Doel Instellingen Opgeslagen rapport Afdrukken Sjab2Word fouten- en wensenlijst Versielog
Even geduld a.u.b. de informatie wordt geladen...

Doel:

Een kwartierstaat rapportage van alle voorouders van de persoon in het hoofdvenster van Aldfaer.
Het is een voorgeslacht in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn, waarin elke voorouder genummerd wordt volgens het systeem van Kekule von Stradonitz: de proband krijgt het kwartiernummer 1, diens ouders krijgen de kwartiernummers 2 en 3, de grootouders 4 t/m 7, enz.
De kwartieren worden in segmenten van 31 kwartieren getoond.
Optioneel kan worden gekozen voor alle segmenten
De proband wordt in een afzonderlijk segment getoond, met optioneel relatie en kinderen.
Waarbij geboortedatum en/of geboorteplaats en doopdatum en/of doopplaats worden getoond.
Genavigeerd kan worden via hyperlinks, vanaf de proband naar de eerste segment kwartierblad, waarin dan voor de kwartiernummers 16 t/m 31 naar het volgende segment van 31 kwartieren wordt gegaan.
Door op het laagste kwartiernummer in een segment te klikken wordt terug gegaan naar de vorige segment.
N.b. Indien er geen vervolg is (geen ouders) bij de 16 hoogste kwartiernummers in een segment zal er geen hyperlink zijn voor deze persoon.

Optioneel kunt u de proband starten met een door u gekozen kwartiernummer.
Het rapport kan worden afgedrukt en elk segment wordt op één vel A4 (Staand) geprint.

In segmenten van 31 kwartieren wordt in verband met de beschikbare ruimte op één vel A4 de geboortedatum èn/of geboorteplaats opgenomen. Bij het ontbreken van deze geboorte gegevens wordt de doopdatum èn/of doopplaats opgenomen.

Indien het 'bonus rapport groepsfoto' is uitgevoerd met het opslaan naar Aldfaer standaard tekstrapporten wordt deze mogelijkheid door het rapport ondersteund.

De rapportuitvoer voldoet aan de html eisen die gesteld zijn door het

Instellingen:

Dit sjabloon biedt de gebruiker een aantal keuzemogelijkheden die via dialogen kunnen worden opgegeven menukeuze "Instellingen aanpassen".
Via de menukeuze "Instellingen herstellen" worden de parameters allemaal op hun default-waarde gezet.
Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen op in het bestand instelling_kwartierblad.cfg, zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden, via de menukeuze "gebruik bewaarde instellingen".

Indien u geen veranderingen wilt klik op OK of druk op 'Enter', het rapport zal worden uitgevoerd. Bij de keuze Instellingen aanpassen (+ bewaren/gebruiken) krijgt u het onderstaand menu aangeboden.
De getoonde instellingen zijn de instellingen die bij het sjabloon zijn geleverd.
Maak alle veranderingen die u wenst en klik hierna op OK of druk op 'Enter' en het rapport zal worden uitgevoerd.

Kwartierblad gebruik (bewaarde instellingen)

Bij deze keuze wordt het rapport uitgevoerd met de instellingen welke eerder zijn vastgelegd.

Instellingen aanpassen (+ bewaren/gebruiken)

Kleuren
U heeft hier de mogelijkheid om de kleuren te wijzigen:
Plaats daarvoor de muisaanwijzer op het vierkante vakje met kleur waarvan u de kleur wilt veranderen en met de linkermuisklik zal kleurenvenster worden aangeboden.

Klik hier de gewenste kleur, indien de gewenste kleur niet aanwezig zijn dan kunt u via Aangepaste kleuren definiëren >> zelf een kleur aanmaken.
Na uw keuze met OK afsluiten en het gekleurde vierkante heeft nu de gekozen kleur verkregen.

Uitvoermap

Het pad waar Aldfaer de output van rapporten opslaat is te vinden onder (Ctrl+I)
Menu "Extra" "Instellingen (Ctrl+I)" "Bestanden" "Standaard mappen - Rapportuitvoer".
Wanneer het wenselijk is kan de submap van de standaard map Rapportuitvoer gewijzigd worden, door de bestaande naam in bovenstaand dialoog te veranderen.

Weergave Probandnummer
Indien u selecteert Standaard, dan zal de proband nummering vanaf nummer 1 starten
Bij selectie eigen nummer, dan zal de proband nummering beginnen vanaf het nummer dat wordt staat vermeld onder Eigen nummer
U kunt hier een eigen nummer (zonder punten) in te geven voor de proband.
Kwartiernummers boven duizend worden met een punt gepresenteerd in de rapportage

Weergave Relatie en kinderen van proband
Indien u Ja selecteert, worden gegevens van relatie(s) en kinderen van de proband gepresenteerd op de eerste blad
Bij de selectie Nee, dan worden geen gegeven gepresenteerd van relatie(s) en de kinderen van de proband op het eerste blad

Weergave Legenda
Indien u Ja selecteert, wordt de leganda getoond.
Bij de selectie Nee, zal de legenda niet worden getoond

Weergave Beroepen
Indien u Alle selecteert, worden alle beroepen opgenomen in het rapport
Bij selectie alleen laatste, wordt allen hetb laatste berope opgenomen in het rapport

N.b. Deze keuze heeft alleen invloed als in Aldfaer onder Menu "Extra" "Instellingen (Ctrl+I)" tekst-Feiten Beroep" is aangevinkt, is deze niet gevinkt dan wordt er geen beroep vermeld.

Weergave Kwartiernummers
Indien u selecteert 1 t/m 31, zal een rapport aangemaakt worden met maximaal 31 kwartieren Bij selectie van Alle, worden alle kwartieren getoond die aanwezig zijn Er wordt geen vervolgscherm getoond, de volgende keer als u op Aanpassen (+ bewaren/gebruiken) klikt zal worden getoond,Verander aantal kwartiernummers, is nu alle

Instellingen herstellen (+bewaren/gebruiken)

Bij deze keuze worden alle instellingen naar de standaard terug geplaatst en u krijgt de mogelijkheid om de Instellingen aan te passen.

Instellingen in Aldfaer welke van invloed zijn:

Voor de kwartieren:
 • Beroep (aan of uit)
 • Lettertype
Voor de proband:
 • Foto (mogelijkheden geen, alle of 1)
 • Notities persoon
 • Notities geboorte
 • Notities overlijden
 • Notities relatie
 • [*Beveiligde*] tekst

Opgeslagen rapport:

Alle gegevens die behoren bij de rapportage worden opgeslagen in de submap "kwartierblad" van de standaardmap rapportuitvoer van de gebruiker. Zie Instellingen voor wijziging van deze submap.
De rapportuitvoer bestaat uit de volgende bestanden:
internnummer.html
het rapport dat is gemaakt door de rapportage.
N.b. internnummer heeft betrekking op de persoon die in Aldfaer op het hoofdblad staat bij het starten van het rapport.
help_kwartierblad.html
het bestand dat aangeroepen wordt als u de "Help" in het dialoog kiest wordt opgeslagen in de submap "Bonushelp" van de standaardmap rapportuitvoer van de gebruiker. Zie Instellingen voor wijziging van deze submap.
fotovenster.htm wordt gebruikt om foto's in een appart venster weer te geven
Alle gekoppelde bestanden ten behoeve van afbeeldingen. N.b. instelling_kwartierblad.cfg Wordt opgeslagen in dezelfde map waar Kwartierblad is geinstalleerd
in dit bestand zijn de door u gemaakte instellingen vastgelegd om bij een volgende keer weer te gebruiken

Afdrukken:

Om een afdruk te maken van de rapportage dient u op het symbool [printer] te klikken.
U komt in een vervolgvenster en hier kunt u de gewenste printer selecteren en de voorkeurinstellingen opgeven. De voorkeurinstellingen zijn:
Afdrukrichting: Staand
Documentoptie: 1 pagina per vel
Papier formaat: A4

Sjab2Word

De rapportuitvoer is tevens geschikt om gebruik te maken van Sjab2Word.
Sjab2Word is een applicatie in één bestand, waarmee het mogelijk is om zonder veel kennis van Microsoft Word, tekstrapporten die zijn aangemaakt met Aldfaer om te zetten in een word document.
Voor verdere uitleg: download en klik het bestand sjab2word7.1.doc. dat genoemd staat onder Bijlage
Opmerking: sjab2word7.1.doc 7.1 is het versie nummer en kan hoger zijn.

Wensen- en foutenlijst:

Nr Versie Datum Omschrijving
      Kwartieblad, wensen.
1 8.0 26/06/2020 Kenbaar maken in het rapport of relatie tussen de vader en de moeder Waarschijnlijk, Twijfelachtig of Onbetrouwbaar is.
Jac Tissen

 

Nr Versie Datum Omschrijving
      Kwartierblad, bekende fouten.
1 8.0 22/07/2020 Geen fouten bekend
Meije van Slageren

Versielog

Versie Datum Omschrijving
8.0 22-07-2020
 1. Samengestelde menu's zijn door de Aldafer versie 8.0 mogelijk geworden en zijn in dit rapport voor het eerst gemaakt
 2. De help is nu aangepast
2.10 31-08-2018
 1. Indien het rapport gestart wordt met alle kwartieren dan zullen de segmenten in numerieke volgorde worden getoond.
 2. Van iedere persoon die genoteerd is als overleden wordt het symbool † getoond.
 3. Indien de legenda wordt getoond wordt deze ook in het Word document dat met Sjab2Word wordt aangemaakt gecentreerd weergegeven.
2.9 29-10-2015
 1. Een kopie van de cfg-file komt ten onrechte in de hoofdmap Standaardmap Rapportuitvoer in plaats van in de submap kwartierblad.
 2. Gegevens van relaties en kinderen van proband wel of niet tonen heeft geen uitwerking, wordt altijd weergegeven indien de keuze kwartieren alle is
  De keuze gegevens van relaties en kinderen van proband wel of niet tonen is nu juist en de keuze kwartieren t/m 31 of alle heeft daarop geen invloed.
2.8 19-03-2015
 1. Controle op invul gevens voor de submapnaam Rapportuitvoer verbeterd
 2. Mogelijkheid om rapport met max 31 of alle kwartieren te maken
 3. Voornamen en achternaam wordt niet meer in de bestandsnaam opgenomen, dit in verband met de mogelijkheid dat de bestandnaam dan meer karakters kan krijgen dan is toegestaan
2.7 22-03-2013 Als gevolg van de introductie van InternetExplorer10 (IE10)
 1. is de aanroep van de help aangepast
 2. Het 'help_kwartierblad.html' bestand wordt nu in de submap Bonushelp geplaatst
2.6 23-03-2011 Via dialoog kan de naam submap voor rapportuitvoer worden gewijzigd
De gehele kwartierstaat van de persoon op het hoofdscherm wordt nu weergegeven in secties van 31 kwartieren.
De proband wordt als eerste weergeven in een apparte sectie met optioneel gekoppelde afbeeldingen en partner(s) en kind(eren).
De secties van 31 kwartieren worden getoond van kwartiernummer 1 naar 31
Genavigeerd kan worden via hyperlinks, van de proband naar de eerste sectie kwartierblad, waarin dan voor de kwartiernummers 16 t/m 31 naar de volgende sectie van 31 kwartieren wordt gegaan.
Door op het laagste kwartiernummer in een sectie te klikken wordt terug gegaan naar de vorige sectie.
N.b. Indien geen vervolg is (geen ouders) bij de 16 hoogste kwartiernummers in een sectie zal er geen hyperlink zijn voor deze persoon.
Het uitvoerbestand is geschikt om via sjab2word er een Word bestand te maken
2.5 20-10-2010 Het is nu mogelijk een eigennummer voor de proband op te geven.

2.4 14-03-2010 De help wordt niet meer in het sjabloon aangemaakt maar is online beschikbaar, zodat een update van de help onafhankelijk is van het sjabloon.

2.3 10-02-2010 Het W3C-icon wordt nu bij de help getoond
2.2 5-09-2009 Als van de probant geen geboorte- doopplaats bekend is wordt ten onrechte na de datum de tekst op dezelfde regel geplaatst en bold weergegeven
Het help bestand is voorzien van W3C-icon en wordt geplaatst in de supmap Bonushelp
2.1 25-03-2009 Naam van het sjabloon gewijzigd van kwartierblad20 naar kwartierblad.
Code aangepast aan de Aldfaer versie 4.1 zodat in het detailvenster geen getallen meer verschijnen maar de juiste tekst.
Markering tussen generatie 4 en 5 aangebracht.
De relaties uitgebreid met G. Rel. (geen relatie) en O. Rel. (Onbekende relatievorm) Gebruikers dialoog wordt aangeboden om vooraf keuzes te kunnen maken voordat het rapport wordt gemaakt.
Keuzes zijn:
Proband wel of niet met partner en kinderen
Legenda wel of niet tonen
Alle beroepen of alleen de laatste beroep
Kleur achtergrond tekst kwartierveld en relatieveld en kader
2.0 - validatie xhtml 1. 0 strict zonder fouten
1.9 - uitprint geschikt gemaakt om op één A4 te kunnen printen op verzoek van Egbert Hoogenraad
Validatie html 4.01 Transitional zonder fouten
1.8 - Wanneer de geboorte- en overlijden plaats niet is aangebracht maar wel overige informatie wordt deze niet vermeld.
Dit is in deze versie aangepast zodat wanneer er informatie met betrekking tot geboorte en overlijden is ingevuld
één van deze gegevens worden vermeld.
Breedte automatisch gemaakt, zodat de tekst altijd op het scherm past.
Proband uit gebreid met partner en kinderen
1.7 - In sommige situatie werd de datum afgebroken
de tekens \____/ en | gewijzigd in spatie
1.6 - beroep Italic i.p.v. Bold
verschillende fouten in relatietest hersteld
Indien voorouder onbekend, wordt op het vak met kader getoond.
Indien onbekende plaatsnaam bij *, ~, [], crem., verm. en tbs geen komma
1.5 - Begr. gewijzigd in []
1.4 - Kwartiernummer 1, 2 en 3 gecentreerd gemaakt om extra legeregel te voorkomen voor Word 97 op de juiste manier
1.3 - versie 1.3 n.a.v. opmerkingen Henk Laarhoven
     De velden 1,2 en 3 worden niet gecentreerd in RTF, maar nu ook niet in .html
     Indien geen overlijdensdatum bekend is, maar alleen een begrafenisdatum, dan wordt de betreffende persoon gecremeerd! (zonder plaatsnaam)
     onderste regel: "Gegenereerd met Ald......." links uitlijnen.
1.2 - n.a.v. opmerkingen 24-06-2004 Henk Laarhoven
     geen lege regel als vinkje voor beroepen niet is aangevinkt
     indien vinkje beroep is aan dan van iedere persoon een beroep tonen indien aanwezig
     geen kopregel
     Marges links/rechts: symetrisch
Eigen veranderingen
     Kwartiernummer 1, 2 en 3 gecentreerd gemaakt om extra legeregel te voorkomen
     t.b.v. kwartiernummer 4,5,6 en 7 datum en plaats van geboorte/doop op één regel
     t.b.v. kwartiernummer 4,5,6 en 7 datum en plaats van overlijden/begraven op één regel
     breedte van het document aangepast van 867 naar 930 (meer informatie op één regel)
1.1 - n.a.v. opmerkingen Henk Laarhoven
de datum van een eventueel tweede huwelijk (buiten de kwartierstaat) wordt ook vermeld
de tekens * x en + zouden voor mij voldoende zijn (dus geen geb. en overl.) overl. teken is †
de tekst van de nrs 1, 2 en 3 worden na opslag in RTF niet meer gecentreerd in word 97
wanneer alleen een kerkelijk huwelijk bekend is wordt dat als zodanig omschreven (dus niet 'n simpel "x"), in dat geval wordt dan ook de ondertrouwdatum vermeld.
1.0 - Dit sjabloon is gemaakt door Meije van Slageren
Op verzoek van Henk Laarhoven via extra gebruikersgroep Aldfaer