Jaarrekening

Start ] Omhoog ] Algemeen ] Beheer ] [ Verslag ] Webstek ]

Schaven ] Balans ] W en V rekening ] Voorschriften ] Winstbepaling ]

Definities

Een jaarrekening is de rapportage in totalen van de financiŽle feiten aan het einde van, dan wel gedurende een bepaald boekjaar. Deze bestaat uit een balans (per einde ...), een verlies- en winstrekening (over ...) en de toelichtingen hierop. De jaarrekening is soms een onderdeel van het jaarverslag, maar is in ieder geval niet hetzelfde.

In de balans worden aan de debet- of ook wel aktiefkant de bezittingen en rechten (o.a. vorderingen) weergegeven en aan de credit- of ook wel passiefkant worden de verplichtingen vermeld en het verschil, het eigen vermogen.

De toename van het eigen vermogen is gelijk aan de winst.

In de algemene verlies- en winstrekening (AVW) worden de lasten en baten vermeldt met hun verschil, de winst. Gebruikelijk is dat de AVW de omzet toont, maar bij kleine en middelgrote bedrijven is dat niet verplicht, daar kan met de bruto-marge worden volstaan. Tegenwoordig is de weergave meestal niet meer in twee kolommen, maar onder elkaar.

Modellen

De modellen in het besluit model jaarrekening worden aangeduid met de letter A tm J
In schema kan men deze modellen als volgt indelen:

 

 

Verticale vorm

Scronto vorm

Grotere bedrijven

Balans

model A

model B

 

w&v categoraal

model E

model G

 

w&v functioneel

model F

model H

Kleine bedrijven

Balans

model C

model D

 

w&v categoraal

model I

 

 

w&v functioneel

model J

 

 

Presentatievoorschriften

-Cijfers van het voorafgaand boekjaar moeten waar mogelijk worden vermeld.

-Het is toegestaan om in een post in te voegen voor zover de inhoud niet wordt gedekt door een in het model gekozen post die niet als 'overige' wordt aangeduid. In de praktijk maakt men in model E van "kosten van grond- en hulpstoffen" "kosten van grond- en hulpstoffen en gereed product". De externe kosten worden in de praktijk opgerekt zodat ze ook kantoorkosten, huisvestingskosten, vervoerskosten enz. omvatten.

-Posten zonder bedrag mogen worden weggelaten.

Tegenwoordig is het gebruikelijk om voor de balans te kiezen voor een scrontovorm (actief en passief naast elkaar) en voor de winst- en verliesrekening voor de verticale vorm (lasten en baten en lasten onder elkaar).

 

 

Zie verder

Omhoog ] Schaven ] Balans ] W en V rekening ] Voorschriften ] Winstbepaling ]