Vada ‘t Taftje

 

 

Statuten en Huishoudelijk Reglement

’t Taftje - Vada - Wageningen

 

Versie-informatie
De hier weergegeven versie van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de roeiploeg ‘t Taftje heeft de volgende kenmerken:

·         Versie 1.0, 15 december 2016

·         Versie 1.1, 17 december 2016

·         Versie 2.0, 24 december 2017

o   Aanpassingen in artikel 15

o   Nieuw artikel 33 toegevoegd

o   Artikelnummering is daardoor aangepast

o   Nieuw artikel 41 toegevoegd

 

De ploeg en lidmaatschap

 

Artikel 1
’t Taftje is een roeiploeg binnen Watersportvereniging Vada te Wageningen. Zij is opgericht in 1984.

 

Artikel 2
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder Taftisten verstaan: leden van de roeiploeg ’t Taftje. Deze zijn te onderscheiden in ere-leden, leden van verdienste, gewone leden en aspirant-leden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 3
Als Taftist worden toegelaten personen met een leeftijd van dertig jaar of hoger.

 

Artikel 4
Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt mondeling bij de voorzitter. Kandidaten moeten  reeds kunnen roeien of bereid zijn om zich de roeitechniek in korte tijd eigen te kunnen maken. Ook moeten zij bier of andere alcoholische versnaperingen kunnen drinken en over de juiste sociale vaardigheden beschikken.

 

Artikel 5
Ere-leden en Leden van Verdienste worden voorgedragen door de voorzitter. Indien zij daartoe benoemd worden ontvangen zij de daarvoor bestemde versierselen.

 

Artikel 6
De voorzitter beslist over het wel of (nog) niet toelaten van nieuwe leden. Zo nodig wordt een wachtlijst gemaakt. De kandidaat-leden worden hierover direct ingelicht door de voorzitter.

 

Artikel 7
Voor het roeien gebruiken de leden het roeimateriaal van de Watersportvereniging Vada. De vereniging heeft een eigen clubgebouw en beschikt zelf over roeiboten en bierglazen die ter beschikking worden gesteld aan de leden van ’t Taftje.

 

 

Artikel 8
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

 

Rechten en verplichtingen van leden

 

Artikel 9
Taftisten dienen zich te gedragen naar de voorschriften in deze statuten gegeven, alsmede volgens de aanwijzingen door de voorzitter, of een door de voorzitter daartoe aangewezen lid.

 

Artikel 10
Taftisten zijn gehouden de door hen verschuldigde jaarlijkse contributie te voldoen aan de penningmeester.

 

Artikel 11
Van elke Taftist wordt verwacht dat hij/zij zich enthousiast inzet voor het goed functioneren van de roeiploeg. Mopperen tijdens het roeien is niet toegestaan.

 

Artikel 12
Elke Taftist heeft de plicht om mede-Taftisten en zichzelf te beschermen tegen de boze buitenwereld.

 

Artikel 13
Van elke Taftist wordt verwacht dat hij permanent streeft naar een goede roeitechniek en zijn best doet om deze techniek te verbeteren dan wel op peil te houden.

 

Artikel 14
Van elke Taftist wordt verwacht dat hij binnen afzienbare tijd zijn stuurproeven haalt, zodat het sturen op een eerlijke en evenwichtige manier verdeeld wordt over de leden van de ploeg. Indien dit niet lukt, dan zal de voorzitter enige druk uitoefenen om dit alsnog te bewerkstelligen.

 

Artikel 15
’t Taftje roeit op de zaterdagmorgen om 9.45 uur. Dit betekent om 9.45 geheel klaar staan op het vlot in roeitenue. Om 10 uur zit iedereen in de boot. Elke Taftist wordt geacht dan te komen. Alleen indien er strikte redenen van verhindering zijn, zal er tijdig aan de voorzitter toestemming gevraagd moeten worden om verstek te laten gaan. Kan men niet komen roeien, dan zal dat altijd bij de voorzitter gemeld moeten worden.

 

Jaarlijkse bijdragen en entreegelden

Artikel 16
Elke Taftist is verplicht jaarlijks een financiële bijdrage te leveren aan de clubkas van de roeiploeg. De hoogte van deze bijdrage wordt bepaald door de penningmeester en dient te worden goedgekeurd tijdens de jaarlijkse kerstbijeenkomst.

 

Artikel 17
De hoogte van het entreegeld voor nieuwe leden wordt jaarlijks tijdens de kerstbijeenkomst vastgesteld en is verschuldigd door eenieder die voor de eerste maal lid wordt. Het entreegeld wordt betaald in de vorm van bitterballen en bier.

 

Opzegging lidmaatschap

 

Artikel 18
Het lidmaatschap van ’t Taftje is onlosmakelijk verbonden aan het lidmaatschap van Vada. Het opzeggen van het lidmaatschap van ’t Taftje is alléén toegestaan indien hiervoor een dringende en overtuigende reden aanwezig is. Het is aan de voorzitter samen met de eindejaarsvergadering om te bepalen of dit verzoek al of niet wordt ingewilligd.

 

Artikel 19
Bij opzegging van het lidmaatschap zal geen restitutie plaats vinden van de reeds geïnde jaarlijkse bijdragen.

 

Artikel 20
Na opzegging van het lidmaatschap treedt men automatisch toe tot het gezelschap van oud-Taftisten.

 

Bestuur

Artikel 21
Het dagelijks bestuur van de roeiploeg wordt gevormd door de voorzitter en de penningmeester.

 

Artikel 22

De voorzitter heeft tot taak:

·         het formuleren van voorstellen van activiteiten;

·         het minstens 1 maal per jaar uitschrijven van een ledenvergadering vlak voor Kerstmis;

·         toe te zien op veilig gebruik van het roeimateriaal;

·         overleg te voeren met andere roeiploegen en commissies over zaken die de ploeg raken;

·         erop toe te zien dat de leden regelmatig komen roeien en zich ten opzichte van elkaar netjes gedragen;

·         erop toe te zien dat de leden tijdig hun proeven halen;

·         erop toe te zien dat elke Taftist ook af en toe gaat sturen;

·         erop toe te zien dat de leden na afloop van het roeien nog nablijven voor het drinken van koffie, bier en andere heerlijkheden en het voeren van een goed gesprek;

·         te zorgen dat binnen de ploeg, zowel tijdens het roeien als na afloop, altijd een positieve en opgewekte sfeer heerst, en de leden echt voor hun plezier komen roeien.

 

Artikel 23
De voorzitter is persoonlijk benoemd door de voorgaande voorzitter voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 24
De voorzitter heeft altijd gelijk.

 

Artikel 25
Zagen aan de stoelpoten van de voorzitter is toegestaan, maar op voorhand kan al gesteld worden dat dit een zinloze actie is.

 

Artikel 26
De voorzitter leidt de kerstbijeenkomst. Deze is verplicht alle voorstellen te behandelen en, indien dit wordt verlangd, in stemming te brengen voor zover zij niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 27
Voorstellen, plannen en begrotingen worden met meerderheid van stemmen goedgekeurd.
Wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement dienen door tenminste 2/3 deel van de stemgerechtigde aanwezige leden goedgekeurd te worden.

 

Artikel 28
De voorzitter behoudt altijd het recht van veto.

 

Artikel 29
De voorzitter is vrij om de taken in onderling overleg te verdelen.

 

Artikel 30
De voorzitter heeft te allen tijde het recht een lid te schorsen wegens wangedrag, grove nalatigheid of een permanent slecht humeur. Hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan het betreffende lid. In deze gevallen en bij nalatigheid van financiële verplichtingen zal de voorzitter de ontheffing van het lidmaatschap van de betreffende Taftist verordenen.

 

Artikel 31
De voorzitter aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging of verlies van particuliere zwemvesten, bierglazen, brillen, muziekinstrumenten, kunstgebitten en andere prothesen, en overige persoonlijke eigendommen van de Taftisten.

 

Artikel 32
De penningmeester:

·         beheert de gelden van de roeiploeg en is voor de onder zijn beheer zijnde waarden aansprakelijk, tenzij hij overmacht mocht kunnen bewijzen;

·         zorgt voor de inning van de aan de roeiploeg toekomende gelden en houdt boek, of doet boek houden van alle ontvangsten en uitgaven;

·         doet alle door de voorzitter of de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgaven.

 

Artikel 33
De penningmeester legt eenmaal per jaar tijdens de kerstvergadering verantwoording af aan alle leden m.b.t. het financiële beheer.

 

Artikel 33

Indien nodig voeren de voorzitter en de penningmeester gedurende het jaar onderling overleg om belangrijke zaken m.b.t. ’t Taftje door te spreken. Om dit overleg prettig, effectief en succesvol te laten verlopen kiezen beiden hiervoor een geschikte en aangename locatie.

 

Artikel 35
De overige ploegleden krijgen taken toegewezen met betrekking tot de roeiploeg.
Daarbij dienen tenminste de volgende taken te worden verdeeld:

·         het roei-onderricht

·         wedstrijdroeien

·         toerroeien

·         uitjes en festiviteiten

 

Uitjes en festiviteiten

 

Artikel 36

Elk jaar maakt de ploeg een roeitocht door de wateren van Amsterdam. Deze tocht staat ook open voor deelname door oud-Taftisten. Aangezien deze tocht een grote inspanning vergt, moet de organisatie erop toezien dat periodiek en tijdig gestopt wordt om het vochtpeil van de deelnemers weer op niveau te krijgen en om brandstof aan te vullen, waarbij het specifiek gaat om Irish coffee, appeltaart, broodjes en bier. Na afloop van de tocht wordt er ruim gelegenheid geboden tot lichamelijk en geestelijk herstel in het café en aansluitend een restaurant.

 

Artikel 37

Elk jaar wordt er een uitje georganiseerd voor de ploegleden. Dit alles ter versteviging van de onderlinge band tussen de ploegleden. En daarbij geschiedt dit allemaal in een bourgondisch culturele setting.

 

Artikel 38

Eens in de 5 jaar viert ’t Taftje een lustrum. Ook dit wordt middels een speciaal uitje gevierd, waarvoor ook oud-Taftisten  en de partners van de Taftisten worden uitgenodigd.

 

Communicatie en andere uitingen


Artikel 39

’t Taftje heeft een eigen ploeglied. Bij belangrijke gebeurtenissen wordt dit lied gezongen. Elk lid wordt geacht dit lied uit zijn hoofd te kunnen zingen.

 

Artikel 40

’t Taftje heeft een eigen website: www.taftje.nl. Deze site is openbaar.

De voorzitter is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze site. Elk lid wordt aangemoedigd om periodiek een bijdrage te leveren aan deze site.

 

Artikel 41

Voor ’t Taftje is een eigen afgeschermde werkruimte beschikbaar in the cloud op Google Drive. Hier kunnen relevante documenten en andere bestanden worden geplaatst en gedeeld. Deze ruimte is alléén toegankelijk voor Taftisten die hiervoor de voorzitter zijn geautoriseerd.

 

Slotbepalingen

Artikel 42
De voorzitter neemt generlei verantwoordelijkheid op zich voor handelingen en gedragingen van de Taftisten. Hij zal wel zijn uiterste best doen te zorgen dat de leden zich waardig, respectvol en positief gedragen, om zo te waarborgen dat het roeien elke keer weer een feest is.

 

Artikel 43
Bij verschillen in uitleg van de bepalingen in dit reglement en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.