Voorbeeld rekeningschema

Start ]

Omhoog ]

Korte toelichting

Wees selectief

In de tabel hieronder wordt een groot aantal grootboekrekeningen gesuggereerd. Om voor een specifiek bedrijf een rekeningschema samen te stellen, moet men eerder rekeningen weglaten dan toevoegen. Bij boekhoudprogramma's wordt vaak één of meerdere rekeningschema's meegeleverd. Wanneer u daarvan gebruik wil maken, is het raadzaam om toch eerst de overbodige rekeningen te verwijderen. Stel dat u er ooit per ongelijk op boekt, krijgt u ze nooit meer weggebrand. Overbodige rekeningen zijn zodoende eigenlijk een foutenbron. 

De bedoeling van de kleuren

In de onderstaande tabel zijn soms met kleurtjes cellen aangegeven, die om de één of andere reden bij elkaar horen. Tevens zijn de kleuren de de celranden per rubriek anders; grootboekrekeningen die van toepassing zouden zijn op het hypothetische installatiebedrijf (een bv) waarop de voorbeelden in deze cursus gebaseerd zijn, zijn gekleurd. (hoewel er ook voorbeelden kunnen zijn, die van één van de andere rekeningen gebruik maken)

Het systeem

Elk grootboekrekeningnummer bestaat uit drie cijfers, het eerste is gelijk aan de rubriek waar het in hoort, het tweede aan de subrubriek en het derde cijfer maakt het uniek in het schema. Niet alle cijfers worden gebruikt en soms worden er cijfers overgeslagen.

Rekeningschema

Rubriek

Subrubriek

Rekening

0 Vaste activa,
Eigen Vermogen,
Voorzieningen en
Lang Vreemd Vermogen
00 Materiële Vaste Activa 000 Terreinen
001 Gebouwen
002 Verbouwingen en installaties
003 Machines
004 Gereedschappen
005 Inventaris
006 Auto's
01 Cumulatieve afschrijvingen op materiële vaste activa 011 Afschrijving gebouwen (cumulatief)
012 Afschrijving verbouwingen en installaties (cumulatief)
013 Afschrijving machines (cumulatief)
014 Afschrijving Gereedschappen (cumulatief)
015 Afschrijving inventaris (cumulatief)
016 Afschrijving auto's (cumulatief)
02 Goodwill 020 Goodwill
021 Afschrijving op goodwill (cumulatief)
03 Leningen u/g op lange termijn 030 Leningen u/g (lange termijn)
04 Eigen Vermogen

(bij NV of BV)

040 Aandelenkapitaal (geplaatst tegen nominale waarde)
041 Aandelen in portefeuille
042 Uit te reiken aandelen
043 Agioreserve
044 Winstreserve
045 Herwaarderingsreserve
047 Oprichtingskosten
048 Winst na belasting lopend boekjaar
049 Onverdeelde winst na belasting
04 Eigen Vermogen

(bij een VOF)

040 Kapitaal firmant A
041 Kapitaal firmant B
(privé-opnamen kunnen ook hier)
048 Winstsaldo lopend boekjaar (onverdeeld)
049 Onverdeelde winst vorige boekjaren
04 Eigen vermogen
(bij eenmansbedrijf)
040 Eigen vermogen
041 Oudedagsreserve
042 Privé-opnamen (kan ook in rubriek 2)
06 Voorzieningen 060 Onderhoudsvoorziening
061 Garantievoorziening
062 Assurantievoorziening
065 Voorziening debiteuren
066 Voorziening incourante goederen
07 Lang vreemd vermogen 070 Obligatielening (geplaatste obligaties)
071 Obligaties in portefeuille
072 Converteerbare obligatielening
073 Agio op obligaties
074 Disagio op obligaties
075 Emissiekosten obligaties
076 Leningen o/g op lange termijn
077 Hypothecaire lening o/g
1 Financiële rekeningen 10 Kassen 100 Kas
105 Kassa contante verkopen
11 Banken 110 Bank
111 Postbank
12 Kruisposten 120 Kruisposten kas-bank
121 Kruisposten PIN betalingen
122 Kruisposten Cheques en VVV-bonnen
123 Overige kruisposten en vraagposten
13 Handelsvorderingen 130 Debiteuren
131 Dubieuze debiteuren
132 Nog te factureren werkzaamheden en installaties

134 Afgeleverde goederen
135 Afschrijving dubieuze debiteuren
14 Leverancierskredieten 140 Crediteuren
145 Nog te ontvangen facturen
15 Schulden ivm personeel 150 Te betalen netto salarissen
151 Te betalen loonheffing
152 Te betalen sociale lasten
153 Te betalen pensioenpremies
16 Schulden en vorderingen ivm vennootschap 160 Te betalen tantièmes
161 Te betalen vennootschapsbelasting
162 Te betalen interim-dividend
163 Te betalen dividend
164 Te betalen dividendbelasting
165 Aandeelhouders nog te storten (is een vordering)
17 Diverse korte schulden 170 Te betalen interest
171 Te betalen coupons (obligaties)
177 Uitgelote obligaties
178 Rekening courant directeur bv
18 Omzetbelasting 180 Te vorderen omzetbelasting (voorheffing)
181 Verschuldigde omzetbelasting (wegens verkopen)
182 Verschuldigde BTW naar ons verlegd Nederland
183 Verschuldigde BTW naar ons verlegd EU
188 Af te dragen omzetbelasting (Op aangifte)
189 Te vorderen omzetbelasting (Op aangifte) 
19 Overlopende posten 190 Vooruitbetaalde bedragen (VUB, vordering)
191 Vooruitontvangen bedragen (VUO, schuld)
192 Nog te ontvangen bedragen (NTO, vordering)
193 Nog te betalen bedragen (NTB, schuld)
2 Neutrale rekeningen 20 Tussenrekeningen 200 tussenrekening inkopen (magazijn ontvangst - crediteuren bij vaste verrekenprijzen)
201 tussenrekening verkopen (expeditie - debiteuren)
21 Ondernemerspremie 210 Ondernemersloon vennoot A
211 Privé-opnamen vennoot A
212 Eigen bijdragen vennoot A (Oort-kosten)
213 Rente eigen vermogen vennoot A

214 Ondernemingsloon vennoot B
214 Privé-opnamen vennoot B
215 Eigen bijdragen Vennoot B (Oort-kosten)
216 Rente eigen vermogen vennoot B

22 Reserverekeningen ivm onderscheid economisch en fiscaal winstbeginsel 221 Calculatorische afschrijving incourante goederen (forfaitair bedrag door boekhouder verzonnen)
222 Comptabele afschrijving incourante goederen (werkelijk verlies)
223 Reserve incourante goederen.
3 Grond- en hulpstoffen 30 voorraad 300 Voorraad grondstoffen
301 Voorraad onderdelen
302 Voorraad hulpstoffen
31 Besteld 310 Nog te ontvangen grondstoffen
32 Prijsverschillen 320 Prijsverschillen bij inkoop grondstoffen
4 Kostenrekeningen 40 Grondstofverbruik 400 Verbruik grondstoffen
401 Verbuik onderdelen
402 Verbruik hulpstoffen
41 Personeelskosten 410 Directe loonkosten
411 Indirecte loonkosten
412 Sociale kosten
413 Kosten pensioenen
42 Huisvestings- en inventariskosten 420 Huurkosten
421 Assurantiekosten
422 Onderhoudskosten
423 Energie en water
424 Hygiënische kosten
43 kosten vervoer en verzenden 430 Autokosten
435 pakketpost en -diensten verkochte goederen
44 Verkoopkosten 440 Directe verkoopkosten
441 Advertenties
442 Kosten website
445 Indirecte verkoopkosten
446 Incassokosten
45 Algemene kosten 450 Kantoorkosten
451 Representatiekosten
452 Contributies en abonnementen
453 Telecommunicatie en internettoegang
454 accountancy- en advieskosten
46 Interestkosten 460 Interestkosten
47 Afschrijvingskosten 471 Afschrijvingskosten gebouwen
472 Afschrijvingskosten inventaris
473 Afschrijvingskosten auto's
474 Afschrijvingskosten machines
475 Afschrijvingskosten gereedschappen
478 Afschrijvingskosten debiteuren
479 Afschrijvingskosten voorraden
48 Belastingen 480 Belastingen
49 Verschillen 490 Kasverschillen
491 Voorraadverschillen

499 Overboekingrekening rubriek 4

5 Verdeling indirecte kosten 54 Fabricage 540 Indirecte fabricagekosten
545 Opslag indirecte fabricagekosten
55 Verkoop 550 Indirecte verkoopkosten
555 Opslag indirecte verkoopkosten
59 Overboeken 599 Overboekingrekening rubriek 5
6 Fabricage (kostentoerekening) 60 Fabricage
(mogelijkheid 1)
600 Fabricagerekening
60 Fabricage uitkomst
(mogelijkheid 2)
600 Fabricagekosten
61 Fabricage gecalculeerd 610 Gecalculeerde fabricagekosten
60 Fabricage uitkomst
(mogelijkheid 3)
600 Verbruik grondstoffen
601 Directe lonen
602 Toeslag indirecte fabricagekosten
61 Fabricage gecalculeerd 610 Standaardverbruik grondstoffen
611 Standaard directe lonen
612 Standaardtoeslag indirecte fabricagekosten
69 Overboeken 699 Overboekingsrekening rubriek 6
7 Voorraad gereed product en goederen in bewerking 

(handelsonderneming)

70 Handelsgoederen 700 Voorraad goederen
701 Voorraad incourante goederen
705 Afschrijving incourante goederen (cumulatief)
71 Nog te ontvangen 710 Nog te ontvangen goederen
72 Voorraadverschillen 720 Prijsverschillen bij inkoop
73 In order 735 Af te leveren goederen

(industriële onderneming)

70 Gereed product 700 Voorraad gereed product (zelf geproduceerd)
701 Voorraad handelsgoederen (door anderen gep.)
71 In bewerking 710 Voorraad goederen in bewerking
711 Installaties in aanleg
73 Verkocht 735 Af te leveren goederen
8 verkoopresultaat 80 omzetten 800 Omzet installatieafdeling (19% btw)
801 Winkelomzet (19 % btw)

805 Omzet goederen in EU (btw verlegd)
806 Omzet installaties in EU (btw verlegd)
81 verkrijgingwaarde van de omzetten 810 Kostprijs verkopen (van zelf geproduceerde zaken; industriële onderneming)
811 Inkoopprijs verkopen (van door derden geproduceerde goederen; handelsonderneming)
82 verkoopkosten 820 Directe verkoopkosten
825 Toeslag indirecte verkoopkosten
83 rabatten 830 Kortingen bij verkoop
9 Rekeningen voor de opstelling van de resultatenrekening 90 indirecte kosten 900 Resultaat indirecte kosten
91 Fabricage 910 Fabricageresutaat
92 Verkoop 920 Verkoopresultaat
95 Inkoop 950 Resultaat prijsverschillen
96 Overige resultaten 960 Huuropbrengst
961 Interestopbrengst
97 Buitengewone resultaten 975 Resultaat ten gevolge van inhaalafschrijving
98 Incidentele resultaten 980 Incidentele resultaten
99 Vennootschap 990 Tantièmes
991 Vennootschapsbelasting (last op W en V rekening)

999 Overboekingsrekening rubriek 9

 

 

Zie verder

Omhoog ]