Vereniging Payback plaatst zonder toestemming van auteur/maker emails op hun site
 
Ruim negen jaar geleden stuurde ik aan het toenmalige bestuur van de vereniging Payback een email. Enkele weken geleden kwam ik via het forum van Radar, waar een link was geplaatst, er achter dat de betreffende email geplaatst was op de site van Payback. Hierin stonden mijn volledige emailadres en onderaan mijn volle naam vermeld.
Hoe lang deze email al op  hun site staat weet ik niet maar ik ga er vanuit dat dit niet recentelijk is gedaan. Hogelijk verbaasd moest ik constateren dat ik nooit toestemming had gegeven aan Payback om deze email op hun site te plaatsen.
Direct na de constatering heb ik het bestuur van Payback verzocht deze email te verwijderen van hun site vanwege de niet verleende toestemming mijnerzijds. Na enige dagen ontving ik een kort bericht van de dochter van de voorzitter van Payback dat de email was doorgezonden aan de betreffende behandelaar. Enigszins merkwaardig omdat deze mail direct gericht was aan het bestuur en waarom deze kennelijk eerst via een behandelaar zou moeten lopen is voor mij een raadsel. Kennelijk staan bij deze vereniging de behandelaars in rijen van drie opgesteld. Nog verbaasder was ik toen ik een week na de eerste reactie een mail van Pieter Hezemans ontving, niet namens het bestuur maar op persoonlijke titel en niet in opdracht van het bestuur, waarin hij meedeelde dat hij geen gehoor zou geven aan mijn verzoek en de betreffende informatie gewoon op de site zou blijven staan. Kennelijk is Pieter Hezemans de man die bij Payback de touwtjes in handen heeft. (dat wordt ook bevestigt door een aantal ex bestuurs en kaderleden die o.a. uit onvrede hierover de vereniging Payback hebben verlaten!)
Op geen enkele wijze werd er melding gemaakt waarom deze informatie niet wordt verwijderd. Wel werd er meegedeeld dat op volgende verzoeken voor verwijdering niet meer gereageerd zou worden, merkwaardig als dit blijkbaar niet door het bestuur wordt beslist. Ondanks deze melding heb ik toch nog viermaal daarna een mail naar Payback gestuurd echter kreeg ik geen reactie meer hierop en dus ook niet door het bestuur van Payback waar alle email toch aan waren gericht. Wel had men ondertussen mijn emailadres en naam geanonimiseerd maar dat is onvoldoende want de informatie is geplaatst zonder mijn toesteming.
Daarna heb ik mij in verbinding gesteld met het CBR en daar om advies gevraagd wat nu te doen.
Jammer genoeg blijkt het CBR een waakhond te zijn zonder tanden want zij konden niets doen dan alleen mij het advies te geven om naar de rechter te stappen om zijn oordeel te vragen.
Dat gaat mij minimaal € 1000 kosten en dat ben ik niet van plan omdat één of andere vreemde vereniging op absolute dwaze en ondemocratische wijze niet wil voldoen aan een door hun op onrechtmatige wijze van plaatsing van informatie te verwijderen. Ook de hieronder geplaatste link laat een email zien die geplaatst is op de site van Payback zonder dat daar toestemming voor verleend is door de auteur van deze email.
Op deze manier laat ik een ieder zien en wil ik iedereen die deze site bezoekt op de hoogte brengen van de wel heel vreemde wijze waarop de vereniging Payback omgaat met de privacy van ex en van een ieder die nog gewoon lid is en deze laatste de vraag voor te leggen of hun lidmaatschap van Payback wellicht nog wel zinvol is na het lezen van voornoemde informatie.
Blijkbaar is er (nog)niet veel veranderd bij Payback in de ruim negen jaar die er zitten tussen de datum van het gepubliceerde email en nu. Toen waren een stel 'straatvechters' bezig om met intimidatie en dreigmails mensen, die niet helemaal dezelfde mening hadden als zijzelf, op alllerlei minder fraaie manieren te attaqueren en nu reageerd het bestuur van Payback in het geheel niet op een aan hen gericht verzoek tot verwijdering van een onrechtmatig geplaatste email op de site van Payback.
En dat noemt zich een democratische vereniging!!! Verder is het publiceren van deze twee, op hun website geplaatste emails, een volstrekt zinloze actie die geen enkel nuttig doel dient en alleen maar aantoont dat de vereniging Payback zich kennelijk niet schaamt om de vuile was volop buiten te hangen. Merkwaardig is het ook natuurlijk dat deze 'straatvechters', op één na, al enkele jaren zijn vertrokken bij Payback/Zinloos Betalen.
Dus kennelijk was hun motivatie om alléén maar zoveel mogelijk rotzooi te trappen en verder geen enkele poging om een bijdrage te leveren in de problematiek waar veel leden in terecht waren gekomen. De laatst genoemde gepubliceerde email laat zien o.a. hoe intimiderend men bezig was!!!
 
Er verlopen wel meer bij Payback/Zinloos Betalen een aantal zaken op een wat merkwaardige wijze. Zo is het bijzonder vreemd dat de ex eigenaar/oprichter van het failliete Beursklacht Gerard Burggraeve nu zijn intrek heeft gevonden bij Payback c.q. Zinloos Betalen en direct een bestuursfunctie heeft gekregen eerst als voorzitter en later als algemeen bestuurslid van Zinloos Betalen.
Uit het 1e faillissementsverslag van de curator van Beursklacht meld deze o.a. het volgende:
Tot slot heeft Beursklacht nog een veertigtal cliënten dat tevens crediteur is. Ten behoeve van deze mensen heeft Beursklacht geld ontvangen van diverse financiële instellingen e/o banken van in totaal
€ 337.368,67. De curator heeft dit „derdengeld" niet op de rekening van Beursklacht aangetroffen.

Voor deze derdengeldenrekening was de voormalige eigenaar/directeur van Beursklacht mede verantwoordelijk dat daar helemaal niets meer op stond. Dat riekt naar fraude. Daarom is het wel zéér merkwaardig dat Gerrard Burggraeve bij Payback/Zinloos Betalen is binnengehaald en een bestuursfunctie kreeg. Bovendien is het niet uit te leggen aan al de leden van Payback die, meestal op aanraden van Payback/Zinloos Betalen, nu voor de tweede of derde maal ernstig zijn gedupeerd door het faillissement van Beursklacht waar Gerard Burggraeve als voormalig eigenaar/directeur van Beursklacht mede verantwoordelijk voor was.
Onderstaand een tweetal postings die op Faceboek staan en hier als image worden getoond.
Daarin staat vermeld dat de heren Hezemans en Burggraeve - beiden ook bestuurslid van de stichting Zinloos Betalen - een onderneming hebben opgericht die - hoe merkwaardig - een ondersteuning moet zijn voor o.a. de stichting Zinloos Betalen dus waar men zichzelf gaat ondersteunen.
Alleen is deze onderneming een BV dus een private gebeuren voor beiden heren. Hier gaan toch wel erg private belangen en stichtingsbelangen door elkaar lopen.
De tweede posting, waarin Pieter Hezemans meldt over zijn zware motorongeluk en wat natuurlijk heel erg is, kan natuurlijk de vraag gesteld worden of de connecties die hij nu heeft gelegd met Payback en Zinloos Betalen, om kennelijk enige vorm van inkomsten te genereren, of dit niet strikt gescheiden had moeten blijven tussen pure privé zaken en verenigings/stichtings belangen. Uiteindelijk zijn er in Nederland sociale voorzienigen die na zo'n ongeluk daarop aangesproken kunnen worden en niet thuis hoort bij Payback/Zinloos Betalen. Ook hier lopen een aantal zaken nogal door elkaar.
 

https://www.facebook.com/StichtingZinloosBetalen/posts/457747727656968/

https://www.facebook.com/phezemans/posts/1384044258496101/

Om te laten zien hoe diep de haat kennelijk tegen iemand kan zijn, als 3e posting een melding van Gerard Burggraeve die hij plaatste net voordat hij een bericht verwijderde welke ik op Facebook/Zinloos Betalen had geplaatst over het 7e faillissementsverslag wat even daarvoor op de site van de curator was geplaatst. En dan tegen mij durven beweren dat ik een haatcampagne zou voeren!!
Hoe durft zo'n iemand dat te verklaren. Maar ja, zo verwonderlijk is het eigenlijk ook niet als het volgende in dit faillissementsverslag vermeld staat:
7.5 Onbehoorlijk bestuur:
De curator heeft geconcludeerd dat sprake is van onbehoorlijk bestuur maar kan over de stappen die hij heeft ondernomen op dit moment nog geen uitspraken doen.

Als één van de voormalige eigenaren/directeuren van Beursklacht is Gerard Burggraeve hier mede verantwoordelijk voor!!
Zo al met al lijkt het mij verstandiger dat Gerard Burggraeve eens een toontje lager zingt.
De curator verklaart nog eens duidelijk in dit artikel dat hij de beide voormalige eigenaren/directeuren van Beursklacht verantwoordelijk houdt voor het faillissement en hen aansprakelijk stelt voor het boedeltekort.
Mede naar aanleiding van dit artikel lijkt het mij voor het bestuur van Payback en Zinloos Betalen het onontkoombaar dat de positie van Gerard Burggraeve, zowel bij Payback als bij Zinloos Betalen, volstrekt onhoudbaar is geworden en dat men hem ontheft uit alle bestuursfuncties.
De site van Payback vermeld dat op zaterdag 3 mei 2014 er een Algemene Leden Vergadering wordt gehouden in Leusden. Voor één of meerdere leden van Payback wellicht een specifieke gelegenheid om het bestuur van Payback/Zinloos Betalen te vragen hoe de bestuurder Gerard Burggraeve van Beursklacht, welke wordt verdacht van onbehoorlijk bestuur bij Beursklacht, in vredesnaam bestuurlid kon worden bij Payback/Zinloos Betalen!!!
Het huidige bestuur van Payback en Zinloos Betalen vindt kennelijk totaal geen enkele aanleiding om, een voormalige bestuurder van het failliete Beursklacht die verdacht wordt door de curator die onderzoekt wat de oorzaak van het faillissement was en die tot de conclusie komt van frauduleuze handelen en onbehoorlijk bestuur, deze persoon de toegang tot Payback/Zinloos Betalen te ontzeggen sterker nog deze persoon met een bestuurfunctie te 'honoreren'. Het toont aan dat het huidige bestuur van beide belangenbehartigers absoluut ongeschikt zijn om beide organisaties te besturen nu zij zonder enige restrictie de persoon Gerard Burggraeve een bestuursfunctie hebben gegeven bij de stichting Zinloos Betalen.
Met personen van het kaliber frauduleuze handelingen en onbehoorlijk bestuur doe je geen zaken en zeker niet als belangenbehartiger waarvan ook nog eens een flink aantal leden van deze belangenbehartiger dubbel zijn gedupeerd door de handelwijze van betreffende persoon!!!

Het is één en al treurnis als je alle failissementsverslagen van Beursklacht door leest!!
Gerard Burggraeve verweert zich steeds dat hem niets te verwijten valt omdat hij ruim voordat Beursklacht in de problemen kwam al was vertrokken. Blijkbaar is dat 'ruim' waar hij over praat wat minder ruim dan hij ons dat wil doen geloven. Volgens het 1e faillissementsverslag van de curator over Beursklacht wordt vermeld dat Gerard Burggraeve op 14 novenber 2011 is vertrokken bij Beurskracht. Dat is maar 8 maanden voordat het faillissement is uitgesproken dus zo ruim was dit niet. Bovendien concludeert de curator in het 2e faillissementsverslag het volgende:
1.7 Oorzaak faillissement:
De oorzaken van het faillissement heeft de curator in onderzoek. Het is de curator gebleken dat de vennootschap al gedurende langere tijd voorafgaand aan het faillissement in financieel zwaar weer verkeerde. De vraag doet zich voor of niet eerder een faillissement aan de orde had moeten c.q. kunnen zijn. Beantwoording van deze vraag betrekt de curator bij zijn onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid.
Hieruit kan duidelijk geconstateerd worden dat de voormalige bestuurder/eigenaar van Beursklacht volledig (mede)verantwoordelijk wordt gesteld door de curator van Beursklacht!!
Dus niet alleen is Gerard Burggraeve als voormalige bestuurder van Beursklacht mede verantwoordelijk voor de kennelijke frauduleuze handeling met de 'Derdengelden' van Beursklacht waar geen cent meer opstond maar tevens mede verantwoordelijk wordt gesteld door de curator voor bestuurdersaansprakelijkheid over de failliete boedel van Beursklacht wegens onbehoorlijk bestuur.
Wat heeft zo'n persoon in vredesnaam te zoeken in het bestuur van een belangenbehartiger zoals Payback en Zinloos Betalen toch zijn?? Merkwaardig is natuurlijk ook dat er kennelijk geen enkele zittende bestuurslid, van zowel Payback als Zinloos Betalen, bezwaar heeft gemaakt tegen de benoeming van Gerard Burggraeve als bestuurlid van Payback en Zinloos Betalen. Of is er inderdaad één persoon bij Payback en Zinloos Betalen die de touwtjes in handen heeft en de rest van het bestuur marionetten zijn??

Bericht verwijderd van Facebook door betreffende persoon na mijn plaatsing hier.

Als laatste een aantal postings waaruit blijkt de stichting Zinloos Betalen het kennelijk niet zo nauw neemt met de waarheid en graag pronkt met de veren van een ander en daarop de reactie van een aantal mensen geplaatst op Facebook onder stichting Zinloos Betalen. Vóór deze postings staat op Facebook Nieuwsbrief 49 waarin o.a. staat dat Zinloos Betalen een actie zou hebben geïnitieerd. Echter uit de boze reacties van een aantal mensen, waarvan één zelfs rectificatie eist, blijkt dat pertinent onwaar te zijn. Begrijpelijk dat de mensen die zich voor deze actie hebben ingespannen hier tegen ageren en daarmee Zinloos Betalen eens flink op de vingers tikken. Uit o.a. de eerste posting blijkt:
Dus het is onjuist om alleen de Stichting en de beheerder van de Gath hier voor het voet licht te halen om reden dat de Stichting Zinloos betalen hier niet bij betrokken was en de beheerder hoewel betrokken in later stadium bij deze actie zeker niet de initiatiefnemer waren. Nadat deze actie met veel succes was afgerond hebben Monique van den Berg samen met Gerard Burggraaf en Dian Hofan overleg gehad om deze actie een vervolg te geven waarbij de Stichting Zinloos betalen met de Hulpgroep Minima ook betrokken zou worden. Dus de feiten zoals weergegeven in de nieuwsbrief kloppen niet met de waarheid en zou heel fijn zijn voor alle betrokkenen dat het gecorrigeerd word en dat de waarheid word geplaatst.
Ook hier weer de merkwaardige wijze waarop Zinloos Betalen een loopje neemt met de waarheid. Kennelijk wil de stichting onder valse voorwensels zich op één of andere manier manifisteren!!!


https://www.facebook.com/StichtingZinloosBetalen/posts/529183717180035Omdat ik mij ergens kon herinneren dat er kort na mijn email aan het toenmalige bestuur van Payback een een email met reactie van de toenmalige voorzitter van Payback is gestuurd naar mij ben ik op zoek gegaan of deze email terug was te vinden. Na lang zoeken - het was ruim negen jaar geleden dat deze zaak speelden - heb ik hem gevonden en hieronder geplaatst. Het blijkt dat direct al een dag na mijn email de toenmalige voorzitter van Payback heeft gereageerd. Zoals u kunt lezen biedt de toenmalige voorzitter zijn excuus aan voor het voorval. Dat is heel wat coulanter dan de reactie van de huidige voorzitter van Payback die schittert door afwezighed en in het geheel niet heeft gereageerd ondanks een aantal verzoeken mijnerzijds. Duidelijk blijkt ook uit deze mail dat het onbegrijpelijk is waarom deze mail op de site van Payback is geplaatst maar nog onbegrijpelijker is het waarom deze mail, die zonder mijn toestemming op de site van Payback is geplaatst, willens en wetens niet werd verwijderd. Gesteld zou mogen worden dat hoogstwaarschijnlijk ook geen toestemming voor de plaatsing op de site van Payback zou zijn gegeven door de toenmalige voorzitter van onderstaande mail!!!


----- Original Message -----
From: ----------@planet.nl
To: l.b----@hccnet.nl ; bestuur@pay-back.nl
Sent: Monday, January 03, 2005 1:31 PM
Subject: RE: Een zeer onbeschofte daad

Geachte heer B----,
Per abuis is www.pay-back.nl voor u geblokkeerd geweest.
Blokkade is inmiddels weer opgeheven.
Wij bieden u onze excuses hiervoor aan.
Voor uw opmerkingen inzake fouten danken wij u.
Fouten zijn inmiddels zoveel mogelijk hersteld.
Van de heer Adank hebben wij begrepen dat hij reeds geruime tijd
gestopt is met het zenden van e-mails naar u.
Wij wensen u en uw naasten een voorspoedig 2005 en hopen dat wij in
dit jaar nog constructief met u mogen en kunnen gaan samenwerken.
Daar u geen lid meer van onze vereniging bent menen wij het hier verder
bij te moeten laten.
VG
Voorzitter Payback
J. den ------De soap verhardt zich


De afgelopen dagen werd ik nogal verrast omdat er een drietal schadeclaims mij per email werden toegezonden waarbij een buiten proportionele en een absurde bedrag van mij geëist wordt. Dit alles zonder één enkele onderbouwing van feiten of enige specificatie en/of bewijzen waaruit de gemeende claim zou zijn samengesteld en gerechtvaardigd zou zijn. Eiser wil een bedrag zien dat als volgd is opgebouwd:

Privé vordert hij een bedrag van €   35.000,-
Voor de stichting Zinloos Betalen vordert hij € 150.000,-
En voor de onderneming HBO-Advanced bv vordert hij ook € 150.000,-
  -------------
Totaal € 335.000,-


Naar mijn mening staan deze drie claims volledig buiten elke realiteit en gezien het totaal ontbreken van onderbouwing van de feiten en een specificatie van deze claims zal daarom deze volslagen absurde krankzinnige claim alleen maar voor kennisgeving worden aangenomen.

Door de vele tegen mij geuite valse aantijgingen en de eerdere genoemde punten van totaal geen onderbouwing en specificatie rechtvaardigen op geen enkele wijze deze claims en hebben mij op zéér ernstige wijze in discrediet gebracht!!!

Deze drie claims heb ik hieronder geplaatst zodat u de 'beweegredenen' van deze persoon kunt lezen.
P.E.M. Hezemans
------------- --
6843AW ARNHEM
 
T.a.v. L. -----
-------------- --
---- -- --------
 
Arnhem, 15 April 2014
 
Per e-mail en aangetekend post.
 
Geachte heer ------,
 
Via deze brief stel ik u aansprakelijk voor alle schade die ik persoonlijk lijd en nog ga lijden voortvloeiend uit uw uitingen op het publiek toegankelijke Tros radar forum, Uw homepage en Facebook. De reden van aansprakelijkstelling zal ik hieronder gaandeweg onderbouwen.
 
Door uw negatieve uitlatingen op internet ondervind ik nadelige gevolgen bij het voeren van acquisitie. Mogelijke werkgevers, opdrachtgevers en cliënten zijn terughoudender geworden sinds de informatie op internet verschenen is en wegen in hun belangenafwegingen de onwaarheden die op internet verkondigd ten nadelen van mij mee. Voor sommige vormt het een reden om niet met mij in zee te willen gaan. Hierdoor lijd ik inkomens verlies.
 
Ik ondervind tevens reputatieschade; ik als een goed en betrouwbaar medewerker en vrijwilliger, werkzaam bij onder andere organisatie zoals Vereniging Payback, Stichting Zinloos Betalen en HBO-Advanced bv met activiteiten zoals een webshop en een zoeknetwerk voor juridischehulpverlening en ICT services worden aangetast. Inkomsten decimeren en in de emotionele sfeer voel ik mij door u onheus bejegend.
Uw e-mail aan het bestuur van de vereniging Payback met als onderwerp “Een zeer onbeschofte daad” d.d. 2 januari 2005 is daar een goed voorbeeld van waarin u mij bij derden beschuldigd en in diskrediet brengt met bewoordingen als “die dwaas van Hezemans” “hij een gevaarlijke gek is met dictatoriale trekjes” “Deze man is ziek en zou dringend hulp moeten krijgen !”
 
Dat bovenstaande uitingen een zeer ernstige vorm van laster en smaadschrift betreft behoeft geen verdere uitleg. In uw E-mail wordt ook duidelijk wat uw motivatie is om dergelijke uitingen aan derden mede te delen. U probeert zoveel mogelijk schade toe te brengen aan mij persoonlijk of organisaties waarvoor ik mij inzet. U voelt zich kennelijk gekrenkt dat u in 2004 met dhr. Korenmans niet de complete controle over de vereniging Payback verkreeg.
Waarop U mij beschuldigd van een “coupplegers” terwijl ik indertijd inmiddels als bestuurder en vrijwilliger was afgetreden. Nadat het u duidelijk werd dat u bij het nieuw gekozen bestuur niet de complete controle over de vereniging kreeg heeft u, samen met dhr. Korenmans en dhr. Hoefnagels stampvoetende de vereniging verlaten en de stichting PAL opgericht.
 
Uw wrok is kennelijk nog steeds onverminderd aanwezig, u blijft smaad en lastercampagnes tot op heden lanceren. Welke voornamelijk tot uiting komen op het publiekelijk toegankelijke Trosradar forum, Waarin u onder de aliassen “L.-----”, “Karel”, “Chris G” en “Doedel5” reacties plaatst. In deze posting plaats u onwaarheden waarin u onder andere mij beticht van manipulatie van een vonnis, selectief winkelen in uitspraken etc. Daarnaast brengt u mij in diskrediet door te insinueren dat ik in persoon mede verantwoordelijk zou zijn voor het failliet gaan van de firma Beursklacht. Het een en ander is gedocumenteerd en opgeslagen.

Naast bovenstaande suggestieve opmerkingen plaats u te pas en te onpas linken naar profielpagina’s die leiden naar mijn persoonlijke pagina’s zoals LinkedIn en Facebook waardoor de door u geplaatste linken als persoonsgegevens betiteld dienen te worden die te herleiden zijn naar mij als natuurlijk persoon.
 
Het is mij bekend dat u de vereniging heeft verzocht om de naar u herleidbare persoonsgegeven te verwijderen. De vereniging heeft op uw verzoek alle herleidbare persoonsgegevens verwijderd. Uw homepage http://home.hccnet.nl/l.blok/zondertoestemming.htm laat overduidelijk zien dat het u niet ging om verwijdering van de herleidbare persoonsgegevens naar u als natuurlijk persoon zoals de wetgever het heeft bedoeld om natuurlijke personen te beschermen maar het u enkel ging om uw wil op te leggen aan de vereniging. U maakt immers op uw homepage zelf openbaar dat u de schrijver bent van de e-mail en plaatst tevens een hyperlink naar het geanonimiseerde stuk. Een hyperlink naar de door u geschreven e-mail is niet te vinden op de website van de vereniging Payback, Zinloos Betalen of HBO-Advanced. U hebt kennelijk de beveiliging van de website omzeild om een hyperlink naar uw e-mail te publiceren. Dat u hiervoor capabel bent geeft u zelf aan in uw e-mail
 
(..)“( je moet een oude computertechnicus niet uit zijn tent lokken want die blokkade kan direct omzeild worden! ! ! ! ) (..)
 
Op het Tros radar forum en uw Homepage blijft u insinuaties en onwaarheden adresseren hetzij persoonlijk aan mij gericht en of organisaties waaraan ik diensten verleen. Daarbij publiceert u met regelmaat mijn persoonsgegevens die te herleiden zijn naar mij als natuurlijk persoon. Voor de goede orde meld ik u dat de redactie van Tros Radar verzocht heb uw reacties te verwijderen om de schade voor mij te beperken.
 
Al uw laster en smaadschriften zijn gedocumenteerd die u plaats onder de Aliassen “Chris G” en “Doedel5” op Tros Radar Forum https://forum.www.trosradar.nl/ Dat deze reacties van u afkomstig zijn wordt bevestigd door uw homepage http://home.hccnet.nl/l.blok/zondertoestemming.htm waarin u onverminderd een zelfde boodschap verkondigd als onder de eerder genoemd aliassen.
 
Uw suggestieve mededelingen hebben tot gevolg dat lezers hun oordeel over mij vormen. Hier onder plaats ik een compilatie, maar niet beperkt tot, van reacties die lezers naar aanleiding van uw publicaties reageerde.
 
(..)“Zeg Hezemans, niet zo hoog van de toren schreeuwen. Algemeen bekend is dat jullie clubje een club van dieven oplichrters, rovers en zakkenvullers is. Ga je met jullie in zee kom je nog dieper in de ****. Piet Koremans heeft altijd gelijk gehad”(..)
 
(..)“Die clubs vissen in vijvers met vissen die scheel zien van de honger. Dat is makkelijk vangen.”(..)
 
(..)“Zou er nog iemand in Nederland zijn die met nonvalenten als Legal Concepts en Pay Back (verder) in zee gaat ? Dit soort commerciele clubs hebben toch door hun feitelijke handelingen -of nalaten- iedere geloofwaardigheid verloren !
 
Ze brengen alleen maar schade toe aan de paar clubs die wel hun stinkende best doen voor Sprintplan- en andere aandelenlease-gedupeerden; zoals PAL en de Vereniging Consument en Geldzaken. Althans voor degene die neigt tot ''alles-over-een-kam scheren''.(..)
 
(..)“Pieter is inmiddels met andere dingen bezig.....verkeersboetes.
 
Die jongen wordt slapende rijk..over de ruggen van anderen”(..)
 
(..)“de gedupeerden die belang hebben bij het topic onderwerp.
 
Zijn die er dan ? Voorzover nog te volgen, zou toch geen van de ''derivatenlease-gedupeerden''
 
organisaties als Pay Back, Zinloos Betalen (zou die naam soms cynisch bedoeld zijn ?) Spirit,
 
Beursklacht etc. en hun betrokken bestuurders nog serieus moeten nemen. “(..)
 
Klaarblijkelijk is het u alleen maar te doen om mij en gelieerde personen of organisaties opzettelijk zwart te maken, in een kwaad daglicht te stellen voor een zo groot mogelijk publiek om daarmee een zo groot mogelijke schade toe te brengen.
 
In uw poging een zo groot mogelijk publiek te bereiken maakt u gebruik van andermans persoonsgegevens zoals de natuurlijke persoon “Klaas Toet”. Door onder zijn naam reacties te plaatsen op de facebook pagina’s van Stichting Zinloos Betalen, Vereniging Payback en HBO-Advanced. Deze activiteiten zijn gedocumenteerd. Dat u onder deze alias schrijft is door zelf kenbaar gemaakt door op uw homepage te refereren aan een door u geschreven verwijderd bericht op de facebook pagina van Stichting Zinloos Betalen. Het door u gerefereerde verwijderde bericht is door mij gedocumenteerd en was geplaatst door de alias “Klaas Toet
 
Uw laster en smaadschrift dienen geen algemeen belang om het door u ten laste gelegde openbaar te maken. Daarnaast is het u duidelijk gemaakt, wat u ook op uw website weergeeft, dat de door u ten laste gelegde onjuist is. Daarom kan er ook geen sprake zijn van handelen te goeder trouw. Te meer omdat u werkzaamheden verricht en of samenwerkt met en voor Stichting Platformaandelenlease en Claimconcept BV. Deze twee organisaties hebben eenzelfde doelstelling als Vereniging Payback, Stichting Zinloos Betalen en HBO Advanced bv. U hebt om deze redenen persoonlijk belang bij het publiceren van uw laster en smaadschrift.
 
Het moge duidelijk zijn dat het niet uw taak is om op de stoel van curator, rechter en andere rechtsorganen te gaan zitten. Het is niet voor niets dat de curator geen openbare mededelingen doet over het gestarte onderzoek. U bezit niet de informatie die wij en rechtsorganen wel bezitten waardoor de door u beschuldigde personen kunnen worden vrijgepleit. De wijze waarop en waarom u het een en ander publiceert is te typeren als een strafbaar feit volgens art 261 Sr.
 
Uw publicaties als ook uw e-mails aan derden zijn te typeren als recidiverend laster en smaadschrift. Waardoor ik in persoon en beroepsmatig schade ondervind. Hiervoor houd ik u aansprakelijk. De schade voor mij persoonlijk wordt voorlopig begroot op € 35.000,-
 
Graag ontvang ik binnen twee weken na dagtekening uw reactie zodat de schade opgemaakt kan worden bij staat. Daarnaast sommeer ik u dat u alle smadelijke uitingen op openbaar publiek toegankelijke internet sites verwijdert of laat verwijderen en de geuite laster en smaadschrift rectificeert in duidelijk en ondubbelzinnige bewoordingen.
 
Naast voormelde sommatie stel ik u op de hoogte dat ik bij de Officier van Justitie op basis van art 261 SR aangifte doe.
 
In het vertrouwen dat ik u niet in civielrechtelijke procedure hoef te betrekken verblijf ik.
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, Pieter Hezemans
 

Stichting Zinloos Betalen
Postbus 4113
2003 EC Haarlem
Fax: 084 7107335
E-mail: info@zinloosbetalen.nl
Internet: www.zinloosbetalen.nl
ABN-AMRO 50.75.41.022

 
T.a.v. L. -----
-------------- --
---- -- --------
 
Haarlem, 25 maart 2014

 
Per e-mail en aangetekend post.
 
Geachte heer ------,
 

Via deze brief stelt de Stichting Zinloos Betalen u aansprakelijk voor alle schade die de Stichting lijd en nog gaat lijden voortvloeiend uit uw uitingen op het publiek toegankelijke Tros radar forum, Uw homepage en Facebook. De reden van aansprakelijkstelling zullen wij hieronder gaandeweg onderbouwen.
 
Door uw negatieve uitlatingen op internet ondervindt Stichting Zinloos Betalen nadelige gevolgen bij het voeren van acquisitie, mogelijke opdrachtgevers en cliënten zijn terughoudender geworden sinds de informatie op internet verschenen is en wegen in hun belangenafwegingen de onwaarheden die u op internet verkondigd ten nadelen van Stichting Zinloos Betalen mee. Voor sommige vormt het een reden om niet met Stichting Zinloos Betalen in zee te willen gaan. Hierdoor loopt Stichting Zinloos Betalen financiële schade op.
 
Stichting Zinloos Betalen ondervindt tevens reputatieschade; de stichting wordt aangetast in haar naam als een goed en betrouwbaar organisatie die werkzaamheden verricht voor Vereniging Payback en clientèle. Omzetten decimeren en in de emotionele sfeer bejegend u onheus haar eigenaren en medewerkers op internet pagina’s. Uw e-mail aan het bestuur van de vereniging Payback met als onderwerp “Een zeer onbeschofte daad” d.d. 2 januari 2005 is daar een goed voorbeeld van waarin u andere beschuldigd en in diskrediet brengt met bewoordingen als “Frisse figuren”, “Stelletje Straatvechters”, “die dwaas van Hezemans”, “hij een gevaarlijke gek is met dictatoriale trekjes”, “Deze man is ziek en zou dringend hulp moeten krijgen !” .
 
Dat bovenstaande uitingen een zeer ernstige vorm van laster en smaadschrift betreft hoeft geen verdere uitleg. In uw E-mail wordt ook duidelijk wat uw motivatie is om dergelijke uitingen aan derden mede te delen. U probeert zoveel mogelijk schade toe te brengen aan organisaties waar G. Glaasker, G Burggraeve en P. Hezemans werkzaam zijn. U voelt zich kennelijk gekrenkt dat u in 2004 met dhr. Korenmans niet de complete controle over de vereniging Payback verkreeg.
Waarop U P. Hezemans beschuldigd van een “coupplegers” terwijl Hezemans indertijd inmiddels als bestuurder en vrijwilliger was afgetreden. Nadat het u duidelijk werd dat u bij het nieuw gekozen bestuur niet de complete controle over de vereniging kreeg heeft u, samen met dhr. Korenmans en dhr. Hoefnagels stampvoetende de vereniging verlaten en de stichting PAL opgericht.
 
Uw wrok is kennelijk nog steeds aanwezig, u blijft smaad en lastercampagnes tot op heden lanceren.
Welke voornamelijk tot uiting komen op het publiekelijk toegankelijke Trosradar forum, Waarin u onder de aliassen “L.----”, “Karel”, “Chris G” en “Doedel5” reacties plaatst. In deze posting plaats u onwaarheden waarin u onder andere G. Burggrave, D Hofman en P Hezemans beticht van manipulatie van een vonnis, selectief winkelen in uitspraken etc. Daarnaast brengt u hen in diskrediet door te insinueren dat al deze personen mede verantwoordelijk zou zijn voor het failliet gaan van de firma Beursklacht. Het een en ander is gedocumenteerd en opgeslagen.

Naast bovenstaande suggestieve opmerkingen plaats u te pas en te onpas linken naar profielpagina’s die leiden naar persoonlijke pagina’s zoals LinkedIn en Facebook waardoor de door u geplaatste linken als persoonsgegevens betiteld dienen te worden die te herleiden zijn naar natuurlijke personen.
 
Daarnaast schrijft u actief de media aan om de betrokken personen zoveel mogelijk schade toe te brengen. Bijvoorbeeld de publicatie van uw stukken op WijZuidholland.nl
 
http://www.wijzuidholland.nl/nieuws-overzicht/bestuurders-benschop-en-burggraeve-vanfailliet-beursklacht-aansprakelijk-voor-boedeltekort/#.UzN0cdLZvah
 
Op uw homepage http://home.hccnet.nl/l.blok/zondertoestemming.htm maakt u zelf openbaar dat u de schrijver bent van de e-mail d.d. 2 januari 2005 en plaatst tevens een hyperlink naar het geanonimiseerde stuk. Een hyperlink naar de door u geschreven e-mail is niet te vinden op de website van de vereniging Payback, Zinloos Betalen of HBO-Advanced. U hebt kennelijk de beveiliging van de
website omzeild om een hyperlink naar uw e-mail te publiceren. Dat u hiervoor capabel bent geeft u zelf aan in uw e-mail
 
(..)“( je moet een oude computertechnicus niet uit zijn tent lokken want die blokkade kan direct omzeild worden! ! ! ! ) (..)
 
Op het Tros radar forum en uw Homepage blijft u insinuaties en onwaarheden adresseren hetzij aan personen of organisaties waaraan zij diensten verlenen. Daarbij publiceert u met regelmaat hun persoonsgegevens die te herleiden zijn naar hen als natuurlijke personen.
 
Al uw laster en smaadschriften zijn gedocumenteerd die u plaats onder de Aliassen “Chris G” en “Doedel5” op Tros Radar Forum https://forum.www.trosradar.nl/ Dat deze reacties van u afkomstig zijn wordt bevestigd door uw homepage http://home.hccnet.nl/l.blok/zondertoestemming.htm waarin u onverminderd een zelfde boodschap verkondigd als onder de eerder genoemd aliassen.
 
Uw suggestieve mededelingen hebben tot gevolg dat lezers hun oordeel over Stichting Zinloos Betalen vormen. Hier onder plaats ik een compilatie, maar niet beperkt tot, van reacties die lezers naar aanleiding van uw publicaties reageerde.
 
(..)“Zeg Hezemans, niet zo hoog van de toren schreeuwen. Algemeen bekend is dat jullie clubje een club van dieven oplichrters, rovers en zakkenvullers is. Ga je met jullie in zee kom je nog dieper
 
in de ****. Piet Koremans heeft altijd gelijk gehad”(..)
 
(..)“Die clubs vissen in vijvers met vissen die scheel zien van de honger. Dat is makkelijk vangen.”(..)
 
(..)“Zou er nog iemand in Nederland zijn die met nonvalenten als Legal Concepts en Pay Back (verder) in zee gaat ? Dit soort commerciele clubs hebben toch door hun feitelijke handelingen -of nalaten- iedere geloofwaardigheid verloren !
Ze brengen alleen maar schade toe aan de paar clubs die wel hun stinkende best doen voor Sprintplan- en andere aandelenlease-gedupeerden; zoals PAL en de Vereniging Consument en Geldzaken. Althans voor degene die neigt tot ''alles-over-een-kam scheren''.(..)
 
(..)“Pieter is inmiddels met andere dingen bezig.....verkeersboetes.
Die jongen wordt slapende rijk..over de ruggen van anderen”(..)
 
(..)“de gedupeerden die belang hebben bij het topic onderwerp.
 
Zijn die er dan ? Voorzover nog te volgen, zou toch geen van de ''derivatenlease-gedupeerden''
 
organisaties als Pay Back, Zinloos Betalen (zou die naam soms cynisch bedoeld zijn ?) Spirit,
 
Beursklacht etc. en hun betrokken bestuurders nog serieus moeten nemen. “(..)
 
Klaarblijkelijk is het u alleen maar te doen om Stichting Zinloos Betalen en gelieerde personen of organisaties opzettelijk zwart te maken, in een kwaad daglicht te stellen voor een zo groot mogelijk publiek om daarmee een zo groot mogelijke schade toe te brengen.
 
In uw poging een zo groot mogelijk publiek te bereiken maakt u gebruik van andermans persoonsgegevens zoals de natuurlijke persoon “Klaas Toet”. Door onder zijn naam reacties te plaatsen op de facebook pagina’s van Stichting Zinloos Betalen, Vereniging Payback en HBO-Advanced. Deze activiteiten zijn gedocumenteerd. Dat u onder deze alias schrijft is door zelf kenbaar
gemaakt door op uw homepage te refereren aan een door u geschreven verwijderd bericht op de facebook pagina van de Stichting. Het door u gerefereerde verwijderde bericht is door ons gedocumenteerd en was geplaatst door de alias “Klaas Toet
 
Uw laster en smaadschrift dienen geen algemeen belang om het door u ten laste gelegde openbaar te maken. Daarnaast is het u duidelijk gemaakt, wat u ook op uw website weergeeft, dat de door u ten laste gelegde onjuist is. Daarom kan er ook geen sprake zijn van handelen te goeder trouw. Te meer omdat u werkzaamheden verricht en of samenwerkt met en voor Stichting Platformaandelenlease en Claimconcept BV. Deze twee organisaties hebben eenzelfde doelstelling als Vereniging Payback en
Stichting Zinloos Betalen waar HBO-Advanced werkzaamheden voor verricht. U hebt om deze redenen persoonlijk belang bij het publiceren van uw laster en smaadschrift.
 
Het moge duidelijk zijn dat het niet uw taak is om op de stoel van curator, rechter en andere rechtsorganen te gaan zitten. Het is niet voor niets dat de curator geen openbare mededelingen doet over het gestarte onderzoek. U bezit niet de informatie die wij en rechtsorganen wel bezitten welke de door u beschuldigde personen kunnen worden vrijgepleit. De wijze waarop en waarom u het een en ander publiceert is te typeren als een strafbaar feit volgens art 261 Sr.
 
Uw publicaties als ook uw e-mails aan derden zijn te typeren als recidiverend laster en smaadschrift.
Waardoor Stichting Zinloos Betalen beroepsmatig schade ondervindt. Hiervoor houdt Stichting Zinloos Betalen u aansprakelijk. De schade wordt voorlopig begroot op € 150.000,-
 
Graag ontvangt Stichting Zinloos Betalen binnen twee weken na dagtekening uw reactie. Daarnaast sommeer wij u dat u alle smadelijke uitingen op openbaar publiek toegankelijke internet sites verwijdert of laat verwijderen en de geuite laster en smaadschrift rectificeert in duidelijk en ondubbelzinnige bewoordingen.
 
Naast bovenstaande sommatie zal Stichting Zinloos Betalen bij de Officier van Justitie aangifte doen op basis van art 261 SR.
 
In het vertrouwen dat wij u niet in een civiel rechtelijke procedure hoeven te betrekken verblijf ik.
 
Met vriendelijke groet,
 
Pieter Hezemans
Secretaris / Penningmeester
 
I/O bestuur Stichting Zinloos Betalen
 
  

HBO-Advanced bv
Postbus 4113
2003 EC Haarlem
Fax: 084 4399426
E-mail: info@hbo-advanced.nl
Internet: www.hbo-advanced.nl
IBAN: NL52INGB0008895342
BIC: INGBNL2A
BTW: NL852798283B01

 
T.a.v. L. -----
-------------- --
---- -- --------
 
Haarlem, 25 maart 2014

 
Per e-mail en aangetekend post.
 
Geachte heer B----,
 
Via deze brief stel ik u aansprakelijk voor alle schade die HBO-Advanced bv lijd en nog gaat lijden voortvloeiend uit uw uitingen op het publiek toegankelijke Tros radar forum, Uw homepage en Facebook. De reden van aansprakelijkstelling zal ik hieronder gaandeweg onderbouwen.
 
Door uw negatieve uitlatingen op internet ondervind HBO-Advanced bv nadelige gevolgen bij het voeren van acquisitie, mogelijke opdrachtgevers en klanten zijn terughoudender geworden sinds de informatie op internet verschenen is en wegen in hun belangenafwegingen de onwaarheden die u op internet verkondigd ten nadelen van HBO-Advanced bv mee. Voor sommige vormt het een reden om niet met HBO-Advanced bv in zee te willen gaan. Hierdoor lijd HBO-Advanced bv omzet verlies.
 
HBO-Advanced bv ondervindt tevens reputatieschade; het bedrijf wordt aangetast in haar naam als een goed en betrouwbaar bedrijf die werkzaamheden verricht voor Vereniging Payback, Stichting Zinloos Betalen en activiteiten ontplooit zoals een webshop, zoeknetwerk voor juridischehulpverlening en ICT ondersteuning. Omzetten decimeren en in de emotionele sfeer bejegend u onheus haar eigenaren. Uw e-mail aan het bestuur van de vereniging Payback met als onderwerp “Een zeer onbeschofte daad” d.d. 2 januari 2005 is daar een goed voorbeeld van waarin u andere beschuldigd en in diskrediet brengt met bewoordingen als “Frisse figuren”, “Stelletje Straatvechters”, “die dwaas van Hezemans”, “hij een gevaarlijke gek is met dictatoriale trekjes”, “Deze man is ziek en zou dringend hulp moeten krijgen !” .
 
Dat bovenstaande uitingen een zeer ernstige vorm van laster en smaadschrift betreft hoeft geen verdere uitleg. In uw E-mail wordt ook duidelijk wat uw motivatie is om dergelijke uitingen aan derden mede te delen. U probeert zoveel mogelijk schade toe te brengen aan organisaties waar G. Glaasker, G Burggraeve en P. Hezemans werkzaam zijn. U voelt zich kennelijk gekrenkt dat u in 2004 met dhr. Korenmans niet de complete controle over de vereniging Payback verkreeg.
Waarop U P. Hezemans beschuldigd van een “coupplegers” terwijl Hezemans indertijd inmiddels als bestuurder en vrijwilliger was afgetreden. Nadat het u duidelijk werd dat u bij het nieuw gekozen bestuur niet de complete controle over de vereniging kreeg heeft u, samen met dhr. Korenmans en dhr. Hoefnagels stampvoetende de vereniging verlaten en de stichting PAL opgericht.
 
Uw wrok is kennelijk nog steeds aanwezig, u blijft smaad en lastercampagnes tot op heden lanceren.
Welke voornamelijk tot uiting komen op het publiekelijk toegankelijke Trosradar forum, Waarin u onder de aliassen “L.-----”, “Karel”, “Chris G” en “Doedel5” reacties plaatst. In deze posting plaats u onwaarheden waarin u onder andere G. Burggrave, D Hofman en P Hezemans beticht van manipulatie van een vonnis, selectief winkelen in uitspraken etc. Daarnaast brengt u hen in diskrediet door te insinueren dat al deze personen mede verantwoordelijk zou zijn voor het failliet gaan van de firma Beursklacht. Het een en ander is gedocumenteerd en opgeslagen.

Naast bovenstaande suggestieve opmerkingen plaats u te pas en te onpas linken naar profielpagina’s die leiden naar persoonlijke pagina’s zoals LinkedIn en Facebook waardoor de door u geplaatste linken als persoonsgegevens betiteld dienen te worden die te herleiden zijn naar natuurlijke personen.
 
Daarnaast schrijft u actief de media aan om de betrokken personen zoveel mogelijk schade toe te brengen. Bijvoorbeeld de publicatie van uw stukken op WijZuidholland.nl
 
http://www.wijzuidholland.nl/nieuws-overzicht/bestuurders-benschop-en-burggraeve-vanfailliet-beursklacht-aansprakelijk-voor-boedeltekort/#.UzN0cdLZvah
 
Op uw homepage http://home.hccnet.nl/l.blok/zondertoestemming.htm maakt u zelf openbaar dat u de schrijver bent van de e-mail d.d. 2 januari 2005 en plaatst tevens een hyperlink naar het geanonimiseerde stuk. Een hyperlink naar de door u geschreven e-mail is niet te vinden op de website van de vereniging Payback, Zinloos Betalen of HBO-Advanced. U hebt kennelijk de beveiliging van de
website omzeild om een hyperlink naar uw e-mail te publiceren. Dat u hiervoor capabel bent geeft u zelf aan in uw e-mail
 
(..)“( je moet een oude computertechnicus niet uit zijn tent lokken want die blokkade kan direct omzeild worden! ! ! ! ) (..)
 
Op het Tros radar forum en uw Homepage blijft u insinuaties en onwaarheden adresseren hetzij aan personen of organisaties waaraan zij diensten verlenen. Daarbij publiceert u met regelmaat hun persoonsgegevens die te herleiden zijn naar hen als natuurlijke personen.
 
Al uw laster en smaadschriften zijn gedocumenteerd die u plaats onder de Aliassen “Chris G” en “Doedel5” op Tros Radar Forum https://forum.www.trosradar.nl/ Dat deze reacties van u afkomstig zijn wordt bevestigd door uw homepage http://home.hccnet.nl/l.blok/zondertoestemming.htm waarin u onverminderd een zelfde boodschap verkondigd als onder de eerder genoemd aliassen.
 
Uw suggestieve mededelingen hebben tot gevolg dat lezers hun oordeel over HBO-Advanced bv vormen. Hier onder plaats ik een compilatie, maar niet beperkt tot, van reacties die lezers naar aanleiding van uw publicaties reageerde.
 
(..)“Zeg Hezemans, niet zo hoog van de toren schreeuwen. Algemeen bekend is dat jullie clubje een club van dieven oplichrters, rovers en zakkenvullers is. Ga je met jullie in zee kom je nog dieper
 
in de ****. Piet Koremans heeft altijd gelijk gehad”(..)
 
(..)“Die clubs vissen in vijvers met vissen die scheel zien van de honger. Dat is makkelijk vangen.”(..)
 
(..)“Zou er nog iemand in Nederland zijn die met nonvalenten als Legal Concepts en Pay Back (verder) in zee gaat ? Dit soort commerciele clubs hebben toch door hun feitelijke handelingen -of nalaten- iedere geloofwaardigheid verloren !
Ze brengen alleen maar schade toe aan de paar clubs die wel hun stinkende best doen voor Sprintplan- en andere aandelenlease-gedupeerden; zoals PAL en de Vereniging Consument en Geldzaken. Althans voor degene die neigt tot ''alles-over-een-kam scheren''.(..)
 
(..)“Pieter is inmiddels met andere dingen bezig.....verkeersboetes.
Die jongen wordt slapende rijk..over de ruggen van anderen”(..)
 
(..)“de gedupeerden die belang hebben bij het topic onderwerp.
 
Zijn die er dan ? Voorzover nog te volgen, zou toch geen van de ''derivatenlease-gedupeerden''
 
organisaties als Pay Back, Zinloos Betalen (zou die naam soms cynisch bedoeld zijn ?) Spirit,
 
Beursklacht etc. en hun betrokken bestuurders nog serieus moeten nemen. “(..)
 
Klaarblijkelijk is het u alleen maar te doen om HBO-Advanced bv en gelieerde personen of organisaties opzettelijk zwart te maken, in een kwaad daglicht te stellen voor een zo groot mogelijk publiek om daarmee een zo groot mogelijke schade toe te brengen.
 
In uw poging een zo groot mogelijk publiek te bereiken maakt u gebruik van andermans persoonsgegevens zoals de natuurlijke persoon “Klaas Toet”. Door onder zijn naam reacties te plaatsen op de facebook pagina’s van Stichting Zinloos Betalen, Vereniging Payback en HBO-Advanced. Deze activiteiten zijn gedocumenteerd. Dat u onder deze alias schrijft is door u zelf kenbaar gemaakt door op uw homepage te refereren aan een door u geschreven verwijderd bericht van de facebook pagina Stichting Zinloos Betalen. Het door u gerefereerde verwijderde bericht is door ons gedocumenteerd en was geplaatst onder de alias “Klaas Toet
 
Uw laster en smaadschrift dienen geen algemeen belang om het door u ten laste gelegde openbaar te maken. Daarnaast is het u duidelijk gemaakt, wat u ook op uw website weergeeft, dat de door u ten laste gelegde onjuist is. Daarom kan er ook geen sprake zijn van handelen te goeder trouw. Te meer omdat u werkzaamheden verricht en of samenwerkt met en voor Stichting Platformaandelenlease en Claimconcept BV. Deze twee organisaties hebben eenzelfde doelstelling als Vereniging Payback en
Stichting Zinloos Betalen waar HBO-Advanced werkzaamheden voor verricht. U hebt om deze redenen persoonlijk belang bij het publiceren van uw laster en smaadschrift.
 
Het moge duidelijk zijn dat het niet uw taak is om op de stoel van curator, rechter en andere rechtsorganen te gaan zitten. Het is niet voor niets dat de curator geen openbare mededelingen doet over het gestarte onderzoek. U bezit niet de informatie die wij en rechtsorganen wel bezitten welke de door u beschuldigde personen kunnen worden vrijgepleit. De wijze waarop en waarom u het een en ander publiceert is te typeren als een strafbaar feit volgens art 261 Sr.
 
Uw publicaties als ook uw e-mails aan derden zijn te typeren als recidiverend laster en smaadschrift.
Waardoor HBO-Advanced beroepsmatig schade ondervindt. Hiervoor houdt HBO-Advanced bv u aansprakelijk. De schade wordt voorlopig begroot op € 150.000,-
 
Graag ontvangt HBO-Advanced bv binnen twee weken na dagtekening uw reactie. Daarnaast sommeer ik u dat u alle smadelijke uitingen op openbaar publiek toegankelijke internet sites verwijdert of laat verwijderen en de geuite laster en smaadschrift rectificeert in duidelijk en ondubbelzinnige bewoordingen.
 
Naast bovenstaande sommatie zal HBO-Advanced bv bij het Officier van Justitie aangifte doen op basis van art 261 SR.
 
In het vertrouwen dat wij u niet in een civiel rechtelijke procedure hoeven te betrekken verblijf ik.
Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Directeur HBO Advanced BV
 


 

Uit onderstaande (gedeeltelijke)uitreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat HBO-Advanced BV als enige aandeelhouder de Stichting Zinloos Betalen heeft. Dus met ander woorden HBO-Advanced is eigenlijk helemaal geen BV maar is opgericht door de Stichting Zinloos Betalen waar de twee Directeuren(ondertussen heeft hier ook al weer een wijziging voorgedaan omdat één van de directeuren, Gerard Burggraeve, met ruzie is vertrokken zowel bij HBO-Advanced BV als bij Zinloos Betalen) hiervan ook al bestuurleden zijn van de Stichting Zinloos Betalen.
Dan probeert de eiser van de claims van twee walletjes te eten door zowel een claim in te dienen van Zinloos Betalen als van HBO-Advanced BV maar volgens onderstaande uitreksel één en dezelfde onderneming c.q. Stichting is!!!


Onderneming

Handelsnaam

HBO-Advanced B.V,

Startdatum onderneming

14-05-2013 (datum registratie; 15-05-2013)

Activiteiten

SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus

 

SBI-code: 6201 - Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software

 

SBI-code: 47912 - Detailhandel via postorder en internet in consumentenelektronica

 

SBI-code: 47914 - Detailhandel via postorder en internet in kleding en modeartikelen

 

SBI-code: 47919 - Detailhandel via postorder en internet in een algemeen assortiment non-food

Werkzame personen

2


Vestiging

Vestigings nummer

000027326713

Handelsnaam

HBO-Advanced B.V.

Bezoekadres

Texelhof 265, 2036KJ Haarlem

Postadres

Postbus 4113, 2003EC Haarlem

Telefoonnummers

0626482550, 0629169871

Faxnummer

0847107335

Datum vestiging

14-05-2013 (datum registratie: 15-05-2013)

Activiteiten

SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus Bedrijfsorganisatie, advies en bemiddeling

 

SBI-code: 6201 - Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software

 

SBI-code: 47912 - Detailhandel via postorder en internet in consumentenelektronica

 

SBI-code: 47914 - Detailhandel via postorder en internet in kleding en modeartikelen

 

SBI-code: 47919 - Detailhandel via postorder en internet in een algemeen assortiment non-food

 

Bedrijfsorganisatie, advies en bemiddeling. ICT services. Webshop en ambulante handel in byouterieën, hobby artikelen en computer app

Werkzame personen

2


Enig aandeelhouder

Naam

Stichting Zinloos Betalen

Bezoekadres

Arnhem

Ingeschreven onder KvK-nummer

05080001

Enig aandeelhouder sedert

14-05-2013 (datum registratie: 15-05-2013)


Bestuurders

Naam

Hezemans, P. E. M.

Geboortedatum en -plaats

------------------

Datum in functie

14-05-2013 (datum registratie: 15-05-2013)

Titel

Algemeen directeur

Bevoegdheid

Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam

Burggraeve, J. G.

Geboortedatum en -plaats

------------------

Datum in functie

14-05-2013 (datum registratie: 03-06-2013)

Titel

Algemeen directeur

Bevoegdheid

Alleen/zelfstandig bevoegd

 

Deze hele soap begint zo langzamerhand op een 'never ending story' te gelijken!!!
Lees hier de allerlaatse ontwikkelingen.

Wat de drie bovenvermelde (absurde)claims betreft heeft de eiser wel een hele grote broek aangetrokken - wat kenmerkend is voor deze persoon - want na twee weken na indienen van deze drie claims heeft hij een uitbetaling van deze claims geëist waar ik uiteraard niet aan heb voldaan en na deze tijd heb ik totaal niets meer vernomen. Het is nu een half jaar geleden dat eiser zijn claims bij mij indiende. Zo is kennelijk deze hele soap als een nachtkaars uitgegaan zoals zovele zaken omtrent eiser en zijn vertegenwoordigde organisaties hebben plaatsgevonden.!!! (zie o.a. bovenstaande link)

Deze hele dol drieste verdachtmakingen van eiser zijn enkel gebaseerd op veronderstellingen en aannames die op geen enkele wijze zijn onderbouwd en zijn gespecificeerd wat de grote van de claims betreft, waarvan akte. Het is niet meer dan een hoop gebakken lucht!!!
Merkwaardig is het natuurlijk ook dat de eiser van deze drie claims bij zijn persoonlijke claim waarbij hij beweerde dat hij privé 35.000 euro schade zou hebben geleden, uiteraard ook zonder enige onderbouwing hiervan, kennelijk niet het lef had om zijn privé emailadres te vermelden, het emailadres welke hij bij Payback heeft, werd onder de privé claim geplaatst. Alle drie de claims werden apart per email naar mij toegezonden!!!
Tsjonge jonge, dan ben je een flinke kerel en als je ook nog eens de privé claim via de server, waar alles van Payback/Zinloos Betalen op draaid, naar mij op stuurt dan dwing je 'respect' af.
Het laat nog eens duidelijk zien dat de betreffende persoon duidelijk de touwtjes in handen heeft bij Payback/Zinloos Betalen en 'dat zijn haan koning moet kraaien'.Eind oktober j.l. werd mij ongevraagd een file met tekst toegezonden wat waarschijnlijk een logfile was van een conversatie over de maand januari 2014 tussen twee bestuursleden van Payback/Zinloos Betalen over een aantal personen die op het forum van Radar dikwijls posten of gepost hebben. De persoon die mij deze file toezond deelde mij mee dat hij geen bezwaar had indien ik deze file met tekst zou willen publiceren. Na enige overdenkingen mijnerzijds volgt hier de informatie hierover.