriptie Joop Pison:) Trouwakte Gemeente archief Leiden (1827: nr. 165)
Franciscus Pison, jongeman, 21 jaar, geboren te Leiden op 10-03-1806 (akte van bekendheid) blauwverwersknecht, wonende in de Haarlemmerstraat, wijk 6, nr. 464, meerderjarige onechte zoon van Johanna Pison, Schoonmaakster, wonende op de Haarlemmerstraat
en
Grietje Zaal, 33 jaar, gedoopt te Aalsmeer, schoonmaakster, wonende in de diefsteeg, wijk 4, nr. 371, meerderjarige dochter van Jacob Zaal overleden te Aalsmeer op 26-10-1807 en Lena Breedeboom, zonder beroep, wonende in de Diefsteeg

Afkondigingen op 29 juli en 5 augustus

(Bron Volkstelling 1839, GA Leiden)
In 1839 woont het gezin (Franciscus (38) lakenwever, Margrita (37), Franciscus jr (8), en moeder Joanna hier Jansie (63), werkster genoemt op de 2e Binnenvestgracht hoek Groote of Hagemanspoort.

Zoon van Franciscus Pison (zie I.1) en Joanna Bouchon.
Ondertrouw (1) op 27-07-1827 te Leiden, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-08-1827 te Leiden (getuigen: Hendrik Kruis, 30 jaar, melkverkoper, wonende in de St. Aagtenstraat, Jan Galjaard, 32 jaar, korendrager, wonende in de Jan Vossensteeg, Hendrik Turennout, 56 jaar, nachtwaker, wonende op de Middelstegracht, Johannes Lagalie, 28 jaar, korendrager, wonende in de Spilsteeg).

met Margaretha (Grietje) Zaal, 33 jaar oud, Huisvrouw/Schoonmaakster, geboren te Aalsmeer, gedoopt op 23-04-1794 te Aalsmeer, overleden op 01-08-1844 te Leiden op 50-jarige leeftijd. Grietje Zaal woonde voor haar huwelijk bij haar ouders op de Diefsteeg, wijk 4, nr.: 371, dochter van Jacob Zaal en Lena Breedeboom.
Ondertrouw (2) op 24-04-1846 te Leiden, gehuwd op 40-jarige leeftijd op 07-05-1846 te Leiden met Clara Elisabeth Loog, 19 jaar oud, geboren op 01-01-1827 te Schiedam, overleden op 28-01-1851 te Leiden op 24-jarige leeftijd.
In de ondertrouw gegevens van GA staat Klara, dochter van Johan Hendrik Loog en Elisabeth Maria Willebrand.
Uit het eerste huwelijk:

   1.

Jacoba, geboren ?-1821, overleden op 26-04-1833 om 13.00 uur te Leiden. Transcriptie Joop Pison:
In het jaar een duizend acht honderd drie en dertig, den Zeven & twintigsten der maand April des voor middags ten halftwaalf uro, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgelijken Stand derzelve Stad, verschenen Frans Pison oud Zeven & twintig jaren, verwer, wonende op de Binnenvestgracht, wijk 5 No.910 en Hendrik Turenhout oud drie & zestig jaren, zonder beroep, wonende op de Middelstegracht, wijk 7 No. 551 welke ons verklaard hebben, dat op den Zes&twintigsten April achtienhonderd drie en dertig, 's middags ten Een ure, in het huis op de Binnenvestgracht Wijk 5 No. 910 overleden is Jacoba Pison.
Geboren te Leiden oud twaalf Jaren gewoond hebbende in voornoemd huis, dochter van Frans Pison en Margaretha Zaal, wonende binnen deze stad.

En hebben de declaranten, na gedane voorlezing, verklaard niet te kunnen schrijven.
(getekend L.G. van Hoorn?).

   2.

Franciscus, geboren op 17-12-1827 te Leiden, overleden op 13-04-1829 te Leiden op 1-jarige leeftijd.

   3.

Leendert, geboren op 06-03-1829 te Leiden, overleden op 15-12-1829 te Leiden, 284 dagen oud.

   4.

Levenloos NN, geboren op 05-10-1830 te Leiden, overleden op 05-10-1830 te Leiden. Levenloos.

   5.

Franciscus (zie III.5).

   6.

Jan, geboren op 04-05-1833 te Leiden, overleden op 24-06-1833 te Leiden, 51 dagen oud.

   7.

Jacobus, geboren op 16-07-1834 te Leiden, overleden op 11-12-1835 te Leiden op 1-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

   8.

Clara Elisabeth, geboren op 15-11-1846 te Leiden, overleden op 16-12-1848 te Leiden op 2-jarige leeftijd.

   9.

Wilhelmus, geboren op 19-01-1849 te Leiden.

   10.

Jannetje, geboren op 22-08-1850 te Leiden, overleden op 04-09-1850 te Leiden, 13 dagen oud.


III.5    Franciscus Pison, Blauwverwer, geboren op 02-09-1831 om 22.00 uur te Leiden (Zuid-Holland). Geboren op de Korte Langegracht 195

Getuigen: Hendrik Tuurenhoud wonende Middelstegracht wijk 7 no: 551 oud: een en dertig jaren, verver en Hendrik van der Weijden wonende Langegracht wijk 5 no: 728 oud: drieentwintig jaar, schipper.
Op de derden september 1831 om 11.00 aangegeven Zie AKTE 791
En hebben de declarant en de getuigen, na gedane voorlezing, verklaard niet te kunnen schrijven. (gezindte: RK), overleden op 28-04-1902 te Leiden (Zuid-Holland) op 70-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Pison (zie II.1) en Margaretha (Grietje) Zaal, Huisvrouw/Schoonmaakster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-10-1854 te Leiden.

Transcriptie Bob Coret:
In het jaar achttien honderd vier en vijftig, den achttienden October des voormiddags ten een uren, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Leyden, op het Raadhuis gecompaneerd Franciscus Pison, jongeman, oud drie en twintig jaren, blaauwverwer, geboren te Leijden op den twee den September achtienhonderd een en dertig blijkens geboorteakte, wonende alhier op de Langegracht, meerderjarige zoon van Franciscus Pison, blaauwverwer, mede wonende op de Langegracht, zijnde alhier tegenwoordig en toestemmende, en van Margaretha of Grietje Zaal, overleden te Leijden op den eersten Augustus achttien honderd vier en veertig blijkens doodacte. Hebbende voldaan aan de Wet op de Nationale Militie blijkens certificaat afgegeven door den Staats Commissaris des Konings in deze Provincie in dato den acht en twintigsten September achttien honderd vier en vijftig en overleggend convent van den Kolonie Kommandant van het Zesde Regiment Infanterie in dato den een en twintigsten September achttien honderd vier en vijftig, en Alida Meijer, jongedochter, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Leijden, op den een en twintigsten Julij achtien honderd negen en twintig blijkens geboorteacte, wonende alhier op de Langegracht, meerderjarige natuurlijke dochter van AbigaŽl Meijer, werkster, wonende mede op de Langegracht, welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschieden namelijk: den eerste den achtsten October ende tweede den vijftiende October dezer (...) middags ten twaal ure.
Geene verhindering tegen gemelde Huwelijk ter onze Kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraag, of zij elkander aannemen tot Echtgenoten, en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn: waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der Wet* dat Franciscus Pison en Alida Meijer door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Jacobus Moenen, oud drie en vijftig jaren, sjouwer, wonende op de Koolgracht, Jan Clavant, oude negen en twintig jaren, zonder beroep, wonende in de Langegracht, Jan Blijken, oud vier en dertig jaren, sjouwer, wonende op de Binnenvestgracht, en Jacobus van Kampen, oud een en dertig jaren, sjouwer, wonende in de B..steeg, allen ... ... En is den acte ... na voorlezing door ons en den bruidegom geteekend ...getuigen... niet te kunnen schrijven. Echtgenote is Alida Meyer, 25 jaar oud, geboren op 21-07-1829, overleden op 21-01-1899 te Leiden op 69-jarige leeftijd, dochter van Abigael Meyer.
Uit dit huwelijk:

   1.

Margaretha (Griet), geboren op 20-01-1854 te Leiden, overleden op 30-10-1855 te Leiden op 1-jarige leeftijd.

   2.

AbigaŽl (zie IV.3).

   3.

Francisca, geboren op 04-01-1858 te Leiden, overleden op 23-10-1858 om 14.30 uur te Leiden, 292 dagen oud. In een huis aan de Langegracht. Aangegeven door de vader, 27 jaar, wolverver en Jacobus Moonen, 58 jaar, wever, van de Koolgracht.

   4.

Fransisca, dienstbode, geboren op 03-09-1859 te Leiden, overleden op 03-06-1893 te Leiden op 33-jarige leeftijd.
Ondertrouw op 07-08-1884 te Leiden (Zuid-Holland) met Jan Kasteele, 25 jaar oud, Meubelmaker, geboren op 06-02-1859 te Leiden (Zuid-Holland), zoon van Jan Kasteele, Smitsknecht, en Anthonia van Nierop, dienstbode.

   5.

Margaretha, geboren op 05-02-1862 te Leiden.
Ondertrouw op 26-01-1894 te Leiden (Zuid-Holland).
J. Kasteele wed. van Francisca Pison met Jan Kasteele, 34 jaar oud, Meubelmaker, geboren op 06-02-1859 te Leiden (Zuid-Holland), zoon van Jan Kasteele, Smitsknecht, en Anthonia van Nierop, dienstbode.
J. Kasteele wed. van Francisca Pison.

   6.

Wilhelmus (Willem) (zie IV.8).

   7.

Alida, geboren 00-04-1867 te Leiden (Zuid-Holland). Zandstraat geboren, overleden op 13-12-1948.
Ondertrouw (1) op 18-12-1890 te Leiden (Zuid-Holland) met Cornelis Poelijoe, Steenhouwer, geboren Ī1868, zoon van Willem Poelijoe, Wolkammer, en Jannetje Sloos, dienstbode.
Gehuwd (2) met Jan Kasteele, Meubelmaker, geboren op 06-02-1859 te Leiden (Zuid-Holland), zoon van Jan Kasteele, Smitsknecht, en Anthonia van Nierop, dienstbode.

   8.

Jacobus (Koos) (zie IV.12).

   9.

Hendrik, geboren op 10-07-1872 te Leiden, overleden op 04-10-1873 te Leiden op 1-jarige leeftijd.


IV.3    AbigaŽl Pison, geboren op 02-09-1855 te Leiden, overleden op 29-09-1923 te Den Haag op 68-jarige leeftijd. Verhuisd op 25-01-1885 nr. Den Haag (gegevens NH Kerk), dochter van Franciscus Pison (zie III.5) en Alida Meyer.
Gehuwd met Arie Momberg, Broodbakker, geboren op 22-05-1857 te Leiden (Zuid-Holland)??? Overleden op 01-02-1930 te 's-Gravenhage op 72-jarige leeftijd, zoon van Ary Momberg en Sara Neuteboom.        Foto AbigaŽl en Arie
Uit dit huwelijk:

   1.

Arie Franciscus, geboren op 10-02-1885 te Den Haag.

   2.

Alida (zie V.3).

   3.

Margaretha, geboren op 23-02-1888 te 's-Gravenhage.

   4.

Sara Maria Catharina, geboren op 15-06-1889 te 's-Gravenhage, overleden op 24-04-1911 te 's-Gravenhage op 21-jarige leeftijd.

   5.

Franciscus, geboren op 26-07-1892 te 's-Gravenhage.

   6.

Wilhelmina, geboren op 02-12-1894 te 's-Gravenhage, overleden op 06-08-1896 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd.

   7.

Jacoba, geboren op 01-05-1896 te 's-Gravenhage.


V.3    Alida Momberg, geboren op 30-01-1887 te 's-Gravenhage, overleden op 11-02-1957 te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd, dochter van Arie Momberg, Broodbakker, en AbigaŽl Pison (zie IV.3).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 16-10-1921 te 's-Gravenhage met Gerardus Franciscus Grondel.
Uit dit huwelijk:

   1.

Gerardus Arie Franciscus, geboren op 14-03-1914 te 's-Gravenhage, overleden ?-1990 te 's-Gravenhage.

   2.

AbigaŽl (zie VI.3).

   3.

Franciscus.

   4.

Alida.

Gegevens van de (klein) kinderen van AbigaŽl Grondel (VI.3) en Bernardus Nicolaas Brizee zijn per 29 augustus 2003 verwijdert. Deze gegevens zijn wel in mijn bezit. U kunt ook informatie verkrijgen na toestemming van de heer Bob Coret op www.coret.org, indien u belanghebbende bent.


IV.8    Wilhelmus (Willem) Pison, Fabriekswerker (17-02-1887), geboren op 04-03-1864 te Leiden, overleden op 14-02-1952 te Leiden op 87-jarige leeftijd. Wilhelmus Pison heeft van 05-07-1949 in het "Minnehuis Kaarsenmakersstraat" gewoond. Alie Pison-van Vliet heeft in dit huis een verpleegstersfunctie gehad. Willem en Dirkje woonden in de Noorderstraat, een zijstraat van de Langegracht. In hun arbeiderswoning hadden zij acht kinderen. De kinderen sliepen op zolder. De meisjes en jongens waren gescheiden door een gordijn. De meisjes namen snachts de po mee naar boven en de jongens een emmer. Wanneer de jongens ondeugend waren maakten zij een touw vast aan het oor van de po. Wanneer er ťťn van de meisjes er op moest zitten trokken zij aan het touw..... Zoon van Franciscus Pison (zie III.5) en Alida Meyer.
Ondertrouw op 17-02-1887 te Leiden (Zuid-Holland), gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-03-1887 te Leiden. Tekst: In het jaar achttien honderd zevenentachtig den tweede maart des middags te twaalf uren, zijn voor de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen: Wilhelmus Pison,jongeman, oud twee en twintig jaren, fabriekswerker, geboren en inwonende te Leiden: minderjarige zoon van Franciscus Pison fabriekswerker en van Alida Meijer, zonder beroep, beiden wonende te Leiden alhier tegenwoordig en toestemmende overleggende zijner geboorte akte en het certificaat van voldoening van de wet op de Nationale Militie en Dirkje Plaizier, jongedochter oud twee en twintig jaren, zonder beroep geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Johannes Plaizier en van Dirkje Hanselaaar beide zonder beroep en wonende te Leiden beide alhier tegenwoordig een toestemmende overleggende hare geboorte akte.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk zijnde gebracht, hebben wij, aaan hun verzoek voldoende, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven.

Afkondigingen 20 februari en 27 februari 1887.

Getuigen: David de Rek oud 68 jaar , sjouwer, Adrianus Niehol oud 57 jaren, Johannes Andree, oud 58 jaar sjouwer, Johannes Voet, sjouwer 61 jaar, goede bekenden, Door de bruidegom, de bruid, de vader van de bruidegom getekend. (NH) met Dirkje Plaizier, 22 jaar oud, geboren op 09-01-1865 om 00.30 uur te Leiden. Geboren op den Zijdgracht, dochter van Johannes Plaizier en Dirkje Hanselaar.
Uit dit huwelijk:

   1.

Alida (Da) (zie V.10).

   2.

Dirkje (zie V.12).

   3.

Franciscus (Frans) (zie V.13).

   4.

Wilhelmus Johannes (Willem) (zie V.15).

   5.

Johanna (Anna) (zie V.18).

   6.

Cornelis (Nelis) (zie V.19).

   7.

Johannes (Jan) (zie V.21).

   8.

Wilhelmina (Mien) (zie V.24).


V.10    Alida (Da) Pison, geboren op 09-11-1889 te Leiden, dochter van Wilhelmus (Willem) Pison (zie IV.8) en Dirkje Plaizier.
Gehuwd met Jan van Rossen, Handelaar in kaas. Bij het trouwen kreeg Jan een stelling kaas als huwelijkskado.
Naast zijn kaashandel dan hij ook wagentjes. Deze wagentjes had hij gekocht voor de mensen die thuiswerk deden, om zo bonen te kunnen laten halen bij de conservenfabrieken. Deze wagentjes konden dan gehuurd worden, bij Jan van Rossen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Wilhelmus Johannes (Wim ), Woningstoffeerder bij V&D, geboren op 30-10-1925 te Leiden, overleden op 12-11-1996 te Leiden op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-01-1947 te Leiden met Johanna Langezaal.

   2.

Abraham (zie VI.8).


VI.8    Abraham van Rossen, Meubelmaker, zoon van Jan van Rossen, Handelaar in kaas, en Alida (Da) Pison (zie V.10).
Gehuwd met Elisabeth (Bep) Brocaar (zie VI.39).
Uit dit huwelijk:

   1.

Abraham.

   2.

Dirkje.


V.12    Dirkje Pison, geboren op 13-02-1892 te Leiden, dochter van Wilhelmus (Willem) Pison (zie IV.8) en Dirkje Plaizier.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-09-1915 te Leiden met Abraham van Ark, geboren te Leiden, overleden 06-03-.
Uit dit huwelijk:

   1.

Cornelis Boudewijn (Nelis), geboren op 19-06-1916 te Leiden, overleden op 07-07-1992 te Leiden op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jacoba (Coba) Mulder, geboren op 16-10-1920 te Leiden, overleden op 13-01-1997 te Leiden op 76-jarige leeftijd.

   2.

Dirkje (Dick) (zie VI.12).

   3.

Elisabeth, geboren op 04-10-1924 te Leiden, overleden op 23-12-1978 te Leiden op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd met Dirk Joseph (Dik) van Duivenboden.

   4.

Wilhelmus (Wim) (zie VI.15).


VI.12    Dirkje (Dick) van Ark, geboren op 08-03-1918 te Leiden, dochter van Abraham van Ark en Dirkje Pison (zie V.12).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-10-1943 te Leiden met Willem (Wil) van der Leek, overleden op 02-07-1988 te Leiden``.
Uit dit huwelijk:

   1.

Helena (Lenie).

   2.

Elisabeth (Elie).


VI.15    Wilhelmus (Wim) van Ark, geboren op 14-12-1927 te Leiden, zoon van Abraham van Ark en Dirkje Pison (zie V.12).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-07-1955 te Leiderdorp (Gref.). Dominee Dijk met Mijntje Mol, 24 jaar oud, geboren op 04-08-1930 te Leiderdorp, overleden op 11-08-1996 te Leiderdorp op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Ronald, Brigadier an Politie, geboren op 27-05-1958 te Leiden.

   2.

Erik, Arts Specialist Anastesist, geboren op 25-05-1961 te Leiderdorp.


V.13    Franciscus (Frans) Pison, Pianostemmer, geboren op 09-08-1895 te Leiden, overleden op 01-07-1979 te Apeldoorn op 83-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus (Willem) Pison (zie IV.8) en Dirkje Plaizier.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1921 te Leiden, gehuwd voor de kerk te Leiden (NH) met Wilhelmina (Mien) Schipper, 26 jaar oud, geboren op 18-06-1894 te Leiden, overleden op 12-12-1972 te Apeldoorn op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Dirkje (Dicky) (zie VI.18).

   2.

Hendrika Johanna (An) (zie VI.20).

   3.

Wilhelmina (Mientje) (zie VI.22).


VI.18    Dirkje (Dicky) Pison, geboren op 19-11-1923 te LEIDEN (gezindte: NH), dochter van Franciscus (Frans) Pison (zie V.13) en Wilhelmina (Mien) Schipper.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-08-1949 te Apeldoorn met Geurt Looys, 27 jaar oud, geboren op 23-06-1922 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:

   1.

Elbertus Johannes Martinus, geboren op 30-08-1950 te apeldoorn.

   2.

Wilhelmina (Wil), geboren op 13-12-1953 te Apledoorn.


VI.20    Hendrika Johanna (An) Pison, geboren op 16-01-1926 te Leiden, dochter van Franciscus (Frans) Pison (zie V.13) en Wilhelmina (Mien) Schipper.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-07-1959 te Apeldoorn met Jacob (Jaap) van der Bijl, 39 jaar oud, geboren op 25-02-1920 te Apeldoorn, overleden op 13-09-1991 te Apeldoorn op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Franciscus (Frans), Rijksambtenaar, geboren op 25-02-1954 te Leiden.


VI.22    Wilhelmina (Mientje) Pison, Kantoorbediende, geboren op 02-03-1930 te Eefde, gedoopt (Geref.) te Eefde, dochter van Franciscus (Frans) Pison (zie V.13) en Wilhelmina (Mien) Schipper.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-11-1953 te Apeldoorn met Roelof Hessels, 23 jaar oud, Rijksambtenaar, geboren op 14-02-1930 te Smilde.
Uit dit huwelijk:

   1.

Jannes Roelof, Onderwijzer, geboren op 01-04-1955 te Apeldoorn.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-09-1986 te Varsseveld met Ankie Gesink, 26 jaar oud, geboren op 02-03-1960.

   2.

Fransiscus (zie VII.29).

   3.

Jitske, Groepsleidster (sociaal pedagogisch medewerker), geboren op 13-12-1960 te Ede.

   4.

Wilhelmina (Wilma), Bejaarden-/ziekenverzorgster, geboren op 25-09-1963 te Ede.


VII.29    Fransiscus Hessels, Technisch illustratief tekenaar, geboren op 20-11-1956 te Apeldoorn, zoon van Roelof Hessels, Rijksambtenaar, en Wilhelmina (Mientje) Pison (zie VI.22).
Gehuwd met Mariejka Stachiw, geboren op 30-10-1960 te Voorthuizen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Sjoerd, geboren op 30-12-1984 te Nieuwegein.


V.15    Wilhelmus Johannes (Willem) Pison, Behanger en stoffeerder, wonende Trompstraat 9, geboren op 13-11-1899 te Leiden, overleden op 15-07-1984 te Leiden op 84-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus (Willem) Pison (zie IV.8) en Dirkje Plaizier.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-04-1924 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 09-04-1924 met Marie BriŽr, 24 jaar oud, geboren op 06-01-1900 te Leiden, overleden op 23-07-1984 te Leiden op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Dirkje (Dicky), geboren op 05-08-1927 te Leiden (gezindte: NH).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-05-1953 te Leiden (NH). Pieterskerk met Gijsbertus (Bert) van den Brink, 26 jaar oud, geboren op 31-01-1927 te Leiden, zoon van Hendrik Ruth (Henk) van den Brink en Catharina Johanna Wiekhart.


V.18    Johanna (Anna) Pison, geboren op 16-11-1902 te Leiden, dochter van Wilhelmus (Willem) Pison (zie IV.8) en Dirkje Plaizier.
Gehuwd met Elias (Eli) Beij.
Uit dit huwelijk:

   1.

Elisabeth (Bep).
Gehuwd met Mieremet.


V.19    Cornelis (Nelis) Pison, Meubelstoffeerder, geboren op 17-06-1905 te Leiden (gezindte: NH), overleden op 05-03-1992 te Boskoop op 86-jarige leeftijd. Woonde in de Spieghelstraat 35 te Leiden (1954-1955) Stoffeerder, zoon van Wilhelmus (Willem) Pison (zie IV.8) en Dirkje Plaizier.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-09-1929 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 25-09-1929 te Leiden (NH). Pieterskerk met Catharina van der Reek, 23 jaar oud, geboren op 26-03-1906 te Leiden, overleden op 25-03-1997 te Boskoop op 90-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Wilhelmus (Wim) (zie VI.27).

   2.

Deliana Catharina Hermana, Verpleegster ? Geboren op 14-12-1946 te Leiden.


VI.27    Wilhelmus (Wim) Pison, Salarisadministrateur, geboren op 17-06-1931 om 00.20 uur te Alphen aan den Rijn. Gewerkt bij:
o.a.: Leidsch Dagblad en De Jong machinefabriek, zoon van Cornelis (Nelis) Pison (zie V.19) en Catharina van der Reek.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-06-1960 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 02-06-1960 te Leiden (NH) (getuigen: Henk van den Brink, administrateur en Andries Stikkelorum, zelfstandige). Pieterskerk met Cornelia (Corrie) Stikkelorum, 26 jaar oud, geboren op 11-06-1933 te Leiden.
Uit dit huwelijk:

   1.

Edward Cornelis (zie VII.33).

   2.

Helena Saskia Karen (zie VII.36).

   3.

Winke Catharina Relinde, Verpleegkundige, geboren op 09-06-1970 om 20.30 uur te Alphen aan den Rijn (gezindte: NH).


VII.33    Edward Cornelis Pison, Sectorhoofd bedrijfsopleidingen bij Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, geboren op 13-07-1962 te Alphen aan den Rijn (gezindte: NH). Edward heeft ook bij het Ziekenhuis Rijnoord te Alphen aan den Rijn gewerkt als verpleger. Zoon van Wilhelmus (Wim) Pison (zie VI.27) en Cornelia (Corrie) Stikkelorum.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-02-1990 te Hazerswoude Rijndijk, gehuwd voor de kerk op 23-02-1990 te Alphen aan den Rijn (NH). Kruiskerk met Petra Jolanda van Straten, 25 jaar oud, unitleider op het Groene Hart Lyceum (Lokatie Klein West) te Alphen aan den Rijn, geboren op 07-02-1965 te Hazerswoude Rijndijk.
Uit dit huwelijk:

   1.

Werner Jeroen, geboren op 22-09-1992 om 23.50 uur te Alphen aan den Rijn.

   2.

Renske Martine, geboren op 25-11-1996 te Woerden.


VII.36    Helena Saskia Karen Pison, Pianodocente, geboren op 15-01-1965 te Alphen aan den Rijn (gezindte: NH), dochter van Wilhelmus (Wim) Pison (zie VI.27) en Cornelia (Corrie) Stikkelorum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-10-1990 te Alphen aan den Rijn, gehuwd voor de kerk op 30-10-1990 te Alphen aan den Rijn (NH). Adventskerk met Menno Bastiaan van Doorn, 27 jaar oud, Directeur, geboren op 14-03-1963 te Noordwijk Binnen, gedoopt te Noordwijk aan Zee.
Uit dit huwelijk:

   1.

Anne Corine, geboren op 27-04-1993 te Alphen aan den Rijn.

   2.

Jelle Bastiaan, geboren op 23-09-1995 te Alphen aan den Rijn.


V.21    Johannes (Jan) Pison, Modelbouwer (o.a. bij Van der Heem), geboren op 26-05-1909 te Leiden, overleden op 10-11-1978 om 1900 uur te Leiden op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 14-11-1978 te Den Haag. Woonde in de Noorderstraat. In het pakhuis naast zijn woning had hij
een meubelmakkerij. Zoon van Wilhelmus (Willem) Pison (zie IV.8) en Dirkje Plaizier.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-01-1935 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 02-01-1935 te Leiden (NH) met Catharina Maria (Trien) van Oosten, 20 jaar oud, Huisvrouw, geboren op 10-01-1914 te Leiden ?
Uit dit huwelijk:

   1.

Catharina Maria (Tiny) (zie VI.31).

   2.

Johannes (Jan) (zie VI.32).

   3.

Wilhelmus (Wil) (zie VI.34).


VI.31    Catharina Maria (Tiny) Pison, Huisvrouw, geboren op 14-03-1942 om 13.30 uur te Leiden, gedoopt (NH) op 09-05-1942 te Leiden, dochter van Johannes (Jan) Pison (zie V.21) en Catharina Maria (Trien) van Oosten, Huisvrouw.
Ondertrouw op 31-07-1963 te Leiden, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-08-1963 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 22-08-1963 te Leiden (NH) met Isaac (Sjaak) IJzerman, 24 jaar oud, Loodgieter, geboren op 23-11-1938 te Leiden (gezindte: Luthers).
Uit dit huwelijk:

   1.

Yvonne Catharina Maria, geboren op 22-08-1964 om 0430 uur te Leiden.

   2.

Irene Johanna, geboren op 13-01-1967 om 2009 uur te Leiden (gezindte: NH).

   3.

Ingrid Esther Wilhelmina, geboren op 01-06-1970 om 2336 uur te Leiden.


VI.32    Johannes (Jan) Pison, Systeemontwerper (automatisering), geboren op 06-12-1948 te Leiden, gedoopt (NH) te Leiden, zoon van Johannes (Jan) Pison (zie V.21) en Catharina Maria (Trien) van Oosten, Huisvrouw.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-10-1973 te Waddinxveen met Petronella (Nel) de Knecht, 21 jaar oud, Interieurverzorgster, geboren op 17-10-1952 te Waddinxveen.
Uit dit huwelijk:

   1.

Sandy, geboren op 18-12-1976 om 04.17 uur te Leiderdorp.

   2.

Richard, geboren op 17-07-1980 om 10.31 uur te Alphen aan den Rijn.


VI.34    Wilhelmus (Wil) Pison, geboren op 20-08-1951 te Leiden, zoon van Johannes (Jan) Pison (zie V.21) en Catharina Maria (Trien) van Oosten, Huisvrouw.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-02-1975 te Hillegom, gehuwd voor de kerk op 19-02-1975 te Hillegom (RK/NH) met Maria Theresia (Ria) de Groot, 20 jaar oud, geboren op 23-10-1954 om 23.45 uur te Hillegom, gedoopt (RK) te Hillegom.
Uit dit huwelijk:

   1.

Linda, geboren op 11-08-1978 om 16.45 uur te Leiden.

   2.

Alan, geboren op 01-06-1981 om 08.45 uur te Leiden.


V.24    Wilhelmina (Mien) Pison, dochter van Wilhelmus (Willem) Pison (zie IV.8) en Dirkje Plaizier.
Gehuwd op 19-07-1922 te Leiden met Jacobus Cornelus Petrus Hendrik (Koos) Brocaar, 24 jaar oud, Typograaf, geboren op 13-12-1897 te Leiden.
Uit dit huwelijk:

   1.

Jacobus (Koos).

   2.

Mientje ???
Gehuwd met W ? (W.) Barendse.

   3.

Elisabeth (Bep) (zie VI.39).


VI.39    Elisabeth (Bep) Brocaar, dochter van Jacobus Cornelus Petrus Hendrik (Koos) Brocaar, Typograaf, en Wilhelmina (Mien) Pison (zie V.24).
Gehuwd met Abraham van Rossen (zie VI.8).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VI.8).

IV.12    Jacobus (Koos) Pison, Verfmeester/Fabrieksarbeider, geboren op 02-04-1869 om 11.00 uur te Leiden. Geboren in een huis op de Langegracht. Aan gegeven door de vader. Getuigen:
Willem van Zanen, 72 jaar, sjouwer, wonende aan de Langgracht.
Andries Piket, 66 jaar, sjouwer, wonende aan de Langegracht.
Ondertekend met handtekening van de vader. (gezindte: NH), overleden op 20-07-1943 te Leiden op 74-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Pison (zie III.5) en Alida Meyer.
Ondertrouw op 30-06-1892 te Leiden (Zuid-Holland), gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-07-1892 te Leiden (getuigen: David de Kok, 73 jaar, sjouwer, Adrianus Niekot, 63 jaar, sjouwer, Johannes Andree, 34 jaar, sjouwer, Pieter van den Boogaard, 55 jaar, sjouwer.) met Catharina van Biemen, geboren 1872 te Leiden (gezindte: NH), overleden op 23-08-1936 te Leiden, dochter van Adrianus van Biemen en Catharina Kenbeek. Foto Koos en Catharina
Uit dit huwelijk:

   1.

Franciscus (Frans) (zie V.25).

   2.

Catharina (Trien) (zie V.28).

   3.

Jacobus, Adrianus (Koos) (zie V.29).

   4.

Alida Margaretha (Alie) (zie V.32).

   5.

Adrianus (Adriaan) (zie V.33).

   6.

Margaretha (Greet) (zie V.36).


V.25    Franciscus (Frans) Pison, Verfmeester, geboren op 27-10-1892 te Leiden, overleden op 17-10-1973 te Leiden op 80-jarige leeftijd. Frans heeft gewerkt als verfmeester bij gebroeders Van Wijk & Co. Dit bedrijf was gevestigd in de Vestestraat en het bedrijf had daarnaast ook twee fabrieken t.w.: Levendaal en Kanaalweg. Hij heeft daar 50 jaar gewerkt en kreeg daarvoor een oorkonde van de Leidse Handel en Nijverheid en van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Tevens werd hij benoemd in de Orde van Oranje Nassau (Zilver). In zijn vrije tijd was hij penningmeester bij de Christelijke Textielarbeidersbond Unitas van het CNV. In het pand van het "Patrimonium" te Leiden op de Hoogelandsekerkgracht, waar hij ook bestuurslid van was, vertrekte hij de werklozen een uitkering. Dit geld haalde hij op bij het Arbeidsbureau op de hoek van het Levendaal en de Garenmarkt. Hier had hij ook wel besprekingen met de toenmalig directeur de heer Wijkmans, in verband met de uit te betalen uitkering. Dit als er weer eens iemand was verklikt en Frans dan toch een uitkering wilde verstreken. Het pand van Partrimonium is in de tweede wereldoorlog verkocht. Het Arbeidsbureau is van de Garenmarkt naar de Douzastraat verhuisd. Zoon van Jacobus (Koos) Pison (zie IV.12) en Catharina van Biemen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-01-1920 te Leiden met Elisabeth (Beth) Knijff, 25 jaar oud, geboren op 29-07-1894 te Leiden, overleden op 05-08-1956 te Leiden op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk: 
Foto Frans en Elisabeth     Foto van de kinderen Frans en Elisabeth

   1.

Jacobus (Koos), Eerst Wever later ontwerper van dekens. Geboren op 26-11-1920 te Leiden, overleden op 08-04-1968 te Leiden op 47-jarige leeftijd. Koos werkte bij Gebroeders Van Wijk & Co op de Kanaalweg te Leiden.
In zijn vrije tijd was hij, net als zijn vader, actief binnen het CNV.
Op zondag bespeelde hij het orgel van een kerkje in Leiderdorp, in de Lindelaan.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-06-1947 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 18-06-1947 te Leiden (NH). Pieterskerk met Aaltje (Alie) van Vliet, 26 jaar oud, geboren op 12-03-1921 te Ter Aar. Overleden in 2002. Geboren in een huisje dat stond op de plek waar later de zuurfabriek van Uijtewaal is gevestigd.

   2.

Adrianus (Aad) (zie VI.42).

   3.

Franciscus (Frans) (zie VI.44).

   4.

Elisabeth Catharina (Bep) (zie VI.47).


VI.42    Adrianus (Aad) Pison, Chef Inkoper, geboren op 01-09-1923 te Leiden (gezindte: NH), overleden op 24-11-2004 te Leiderdorp op 81-jarige leeftijd. . Zijn opleiding is MSG te Leiden, Pontschool en NEVIE. Aad begon zijn carriere als loopjongen bij een kruidenier. Dat was maar voor ťťn dag. Daarna ging hij werken bij als electriciŽn bij Langezaal & Inniger en de IEMCO te Leiden en heeft hij o.a. op de schoorsteenpijp van de Ford garage Moterhuis op de Hoge Rijndijk Neonverlichting geplaatst. In de oorlog werkte hij bij Van der Heem in 's-Gravenhage. (Daar hebben later nog twee Pison's gewerkt tw. Theo Pison en een Pison als meubelmaker/ontwerper.) Bij de Koninklijke Nederlandse Grofsmederij te Leiden op de Zuidsingel werkte hij als technisch inkoper. Bij De Jongmachinefabriek te Hazerswoude Rijndijk was hij Chef Inkoper. (Daar heeft ook W. Pison gewerkt als salarisadministrateur.) Bij Mulder Rollend Materieel te Boskoop heeft hij het laatst gewerkt als Chef Inkoper. En wat blijkt nu....ook hier heeft een Pison gewerkt tw.: de vader van W. Pison de salarisadministrateur: Nelis Pison als ....meubelmaker voor de treinstellen die Mulder voor de Nederlandse Spoorwegen repareerde. Zoon van Franciscus (Frans) Pison (zie V.25) en Elisabeth (Beth) Knijff.
Ondertrouw op 24-08-1946 te Leiderdorp, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-10-1946 te Leiderdorp, gehuwd voor de kerk op 31-10-1946 te Leiderdorp met Wilhelmina (Wil) Flamman, 24 jaar oud, Verpleegster, geboren op 24-08-1922 te Leiden (gezindte: NH) overleden op 12-09-2007 te Leiderdorp op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Franciscus Salomon Adriaan (Frank), geboren op 01-12-1948, overleden op 30-09-2022 te Tilburg op 73-jarige leeftijd,
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-07-1971 te Tilburg (getuigen: Adrianus Pison en Alida Pison-van Vliet, Jef de Jong, gepensioneerd, Catherina van Huijkelom-van Huijkelom), gehuwd voor de kerk op 02-07-1971 te Tilburg (Oecumenisch). St. Dyonisius met Cornelia (Cokky) Bogers, 27 jaar oud, geboren op 05-09-1943 te Tilburg, overleden op 19-07-2023 te Tilburg op 79-jarige leeftijd, dochter van Machiel (Jules) Bogers en Paulina Elisabeth (Paula) van Dongen.

   2.

Johannes Jacobus (Joop) (zie VII.47).


VII.47    Johannes Jacobus (Joop) Pison, Beleidsmedewerker, geboren op 03-09-1952 te Leiden (gezindte: NH). Joop is op 14 jarige leeftijd gaan werken bij een bloembollenkweker. Daarna heeft hij nog bij een snijbloemen- en potplantenkweker gewerkt. Bij Albert Heijn op de Kooilaan te Leiden begon zijn loopbaan als leerling kruidenier. Daar heeft hij ook de stimulans gekregen om een opleiding "Vakbekwaamheid Kruideniersbedrijf" te gaan doen. Via de Spar kwam hij bij De Gruyter terecht op het 5 meiplein. Dat was in november 1971. Op 1 maart 1972 is hij getrouwd met Annie Kockelkoren. En op 15 maart 1972 ging Joop in militaire dienst. In augustus 1972 richtte hij de Algemene Vereniging Nederlandse Militairen (AVNM) op en kwam daarvoor nog met een aantal artikelen in diverse kranten. Zo ook het Leidsch Dagblad van zaterdag 13 januari 1973. Na zijn militaire dienst is hij en Annie naar Friesland verhuisd. Hier werkte Joop eerst bij de Lijempf (Leeuwarder IJs- en Melk Produkten Fabrieken). Zij hebben eerst in Marrum en later in Giekerk gewoond. (Het aardige om te vermelden is dat Frans Oosterbaan, die getrouwd was met Resy Pison -uit de Belgische tak-, en een meubelzaak had op de Eewal te Leeuwarden, een radiomeubel aan hen heeft verkocht. In Giekerk werkte Joop bij een schildersbedrijf in Leeuwarden tot 1981, toen kwam er een economische teruggang. Joop kon via het Arbeidsbureau de opleiding MBO Personeelswerk doen. En door het toesturen van zijn eindscriptie van de MBO naar de Arbeidsbureaus in Zuid-Holland kon hij in maart 1987 in 's-Gravenhage op de Troelstrakade bij het Arbeidsbureau weer aan de gang. Daarna heeft hij gewerkt als consulent bij het Arbeidsbureau Alphen aan den Rijn, als medewerker personeelszaken bij het nutsbedrijf EWR te Leiden, als personeelsfunctionaris bij Era bouw te Zoetermeer, als personeelsfunctionaris bij Gemeente Werken Rotterdam, als consultant bij een Outplacementbureau en als consulent personeelsvoorziening bij Arbeidsvoorziening Rijnmond. Op dit moment is hij Beleidsmedewerker bij een werkgeversorganisatie. In 1990 heeft hij het diploma HBO personeelswerk behaald.

In zijn vrije tijd is hij o.a. voorzitter geweest van de Bouw- en Houtbond FNV afdeling Trynwouden, voorzitter van de PvdA-afdeling Trynw‚lden
en in Alphen aan den Rijn. Later is hij voorzitter geworden van de Huurdersraad WSA en Albanianae. Zoon van Adrianus (Aad) Pison (zie VI.42) en Wilhelmina (Wil) Flamman, Verpleegster.
Ondertrouw te Noordwijkerhout, gehuwd op 19-jarige leeftijd op 01-03-1972 te Noordwijkerhout, gehuwd voor de kerk op 14-12-1973 te De Zilk (RK H.Hart). Getuigen:
Fransiscus Salomon Adrianus Pison en
Gerardus Kockelkoren met Joanna Margaretha Elisabeth (Annie) Kockelkoren, 20 jaar oud, geboren op 07-01-1952 te Noordwijkerhout (gezindte: RK). Annie heeft gewerkt als huishoudelijk medewerkster bij diverse gezinnen in de bollenstreek (De Zilk en Hillegom). In Friesland heeft zij bij de Praktijkschool voor de Veeteeld, als interieurverzorgster. In Alphen aan de Rijn heeft Annie eerst bij gemeentewerken Nieuwkoop en Rijnzate gewerkt en daarna bij het Ziekenhuis Rijnoord, als medewerkster civieledienst. (Hier werkte ook Edward Pison die later bij het Academisch Ziekenhuis Rotterdam ging werken.), dochter van Leonardus (Leen) Kockelkoren, Kwekersknecht Ziekzoeker, en Johanna Ida Maria (Annie) van Roode.
Uit dit huwelijk:

   1.

Adrianus Leonardus Gerardus (Alexander), Automatiseringsconsultant, geboren op 03-02-1975 om 9.00 uur te Ferwerderadeel, gedoopt (RK) op 04-05-1975 te De Zilk.

   2.

Johanna Wilhelmina Cornelia (Anne-Mieke), Bejaardenverzorgster, geboren op 11-06-1977 om 8.55 uur te Ferwerderadeel, gedoopt (RK) te St. Jacobaparochie.


VI.44    Franciscus (Frans) Pison, geboren op 23-05-1931 te Leiden, overleden op 30-03-1987 te Leiden op 55-jarige leeftijd, zoon van Franciscus (Frans) Pison (zie V.25) en Elisabeth (Beth) Knijff.
Gehuwd met Geertruida (Truus) Schellingerhout, geboren op 24-04-1934 te Leiden, overleden op 25-03-1986 te Leiden op 51-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Jolanda.
Gehuwd met Arie Groen.


VI.47    Elisabeth Catharina (Bep) Pison, geboren op 29-11-1934 te Leiden, overleden op 04-12-2018 te Alphen aan den Rijn op 84 jarige leeftijd, dochter van Franciscus (Frans) Pison (zie V.25) en Elisabeth (Beth) Knijff.
Gehuwd 30-03-1955 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 30-03-1955 te Hogelandese met Dirk Jan Hendricus (Dick) Prins, geboren op 24-03-1934 te Leiden, overleden op 27-03-1993 te Tinte gem. Briele op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Herman Franciscus, geboren op 07-11-1955 te Leiden.

   2.

Elisabeth Christine (Lisette), geboren op 06-06-1958 te Leiden.

   3.

Maria Louise (Marinke), geboren op 07-08-1960 te Leiden.

   4.

Dirk Jan, geboren op 06-04-1967 te Alphen aan den Rijn.

   5.

Francisca Jacoba (Francis), geboren op 14-05-1969 te Alphen aan den Rijn.


V.28    Catharina (Trien) Pison, geboren op 11-04-1894 te Leiden, gedoopt (NH) op 06-05-1894 te Leiden. Dominee S.H.J. de Wolff, overleden op 23-08-1969 te Leiden op 75-jarige leeftijd, dochter van Jacobus (Koos) Pison (zie IV.12) en Catharina van Biemen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-09-1921 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 28-09-1921 te Leiden. De trouwbijbel is uitgerijkt door: Dominee Berkenhof en ouderling Schippers met Jacob (Jaap) Koome, 26 jaar oud, Portier academisch ziekenhuis, geboren op 17-09-1895 te Oegstgeest, overleden op 23-04-1976 te Leiden op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Jacob (Jaap), geboren op 17-02-1923 te Leiden.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 20-08-1959 met Grietje Aafke van der Meulen, 37 jaar oud, geboren op 23-10-1921 te Kollumerland/nieuw kruisl.

   2.

Jacobus (Co), geboren op 12-11-1929 te Leiden.
Gehuwd met Mien ?? van Rossen.


V.29    Jacobus, Adrianus (Koos) Pison, Rijksambtenaar (mach.bankwerker 1954-1955), geboren op 21-08-1900 te Leiden, overleden op 09-08-1984 te Leiden op 83-jarige leeftijd, zoon van Jacobus (Koos) Pison (zie IV.12) en Catharina van Biemen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-12-1927 te Leiden met Hesther Bavelaar, 24 jaar oud, geboren op 06-05-1903 te Voorschoten, overleden op 18-02-1988 te Leiden op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Catharina (Cathrien) (zie VI.53). gegevens zijn verwijdert

   2.

Mattheus (Theo) (zie VI.55). gegevens zijn verwijdertV.32    Alida Margaretha (Alie) Pison, geboren op 24-01-1903 te Leiden, overleden op 14-08-1995 te Utrecht op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-08-1995 te Utrecht. Daalwijk, dochter van Jacobus (Koos) Pison (zie IV.12) en Catharina van Biemen.
Gehuwd te Leiden met Cornelis (Cor) Beij, geboren op 06-10-1903 te Leiden, overleden op 04-01-1971 te Utrecht op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Catharina Pieternella (Tiny), Secretaresse, geboren op 09-01-1930 te Leiden.

   2.

Pieternella Catharina (Nelly), geboren op 22-10-1932 te Leiden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-06-1955 te Utrecht met Gerardus (Gerard) van der Tol, 27 jaar oud, geboren op 26-01-1928 te Utrecht.

   3.

Cornelus (Cor), geboren op 23-08-1935 te Leiden.


V.33    Adrianus (Adriaan) Pison, Congierge GGD, geboren op 26-11-1906 te Leiden, overleden op 22-01-1981 te Lisse op 74-jarige leeftijd, zoon van Jacobus (Koos) Pison (zie IV.12) en Catharina van Biemen.
Gehuwd met Annie van der Weijden, geboren op 10-11-1908 te Leiden, overleden op 09-06-1980 te Leiderdorp op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.

Jacobus (Koos) (zie VI.61).

   2.

Catharina (Tiny) (zie VI.64).

   3.

Johanna Adriana (Anneke) (zie VI.66).


VI.61    Jacobus (Koos) Pison, geboren op 07-11-1934 te Leiden, zoon van Adrianus (Adriaan) Pison (zie V.33) en Annie van der Weijden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-11-1957 te Leiden met Francien Claus, 21 jaar oud, geboren op 15-11-1935 te Jakarta (Indonesia).
Uit dit huwelijk:

   1.

Adrianus (Alex) (zie VII.61).

   2.

Marlies (zie VII.63).

   3.

NN, geboren op 06-11-1965 te Leiden, overleden op 06-11-1965 te Leiden.

   4.

Edwin, geboren op 15-09-1971 te Leiden.


VII.61    Adrianus (Alex) Pison, Directeur Makelaardij, geboren op 25-01-1959 te Leiden, zoon van Jacobus (Koos) Pison (zie VI.61) en Francien Claus.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-06-1991 te Leiden met Silvia van der Meij, 29 jaar oud, geboren op 22-09-1961 te Leiden.
Uit dit huwelijk:

   1.

Axel, geboren op 25-12-1995 te Leiden.


VII.63    Marlies Pison, geboren op 31-01-1962 te Leiden, dochter van Jacobus (Koos) Pison (zie VI.61) en Francien Claus.
Kinderen:

   1.

Senaida Pison, geboren op 19-12-1982 te Leiden.


VI.64    Catharina (Tiny) Pison, geboren op 08-05-1937 te Leiden, dochter van Adrianus (Adriaan) Pison (zie V.33) en Annie van der Weijden.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-06-1957 te Leiden, gehuwd voor de kerk 1. Marekerk met Jan Willem van der Reijden, Zelfstandige/eigenaar Radio/TV en electro zaak.
Uit dit huwelijk:

   1.

Adrianus (Andre), geboren op 11-09-1955 te Lisse.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-06-1980 te Leiden met
Margaretha Christina (Marja) Nessmann, 20 jaar oud, geboren op 06-04-1960 om 05.00 uur te Leiden, gedoopt (NH) te Leiden, dochter van Hans Nicolaus Johann Nessmann en Elisabeth (Betsie) Stikkelorum (zie VI.68).

   2.

Johanna (Joke), geboren op 02-11-1963 te Lisse.


VI.66    Johanna Adriana (Anneke) Pison, geboren op 17-10-1945 te Leiden (gezindte: NH), dochter van Adrianus (Adriaan) Pison (zie V.33) en Annie van der Weijden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-08-1969 te Leiden (getuigen: Jacobus Pison, en Walter Herbert Uijtenhoorn, Grafiicus). Ambtenaar der Burgerlijke stand was Til Gardeniers, gehuwd voor de kerk op 29-08-1969 te Leiden (NH) met Olivier Wouter Uijtenhoorn, 31 jaar oud, Manager in een bollenbedrijf, geboren op 19-05-1938 te Amsterdam, zoon van Olivier Wouter Uijtenhoorn en Klara Kinzelhofer.
Uit dit huwelijk:

   1.

Wouter Constantijn, geboren op 10-01-1971 om 09.30 uur te Lisse, gedoopt (NH) op 18-04-1971 te Lisse. Grote Kerk.

   2.

Marc Vincent, geboren op 02-10-1973 om 23.30 uur te Lisse, gedoopt op 03-03-1974 te Lisse. Pauluskerk.

   3.

Michiel Adrianus, geboren op 24-02-1976 om 02.30 uur te Lisse, gedoopt (NH) op 05-09-1971 te Lisse. Pauluskerk.

   4.

Johanna Mirjam, geboren op 08-08-1979 om 19.00 uur te Lisse, gedoopt (NH) op 25-11-1979 te Lisse. Pauluskerk.


V.36    Margaretha (Greet) Pison, geboren op 28-08-1911 te Leiden. Een anecdote:
Contact tussen de twee broers Willem en Koos Pison was er niet meer. Toen er een bekendmaking in de krant kwam, dat Willem 50 jaar getrouwd was, ging Greet een boeketje bloemen kopen bij Eradus op de Haven. Dit boeketje bracht ze naar haar oom Willem. Bij het opendoen van de deur door oom Willem schrok Greet wel even. Daar stond haar vader, leek het wel, maar dan groter. Oom Willem moest huilen, een nichtje die bij hem kwam om hem te feliciteren. Greet ging weer naar huis en sprak met haar oudste broer Frans. Die werd boos. Greet had eerst met hem het moeten bespreken en...dan hadden ze mogelijk samen dat boeketje kunnen brengen. Frans was de oudste en....daar stond hij ook op. Dochter van Jacobus (Koos) Pison (zie IV.12) en Catharina van Biemen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-11-1933 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 29-11-1933 te Leiden (NH). Oosterkerk, bij Dominee Hartwigse met Hendrik (Henk) Stikkelorum, 23 jaar oud, geboren op 02-08-1910 te Rotterdam. Geboren in de Kievitstraat Rotterdam.
Overleden 27 juni 2003 te Leiden.
Uit dit huwelijk:

   1.

Elisabeth (Betsie) (zie VI.68).


VI.68    Elisabeth (Betsie) Stikkelorum, geboren op 28-02-1943 om 01.00 uur te Leiden, gedoopt (NH) te Leiden, dochter van Hendrik (Henk) Stikkelorum en Margaretha (Greet) Pison (zie V.36).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-11-1962 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 20-11-1962 te Leiden (NH). Pieterskerk bij dominee Achterberg met Hans Nicolaus Johann Nessmann, 21 jaar oud, geboren op 29-10-1941 om 11.15 uur te Eindhoven (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.

Margaretha Christina (Marja), geboren op 06-04-1960 om 05.00 uur te Leiden, gedoopt (NH) te Leiden.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-06-1980 te Leiden met Adrianus (Andre) van der Reijden, 24 jaar oud, geboren op 11-09-1955 te Lisse, zoon van
Jan Willem van der Reijden, Zelfstandige/eigenaar Radio/TV en electro zaak, en Catharina (Tiny) Pison (zie VI.64).

   2.

Monique, geboren op 11-08-1963 om 20.00 uur te Leiden, gedoopt (NH) te Leiden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-06-1986 te Leiden met Ronald (Ron) Heppener, 22 jaar oud, geboren op 18-10-1963.


Veel van onze voorouders hebben in Leiden geleefd en gewerkt in de textielindustrie. Zie dan ook Leiden Textielstad met prenten / tekeningen uit Leiden rond eind 1700.

klik hier home.gif (8122 bytes) om naar mijn beginpagina te gaan.

Contact met mij:   Joop Pison


Created by PRO-GEN 'Genealogie ŗ la Carte' software

© J. Mulderij & D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, The Netherlands


.up.gif (1023 bytes)     Update: 30-07-2023