Begrippen en definities

Start ] [ Begrippen ] doel ] Verwerking ] Archiveren ] Oude cursus ]

Omhoog ]

horizontal rule

Boekhouden is het systematisch registreren van financiŽle feiten.

horizontal rule

Een financieel feit is de waardering in geld van:

1. Rechten die kunnen worden uitgeoefend (eigendommen, vorderingen, merknamen, patenten)

2. Verplichtingen die zijn aangegaan (leningen, schulden)

3. Betaalde diensten (in- en verkopen, aannemingen, onkosten en opbrengsten)

4. Waardeveranderingen (groei van vee of gewas, fabricage, op- en afwaarderingen, schades)

horizontal rule

Een boeking is het registreren van een financieel feit.

Een boekingstuk is een bewijsstuk voor het bestaan van een financieel feit. (Hierbij moet men denken aan bankafschriften, facturen, werkbriefjes, zelfgemaakte briefjes en zelfgemaakte opstellingen zoals tellijsten, afschrijvingsstaten etc.)

Een dagboek is de registratie van een bepaalde soort boekingstukken en de daaruit volgende boekingen op volgorde van tijd. (Gewoonlijk probeert de boekhouder de boekingstukken door te nummeren, zodat steekproeven mogelijk worden).

horizontal rule

Een debiteur is iemand aan wie wij een faktuur hebben gestuurd. (vordering)

Een crediteur is iemand die aan ons een faktuur heeft gestuurd. (schuld)

horizontal rule

Een grootboek is de registratie in Debet- en Creditboekingen uit alle dagboeken op volgorde van categorie en binnen die categorie op volgorde van tijd.

Debet in het grootboek staat de wijze waarop vermogen aanwezig is en/of besteed werd.

Credit staat de herkomst van het vermogen en de wijze waarop zij verkregen werd.

Een grootboekrekening is de weergave van alle Debet en Creditboekingen van een specifieke categorie in twee kolommen: de linkerkolom bevat de debetboekingen en de rechterkolom bevat de creditboekingen.

Een journaalpost is een samenhangende groep van debet- en creditboekingen waarvoor geldt dat het totaal van de debetboekingen gelijk is aan het totaal van de creditboekingen. (evenwicht)

horizontal rule

Openingsbalans. Dit is de balans bij aanvang van het boekjaar. Aangezien er dan nog geen verdere financiŽle transacties hebben plaatsgevonden, staan op dat ogenblik alle posten op de Winst- en Verliesrekening op nul. Als er een voorgaand boekjaar is, dan zijn de posten op de openingsbalans gelijk aan die op de slotbalans daarvan.

Stornoboekingen. Dit zijn boekingen, waarmee overlopende posten op de openingsbalans (betalingen of ontvangsten die in het voorgaande boekjaar gebeurden, maar die betrekking hebben op het lopende), worden overgeboekt naar de grootboekrekeningen waarop ze voor het lopende boekjaar moeten worden verantwoord.

horizontal rule

Een jaarverslag is een weergave van de gang van zaken in een onderneming. Dit zijn ook niet-financiŽle zaken. Zo heb je een sociaal- en een milieu-jaarverslag

Een jaarrekening is de rapportage in totalen van de financiŽle feiten aan het einde van, dan wel gedurende een bepaald boekjaar. Deze bestaat uit een balans (per einde ...), een verlies- en winstrekening (over ...) en de toelichtingen hierop. De jaarrekening is soms een onderdeel van het jaarverslag, maar is in ieder geval niet hetzelfde.

In de balans worden aan de debet- of ook wel aktiefkant de bezittingen en rechten (o.a. vorderingen) weergegeven en aan de credit- of ook wel passiefkant worden de verplichtingen vermeld en het verschil, het eigen vermogen.

De toename van het eigen vermogen is gelijk aan de winst.

In de algemene verlies- en winstrekening (AVW) worden de lasten en baten vermeldt met hun verschil, de winst. Gebruikelijk is dat de AVW de omzet toont, maar bij kleine en middelgrote bedrijven is dat niet verplicht, daar kan met de bruto-marge worden volstaan. Tegenwoordig is de weergave meestal niet meer in twee kolommen, maar onder elkaar.

 

 

Zie verder

Omhoog ] [ Begrippen ] doel ] Verwerking ] Archiveren ] Oude cursus ]