Genealogie van Hendrik ZELS


I.1 Hendrik ZELS, boer, pachter, gedoopt (RK) ± 1531, overleden ca 1601 te Balen.
Gehuwd voor de kerk ± 1550 met Maria Agnes (Margriet) WOUTERS (Smeijers) (gezindte: Rk), overleden na 1616 te verm.Balen.
Uit dit huwelijk:
1. Peeter (zie II.1).
2. Andries ZEELS (zie II.4).
3. Christoffel.


II.1 Peeter ZELS, boer, pachter Winhof van Wesel, gedoopt (RK) 1552 te Balen, overleden na 1635, zoon van Hendrik ZELS (zie I.1) en Maria Agnes (Margriet) WOUTERS (Smeijers).
Gehuwd voor de kerk (1) ± 1590 met Maria.
Gehuwd voor de kerk (2) ± 1600 te Balen met Heylke LO[E]MMELEN (Willekens).
Uit het eerste huwelijk:
1. Margerita, gedoopt (RK) op 04-01-1591 te Balen.
2. Anna. Op deze lijst met namen staat alleen de vader vermeld, gedoopt (RK) op 01-01-1594 te Balen.
3. Joannes, gedoopt (RK) op 24-05-1596 te Balen.
Uit het tweede huwelijk:
4. Andries, gedoopt (RK) op 16-09-1601 te Balen.
5. Catlijn, gedoopt (RK) op 26-08-1603 te Balen.


II.4 Andries ZEELS, gedoopt (RK) ± 1555 te Balen, zoon van Hendrik ZELS (zie I.1) en Maria Agnes (Margriet) WOUTERS (Smeijers).
Kinderen:
1. Jan (zie III.6).
2. Jasper (zie III.8).
3. Margriet SEELS, gedoopt (RK) op 10-10-1592 te Balen, dochter van Elisabeth GUENS.
4. Maria SEELS, gedoopt (RK) op 25-09-1593 te Balen, dochter van Elisabeth GUENS.
5. Hendrik, Pastoor, gedoopt (RK) op 31-07-1595 te Balen, zoon van Elisabeth GUENS.
6. Petrus ZELS, gedoopt (RK) op 14-12-1598 te Balen, zoon van Elisabeth GUENS.
7. Andreas SEELS, gedoopt (RK) op 25-05-1601 te Balen, zoon van Elisabeth GUENS.
8. Wouter ZELS (gezindte: RK), zoon van Elisabeth GUENS.
9. Elisabet ZELS, begijn, gedoopt (RK) te Balen. Persoonlijke info

Jaar 1634
Heer Henrick Joos S.J. pastoor van Mol als executeur van de fondatie van H. Antoni Wils, tenoverstaan van Nicl.Vos, Hend.Caeyers en Antoni van Lanckvelt, schepenen, ter eenre
Ons Adriaenus Bosch, pastoor van den begijnhove van Herentals
Jouff. Maria Verachten en Jouff. Elis. Zeels, meesteressen van denselven hove, ter andere
Ten volbrengen van de fondatie van H.Antoni Wils en om te appliceren de penningen gecomen uyt den huyse des voors. heer Antoni Wils, soo hebben d'executeurs gesteld in handen van de meesteressen 1.000.=
Bron: uittreksel Scheepenregister Balen, folio 41 nr 187, blz 633

Jaar 1636
Voor Jan Loovens, Meyer en Hend.Smaers en Hend.Mertens lathen des Hofs van Batenborgh.
- Anna Smaers x Jan van de Neucker bekennen schuld aan Elis. Zeels begijn te Diest.
Bron: uittreksel Scheepenregister Balen, folio 42, nr 59
, dochter van Elisabeth GUENS.


III.6 Jan ZEELS, boer, pachter van een hoeve te Wesel. Cosmas Ooms en Nargareta Smijsers waren getuige bij de doop. Gedoopt (RK) op 06-06-1587 te Balen, overleden ca 1637 te Balen. Jan Zeels is vermoedelijk tussen 1636 en 1639 overleden.
Op 3 maart 1637 is er een Jan Zeels overleden maar het is niet hard te maken dat dit "onze" Jan Zeels is. Persoonlijke informatie
09-10-1616. Doorgestreept.
Jan Zeels Andriessone bekent schuld aan Jan Joos - 36 gl welcke Jan Joos aan Jan Guens mijnen vader heeft verschoten. Jan Guens heeft gelooft gelijck hij gelooft mits desen Jannen Zeels, sijnen soon van de voors. somme te indemneren ...
Jan Zeels heeft belooft de somme van 35 gl aan Jan Joos wederomme te geven te kersmisse toecomende 1616
Bron: uittreksel notarieel archief Jan Joos, RAA 1703, nr 45, blz 508

Jaar 1636-1639
Ten verzoeke van Jan en Wouter Sels
Andries Guens Jansse
Andries Guens Comasse als mombers van de kinderen van Jan Seels verclaeren Damiaan Peeters en Andries Peters
- dat Jan Seels, pachter van Weselo-hoeve geduerende dat de legers tot
Baelen hadden gelegen tot 4 jaer toe seer grote schulden hadde geleden in sijn graenen en vruchten mits telckens de wacht daer was liggende.

Dimiaans Peeters en Andries Guens Jansse verclaeren
- dat de pachter van desselve Cleijn Weselhoeve anno 1635 hadde geleverd 10 mudden rogge binnen het clooster van Postel, vier voyeren gersten metten stroij alsoe dat Jan Sels het sijn quijt was dat hij 8 mudden rogge heeft moeten lenen van die van Everbode soodat Jan Seels dat jaer geen goed had behouden.
Bron: uittreksel schepenregister Balen, RAAM 42, nr 144v, blz 719

Jaar 1636
Cosmas Geuens en de mobers van zijn kinderen bekennen schuld aan Jan Zeels.
Bron: uittreksel scheepenregister Balen, folio 42, nr 63

Jaar 1636-1639
Jesper en Wouter Seels
- dat sij differentie waren hebbende met de prelaet van Postel raeckende het sterfhuijs van hun broeder Jan Seels en het ontruimen van een koije schaepen, die de prelaet door sijn dienaer, sonder vonnis, uijt den sterfhuijse had weggehaald.
- "dat hij sijn pachthoeve liever ten duijsent steden in brand soude steken ende tgoet laeten vogelweijde liggen dan dat hij soude tolleren dat de gemeijnde daer iet van soude genieten ...
en dat sulckx met proces tegen de dorpen sou uijtstaen al sout hem 1000den costen...
Gelijck in conformiteijt van dijen de heer Prelaet aan de weesen van Jan Seels tot nogtoe nijet en heeft willen corten.
van allen tgene hij in de gemeijnde van Balen heeft moeten betalen...
...
..sich self hadde betaelt met het wechdrijven van de schaepen laetende d'andere crediteuren op den want sien ...
Bron: uittreksel schepenregister Balen, RAAM 42, nr 145, blz 719

Jaar 1649-1653
Wouter Wouters is nog schuldig aan Jasper en Wouter Seels, als momber van Jan Seels kinderen 10 gl, hun gepresenteert sijnde bij de voster Kerstens en mits refues van desselve te ontvangen, consifneert Wouter desselve in handen van de weth.
Bron: uittreksel schepenregister Balen, folio 43, nr 12
, zoon van Andries ZEELS (zie II.4) en Elisabeth GUENS.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 06-10-1609 te Balen. Joes Zels x Margareta Gueens
getuige Joes Gueens en ... Peijs met Margaretha GUEENS.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, gedoopt (RK) op 24-11-1611 te Balen.
2. Elisabeth, gedoopt (RK) op 25-11-1613 te Balen.
3. Maria SELS, gedoopt (RK) op 10-02-1617 te Balen.
4. Andreas (Andries) SELS (code: 00-1088) (zie IV.4).
5. Maria, gedoopt (RK) op 06-01-1621 te Balen.
6. Jan, gedoopt (RK) op 07-12-1624 te Balen.
7. Margareta, gedoopt (RK) op 02-11-1627 te Balen.
8. Hendrik, gedoopt (RK) op 13-09-1630 te Balen.
9. Margareta, gedoopt (RK) op 15-03-1635 te Balen.


IV.4 Andreas (Andries) SELS (code: 00-1088), Ludi-magister (schoolmeester), geboren te Balen. GEBOORTEGEGEVENS: Andreas Sels(t), begr. Dommelen 4-11-1685 ("Andries Zeels"), geb. zeer vermoedelijk in Balen in de Zuidelijke Nederlanden als zn. van Joannes Casparis Sels balensis".
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz 124; Centraal Bureau voor Genealogie
's Gravenhage.

Dit moet zijn: zoon van Jan Zeels en Margareta Gueens. Gedoopt (RK) op 01-06-1618 te Balen, Belgie. BEGRAFENIS: Andreas Sels(t), begr. Dommelen 4-11-1685 ("Andries Zeels").
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz. 124-125; Centraal Bureau voor
Genealogie 's Gravenhage.

Op 24 en 27 october 1685 heeft Andreas Sels de H. Olie en de laatste sacramenten ontvangen.
Bron:GA Ehv

Anno 1685 S
4 Novemb. sep. oft? Andries Zeels
Bron: GA Ehv, overlijdensregister Dommelen.
Begraven op 04-11-1685 te Dommelen. PERSOONLIJKE GEGEVENS
BEROEP: Andreas oefende het beroep uit van "ludi-magister" in Dommelen, als hoedanig hij trouwens hoger al vaker werd genoemd en wij hem als huwelijksgetuige, tesamen met de Dommelse Mulder, Joannes Denen, in Dommelen ontmoetten reeds 1-5-1644.
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz. 124-125; Centraal Bureau voor Genealogie 's Gravenhage.

BEZIT: Nog ontmoeten we in Dommelen R9, f.48v, dd. 23-1-1659, een gelofte tot het betalen ener bepaalde som "aen handen Andries Zels als vader ende momber van Jan Zels, zijnen soone, t.b.v. sijnen soonen voorsz.", waarbij we in margine aantroffen: "Gecasseert met consent van Andries Zels en Jan, sijnen sone, opten 28 Jan. 1680".
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz. 124-125; Centraal Bureau voor Genealogie 's Gravenhage.

GETUIGE: Andreas Sels ludi-magister bij het huwelijk van Jenneken Vermeulen te Dommelen postridie Divi Pauli 1653. Andreas Zelst, fungerend 28-12-1667 te Dommelen bij de doop van Lynken Vermeulen.
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz 124; Centraal Bureau voor Genealogie 's Gravenhage.

Geldlening Andries Sels en zijn vrouw Heylken Vermeulen
mr Andries Zels en Heylken zijn vr. bel. te betalen GPer... Goijaerts tot Borkel de som van 100 cum gl 22-12-1674 gecasseerd 09-01-1682
Bron: transportregister Dommelen 1654-1668, idem 1669-1681 fo 99

Dat voor ons comen is meester Andries Zels ende Heylken, zijn wettige huijsvrouwe, ende hebben tesamen bekent ontfangen te hebben [lenen] uit handen hendrick Dilis en mariken, zijne wettige huijsvrouwe een alinge [totale] somme van twee hondert gulden hollants permissiegelt welcke gelijcke somme hebben sij comparant voors[chreven] gelooft te restitueren ende wederom te geven [terug te betalen] te Lichtmis over ... Jaer als men schrijven sal 1683 met alsnoch 8 gulden ten pacht met conditie oft gev... dat de geloovers voors. de voors. penningen ten voors. dagemi... ende betaeld en soo gelooven sij den voors. interest alle Jaer te betaelen totte volle ende effecten betaelinge toe welcke betaelinge sal moeten geschieden als den eenen den anderen drie maenden te voren opgeseijt sal hebben hier voor .obligeenen geloovers voors. hunne ende alle hunne goederen have ende schaere hebbende ende ..rijgend cessirend in desen alle oppositien in recht ter contrarie dan ierst ende voor alle namis.. al sonder arch oft list actum Domelen den zondag novemb anno 1681.
voor Schepenen
Jacob Janszen
Cornelis Thomas
x dat voor ons comen sijn is Willem arianen
Kantlijnaantekening:
Mij gebleken sijnde bij quittantie van dato den 15 decemb 1701 geteckent bij desen Johan Bijnen medicine doctor in qualiteit als man ende momboir van Ida, dochter van hendrick Dielis, dat de nevens gaane capitale somme ende interest vandien voldaan ende betaalt was, derhalve gecasseert op heeden den 16 decemb 1701 bij mij
J. Dullaart
subst.secrets
Bron: GA Eindhoven, Schepenbank 1635-1801, deel 11 folio 4, zoon van Jan ZEELS (zie III.6) en Margaretha GUEENS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 42-jarige leeftijd op 23-01-1661 te Dommelen met Heylken VERMEULEN, geboren te Dommelen. HUWELIJK:
Heylken Vermeulen huwt als "Helena", (bedoeld: "Heylwigis") Joannis
Anthony" Dommelen 23-1-1661 (Testes: Aegidius et Theodorus Joannis)
Andreas Sels(t), begr. Dommelen 4-11-1685 ("Andries Zeels"), geb.
zeer vermoedelijk in Balen in de Zuidelijke Nederlanden als zn. van
Joannes Casparis Sels balensis".
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz. 124-124; Centraal Bureau voor
Genealogie 's Gravenhage.
Gehuwd (2) met Margaretha (code: 00-1089). BEGRAFENIS: Werd op 12-12-1648 te Dommelen als "Margaretha uxor Andreae Sels ludu-magistri" ter aarde gelegd.
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz. 124; Centraal Bureau voor Genealogie
's Gravenhage.

Mortua est Margareta uxor Andreas Sels L.mag. In Dommelen anno 1648
13 december
Bron: GA Ehv, overlijdensregister Dommelen 1641-1810, boek 21 D
, begraven op 16-12-1648 te Dommelen. HUWELIJK:
Andreas Sels(t), begr. Dommelen 4-11-1685 ("Andries Zeels"), geb. zeer vermoedelijk in Balen in de Zuidelijke Nederlanden als zn. van Joannes Casparis Sels balensis", die althans als dusbenoemde tesamen met "Ida Hogardi" doopgetuige waren bij de doop van zijn enig kind uit zijn eerste huwelijke met ene Margaretha.
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz. 124-124; Centraal Bureau voor Genealogie 's Gravenhage.
Uit het eerste huwelijk:
1. Margaretha (code: 01-6). DOOP: Uit dit tweede huwelijk van Andries Zels met Heylken Vermeulen eveneens slechts een kind, t.w.: Margaretha Zels, ged. Dommelen 11-7-1665 (Aegidius Joannis et Petronella Lucas Anthony).
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz. 124; Centraal Bureau voor Genealogie
's Gravenhage. Gedoopt (RK) op 11-07-1665 te Dommelen (getuigen: Aegidius Joannes, Petronella Lucas Anthony). PERSOONLIJKE GEGEVENS
BEZIT: Scheiding en deeling tusschen Jan Zels en Margriet Zels v.d.
inboedel en goederen gel., te Dommelen en Balen in Brab. door hun
zal. ouders nagelaten, waaronder een erfgoed te Balen + 16 gl. + 2/4
parties spek 2 hemden en 1 tinnen schotel, linnen laken om een jak
van te maken. de dr huis, hof en landerijen gel. te Dommelen met de
helft v/h meubil. + de active en passive schulden.
2-1-1686 geregistr. 28-8-1691 (Balen b/d voodij v. Moll)
BRON: Transportregister Dommelen folio 96; 1681-1710; Aantekeningen
Wijnaendts van Resandt; Centraal Bureau voor Genealogie 's
Gravenhage.

Koop van een kamer

Dat voor ond comen is Dilis Jansen ende heeft met gewoon vertijdenisse erffelijck opgedraegen ende overgegeven in eenen erffelijcken recht aen handen ende tot behoef van Margriet dochter Andries Zels Sijne Camer met een stucxken goet Daar aen gelegen liggene in de prochie van Dommelen metter eender zijde een zijnde aen des vercoopers erve, de andere zijde aenden voors[chreven] Andries Zels erve, het ander eijnde aende erfgenaemen huijbert Willems erve, Los ende vrij zonder dorps lasten wegen ende water laeten met recht, Geloovende voors. hij opdrager voort, dit opdraeger ende erffelijck altijt te houden voor goet vast gestendich ende van weerden nu ende ten eeuwigen dagen op verbant soo naer recht behoort al sonder arch oft list.
actum Domelen .t Supra voor Schepenen
Schepen Willem Baert
In de Kantlijn:
costen 40 p.
Bron: GA Eindhoven, Schepenbank Dommelen 1635-1810 deel 11
folio 3v dd 29-10-1681


Margaretha Sels is in 1691 toegetreden tot de orde van St. Franciscus in het Agnetendalklooster.
Dw 6 Aprilis [Geprofest:] S[oeu]r Margareta Zeels
Bij de 3e Orde St. Franciscus
Klooster te Dommelen, Agnetendal
Bron: folio 96, bijlage 7, Streekarchief Eindhoven.
Uit het tweede huwelijk:
2. Joannes (Jan) (code: 00-544) (zie V.1).


V.1 Joannes (Jan) SELS (code: 00-544), Linnenwever. DOOP: Andreas Sels(t), begr. Dommelen 4-11-1685 ("Andries Zeels"), geb. zeer vermoedelijk in Balen in de Zuidelijke Nederlanden als zn. van Joannes Casparis Sels balensis", die althans als dusbenoemde tesamen met "Ida Hogardi" doopgetuige waren bij de doop van zijn enig kind uit zijn eerste huwelijk met ene Margaretha, die hem ontviel 12-12-1648, op welke dag zij te Dommelen als "Margaretha", uxor Andreae Sels ludu-magistri" ter aarde gelegd werd; even tevoren, pridi S. Andreae Apostoli 1648, was zij te Dommelen bevallen van dat evengenoemde enig kind, Joannes Sels genaamd.
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz 124; Centraal Bureau voor Genealogie
's Gravenhage. Gedoopt (RK) op 29-11-1648 te Dommelen (getuigen: Joannes Casparis Sels, Ida Hogardi), overleden te Zwijndrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
BEZIT: Scheiding en deeling tusschen Jan Zels en Margriet Zels v.d. inboedel en goederen gel., te Dommelen en Balen in Brab. door hun zal. ouders nagelaten, waaronder een erfgoed te Balen + 16 gl. + 2/4 parties spek 2 hemnden en 1 tinnen schotel, linnen laken om een jak van te maken. de dr huis, hof en landerijen gel. te Dommelen met de helft v/h meubil. + de active en passive schulden.
2-1-1686 geregistr. 28-8-1691 (Balen b/d voodij v. Moll)
BRON: Transportregister Dommelen folio 96; 1681-1710; Aantekeningen Wijnaendts van Resandt; Centraal Bureau voor Genealogie 's Gravenhage.

WOONPLAATS:
Zwijndrecht (5-12-1680 / 14- 8-1691), zoon van Andreas (Andries) SELS (code: 00-1088) (zie IV.4) en Margaretha (code: 00-1089).
Gehuwd voor de kerk (1) op 31-jarige leeftijd op 14-04-1680 te Dordrecht (Agustijnenkerk). Jan Andries Sels Lindewever jm van Dommelen won. op Swijndrecht Lysbeth Claesz jd. van Dorsten won. i.d. Visstraat.
In de kantlijn: getrouwt den selve dage.
Kanttekening:
Waarschijnlijk wordt hiermee 14 april bedoeld. Het hiervoor vermelde huwelijk (eveneens aantekening op 14 april) is 5 mei gesloten. Onwaarschijnlijk is, dat 5 mei bedoeld is. In alle overige gevallen wordt de huwelijksdatum genoemd, ook al is deze gelijk aan die van het voorvermelde echtpaar. Wijnaendts van Resandt vermeldt in zijn aantekeningen: get. 5-5-1680.
Echtgenote is Lijsbeth CLAESZ (code: 00-545), geboren te Dorsten, overleden Voor 1682 te Zwijndrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Visschstraat Dordrecht ( 5- 5-1680)
.
Ondertrouw (2) op 14-12-1681 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 29-12-1681 te Dordrecht (Agustijnenkerk). HUWELIJK: Den 14 december 1681. Jan Andriesse Zels lindewerker wed. won. op
Swijndrecht Eva Doormans jd van Langenberg won. op den Rietdijk. Alhier
getr. den 29 december 1681.
BRON:Huwelijksregister Augustijnenkerk Dordrecht; 1672-1703; Gemeentearchief Dordrecht nr. 11.24.1.
COMMENTAAR:
Onder de naam Langenberg komen voor:
- buiten in het marktgr. Bergen op Zoom;
- dijk in de baronie van Breda;
- hoogte op de Overveluwe tussen Leuvenum en Ermelo met Eva Pieters DOORMAN (code: 01-9). Tekst begraafregister: Wed. Jan Sels, begraven 9-1724 te Zwijndrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Eva Doormans jd van Langenberg won. op den Rietdijk.
BRON:Huwelijksregister Augustijnenkerk Dordrecht; 1672-1703;
Gemeentearchief Dordrecht nr. 11.24.1.
COMMENTAAR: Onder de naam Langenberg komen voor:
- buiten in het marktgr. Bergen op Zoom;
- dijk in de baronie van Breda;
- hoogte op de Overveluwe tussen Leuvenum en Ermelo

GETUIGE: Was getuige bij de doop van:
Jan Sels 8- 1-1705
Jan Sels 29- 9-1709
Jan Sels 26-12-1711

WOONPLAATS:
Rietdijk Dordrecht (29-12-1681)
Zwijndrecht ( -12-1680 / 14- 8-1691).
Uit het eerste huwelijk:
1. Andries (code: 00-272) (zie VI.1).
Uit het tweede huwelijk:
2. Lijsbet (code: 01-11). DOOP: 28-3-1688: Lijsbet. Yan Selen en En(n)a Doorman
BRON: Rijksarchief; Zwijndrecht, doop- en trouwinschrijvingen
1600-1690 (blauwe serie) sub d. doopaantekeningen 1687-1690. Gedoopt op 28-03-1688 te Zwijndrecht.
3. Hendricus (code: 01-12). DOOP: 14-8-1691: Hendricus Sels, zoon van Jan Andriesse Sels en Eva
Doormans.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21
oktober 1781, gedoopt op 14-08-1691 te Zwijndrecht.


VI.1 Andries SELS (code: 00-272). DOOP: 1680 December
Andries soone van Jan Selfs ende Eva Pieters Doormans is geboren op
Swijndrecht ende gedoopt volgens getuigenisse van sijn moeder ende
de peet Jenneken Adams Kuyper sijnde ook geweest bij de geboorte
(volgens haar getuigenisse) Annetje Schalke. Waarvan attestatie is
geligt na Dordrecht, 1714 den 26 Septembris.
BRON: Rijksarchief; Doop- en trouwaantekeningen Zwijndrecht
1600-1690 (blauwe serie) sub c.

N.B. Huwelijk Jan Sels en Eva Pieters Doorman vond plaats op 29-12-1681 (ondertrouw 14-12-1681). Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat Andries Sels de zoon is van Jan Sels en Lysbeth Claesz. Gedoopt -12-1680 te Zwijndrecht (getuigen: Jenneken Adams Kuyper, Annetje Schalke). OVERLIJDEN-BEGRAVEN: 8-5-1744 Aangevinge gedaan van het lijk van Andries Sels onder Meerdervoort f 3,--.
BRON: Rijksarchief; Gaarderegister Zwijndrecht deel 1. 20 oktober
1727 -1758 niet pro deo, blz. 24.
Begraven bij de kerk: 9-5-1744 Andries Sels
BRON: CBG; register begraven in en bij de kerk te Zwijndrecht. Begraven op 09-05-1744 te Zwijndrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
ATTESTATIE: Waarvan attestatie is geligt na Dordrecht, 1714 den 26 Septembris.
BRON: Rijksarchief; Doop- en trouwaantekeningen Zwijndrecht
1600-1690 (blauwe serie) sub c.

POORTER: Actum den 25en september 1714
Ontvangen als vooren (bedoeld als Borger en inheems poorter) Andries
Jansz. Selis geb. tot Swindregt mits ende te betalen 2.10 blijvende
gecludeert (of gesecludeert).
BRON: Gemeente-archief Dordrecht; archief nr. 3.1976 (poorterboek)

GETUIGE: Was getuige bij de doop van;
Johannes 't Hart 15-10-1713 (Andries Janz Selle)
Heyltje 't Hart 21- 6-1716 (Andries Sel)
Heyltje 't Hart 18- 4-1717 (Andries t Selt)
Pietertje 't Hart 22-10-1724 (Andries Selfs)
Pieter Sels 15- 8-1734
Pietertje Sels 20-10-1737
Andries Sels 28- 6-1739
Andries Sels 6- 1-1741

WOONPLAATS
Hendrik Ido Ambacht ( 4-11-1703)
Dordrecht (25- 9-1714)
Meerdervoort (30- 4-1735 / 8- 5-1744)

, zoon van Joannes (Jan) SELS (code: 00-544) (zie V.1) en Lijsbeth CLAESZ (code: 00-545).
Gehuwd voor de kerk (1) op 04-11-1703 te Zwijndrecht. HUWELIJK: 4-11-1703 getrouwd Andries Jansz. Sels, jm van H.I. Ambacht en
Pietertje Jans 't Hart, jd wonende onder Meerdervoort.
BRON: Rijksarchief; Trouwboek Zijndrecht deel 3 1687 - 23 september
1781; pag. 24. Echtgenote is Pietertje Jans HART 'T (code: 00-273). BEGRAFENIS: 17-7-1732; Pietertie 't Hart onder Meerdervoort
aangegeven pro deo.
BRON: Rijksarchief; gaardersarchief Zwijndrecht, register van
ontvangst van den impost op het trouwen en begraven deel 1 20 oktober 1727 - 1758 niet pro deo blz. 52. Begraven op 17-07-1732 te Zwijndrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Meerdervoort ( 4-11-1703 / 13- 6-1732)

GETUIGE:
Komt als getuige voor bij de doop:
7- 4-1709 Johannes 't Hart
15-10-1713 Johannes 't Hart
21- 6-1716 Heyltje 't Hart
18- 4-1717 Heyltjke 't Hart
21-12-1721 Pieter 't Hart
22-10-1724 Pietertje 't Hart
12-10-1727 Jan Dobbelman
24- 4-1732 Lena de Jong
, dochter van Jan Pietersz HART 'T (code: 00-546) en Heyltje JACOBS (code: 00-547).
Ondertrouw (2) op 30-04-1735 te Zwijndrecht. HUWELIJK:
30-4-1735 is Andries Sels met Neeltje Willems de Gelder byde onder Meerdervoort ondertrouwd ider naar aangegeven onder de classis pro deo.
BRON: Rijksarchief; Gaarderegister Zwijndrecht deel 1. 20 oktober 1727 -
1758 pag. 68. Gehuwd voor de kerk op 22-05-1735 te Zwijndrecht. HUWELIJK:
1-5-1735 voorstel en 22-5-1735 getrouwd:
Andries Sels weduwnaar van Pietertje Jans 't Hart met Neeltje de
Gelder weduwe van Hendrik Moermans, beide wonende onder Meerdervoort.
BRON: Rijksarchief; Trouwboek Zwijndrecht deel 3, 1687 - 23 september 1781 pag. 50.
Echtgenote is Neeltje Willemsd. GELDER DE (code: 01-14), 41 jaar oud, !DOOP: Willem Willemsz de Gelder jm. X Swijndr. 9-11-1687 Pytertje
Jacobsd. jd. beyde van Swijndrecht.
2-8-1693 Neeltje van Sw.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; doopaantekeningen 1687-1690,
index op familienamen 1600-1694. Gedoopt op 02-08-1693 te Zwijndrecht. BEGRAFENIS: Begraven 8 oct. 1760 het lijk van Neeltje de Gelder, huisvrouw van Cornelis Vogelesang onder de classis van 3,--.
BRON: Rijksarchief; Gaarderegister Zwijndrecht deel 5 (Meerdervoort)
1759-1786. Begraven op 08-10-1760 te Zwijndrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS.
GETUIGE: Was getuige bij de doop van:
Andries Sels 13-12-1744

WOONPLAATS:
Zwijndrecht (10- 4-1718), dochter van Willem Willemszoon GELDER DE (code: 01-321) en Pytertje JACOBSD.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan (code: 01-15). DOOP: 12-10-1703: Jan, zoon van Andries Jansz. Sels en Pietertje
Jans 't Hart.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21
oktober 1781 pag. 9. Gedoopt op 12-10-1703 te Zwijndrecht.
2. Jan (code: 01-16). DOOP: 8-1-1705: Jan, Andries Janse, Pietertje Jans. Getuigen Jacob
Janse en Eva Pieters.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21
oktober 1781 pag. 10, gedoopt op 08-01-1705 te Zwijndrecht (getuigen: Jacob Jansz 't Hart, Eva Pieters Doorman).
3. Heijltje (code: 01-17). DOOP: 28-8-1707: Heijltje, Andries Janz, Pietertje jan.
Getuigen Pieter janz, Aaltje jacobs.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21 oktober 1781 pag. 12, gedoopt op 28-08-1707 te Zwijndrecht (getuigen: Pieter Jansz 't Hart, Aaltje Jacobs).
4. Jan (code: 01-18). DOOP: 29-9-1709: Jan. Andries Jansz Sels en Pietertje Jans 't Hart.
Getuigen Pieter Jansz 't Hart, Eva Pieters Doorman.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1 juli 1691 - 21
oktober 1781 pag. 15, gedoopt op 29-09-1709 te Zwijndrecht (getuigen: Pieter Jansz 't Hart, Eva Pieters Doorman).
5. Jan (code: 00-136) (zie VII.5).
6. Jacob (code: 01-337), geboren te Zwijndrecht. DOOP: 9 dec. 1714. Jacob. Vader Andries Jansz. Selst, moeder
Pitertje Jans 't Hart. N.B. dese woonen op Swijndrecht
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Doopregister Nederduitsch Hervormde
Kerk, arch. nr. 11.8.1. Gedoopt op 09-12-1714 te Dordrecht.


VII.5 Jan SELS (code: 00-136). DOOP: 26-12-1711: Jan. Andries janze en Pietertje jans. Getuigen
Aart 't Hart, Eva Pieters.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1 juli 1691 - 21
oktober 1781 pag. 15, gedoopt op 26-12-1711 te Zwijndrecht (getuigen: Aart 't Hart, Eva Pieters Doorman). OVERLIJDEN: Begraven bij de kerk 5-1-1760 Jan Sels.
BRON: CBG; register begraven in en bij de kerk. Begraven op 05-01-1760 te Zwijndrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS
Meerdervoort ( 8-11-1733 / 21- 9-1734)
Zwijndrecht ( 1- 3-1740 / 2-11-1750), zoon van Andries SELS (code: 00-272) (zie VI.1) en Pietertje Jans HART 'T (code: 00-273).
Ondertrouw op 08-11-1733 te Zwijndrecht. HUWELIJK: 8-11-1733 ondertrouwd en 29-11-1733 getrouwd Jan Andriesse Sels jm. van Meerdervoort en Maria van der Wulp jd. van Swijndrecht.
BRON: Rijksarchief; Trouwboeken Zwijndrecht deel 3. 1687 - 23
september 1781.
6-11-1733: Jan Andriesse Sels onder Meerdervoort met Marija van der
Wulp onder Swindregt ondertrouwd ider naar aangegeven onder de classis
pro deo.
BRON: Rijksarchief; Gaarderegister Zwijndrecht deel 1. 20 oktober
1727 - 1758, pag. 59.

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 29-11-1733 te Zwijndrecht. HUWELIJK: 8-11-1733 ondertrouwd en 29-11-1733 getrouwd Jan Andriesse Sels jm. van Meerdervoort en Maria van der Wulp jd. van Swijndrecht.
BRON: Rijksarchief; Trouwboeken Zwijndrecht deel 3. 1687 - 23
september 1781.
6-11-1733: Jan Andriesse Sels onder Meerdervoort met Marija van der
Wulp onder Swindregt ondertrouwd ider naar aangegeven onder de classis
pro deo.
BRON: Rijksarchief; Gaarderegister Zwijndrecht deel 1. 20 oktober
1727 - 1758, pag. 59.

Echtgenote is Marijke WULP van DER (code: 00-137), 21 jaar oud. DOOP: 20-3-1712: Marijke. Aalbert van der Wulp, Neeltje van Dijk. Getuigen Jan van der Wulp, Pieter van der (?).
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1 juli 1691 - 21 oktober 1781 pag. 15, gedoopt op 20-03-1712 te Zwijndrecht (getuigen: Jan van der Wulp, Pieter van der ?). BEGRAVEN:
Weduwe Jan Sels 16-8-1792.
BRON: CBG; register begraven bij de kerk. Begraven op 16-08-1792 te Zwijndrecht. Akte van Voogdij
Op Huijden den vijfentwintigsten September 1761 compareerdevoor mij Bastiaan Broelingh, openbaar Notaris bij den hove van hollant geadmitteerd, op Swijn-drecht residerende, in presentatie van de nagenoemde Getuigen,
D'Eerbare Maria van der Wulp, Wed. Jan Sels, wonende te Swijndrecht dewelke
verklaerde bij hare afflijvigheid tot voogd over hare minderjarige Erfge-
naam ofte Erfgenamen versogt en gestelt te hebben gelijk zij doet bij
Dezen, haren Zoon Aalbert Sels, en dit alles met magt van assumptie en
surrogatie.
Secluderende Zij Comparante uyt haren boedel en naarlatenschap, Schout en
Geregten van Swijndrecht, en voorts allen anderen weesmeesteren Magistraten
en Geregten, alwaar het sterfhuijs van de Comparante mogte komen te vallen<© J. Mulderij & D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, The Netherlands


.

terug naar homepageLast Updated on MAANDAG 13-01-04, at 7:21 PM.volgende pagina