van EEGHEN      

Home

Het geslacht van Eeghen is uit Vlaanderen afkomstig. Ten zuid-oosten van Brugge, in het arrondissement Thielt ligt het dorp Eeghem en meer naar het westen Cortemarck.
Lange tijd is aangenomen, dat de familie aan het eerst genoemde dorp haar naam dankte, doch latere onderzoekingen hebben aan het licht gebracht dat de naam vrij zeker is ontleend aan een boerderij, enkele honderden meters ten noord-oosten van Cortemarck gelegen. Deze wordt in de oudste acte, welke vermoedelijk van omstreeks 1500 dagtekent, het goed te Eeghem genoemd. Later spreekt men van 't Eeghem en in de 19e eeuw van het Blauwhuis.

De waarschijnlijk oudst bekende voorvader is Vincent van Eeghene, wiens vrouw Perijn de Raedt filia Jans hem, bij haar overlijden, met vijf onmondige kinderen achterliet waaronder Adriaenken dan wel Adriaen van Eeghen, van wie niets verder bekend is geworden dan dat hij de vader was van Christiaen van Eeghen.
In 1632 of daaromtrent vestigde Christiaen zich in Aardenburg, waarbij hij zich schaarde bij de mensen die om geloofswille het vaderland verlieten.
Via Middelburg en Haarlem komt het geslacht van Eeghen in het handelscentrum Amsterdam terecht.