Doel Opmaak Instellingen Opgeslagen rapport Sjab2Word en PDF
Hookbestand Vergroot tonen beeldmateriaal Wensen- en Foutenlijst Versielog  
Even geduld a.u.b. de informatie wordt geladen...

Doel:

Het doel van het sjabloon is om een rapport te maken in boekvorm van de huidige persoon op het tabblad persoon in Aldfaer.
U kunt boeken maken op basis van genealogie, naamgenealogie, parenteel en kwartierstaat.
Het rapport wordt gepresenteerd als een htm bestand, met behulp van Sjab2Word kunt u hiervan een Word document maken waarbij automatisch bladzijde nummers worden toegevoegd.

De indeling van het boek is de volgende:
Voorzijde boek via functie (zie 1)
Vermelding wie de genealogie heeft samengesteld (zie 1)
Gedicht (zie 1)
Voorwoord (zie 1)
Inleiding (zie 1)
Hierna volgt de rapportage met de huidige persoon op tabblad persoon in Aldfaer
Achterzijde boek (zie 1)
Uiteindelijk is het rapport klaar en wordt gepresenteerd onder de naam boek.htm.

(1)Door dialoog keuze "Aanpassen (+bewaren en gebruiken)" de keuzes:
Verander VOORKANT, SAMENGESTELD, GEDICHT, VOORWOORD, INLEIDING, ACHTERKANT in aanwezig,
of indien VOORKANT, SAMENGESTELD, GEDICHT, VOORWOORD, INLEIDING, ACHTERKANT niet aanwezig is door het hookbestand BoekHook.asjl.
Indien "Verander parenteel in meerdere boeken opspitsen" is dan kunt u per boek voorkant, samengesteld, gedicht, voorwoord, inleiding en achterkant aanmaken.

Indien u automatisch bent omgeleid naar de help:

Het opgevraagde rapport bevat geen personen.
Bij Genealogie:
De persoon in het hoofdvenster heeft geen nageslacht, de persoon in het hoofdvenster moet een man zijn. Van elke man worden de zonen en dochters vermeld, maar het nageslacht van de dochters wordt niet verder vermeld.

Opmaak

De opmaak van het rapport is vastgelegd in de sjabloon.
Het is nog wel mogelijk om eigenteksten die niet in uw Aldfaer programma is vastgelegd toe te voegen.
Hier voor staan 3 mogelijkheden tot uw beschikking t.w.:

 1. Dialoog keuze "Aanpassen (+bewaren en gebruiken)" de keuze:
  "Lege pagina toevoegen aan begin en eind document".
  U kunt met Word nu in het document op de lege pagina's zelf tekst en afbeeldingen invoegen.

 2. Dialoog keuze "Aanpassen (+bewaren en gebruiken)" de keuzes:
  "Verander VOORKANT, Verander SAMENGESTELD, Verander GEDICHT, Verander VOORWOORD, Verander INLEIDING, Verander ACHTERKANT"
  Indien "Verander parenteel in meerdere boeken opspitsen" is dan kunt u per boek voorkant, samengesteld, gedicht, voorwoord, inleiding en achterkant aanmaken.
  U kunt in de dialoog de tekst aanmaken die u wilt voor de verschillende items, het is wel noodzakelijk dat u over enige HTML kennis beschikt.

 3. Door het gebruik van het hookbestand BoekHook.asjl.
  Hiervoor is kennis nodig van HTML en de sjabloon taal van Aldfaer.

Opmerking: Indien item 2 de keuze 'is nu aanwezig' is, dan is item 3 niet van toepassing voor deze keuze.

Instellingen:

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond.
De naam in de titelbalk is afhankelijk van het rapport dat gestart is.
Indien gekozen wordt voor de Help dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beëindigd worden.
Zodra een rapport gemaakt is wordt de vijfde keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.
Uw keuze maakt u door een keuzerondje te kiezen om vervolgens op OK te klikken of de Enter toets in te drukken.

Gebruik (bewaarde instellingen) bij deze keuze wordt het rapport uitgevoed met de instellingen welke eerder zijn vastgelegd.

Aanpassen (+ bewaren/gebruiken)


Bij de keuze Aanpassen (+ bewaren/gebruiken) krijgt u het nevenstaande menu aangeboden.
Indien u geen veranderingen wilt klik op OK of druk op 'Enter', het rapport zal worden uitgevoerd. Als u één of meer veranderingen wilt, vink dan het betreffende item aan en hierna klik op OK of druk op 'Enter', afhankelijk welk item u heeft aangevinkt zal een vervolgdialoog worden gegeven of het rapport zal worden uitgevoerd.
De getoonde instellingen zijn de instellingen die bij het sjabloon zijn geleverd.

Mogelijke vervolgdialogen:
Verander submap van standaard map Rapportuitvoer, is nu maak_boeken\

Het pad waar Aldfaer de output van rapporten opslaat is te vinden onder (Ctrl+I)
Menu "Extra" "Instellingen (Ctrl+I)" "Bestanden" "Standaard mappen - Rapportuitvoer".
Wanneer het wenselijk is kan de submap van de standaard map Rapportuitvoer gewijzigd worden, door de bestaande naam in bovenstaand dialoog te veranderen.

Verander Achternaam persoon met bijzonder materiaal, is nu _Materiaal

Voor afbeeldingen die in Aldfaer standaard niet automatisch worden meegenomen (dit zijn afbeeldingen die niet via "koppel bestand..." zijn aangebracht maar direkt in de tekst) en die u toch in de rapportage wilt opnemen is een speciale methode bedacht.
Dit betekent dat alle afbeeldingen die u aan deze persoon koppelt, ook bij ingeschakeld privacyfilter, als bestanden worden geplaatst in de uitvoermap.
In alle rapporten waarin gekozen wordt voor volledig bestand met ingeschakeld privacyfilter zal de persoon _Materiaal worden getoond.

 1. Wanneer u wel gebruik wilt maken van deze mogelijkheid dan dient u in Aldfaer een nieuwe persoon aan te maken met de achternaam die hier is opgegeven, waarbij Ovl is aangevinkt en het item 'niet publiceren' op het tabblad 'Diversen' niet mag zijn aangevinkt.
  In Aldfaer dient u aan deze persoon alle bestandsnamen van de afbeeldingen die u heeft gebruikt in notities en in de feiten via "koppel bestand..." toe te voegen. Ook de bestandsnamen van de afbeeldingen die u op de voorkant of in voorwoord, gedicht of inleiding opneemt koppelt u aan deze achternaam.
  Standaard is deze achternaam _Materiaal, in bovenstaand dialoog kunt u deze benaming wijzigen, u dient tevens via "koppel bestand..." de afbeeldingen te koppelen aan de nieuwe achternaam.
 2. Als u niet een fictieve persoon wilt toevoegen aan uw bestand, maar wel gebruik maken van het extra materiaal, dan dient u dit materiaal zelf naar de uitvoermap "maak_boeken" te brengen.

Verander Aantal afbeeldingen naast elkaar, is nu 6

U kunt hier het aantal afbeeldingen opgeven die naast elkaar worden gepresenteerd op één rij.
(alleen numerieke waarde is toegestaan)

Verander taal, is nu Nederlands met Nederlandse datumnotatie

Nederlands, Engels en Noors met datumnotatie is datumnotatie dag maand jaar
Engels met Amerikaanse datumnotatie is datumnotatie maand dag jaar
Indien in Aldfaer bij Instellingen tekst "naam van de maand" is gekozen, wordt maand dag, jaar gepresenteerd
In de Engelse taal wordt de eerste letter van de maanden en dagen in hoofdletter gepresenteerd.

Verander (parenteel) uitwerking kinderen zonder relatie, is nu standaard Aldfaer
Door het aanvinken van de keuze wordt de instelling gewijzigd in is nu aangepast
U krijgt bij deze keuze geen vervolg dialoog, het rapport zal uitgevoerd.
Bij de standaard Aldfaer instelling worden van de kinderen die geen relatie hebben, de gegevens direct uitgewerkt.
Bij aangepast, krijgen alle kinderen zonder relatie een vervolg en daar uitgewerkt.

Verander presentatie van foto's, is nu standaard Aldfaer
Door het aanvinken van de keuze wordt de instelling gewijzigd in is nu aangepast
U krijgt bij deze keuze geen vervolg dialoog, het rapport zal worden uitgevoerd.
Bij de standaard Aldfaer instelling wordt de afbeelding welke aan meerdere personen gekoppeld is, alleen gepresenteerd bij de eerste persoon in het rapport. Bij de andere personen waaraan dezelfde afbeelding is gekoppeld zal een verwijzing naar deze afbeelding worden gegeven.
Bij aangepast, wordt de afbeelding welke aan meerdere personen gekoppeld is, bij iedere persoon afzonderlijk gepresenteerd, derhalve zal geen verwijzing naar afbeeldingen plaats vinden.

Verander nummering (nageslacht), is nu volgens instelling Aldfaer.
Door het aanvinken van deze keuze wordt de nummering (nageslacht) verander naar "Romeins Arabisch":
I
II.1 II.2 II.3
III.1 III.2 III.3
Enz.
Verander (nageslacht) vanaf welke generatie vermelding 'tak van', is nu 4

Hier kunt u bepalen wanneer in het rapport (indien in Aldfaer gekozen is voor 'Uitwerken (nageslacht) Per Tak') vanaf welke generatie de vermelding 'tak van' moet plaats vinden.
Indien in Aldfaer niet gekozen is voor 'Uitwerken (nageslacht) Per Tak' dan krijgt u een informatie scherm en wordt de rapportage afgebroken, om u in de gelegenheid te stellen om de instelling in Aldfaer te wijzigen.

Verander lege pagina toevoegen aan begin en eind document, is nu geen
Na het omzetten van het boek.html bestand naar een Word document via Sjab2Word kan het zijn dat u het Word document nog aan het begin en of het eind van het document zelf nog iets wil toevoegen.
Door deze veranderingen zal de pagina nummering die door Sjab2Word is aangebracht niet meer kloppen.
Indien u nu net zoveel lege pagina's toevoegt dat u nodig heeft voor u eigen tekst die u nog wilt toevoegen aan het Word document blijft de paginanummering intact.


Bij 'Nee' worden geen lege pagina's toegevoegd.
Bij 'Ja' wordt volgend dialoog aangeboden waarbij u kunt aangeven waar u de lege pagina's wilt aanbrengen.


Maak selectie waar u de lege pagina's wilt toepassen
een vervolg dialoog wordt aangeboden waarin u het aantal pagina's kunt opgeven.


U geeft het aantal lege pagina's dat u wilt toevoegen.

Schematische kwartierstaat toevoegen aan rapport, is nu niet van toepassing
U heeft het rapport niet opgestart via kwartierstaat.
Indien u het rapport heeft gestart via de kwartierstaat dan zal de volgende keuze worden aangeboden.
Verander schematische kwartierstaat toevoegen aan rapport, is nu geen
Door middel van het aanvinken van deze keuze zal hierna het rapport aangevuld worden met een schematische voorstelling van de kwartierstaat.

Uw keuze moet zijn Parenteel, is nu niet van toepassing
U heeft het rapport niet opgestart via Parenteel.
Indien u het rapport heeft gestart via de Parenteel dan zal uw keuze zijn.
Verander rapport 'Parenteel' in meerdere boeken opsplitsen, is nu nee
Indien u deze keuze aanvinkt zal het volgende dialoog worden getoond.

Door middel van het selecteren van de keuze nee, wordt de rapportage uitgevoerd om 1 bestand te maken n.l. boek.htm
indien de selectie ja is zal het onderstaande dialoog worden aangeboden.


Hier kunt u de Parenteel opdelen in meerdere boeken (minimaal 2 maximaal 10).
De bestanden die aangemaakt worden zijn index.html Dit bestand is voor de presentatie van de verschillende boeken via hyperlink
en de bestanden boek*.htm waarbij * het boeknummer is.
Op elke regel geeft u aan tot en met welke generatie het boek moet worden aangemaakt
De regel ervoor geeft aan vanaf welke generatie het boek zal aanvangen.
Op de eerste regel zal het boek altijd vanaf generatie 1 starten.

N.B. Voor elk boek kunt u eventueel een eigen koptekst samenstellen.
Ook kunt u per boek bepalen of er een Voorkant, Samenstelling, Gedicht, Voorwoord, Inleiding en Achterkant moet worden aangemaakt.

Verander hyperlink opnemen 'naar vorig en volgend boek', is nu nee
Het parenteel rapport opdelen in meerdere boeken zal geen hyperlink hebben naar vorig en volgend boek.
Wanneer u deze keuze aanvinkt zal de rapportage dit veranderen in ja en het rapport uitvoeren
Dit betekent dat wanneer het Parenteel rapport in meerdere boeken opsplitst uitgevoerd, dat in ieder boek een hyperlink wordt gemaakt om naar het volgend of voorgaand boek te kunnen gaan.

Verander koptekst, is nu volgens sjabloon


De koptekst wordt in het boek.html document op eerste regel weergegeven. Indien u met Sjab2Word het boek.html document omzet naar een Word document, dan zal deze tekst als koptekst worden gebruikt in het Word document.
U heeft de keuze uit 2 mogelijkheden:
1 Koptekst volgens sjabloon, wordt als volgt weergegeven, titel van rapport gevold door volledige naam van persoon.
2 Eigen koptekst zelf samenstellen.
U krijgt nu het volgende dialoog aangeboden.

Uw eigentekst kunt hier aanbrengen c.q. wijzigen, de eigentekst geld voor rapport dat gestart is. In dit voorbeeld genealogie.
N.b. Dubbele aanhalingstekens zijn niet toegestaan en leeg veld geeft geen verandering in tekst!

Indien "Parenteel in meerdere boeken opsplitsen ja is", dan zal onderstaand dialoog worden getoond.

U kunt nu per boek een eigen koptekst samenstellen door de keuzes aan te vinken.
Daarna krijgt u het dialoog aangeboden om uw eigen tekst te maken c.q. te veranderen.
Boek nummer en taal is afhankelijk van uw keuze.

Verander VOORKANT, is nu niet aanwezig of indien "Parenteel in meerdere boeken opsplitsen ja is" zie note 1)


Bij 'Nee' wordt geen voorkant toegevoegd.
Bij 'Ja' wordt dialoog aangeboden met als titel "Accepteer tekst of stel uw eigentekst op de voorkant van het boek" waarbij u de tekst kunt wijzigen.

Verander VOORKANT, is nu aanwezig
Bij 'Nee, aanpassen' wordt onderstaand dialoog aangeboden waarbij u de tekst kunt wijzigen.
Bij 'Ja' wordt voorkant niet meer getoond. Een informatie verschijnt indien functie in BoekHook.asjl aanwezig is.

U kunt net zoveel tekst op een regel kwijt als u zelf wilt, echter u kunt geen "Enter" gebruiken en het gebruik van dubbele aanhalingstekens is niet toegestaan.
De opmaak moet in html zijn.

1) Indien "Parenteel in meerdere boeken opsplitsen ja is", dan zal onderstaand dialoog worden getoond.
Dit geld ook voor Samengesteld, Gedicht, Voorwoord, Inleiding en Achterkant.

Door de gewenste items die op'"nee" staan aan te vinken kunt u op geven welke boeken moeten worden voorzien van een voorkant.
De items kunnen de waarde "nee" dan wel "ja" hebben, bij nee is er geen voorkant aanwezig bij ja is er een voorkant
De items die zijn aangevinkt met de waarde "ja" daarvan wordt de voorkant van verwijderd. Een informatie verschijnt indien functie in BoekHook.asjl aanwezig is.

U kunt net zoveel tekst op een regel kwijt als u zelf wilt, echter u kunt geen "Enter" gebruiken en het gebruik van dubbele aanhalingstekens is niet toegestaan.
De opmaak moet in html zijn.

Verander SAMENGESTELD, is nu niet aanwezig

Bij 'Nee' wordt samengesteld niet toegevoegd.
Bij 'Ja' wordt dialoog aangeboden met als titel "Accepteer tekst of stel uw eigentekst op voor samengesteld door" waarbij u de tekst kunt wijzigen.

Verander SAMENGESTELD, is nu aanwezig
Bij 'Nee, aanpassen' wordt onderstaand dialoog aangeboden waarbij u de tekst kunt wijzigen.
Bij 'Ja' is samengesteld niet meer getoond. Een informatie verschijnt indien functie in BoekHook.asjl aanwezig is.

U kunt net zoveel tekst op een regel kwijt als u zelf wilt, echter u kunt geen "Enter" gebruiken en het gebruik van dubbele aanhalingstekens is niet toegestaan.
De opmaak moet in html zijn.

Indien "Parenteel in meerdere boeken opsplitsen ja is", dan is het mogelijk per boek samengesteld op te geven.
Zie voor uitleg bij voorkant hoe dit wordt verwerkt.

Verander GEDICHT, is nu niet aanwezig

Bij Nee wordt geen gedicht toegevoegd.
Bij Ja wordt dialoog aangeboden met als titel "Accepteer tekst of stel uw eigentekst op voor het gedicht" waarbij u de tekst kunt wijzigen.

Verander GEDICHT, is nu aanwezig
Bij Nee, aanpassen wordt onderstaand dialoog aangeboden waarbij u de tekst kunt wijzigen.
Bij Ja wordt gedicht niet meer getoond. Een informatie verschijnt indien functie in BoekHook.asjl aanwezig is.

U kunt net zoveel tekst op een regel kwijt als u zelf wilt, echter u kunt geen "Enter" gebruiken en het gebruik van dubbele aanhalingstekens is niet toegestaan.
De opmaak moet in html zijn.

Indien "Parenteel in meerdere boeken opsplitsen ja is", dan is het mogelijk per boek een Gedicht op te geven.
Zie voor uitleg bij voorkant hoe dit wordt verwerkt.

Verander VOORWOORD, is nu niet aanwezig

Bij Nee wordt geen voorwoord toegevoegd.
Bij Ja wordt dialoog aangeboden met als titel "Accepteer tekst of stel uw eigentekst op voor het voorwoord" waarbij u de tekst kunt wijzigen.

Verander VOORWOORD, is nu aanwezig
Bij Nee, aanpassen wordt onderstaand dialoog aangeboden waarbij u de tekst kunt wijzigen.
Bij Ja wordt voorwoord niet meer getoond. Een informatie verschijnt indien functie in BoekHook.asjl aanwezig is.

U kunt net zoveel tekst op een regel kwijt als u zelf wilt, echter u kunt geen "Enter" gebruiken en het gebruik van dubbele aanhalingstekens is niet toegestaan.
De opmaak moet in html zijn.

Indien "Parenteel in meerdere boeken opsplitsen ja is", dan is het mogelijk per boek een VOORWOORD op te geven.
Zie voor uitleg bij voorkant hoe dit wordt verwerkt.

Verander INLEIDING, is nu niet aanwezig

Bij Nee wordt geen inleiding toegevoegd.
Bij Ja wordt dialoog aangeboden met als titel "Accepteer tekst of stel uw eigentekst op voor de inleiding" waarbij u de tekst kunt wijzigen.

Verander INLEIDING, is nu aanwezig
Bij Nee wordt onderstaand dialoog aangeboden waarbij u de tekst kunt wijzigen.
Bij Ja wordt inleiding niet meer getoond. Een informatie verschijnt indien functie in BoekHook.asjl aanwezig is.

U kunt net zoveel tekst op een regel kwijt als u zelf wilt, echter u kunt geen "Enter" gebruiken en het gebruik van dubbele aanhalingstekens is niet toegestaan.
De opmaak moet in html zijn.

Indien "Parenteel in meerdere boeken opsplitsen ja is", dan is het mogelijk per boek een INLEIDING op te geven.
Zie voor uitleg bij voorkant hoe dit wordt verwerkt.

Verander ACHTERKANT, is nu niet aanwezig

Bij Nee wordt geen achterkant toegevoegd.
Bij Ja wordt dialoog aangeboden met als titel "Accepteer tekst of stel uw eigentekst op voor de achterkant" waarbij u de tekst kunt wijzigen.

Verander ACHTERKANT, is nu aanwezig
Bij Nee wordt onderstaand dialoog aangeboden waarbij u de tekst kunt wijzigen.
Bij Ja wordt achterkant niet meer getoond. Een informatie verschijnt indien functie in BoekHook.asjl aanwezig is.

U kunt net zoveel tekst op een regel kwijt als u zelf wilt, echter u kunt geen "Enter" gebruiken en het gebruik van dubbele aanhalingstekens is niet toegestaan.
De opmaak moet in html zijn.

Indien "Parenteel in meerdere boeken opsplitsen ja is", dan is het mogelijk per boek een ACHTERKANT op te geven.
Zie voor uitleg bij voorkant hoe dit wordt verwerkt.

Herstellen (+ bewaren/gebruiken)

Bij Nee dan blijven de instellingen ongewijzigd.
Bij Ja dan zullen de instellingen worden gewijzigd in de instellingen die bij het rapport zijn geleverd, met uitzondering van voorkant, samengesteld, gedicht, voorwoord, inleiding en achterkant, die hun instellingen behouden, maar niet worden getoond.

Opgeslagen rapport:

Alle gegevens die behoren bij de rapportage worden opgeslagen in de submap "maak_boeken" van de standaardmap rapportuitvoer van de gebruiker. Zie Instellingen voor wijziging van deze submap.

De rapportuitvoer bestaat uit de volgende bestanden:
boek.htm het rapport dat is gemaakt of
help_boeken.html het bestand dat aangeroepen wordt als u de "Help" in het dialoog kiest
laatste_rapport.html via dit bestand wordt het laatst aangemaakte bestand getoond bij de dialoog keuze "Toon laatste rapport"
instelling_maak_boeken.cfg in dit bestand zijn de u gemaakte instellingen vastgelegd om bij een volgende keer weer te gebruiken
fotovenster.htm wordt gebruikt om foto's in een apart venster weer te geven
photowindow.htm wordt gebruikt om foto's in een apart venster weer te geven t.b.v. de Engelse taal
bildevindu.htm wordt gebruikt om foto's in een apart venster weer te geven t.b.v. de Noorse taal
en alle gekoppelde bestanden ten behoeve van afbeeldingen.
Indien "Parenteel in meerdere boeken opsplitsen ja is"
boek.htm is een hulp bestand en wordt niet getoond en bevat de afbeeldingen die u heeft gekoppeld aan de persoon _Materiaal en
boek1.htm, boek2.htm, boek3.htm, boek4.htm, boek5.htm,
boek6.htm, boek7.htm, boek8.htm, boek9.htm en boek10.htm voor de boeken 1 t/m 10.
index.hlml voor de presentatie op het scherm nadat rapport is uitgevoerd.

Sjab2Word:

Sjab2Word is een applicatie in één bestand, waarmee het mogelijk is om zonder veel kennis van Microsoft Word, tekstrapporten die zijn aangemaakt met Aldfaer om te zetten in een word document.
Voor verdere uitleg: download en klik het bestand sjab2word8.1.zip. dat genoemd staat onder Bijlage
Opmerking: Het gebruik van een lager versie nummer dan 8.1 wordt afgeraden daar dit problemen geeft. Sjab2word8.1.doc 8.1 is het versie nummer en kan hoger zijn.

Een aanwijzing voor het gebruik van Sjab2Word:

Hier onder ziet u het scherm waarin u instellingen kunt opgeven voor Sjab2Word.

Bladzijde nummer in Word
Wanneer de bladzijde nummering niet overeenkomt kan dit door CTRL+A toets en vervolgens op F9 te drukken hersteld worden.

PDF bestanden:

Drukkers prefereren pdf bestand boven Word.doc.
Met Word2007 en hoger is het mogelijk om een Word document om te zetten naar een PDF document, met lagere versies is het niet mogelijk.
Sjab2Word8.1.doc bied de mogelijkheid aan om direct nadat het boek.htm is bewerkt door Sjab2Word dit op te slaan naar een Word document of naar een PDF document.
Mocht uw versie van Word geen PDF ondersteunen dan zijn programma's als PDF reDirect v2 of Nitro PDF Creator waarmee u wel een Word document kunt omzetten naar PDF
Wanneer één van deze programma's is geïnstalleerd dan beschikt u over een extra printer met de naam 'PDF reDirect v2' of 'Nitro PDF Creator (Reader)'. Om een PDF bestand te maken opent u met Word het *.doc bestand, kies Bestand -> Afdrukken en kies vervolgens de PDF printer en er zal een *.pdf bestand worden aangemaakt.

Uitvoertaal anders dan Nederlands:

Indien afbeeldingen zijn opgenomen dan wordt een lijst met afbeeldingen aangemaakt met Sjab2Word. De koptekst "Lijst met afbeeldingen" wordt niet vertaald
De tekst afb. wordt bij de afbeeldingen voor het nummer van de afbeelding door Sjab2Word geplaatst, deze tekst wordt ook gebruikt in de tabel van Lijst met afbeeldingen
U zult deze teksten zelf in het Word document moeten wijzigen.

Hookbestand:

Hoe maakt u een hookbestand aan en waar zet u het neer?
Een hookbestand maakt u aan met een gewone teksteditor, zoals bijv. Notepad of Crimson Editor.
Het hookbestand zet u neer in de map Lib User van de map voor 'Sjablonen en invoegtoepassingen'. U vindt de instelling voor deze map op het blad Rapporten - Bestanden van de Instellingen.
Er zijn twee mogelijkheden om een Voorkant, Achterkant, Voorwoord, Inleiding, Gedicht op te nemen in de rapportage.

 1. Via een hookbestand dan dient u het hookbestand BoekHook.asjl aan te maken, u maakt alleen de functies die voor u van toepassing zijn. De menukeuzes met betrekking tot de gemaakte functies moeten dan wel 'is nu niet aanwezig' zijn.
 2. Via de menukeuze aangemaakte keuze 'is nu aanwezig' overruled de eventueel aanwezige functie in het BoekHook.asjl bestand.

U kunt een voorbeeld downloaden van BoekHook.asjl met de naam voorbeeld.zip.
Een voorbeeld is in te zien hoe de funties moet maken om:
Eerste naam die bij nageslacht wordt getoond in hoofdletters kan in kleine letters worden weergegeven.
Bij een niet exacte leeftijd wordt de leeftijd weergeven als 20 of 21 jaar. Dit kan worden veranderd naar een gewenste oudste of jongste leeftijd.

FunctieStandaard definitieDoel
_VOORKANT_NLFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek in het Nederlands
_SAMENGESTELD_NLFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen blad met tekst wie de samensteller is in het Nederlands
_GEDICHT_NLFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen blad met gedicht in het Nederlands
_VOORWOORD_NLFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen blad met het voorwoord in het Nederlands
_INLEIDING_NLFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen blad met de inleiding in het Nederlands
_ACHTERKANT_NLFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek in het Nederlands
_VOORKANT_GBFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek in het Engels
_SAMENGESTELD_GBFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen blad met tekst wie de samensteller is in het Engels
_GEDICHT_GBFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen blad met gedicht in het Engels
_VOORWOORD_GBFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen blad met het voorwoord in het Engels
_INLEIDING_GBFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen blad met de inleiding in het Engels
_ACHTERKANT_GBFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek in het Engels
_VOORKANT_NFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek in het Noors
_SAMENGESTELD_NFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen blad met tekst wie de samensteller is in het Noors
_GEDICHT_NFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen blad met gedicht in het Noors
_VOORWOORD_NFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen blad met het voorwoord in het Noors
_INLEIDING_LFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen blad met de inleiding in het Noors
_ACHTERKANT_NFuncties_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek in het Noors
NL_HOOK_VOORKANT1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 1 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORKANT2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 2 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORKANT3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 3 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORKANT4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 4 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORKANT5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 5 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORKANT6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 6 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORKANT7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 7 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORKANT8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 8 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORKANT9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 9 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORKANT10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 10 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_SAM1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 1 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_SAM2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 2 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_SAM3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 3 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_SAM4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 4 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_SAM5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 5 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_SAM6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 6 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_SAM7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 7 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_SAM8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 8 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_SAM9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 9 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_SAM10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 10 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_GED1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 1 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_GED2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 2 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_GED3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 3 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_GED4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 4 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_GED5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 5 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_GED6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 6 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_GED7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 7 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_GED8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 8 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_GED9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 9 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_GED10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 10 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORW1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 1 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORW2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 2 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORW3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 3 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORW4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 4 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORW5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 5 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORW6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 6 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORW7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 7 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORW8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 8 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORW9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 9 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_VOORW10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 10 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_INL1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 1 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_INL2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 2 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_INL3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 3 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_INL4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 4 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_INL5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 5 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_INL6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 6 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_INL7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 7 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_INL8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 8 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_INL9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 9 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_INL10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 10 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_AKT1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 1 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_AKT2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 2 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_AKT3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 3 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_AKT4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 4 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_AKT5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 5 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_AKT6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 6 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_AKT7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 7 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_AKT8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 8 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_AKT9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 9 voor de Nederlandse taal
NL_HOOK_AKT10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 10 voor de Nederlandse taal
GB_HOOK_VOORKANT1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 1 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORKANT2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 2 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORKANT3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 3 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORKANT4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 4 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORKANT5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 5 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORKANT6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 6 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORKANT7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 7 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORKANT8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 8 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORKANT9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 9 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORKANT10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 10 voor de Engelse taal
GB_HOOK_SAM1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 1 voor de Engelse taal
GB_HOOK_SAM2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 2 voor de Engelse taal
GB_HOOK_SAM3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 3 voor de Engelse taal
GB_HOOK_SAM4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 4 voor de Engelse taal
GB_HOOK_SAM5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 5 voor de Engelse taal
GB_HOOK_SAM6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 6 voor de Engelse taal
GB_HOOK_SAM7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 7 voor de Engelse taal
GB_HOOK_SAM8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 8 voor de Engelse taal
GB_HOOK_SAM9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 9 voor de Engelse taal
GB_HOOK_SAM10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 10 voor de Engelse taal
GB_HOOK_GED1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 1 voor de Engelse taal
GB_HOOK_GED2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 2 voor de Engelse taal
GB_HOOK_GED3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 3 voor de Engelse taal
GB_HOOK_GED4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 4 voor de Engelse taal
GB_HOOK_GED5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 5 voor de Engelse taal
GB_HOOK_GED6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 6 voor de Engelse taal
GB_HOOK_GED7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 7 voor de Engelse taal
GB_HOOK_GED8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 8 voor de Engelse taal
GB_HOOK_GED9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 9 voor de Engelse taal
GB_HOOK_GED10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 10 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORW1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 1 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORW2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 2 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORW3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 3 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORW4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 4 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORW5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 5 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORW6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 6 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORW7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 7 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORW8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 8 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORW9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 9 voor de Engelse taal
GB_HOOK_VOORW10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 10 voor de Engelse taal
GB_HOOK_INL1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 1 voor de Engelse taal
GB_HOOK_INL2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 2 voor de Engelse taal
GB_HOOK_INL3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 3 voor de Engelse taal
GB_HOOK_INL4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 4 voor de Engelse taal
GB_HOOK_INL5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 5 voor de Engelse taal
GB_HOOK_INL6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 6 voor de Engelse taal
GB_HOOK_INL7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 7 voor de Engelse taal
GB_HOOK_INL8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 8 voor de Engelse taal
GB_HOOK_INL9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 9 voor de Engelse taal
GB_HOOK_INL10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 10 voor de Engelse taal
GB_HOOK_AKT1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 1 voor de Engelse taal
GB_HOOK_AKT2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 2 voor de Engelse taal
GB_HOOK_AKT3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 3 voor de Engelse taal
GB_HOOK_AKT4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 4 voor de Engelse taal
GB_HOOK_AKT5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 5 voor de Engelse taal
GB_HOOK_AKT6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 6 voor de Engelse taal
GB_HOOK_AKT7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 7 voor de Engelse taal
GB_HOOK_AKT8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 8 voor de Engelse taal
GB_HOOK_AKT9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 9 voor de Engelse taal
GB_HOOK_AKT10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 10 voor de Engelse taal
N_HOOK_VOORKANT1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 1 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORKANT2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 2 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORKANT3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 3 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORKANT4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 4 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORKANT5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 5 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORKANT6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 6 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORKANT7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 7 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORKANT8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 8 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORKANT9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 9 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORKANT10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorkant boek 10 voor de Noorse taal
N_HOOK_SAM1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 1 voor de Noorse taal
N_HOOK_SAM2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 2 voor de Noorse taal
N_HOOK_SAM3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 3 voor de Noorse taal
N_HOOK_SAM4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 4 voor de Noorse taal
N_HOOK_SAM5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 5 voor de Noorse taal
N_HOOK_SAM6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 6 voor de Noorse taal
N_HOOK_SAM7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 7 voor de Noorse taal
N_HOOK_SAM8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 8 voor de Noorse taal
N_HOOK_SAM9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 9 voor de Noorse taal
N_HOOK_SAM10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen samengesteld boek 10 voor de Noorse taal
N_HOOK_GED1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 1 voor de Noorse taal
N_HOOK_GED2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 2 voor de Noorse taal
N_HOOK_GED3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 3 voor de Noorse taal
N_HOOK_GED4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 4 voor de Noorse taal
N_HOOK_GED5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 5 voor de Noorse taal
N_HOOK_GED6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 6 voor de Noorse taal
N_HOOK_GED7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 7 voor de Noorse taal
N_HOOK_GED8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 8 voor de Noorse taal
N_HOOK_GED9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 9 voor de Noorse taal
N_HOOK_GED10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen gedicht boek 10 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORW1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 1 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORW2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 2 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORW3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 3 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORW4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 4 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORW5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 5 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORW6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 6 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORW7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 7 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORW8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 8 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORW9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 9 voor de Noorse taal
N_HOOK_VOORW10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen voorwoord boek 10 voor de Noorse taal
N_HOOK_INL1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 1 voor de Noorse taal
N_HOOK_INL2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 2 voor de Noorse taal
N_HOOK_INL3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 3 voor de Noorse taal
N_HOOK_INL4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 4 voor de Noorse taal
N_HOOK_INL5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 5 voor de Noorse taal
N_HOOK_INL6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 6 voor de Noorse taal
N_HOOK_INL7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 7 voor de Noorse taal
N_HOOK_INL8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 8 voor de Noorse taal
N_HOOK_INL9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 9 voor de Noorse taal
N_HOOK_INL10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen inleiding boek 10 voor de Noorse taal
N_HOOK_AKT1Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 1 voor de Noorse taal
N_HOOK_AKT2Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 2 voor de Noorse taal
N_HOOK_AKT3Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 3 voor de Noorse taal
N_HOOK_AKT4Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 4 voor de Noorse taal
N_HOOK_AKT5Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 5 voor de Noorse taal
N_HOOK_AKT6Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 6 voor de Noorse taal
N_HOOK_AKT7Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 7 voor de Noorse taal
N_HOOK_AKT8Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 8 voor de Noorse taal
N_HOOK_AKT9Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 9 voor de Noorse taal
N_HOOK_AKT10Functies_vg_ng_boek.asjlToevoegen achterkant boek 10 voor de Noorse taal
MIJNSTYLESFuncties_vg_ng_boek.asjlBijkomende stijldefinities in stijlblok
_NaamVermeldingKleinNageslachtboek.asjlEerste naam die bij nageslacht wordt getoond in hoofdletters kan in kleine letters worden weergegeven.
_geen_ouderdom_met_twee_jaartallenFuncties_vg_ng_boek.asjlBij een niet exacte leeftijd wordt de leeftijd weergeven als 20 of 21 jaar. Dit kan worden veranderd naar een gewenste oudste of jongste leeftijd
_geen_ouderdom_met_twee_jaartallen_GBFuncties_vg_ng_boek.asjlBij een niet exacte leeftijd wordt de leeftijd weergeven als 20 of 21 jaar. Dit kan worden veranderd naar een gewenste oudste of jongste leeftijd ten behoeve van de Engelse taal
_geen_ouderdom_met_twee_jaartallen_NOFuncties_vg_ng_boek.asjlBij een niet exacte leeftijd wordt de leeftijd weergeven als 20 of 21 jaar. Dit kan worden veranderd naar een gewenste oudste of jongste leeftijd ten behoeve van de Noorse taal
USR_NAAMBasis.asjlBij kinderen van hij en zij, huwelijk en overlijden wordt roepnaam of indien geen roepnaam de eerste voornaam vermeld. Dit kan worden veranderd naar altijd de eerste voornaam

Vergroot tonen van beeldmateriaal:

Vergroot tonen van beeldmateriaal vereist dat actieve inhoud uitgevoerd mag worden in bestanden op deze computer.
Je kunt dit als volgt activeren.
Ga via Start naar het Configuratiescherm en selecteer daar 'Internetopties' (categorie Netwerk- en Internetverbindingen). Klik daarin op de tab Geavanceerd, vink onder het kopje Beveiliging 'Actieve inhoud mag worden uitgevoerd in bestanden op mijn computer' aan en klik onderaan op OK.

Google Chrome, Vivaldi, Opera en Microsoft Edge

Bij gebruik van de browser Google Chrome wordt de foto in apart venster lokaal niet getoond, op een server werkt het wel.
Om het lokaal ook mogelijk te maken dient u een snelkoppeling voor Chrome op het bureaublad te maken en daarvan eigenschappen opvragen en daarin doel uitbreiden met --allow-file-access-from-files

Tussen chrome.exe" en --allow-file-access-from-files moet een spatie staan.

Dit betekent dat u de Google Chrome als standaard browser heeft ingesteld en u opent een htm(l) bestand d.m.v. dubbelklik, dat de foto in apart venster niet wordt getoond, u zult de Google Ghrome browser via de snelkoppeling op het bureaublad moeten starten en het bewuste htm(l) bestand moeten openen.

Om te voorkomen dat de snelkoppeling op het bureaublad wordt overschreven bij een update van de Chrome browser dient de standaardnaam van de de snelkoppeling gewijzigd te worden maak hiervan 'Google Chrome locaal'

P.S. Voor Microsoft Edge, Vivaldi en Opera gelden dezelfde invulling achter het doel als deze is gegeven voor Google Chrome

Mozilla Fire Fox

Om het beeldmateriaal vergroot te kunnen weergeven is het nodig om één keer de volgende opdracht uit te voeren:
Open de FF browser en type in het adresveld: about:config
Mogelijk krijgt u nog het volgende tussen venster aangebodenAccepteer de waarschuwing en vul in het zoekvenster privacy.file_unique_origin en wijzig true naar false, zoals hier onder is aangegeven.Fouten- en wensenlijst:

Nr Versie Datum Omschrijving
1 2.8 15-09-2020 Maak boeken, wensen
1 2.8 15-09-2020 Geen wensen bekend

Meije van Slageren

Bekende fouten in rapport Maak Boeken:

Nr Versie Datum Omschrijving
  2.8 15-09-2020 Maak Boeken, bekende fouten.
1 2.8 15-02-2021 Geen bekende fouten

Meije van Slageren

Versielog:

Versie Datum Omschrijving
2.8 15-09-2020 De grafische kwartierstaat kan weer toegevoegd worden aan het rapport. Bij aangepaste foto presentatie wordt nu de foto gepresenteerd bij de juiste persoon en niet meer dubbel als er meerdere relaties zijn.
2.7 26-06-2018 In deze versie is het mogelijk gemaakt om de indien in Aldfaer voor de taal Engels of Noors is gekozen dat dan ook het dialoog in deze taal wordt weergegven in de overige talen is het dialoog Nederlands:
Ik wil Han Kortekaas (Engels) en Wim Blok (Noors) bedanken voor hun vertalingen.
+ toegevoegd het bestand m_Dialoog_module_taal.asjl versie 1.2

Maak Boeken omvat verder de volgende sjablonen:.
Genealogie in boekvorm.asj versie 1.6
Naamgenealogie in boekvorm.asj versie 1.6
Kwartierstaat in boekvorm.asj versie 1.6
Parenteel in boekvorm.asj versie 1.6
Voorgeslachtboek.asjl versie 1.7
Functies_vg_ng_boek.asjl versie 2.7
-Aanpassing voor help

2.6 04-07-2017 Met deze versie is opgelost:
In schematisch kwartierstaat:
 • worden nu de verschillende relatie vormen, plaats en datum nu getoond i.p.v. x
 • Indien de taal keuze anders is dan Nederlands worden de verschillende relatie vormen nu vertaald evenzo in de Legenda
 • Indien de taal keuze is engels met 'Amerikaanse datum notatie', worden deze nu op juiste manier weergegeven
+ 'Lijst met afbeeldingen' wordt nu ook in andere uitvoertaal dan het Nederlands aangemaakt middels Sjab2Word

Maak Boeken omvat de volgende sjablonen:.
Genealogie in boekvorm.asj versie 1.6
Naamgenealogie in boekvorm.asj versie 1.6
Kwartierstaat in boekvorm.asj versie 1.6
Parenteel in boekvorm.asj versie 1.6
Voorgeslachtboek.asjl versie 1.7
-Aanpassingen voor t.b.v. Sjab2Word om het mogelijk maken om 'Lijst met afbeeldingen' te laten aanmaken, indien gebruik wordt gemaakt van een andere uitvoertaal dan het Nederlands.
Functies_vg_ng_boek.asjl versie 2.5
-Aanpassing voor help
-Verschillende relatie vormen tonen in de schematisch kwartierstaat
Nageslachtboek.asjl versie 1.19
-Aanpassingen voor t.b.v. Sjab2Word om het mogelijk maken om 'Lijst met afbeeldingen' te laten aanmaken, indien gebruik wordt gemaakt van een andere uitvoertaal dan het Nederlands.
2.5 07-06-2015 Met deze versie is opgelost:
Bij de niet uitgewerkte kinderen wordt steeds één van beide ouders vermeld, terwijl de kinderen onder het kopje "Kinderen van de beide ouders" staan en dat is dus duidelijk wie de ouders zijn.

Maak Boeken omvat de volgende sjablonen:.
Genealogie in boekvorm.asj versie 1.6
Naamgenealogie in boekvorm.asj versie 1.6
Kwartierstaat in boekvorm.asj versie 1.6
Parenteel in boekvorm.asj versie 1.6
Voorgeslachtboek.asjl versie 1.6
-Diverse aanpassingen voor niet-uitgewerkte kinderen.
Functies_vg_ng_boek.asjl versie 2.5
-Aanpassing voor help
Nageslachtboek.asjl versie 1.18
-Diverse aanpassingen voor niet-uitgewerkte kinderen.
2.4 21-03-2015 Maak Boeken omvat de volgende sjablonen:.
Genealogie in boekvorm.asj versie 1.6
-Controle op invul gegevens voor de submap naam Rapportuitvoer verbeterd.
Naamgenealogie in boekvorm.asj versie 1.6
-Controle op invul gegevens voor de submap naam Rapportuitvoer verbeterd.
Kwartierstaat in boekvorm.asj versie 1.6
-Controle op invul gegevens voor de submap naam Rapportuitvoer verbeterd.
Parenteel in boekvorm.asj versie 1.6
-Controle op invul gegevens voor de submap naam Rapportuitvoer verbeterd.
Voorgeslachtboek.asjl versie 1.5
-Controle op invul gegevens voor de submap naam Rapportuitvoer verbeterd.
Functies_vg_ng_boek.asjl versie 2.4
-Controle op invul gegevens voor de submap naam Rapportuitvoer verbeterd.
-Aanpassing voor help
Nageslachtboek.asjl versie 1.17
-Controle op invul gegevens voor de submap naam Rapportuitvoer verbeterd.
2.3 27-11-2014 Maak Boeken omvat de volgende sjablonen:.
Genealogie in boekvorm.asj versie 1.5
Naamgenealogie in boekvorm.asj versie 1.5
Kwartierstaat in boekvorm.asj versie 1.5
Parenteel in boekvorm.asj versie 1.5
Voorgeslachtboek.asjl versie 1.4
Functies_vg_ng_boek.asjl versie 2.3
 1. Verwijzing van de help naar de juiste versie van de help
Nageslachtboek.asjl versie 1.16
 1. Indien gekozen is voor parenteel foto's presenteren en verwijzing van kinderen volgens sjabloon worden nu ook de kinderen in de generatie 4 en hoger direct onder de bij behorende ouders geplaatst.
2.2 04-08-2014 Maak Boeken omvat de volgende sjablonen:.
Genealogie in boekvorm.asj versie 1.5
Naamgenealogie in boekvorm versie 1.5
Kwartierstaat in boekvorm.asj versie 1.5
Parenteel in boekvorm.asj versie 1.5
Voorgeslachtboek.asjl versie 1.4
Functies_vg_ng_boek.asjl versie 2.2
 1. Verwijzing van de help naar de juiste versie van de help
Nageslachtboek.asjl versie 1.16
 1. Bij de keuze om een parenteel in meerdere boeken te preseteren wordt het laatste deel niet uitgevoerd.
2.1 17-03-2014 Maak Boeken omvat de volgende sjablonen:.
Genealogie in boekvorm.asj versie 1.5
Naamgenealogie in boekvorm versie 1.5
Kwartierstaat in boekvorm.asj versie 1.5
Parenteel in boekvorm.asj versie 1.5
Voorgeslachtboek.asjl versie 1.4
Functies_vg_ng_boek.asjl versie 2.1
 1. Verwijzing van de help naar de juiste versie van de help
 2. BoekHook.asjl heeft geen invloed op de instelling op de reeds via de menukeuze aangebrachte 'is nu aanwezig' met betrekking tot Voorkant, Samengesteld, Gedicht, Voorwoord, Inleiding en Achterkant op te nemen in de rapportage.
 3. Als geen Voorkant, Samengesteld, Gedicht, Voorwoord, Inleiding, Achterkant 'is nu niet aanwezig' is, dan zal indien de juiste functie in BoekHook.asjl aanwezig is deze worden uitgevoerd, dit wordt getoond als 'is nu uit het BoekHook bestand'
 4. Indien de menukeuze voor Voorkant, Samengesteld, Gedicht, Voorwoord, Inleiding en Achterkant gewijzigd wordt in 'Nee' en er bestaat wel in BoekHook.asjl een functie voor deze keuze dan zal een informatiescherm verschijnen.
 5. Bij de keuze Verander presentatie foto's, is nu aangepast.
  Worden de afbeelding(en) van de partner(s), na de tekst getoond
Nageslachtboek.asjl versie 1.15
 1. Bij de keuze Verander (parenteel) uitwerking kinderen zonder relatie, is nu volgens instelling Aldfaer. Wordt nu ook de inhoud van het veld 'notitie persoon' vermeld bij het kind.
2.0 05-12-2013 Maak Boeken omvat de volgende sjablonen:.
Genealogie in boekvorm.asj versie 1.5
Naamgenealogie in boekvorm versie 1.5
Kwartierstaat in boekvorm.asj versie 1.5
Parenteel in boekvorm.asj versie 1.5
 • Kinderen zonder relatie met een ca leeftijd hebben nu ook een verwijzing, indien de keuze is
  'Verander (parenteel) uitwerking kinderen zonder relatie, is nu aangepast'
Functies_vg_ng_boek.asjl versie 2.0
 1. Verwijzing van de help naar de juiste versie van de help
 2. Bij het aantal afbeeldingen per rij is het nu ook mogelijk 1 afbeelding op te geven
 3. De 'Verander (nageslacht) uitwerking kinderen zonder relatie,enz.' is gewijzigd in
  'Verander (parenteel) uitwerking kinderen zonder relatie,enz.'
Nageslachtboek.asjl versie 1.14
 1. Index in een Word document altijd op een nieuwe bladzijde te laten beginnen
 2. In verband met niet juiste weergave van ' in de persoonsnaam en foutmelding bij verwerking in Sjab2Word,
  wordt de tekst "TAK VAN PERSOONSNAAM" wordt niet meer in hoofdletters vermeld
Voorgeslachtboek.asjl versie 1.4
 • Index in een Word document altijd op een nieuwe bladzijde te laten beginnen

Indien Sjab2Word6.0 een 'Lijst met afbeeldingen' aanmaakt zal de 'Lijst met afbeeldingen' voor de achterkant worden geplaatst.
1.9 28-08-2013 Maak Boeken omvat de volgende sjablonen:.
Genealogie in boekvorm.asj versie 1.4 02-11-2011
Naamgenealogie in boekvorm versie 1.4 02-11-2011
Kwartierstaat in boekvorm.asj versie 1.5 17-12-2011
Parenteel in boekvorm.asj versie 1.4 02-11-2011
Functies_vg_ng_boek.asjl versie 1.9
 • Verwijzing van de help naar de juiste versie van de help
Nageslachtboek.asjl versie 1.13
 1. Indien presentatie foto's is aaangepast wordt nu geen dubbele vermelding van huwelijk meer getoond
 2. Aan het einde van de zin 'is geboren' komma verwijderd.
Voorgeslachtboek.asjl versie 1.3
1.8 22-03-2013 Maak Boeken omvat de volgende sjablonen:.
Genealogie in boekvorm.asj versie 1.4 02-11-2011
Naamgenealogie in boekvorm versie 1.4 02-11-2011
Kwartierstaat in boekvorm.asj versie 1.5 17-12-2011
Parenteel in boekvorm.asj versie 1.4 02-11-2011
Functies_vg_ng_boek.asjl versie 1.8
 1. Als gevolg van de introductie van InternetExplorer10 (IE10)is de aanroep van de help aangepast
 2. Het 'help_boeken.html' bestand wordt nu in de submap Bonushelp geplaatst
 3. Bij keuze 'verander Samengesteld' wordt bij Nederlandse taal keuze altijd de tekst in het Engels weergegeven, is nu de Nederlandse tekst
Nageslachtboek.asjl versie 1.12
 • Wanneer via een AZERTY toetsenbord het teken ' aangebracht wordt en dit teken deel uitmaakt van een naam die met hoofdletters wordt getoond zal dit teken niet op de juiste manier worden omgezet en daardoor dit teken niet op de juiste wijze wordt getoond. Dit is hersteld door de naam niet meer in hoofdletters te tonen.
Voorgeslachtboek.asjl versie 1.3
1.7 23-09-2012 Maak Boeken omvat de volgende sjablonen:.
Genealogie in boekvorm.asj versie 1.4 02-11-2011
Naamgenealogie in boekvorm versie 1.4 02-11-2011
Kwartierstaat in boekvorm.asj versie 1.5 17-12-2011
Parenteel in boekvorm.asj versie 1.4 02-11-2011
Functies_vg_ng_boek.asjl versie 1.7
 • Versienummer voor help bestand verhoogt naar 1.7
 • tevens versienummer van Functies_vg_ng_boek gelijk gemaakt aan versienummer help bestand
Nageslachtboek.asjl versie 1.11
 • Ontbrekende punt aan de zin met betrekking tot dochter/zoon van vadersnaam en moedersnaam toegevoegd.
 • Foutmelding bij aanmaken van parenteel indien meerdere boeken worden gemaakt hersteld, door variabele derdegeneratie eerst te verwijderen en daarna aan te maken.
Voorgeslachtboek.asjl versie 1.3
1.6 13-03-2012 Maak Boeken omvat de volgende sjablonen:.
Genealogie in boekvorm.asj versie 1.4 02-11-2011
Naamgenealogie in boekvorm versie 1.4 02-11-2011
Kwartierstaat in boekvorm.asj versie 1.5 17-12-2011
 • Volgorde _BIJZONDER_MATERIAAL INSTELLINGEN_NG omgedraaid om eerst presentatie van instellingen te geven in het detailscherm en daarna te zoeken naar bijzonder materiaal
 • Deze wijziging weer terug gezet naar die van versie 1.3 waarbij eerst naar bijzonder materiaal wordt gezocht en dan het detailscherm wordt gepresenteerd.
Parenteel in boekvorm.asj versie 1.4 02-11-2011
Functies_vg_ng_boek.asjl versie 1.4
 • Help bestand gewijzigd in versie 1.6
 • Opmaak van de diversie notities in alle rapporten gelijk gemaakt, door de functies ten behoeve van notities toe te voegen vanuit Nageslachtboek.asjl en Voorgeslachtboek.asjl aan Functies_vg_ng_boek.asjl
 • Funcie _geen_ouderdom_met_twee_jaartallen, _geen_ouderdom_met_twee_jaartallen_GB en _geen_ouderdom_met_twee_jaartallen_NO toegevoegd.
  Bij een niet exacte leeftijd wordt de leeftijd weergeven als 20 of 21 jaar. Dit kan worden veranderd naar een gewenste oudste of jongste leeftijd gemaakt om het mogelijk te maken via het hook bestand BoekHook.asjl
Nageslachtboek.asjl versie 1.10
 • Opmaak van de notities in de nageslacht rapporten gelijk gemaak aan de opmaak van kwartierstaat, door de functies ten behoeve van notities te verwijderen en toegevoegd aan Functies_vg_ng_boek.asjl
 • Eerste naam die bij nageslacht wordt getoond in hoofdletters kan in kleine letters worden weergegeven. Hiervoor is de functie _NaamVermeldingKlein toegevoeg.
Voorgeslachtboek.asjl versie 1.3
 • Opmaak van de notities gelijk gemaakt als de opmaak van de rapporten in het nageslacht, door de functies ten behoeve van notities te verwijderen en toegevoegd aan Functies_vg_ng_boek.asjl
 • De opmaak van de naam welke is gegeven bij het kwartiernummers is nu gelijk als de daarop volgende tekst. Bovendien wordt de naam indien er afbeeldingen zijn boven de afbeeldingen getoond.
1.5 02-11-2011 Maak Boeken omvat de volgende sjablonen:.
Genealogie in boekvorm.asj versie 1.4 02-11-2011
 • Volgorde _BIJZONDER_MATERIAAL INSTELLINGEN_NG omgedraaid om eerst presentatie van instellingen te geven in het detailscherm en daarna te zoeken naar bijzonder materiaal
 • Overbodige _SETFILL( MOEDERSET ) verwijderd.
Naamgenealogie in boekvorm versie 1.4 02-11-2011
 • Volgorde _BIJZONDER_MATERIAAL INSTELLINGEN_NG omgedraaid om eerst presentatie van instellingen te geven in het detailscherm en daarna te zoeken naar bijzonder materiaal
Kwartierstaat in boekvorm.asj versie 1.4 02-11-2011
 • Volgorde _BIJZONDER_MATERIAAL INSTELLINGEN_NG omgedraaid om eerst presentatie van instellingen te geven in het detailscherm en daarna te zoeken naar bijzonder materiaal
Parenteel in boekvorm.asj versie 1.4 02-11-2011
 • MOEDERSETTOTAAL t.b.v. verwijzing van personen welke niet in het huidige boek voorkomen maar in het voorgaande boek verwijderd. Om foutmelding "Abnormal prorgam termination" te voorkomen, afhandeling wordt nu in Nageslacht.asjl uitgevoerd.
 • Volgorde _BIJZONDER_MATERIAAL INSTELLINGEN_NG omgedraaid om eerst presentatie van instellingen te geven in het detailscherm en daarna te zoeken naar bijzonder materiaal
 • Melding op detailscherm bij parenteel in meerdere boeken presenteren dat voorgangsbalk bij grote bestanden een tijd stil staat.
Functies_vg_ng_boek.asjl versie 1.3
 • Help bestand gewijzigd in versie 1.5
Nageslachtboek.asjl versie 1.8
 • Voor grote stamboom verwerking van naam in index die niet het zelfde boek voorkomen gewijzigd, zodat de foutmelding "Abnormal prorgam termination" niet meer voorkomt.
 • Indien "parenteel in meerdere boeken" de vorige keus is geweest en keuze daarna keuze Genealogie wordt t.o.r. "instelling_maak_boeken.cfg" gepresenteerd i.p.v. "boek.htm"
Voorgeslachtboek.asjl versie 1.2
1.4 02-08-2011 Uitbreiding van de mogelijkheid wordt geboden om via de Menu keuze veranderen te kiezen voor:
 1. Taal in het Noors zodat de rapportage in de Noorse taal zal worden uitgevoerd.
  (vertaling Wim Blok)
 2. Indien het parenteel rapport een htm bestand met heel veel afbeeldingen ten gevolge daarvan de grens van ca. 100Mb bereikt wordt dit bestand niet meer geopend in uw browser.
  U kunt met de optie "Verander Parenteel rapport in meerdere boeken opspitsen" de rapportage met maximaal 10 boeken maken.
 3. In het kwartierstaat rapport wordt aan de linkerkant niet meer ingesprongen.
 4. Keuze "Verander schematische kwartierstaat toevoegen aan rapport", alleen van toepassing als er voor rapport kwartierstaat is gekozen.
Maak Boeken omvat de volgende sjablonen:.
Genealogie in boekvorm.asj versie 1.3 Kwartierstaat in boekvorm versie 1.3
Naamgenealogie in boekvorm.asj versie 1.3
Parenteel in boekvorm.asj versie 1.3
en bibliotheken
Functies_vg_ng_boek.asjl versie 1.2 Nageslachtboek.asjl versie 1.7 Voorgeslachtboek.asjl versie 1.2
1.3 08-04-2011 De Menukeuze 'Verander aantal afbeeldingen per rij, is nu 6' wordt bij ingeven van de waarde 0 of 1 terug gekeerd naar de standaard waarde 6.
De waarde verandering is nu ook van toepassing voor Kwartierstaat.
1.2 04-03-2011 Het gebruik van het bonus rapport groepsfoto heeft geen invloed meer op de afbeeldingen.
Het is nu mogelijk om op basis van een kwartierstaat een boek te maken. Hierbij is optioneel nog een schematische weergave van de kwartierstaat aan toe te voegen.
In het dialoog menu Veranderen is nu een keuze opgenomen om lege bladen toe te voegen aan voor- en achterkant.
1.1 20-10-2010 Eerste versie
De basis van het rapport 'Maak boeken' is het standaard 'Aldfaer tekstbestanden' nageslacht
Bovendien is er gebruik gemaakt van de 'Engelse rapporten' om de rapportuitvoer in het Engels mogelijk te maken.
Veel dank ben ik verschuldigd aan Wim Blok voor zijn test werkzaamheden.