Parenteel van Hendrik ZELS


Bestand : C:\PG30\NL\DATA\SELS
Datum : 13-01-2004
Selectie : 'Personen in parenteel van Hendrik ZELS [1595]'
Sortering : Per tak
 
I.1    Hendrik ZELS, boer, pachter, gedoopt (RK) ± 1531, overleden ca 1601 te Balen. In het scheepenregister van 1564 lezen we:
Hendrik Zels Jansse 32 jaar, verclaert
. dat hij de beesten van Hend. van Gennep alias Wezel bevonden heeft, synde getuyert op syn deponents erve
. dat hy vandaer is gegaan naer dem huyse van Hend. van Gennep, aldaer desselve hem, deponent, in den gemoede gecomen, seggen terstond: Neve, ick zal u wel betaelen, stelt u tevreden, aleer hy, deponent, tot hem sprack. Waarop hy repliceerde; Ghy moet wel een almachtig dief? syn... Dat daerna Hendrik van Gennep is geweken binnen syn huys.
Gehuwd voor de kerk ± 1550 met Maria Agnes (Margriet) WOUTERS (Smeijers) (gezindte: Rk), overleden na 1616 te verm.Balen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peeter ZELS (zie II.1).
   2.  Andries ZEELS (zie II.4).
   3.  Christoffel ZELS. Christoffel heeft in ieder geval een dochter, Elsabeth, gedoopt 11-10-1590.
In 1615 komt in het schepenregister het volgende geschreven:
Cornelis Anthonis, molenaar, bekent schuld aan Elis. Zels dochter van Christof. Zels.
In het schepenregister van 1616-1617 komt het volgende voor:
Geeraert Slegers bekent schuld aan Peeter Zels en Hendr. van Loo, als mombers van Elis.Zels, bagynken (Herentals).
Pand: bempt gen. Goeden Coop.
De genoemde Peter Zels is de oom van Elizabeth.
Deze Elizabeth was in die tijd waarschijnlijk kapitaalkrachtig, want met regelmaat leent ze geld uit.
Gehuwd met Barbara FOLDERS.

 
II.1    Peeter ZELS, boer, pachter Winhof van Wesel, gedoopt (RK) 1552 te Balen, overleden 1635-1652. In de scheepenregisters uit Balen van 1606 staat het volgende te lezen (uittreksel): Ten verzoeke van Jan Souwen Jorisse en Niclaes Honsberghs, borgemrs van Mol hebben Jan in de Haege, 57 jaer
Wouter Raus, 37 jaar
Thomas van der Veken
Peeter Lemmens,
na scherpelyck geexemineert synde wat kennisse sy hadden van het vangen van patrysen opten pachthof en goeden van wesel, liggende onder de paelen van Mol, toecomende den godshuyse van Postel, verklaard:
- dat hy 20 jaer geleden het vangen van patrysen hadde gepacht alomme de Vrijheyt Mol van de Borgems en dat by hem was gecomen +hend. van Wesel, pachter op voors. Hof van Wesel en met hem was veraccordeert dat hy opt voors. hof souw mogen vangen en hem deponent daervoor hadde belooft 25 st met een vracht torfs...
Wouter Raus verklaart - dat hy wylen Jan Raus, syn vader, (die in syn leven gemeynlyck pachter was) heeft dickwels hooren bekennen dat hy alomme opt goet van wesel hadde de patrysen gevangen sonder yemants tegenseggen, soo verre, wyt en breet die paelen van Mol waeren strekkende en dat daernae oyck gebeurt was dat hy jock synde metten broeder van syn huisvrouw waeren gegaan naer wesel om te patriseren maar dat terselvertyt Peeter Zels Hendricksse, tegenwoordige pachter alhier, by hem was gecomen, hebbende neffens 2 groote doggen met enen pieckstock doende hem met syn swager van daer gaen.

In het notariaat van Jan Joos 1611-1646
vinden we dat op 3 november 1616 Jan Ooms verkoopt aan Peeter Zeels alias van Wesel, seecker half heythoeve, wesende noch onverdeylt gelegen op Vercallen
o -
z - de gemeynde
w - het goet van Hamme

En in 1618;
Jan Ooms bekent dat Peeter Zeels syn neve, van hem hadde geleend, wesende in noot, 50 gl., welcke somme voors. neve niet wederomme en hadde te geven tensy dat hy tsynder grote schade enige van syn patrimoniale goederen was vercoopende ende om tselve te verhudene, bekenne metten voors. Peeteren Zeels veraccordeert te syn dat Peeter Zeels sal vermogen doen oft laeten tsy door hem oft iemanden anders, die hem gelieven sal, uyt te stecken alle de cleye oft arde, die sou mogen wesen nut ende bequame oft oirbar om steene te backen oft weynden, daermede te leymen oft plecken, in de heythoeve hem comparant toebehorende, gelegen op Vercallen, wesende 41 noch onverdeylt... waervoor den voors. Peeter Zeels hem comparant sal corten in syn geleende penningen.
Gehuwd voor de kerk (1) ± 1590 met Maria.
Gehuwd voor de kerk (2) ± 1600 te Balen met Maria (Heylken) WILLEKENS (Lommelen). De echtgenoot van van Heylke Lommelen alias Maria Willekens is voor 1652 overleden. In dat jaar wordt het volgende in de schepenregister vermeldt:
1652 Heylke Lommelen wed. Peeter Zels geass. m. Mr Jan Willekens sluit een akkoord met Peeter Veragten, haeren schoonsoon over 2 jaeren montcosten van voors. Heylken neer de dood van haeren man... Veragten behoudt de haeve en nieuwe schappraye, met nieuwe koyketel, het oorlogien met een quirren molken (Carillonneken?) en naer de dood van Heylken sullen gelijk delen de voorn. Peeter Veragten en de k.v. Andries Zels.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Margerita ZELS, gedoopt (RK) op 04-01-1591 te Balen.
   2.  Anna ZELS. Op deze lijst met namen staat alleen de vader vermeld, gedoopt (RK) op 01-01-1594 te Balen.
   3.  Joannes ZELS, gedoopt (RK) op 24-05-1596 te Balen.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Andries ZELS, gedoopt (RK) op 16-09-1601 te Balen.
   5.  Catlijn ZELS, gedoopt (RK) op 26-08-1603 te Balen.

 
II.4    Andries ZEELS, gedoopt (RK) ± 1555 te Balen.
Gehuwd met Elisabeth GUENS, geboren circa 1560 te Belgie.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan ZEELS (zie III.6).
   2.  Jasper ZEELS (zie III.8).
   3.  Margriet SEELS, gedoopt (RK) op 10-10-1592 te Balen.
   4.  Maria SEELS, gedoopt (RK) op 25-09-1593 te Balen.
   5.  Hendrik ZEELS, Pastoor, gedoopt (RK) op 31-07-1595 te Balen.
   6.  Petrus ZELS, gedoopt (RK) op 14-12-1598 te Balen.
   7.  Andreas SEELS, gedoopt (RK) op 25-05-1601 te Balen.
   8.  Wouter ZELS (gezindte: RK).
   9.  Elisabet ZELS, begijn, gedoopt (RK) te Balen. Persoonlijke info

Jaar 1634
Heer Henrick Joos S.J. pastoor van Mol als executeur van de fondatie van H. Antoni Wils, tenoverstaan van Nicl.Vos, Hend.Caeyers en Antoni van Lanckvelt, schepenen, ter eenre
Ons Adriaenus Bosch, pastoor van den begijnhove van Herentals
Jouff. Maria Verachten en Jouff. Elis. Zeels, meesteressen van denselven hove, ter andere
Ten volbrengen van de fondatie van H.Antoni Wils en om te appliceren de penningen gecomen uyt den huyse des voors. heer Antoni Wils, soo hebben d'executeurs gesteld in handen van de meesteressen 1.000.=
Bron: uittreksel Scheepenregister Balen, folio 41 nr 187, blz 633

Jaar 1636
Voor Jan Loovens, Meyer en Hend.Smaers en Hend.Mertens lathen des Hofs van Batenborgh.
- Anna Smaers x Jan van de Neucker bekennen schuld aan Elis. Zeels begijn te Diest.
Bron: uittreksel Scheepenregister Balen, folio 42, nr 59.

 
III.6    Jan ZEELS, boer, pachter van een hoeve te Wesel. Cosmas Ooms en Nargareta Smijsers waren getuige bij de doop. Gedoopt (RK) op 06-06-1587 te Balen, overleden ca 1637 te Balen. Jan Zeels is vermoedelijk tussen 1636 en 1639 overleden.
Op 3 maart 1637 is er een Jan Zeels overleden maar het is niet hard te maken dat dit "onze" Jan Zeels is. Persoonlijke informatie
09-10-1616. Doorgestreept.
Jan Zeels Andriessone bekent schuld aan Jan Joos - 36 gl welcke Jan Joos aan Jan Guens mijnen vader heeft verschoten. Jan Guens heeft gelooft gelijck hij gelooft mits desen Jannen Zeels, sijnen soon van de voors. somme te indemneren ...
Jan Zeels heeft belooft de somme van 35 gl aan Jan Joos wederomme te geven te kersmisse toecomende 1616
Bron: uittreksel notarieel archief Jan Joos, RAA 1703, nr 45, blz 508

Jaar 1636-1639
Ten verzoeke van Jan en Wouter Sels
Andries Guens Jansse
Andries Guens Comasse als mombers van de kinderen van Jan Seels verclaeren Damiaan Peeters en Andries Peters
- dat Jan Seels, pachter van Weselo-hoeve geduerende dat de legers tot
Baelen hadden gelegen tot 4 jaer toe seer grote schulden hadde geleden in sijn graenen en vruchten mits telckens de wacht daer was liggende.

Dimiaans Peeters en Andries Guens Jansse verclaeren
- dat de pachter van desselve Cleijn Weselhoeve anno 1635 hadde geleverd 10 mudden rogge binnen het clooster van Postel, vier voyeren gersten metten stroij alsoe dat Jan Sels het sijn quijt was dat hij 8 mudden rogge heeft moeten lenen van die van Everbode soodat Jan Seels dat jaer geen goed had behouden.
Bron: uittreksel schepenregister Balen, RAAM 42, nr 144v, blz 719

Jaar 1636
Cosmas Geuens en de mobers van zijn kinderen bekennen schuld aan Jan Zeels.
Bron: uittreksel scheepenregister Balen, folio 42, nr 63

Jaar 1636-1639
Jesper en Wouter Seels
- dat sij differentie waren hebbende met de prelaet van Postel raeckende het sterfhuijs van hun broeder Jan Seels en het ontruimen van een koije schaepen, die de prelaet door sijn dienaer, sonder vonnis, uijt den sterfhuijse had weggehaald.
- "dat hij sijn pachthoeve liever ten duijsent steden in brand soude steken ende tgoet laeten vogelweijde liggen dan dat hij soude tolleren dat de gemeijnde daer iet van soude genieten ...
en dat sulckx met proces tegen de dorpen sou uijtstaen al sout hem 1000den costen...
Gelijck in conformiteijt van dijen de heer Prelaet aan de weesen van Jan Seels tot nogtoe nijet en heeft willen corten.
van allen tgene hij in de gemeijnde van Balen heeft moeten betalen...
...
..sich self hadde betaelt met het wechdrijven van de schaepen laetende d'andere crediteuren op den want sien ...
Bron: uittreksel schepenregister Balen, RAAM 42, nr 145, blz 719

Jaar 1649-1653
Wouter Wouters is nog schuldig aan Jasper en Wouter Seels, als momber van Jan Seels kinderen 10 gl, hun gepresenteert sijnde bij de voster Kerstens en mits refues van desselve te ontvangen, consifneert Wouter desselve in handen van de weth.
Bron: uittreksel schepenregister Balen, folio 43, nr 12.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 06-10-1609 te Balen, Belgie met Margaretha GUEENS, geboren circa 1587 te Belgie.
Gehuwd voor de kerk (2) op 22-jarige leeftijd op 06-10-1609 te Balen. Joes Zels x Margareta Gueens
getuige Joes Gueens en ... Peijs met Margaretha GUEENS, geboren circa 1587 te Belgie.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Catharina ZEELS, gedoopt (RK) op 24-11-1611 te Balen.
   2.  Elisabeth ZEELS, gedoopt (RK) op 25-11-1613 te Balen.
   3.  Maria SELS, gedoopt (RK) op 10-02-1617 te Balen.
   4.  Andreas (Andries) SELS (zie IV.4).
   5.  Maria ZEELS, gedoopt (RK) op 06-01-1621 te Balen.
   6.  Jan ZEELS, gedoopt (RK) op 07-12-1624 te Balen.
   7.  Margareta ZEELS, gedoopt (RK) op 02-11-1627 te Balen.
   8.  Hendrik ZEELS, gedoopt (RK) op 13-09-1630 te Balen.
   9.  Margareta ZEELS, gedoopt (RK) op 15-03-1635 te Balen.

Uit het tweede huwelijk: 0 kinderen.
 
IV.4    Andreas (Andries) SELS, Ludi-magister (schoolmeester), geboren te Balen. GEBOORTEGEGEVENS: Andreas Sels(t), begr. Dommelen 4-11-1685 ("Andries Zeels"), geb. zeer vermoedelijk in Balen in de Zuidelijke Nederlanden als zn. van Joannes Casparis Sels balensis".
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz 124; Centraal Bureau voor Genealogie
's Gravenhage.

Dit moet zijn: zoon van Jan Zeels en Margareta Gueens. Gedoopt (RK) op 01-06-1618 te Balen, Belgie. BEGRAFENIS: Andreas Sels(t), begr. Dommelen 4-11-1685 ("Andries Zeels").
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz. 124-125; Centraal Bureau voor
Genealogie 's Gravenhage.

Op 24 en 27 october 1685 heeft Andreas Sels de H. Olie en de laatste sacramenten ontvangen.
Bron:GA Ehv

Anno 1685 S
4 Novemb. sep. oft? Andries Zeels
Bron: GA Ehv, overlijdensregister Dommelen. Begraven op 04-11-1685 te Dommelen. PERSOONLIJKE GEGEVENS
BEROEP: Andreas oefende het beroep uit van "ludi-magister" in Dommelen, als hoedanig hij trouwens hoger al vaker werd genoemd en wij hem als huwelijksgetuige, tesamen met de Dommelse Mulder, Joannes Denen, in Dommelen ontmoetten reeds 1-5-1644.
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz. 124-125; Centraal Bureau voor Genealogie 's Gravenhage.

BEZIT: Nog ontmoeten we in Dommelen R9, f.48v, dd. 23-1-1659, een gelofte tot het betalen ener bepaalde som "aen handen Andries Zels als vader ende momber van Jan Zels, zijnen soone, t.b.v. sijnen soonen voorsz.", waarbij we in margine aantroffen: "Gecasseert met consent van Andries Zels en Jan, sijnen sone, opten 28 Jan. 1680".
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz. 124-125; Centraal Bureau voor Genealogie 's Gravenhage.

GETUIGE: Andreas Sels ludi-magister bij het huwelijk van Jenneken Vermeulen te Dommelen postridie Divi Pauli 1653. Andreas Zelst, fungerend 28-12-1667 te Dommelen bij de doop van Lynken Vermeulen.
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz 124; Centraal Bureau voor Genealogie 's Gravenhage.

Geldlening Andries Sels en zijn vrouw Heylken Vermeulen
mr Andries Zels en Heylken zijn vr. bel. te betalen GPer... Goijaerts tot Borkel de som van 100 cum gl 22-12-1674 gecasseerd 09-01-1682
Bron: transportregister Dommelen 1654-1668, idem 1669-1681 fo 99

Dat voor ons comen is meester Andries Zels ende Heylken, zijn wettige huijsvrouwe, ende hebben tesamen bekent ontfangen te hebben [lenen] uit handen hendrick Dilis en mariken, zijne wettige huijsvrouwe een alinge [totale] somme van twee hondert gulden hollants permissiegelt welcke gelijcke somme hebben sij comparant voors[chreven] gelooft te restitueren ende wederom te geven [terug te betalen] te Lichtmis over ... Jaer als men schrijven sal 1683 met alsnoch 8 gulden ten pacht met conditie oft gev... dat de geloovers voors. de voors. penningen ten voors. dagemi... ende betaeld en soo gelooven sij den voors. interest alle Jaer te betaelen totte volle ende effecten betaelinge toe welcke betaelinge sal moeten geschieden als den eenen den anderen drie maenden te voren opgeseijt sal hebben hier voor .obligeenen geloovers voors. hunne ende alle hunne goederen have ende schaere hebbende ende ..rijgend cessirend in desen alle oppositien in recht ter contrarie dan ierst ende voor alle namis.. al sonder arch oft list actum Domelen den zondag novemb anno 1681.
voor Schepenen
Jacob Janszen
Cornelis Thomas
x dat voor ons comen sijn is Willem arianen
Kantlijnaantekening:
Mij gebleken sijnde bij quittantie van dato den 15 decemb 1701 geteckent bij desen Johan Bijnen medicine doctor in qualiteit als man ende momboir van Ida, dochter van hendrick Dielis, dat de nevens gaane capitale somme ende interest vandien voldaan ende betaalt was, derhalve gecasseert op heeden den 16 decemb 1701 bij mij
J. Dullaart
subst.secrets
Bron: GA Eindhoven, Schepenbank 1635-1801, deel 11 folio 4.
Gehuwd voor de kerk (1) op 42-jarige leeftijd op 23-01-1661 te Dommelen met Heylken JANSEN, geboren te Dommelen, dochter van Jan ANTHONIS en Ienneke WILLEMS. HUWELIJK:
Heylken Vermeulen huwt als "Helena", (bedoeld: "Heylwigis") Joannis
Anthony" Dommelen 23-1-1661 (Testes: Aegidius et Theodorus Joannis)
Andreas Sels(t), begr. Dommelen 4-11-1685 ("Andries Zeels"), geb.
zeer vermoedelijk in Balen in de Zuidelijke Nederlanden als zn. van
Joannes Casparis Sels balensis".
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz. 124-124; Centraal Bureau voor
Genealogie 's Gravenhage.
Gehuwd (2) met Margaretha, geboren circa 1625, overleden te Dommelen. BEGRAFENIS: Werd op 12-12-1648 te Dommelen als "Margaretha uxor Andreae Sels ludu-magistri" ter aarde gelegd.
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz. 124; Centraal Bureau voor Genealogie
's Gravenhage.

Mortua est Margareta uxor Andreas Sels L.mag. In Dommelen anno 1648
13 december
Bron: GA Ehv, overlijdensregister Dommelen 1641-1810, boek 21 D, begraven op 13-12-1648 te Dommelen. HUWELIJK:
Andreas Sels(t), begr. Dommelen 4-11-1685 ("Andries Zeels"), geb. zeer vermoedelijk in Balen in de Zuidelijke Nederlanden als zn. van Joannes Casparis Sels balensis", die althans als dusbenoemde tesamen met "Ida Hogardi" doopgetuige waren bij de doop van zijn enig kind uit zijn eerste huwelijke met ene Margaretha.
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz. 124-124; Centraal Bureau voor Genealogie 's Gravenhage.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Margaretha SELS. DOOP: Uit dit tweede huwelijk van Andries Zels met Heylken Jansen (in sommige genealogien Vermeulen genoemd) eveneens slechts een kind, t.w.: Margaretha Zels, ged. Dommelen 11-7-1665 (Aegidius Joannis et Petronella Lucas Anthony).
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz. 124; Centraal Bureau voor Genealogie
's Gravenhage. Gedoopt (RK) op 11-07-1665 te Dommelen (getuige(n): Aegidius Joannes, Petronella Lucas Anthony), overleden op 06-04-1691 te Dommelen op 25-jarige leeftijd. PERSOONLIJKE GEGEVENS
BEZIT: Scheiding en deeling tusschen Jan Zels en Margriet Zels v.d.
inboedel en goederen gel., te Dommelen en Balen in Brab. door hun
zal. ouders nagelaten, waaronder een erfgoed te Balen + 16 gl. + 2/4
parties spek 2 hemden en 1 tinnen schotel, linnen laken om een jak
van te maken. de dr huis, hof en landerijen gel. te Dommelen met de
helft v/h meubil. + de active en passive schulden.
2-1-1686 geregistr. 28-8-1691 (Balen b/d voodij v. Moll)
BRON: Transportregister Dommelen folio 96; 1681-1710; Aantekeningen
Wijnaendts van Resandt; Centraal Bureau voor Genealogie 's
Gravenhage.

Koop van een kamer

Dat voor ond comen is Dilis Jansen ende heeft met gewoon vertijdenisse erffelijck opgedraegen ende overgegeven in eenen erffelijcken recht aen handen ende tot behoef van Margriet dochter Andries Zels Sijne Camer met een stucxken goet Daar aen gelegen liggene in de prochie van Dommelen metter eender zijde een zijnde aen des vercoopers erve, de andere zijde aenden voors[chreven] Andries Zels erve, het ander eijnde aende erfgenaemen huijbert Willems erve, Los ende vrij zonder dorps lasten wegen ende water laeten met recht, Geloovende voors. hij opdrager voort, dit opdraeger ende erffelijck altijt te houden voor goet vast gestendich ende van weerden nu ende ten eeuwigen dagen op verbant soo naer recht behoort al sonder arch oft list.
actum Domelen .t Supra voor Schepenen
Schepen Willem Baert
In de Kantlijn:
costen 40 p.
Bron: GA Eindhoven, Schepenbank Dommelen 1635-1810 deel 11
folio 3v dd 29-10-1681


Margaretha Sels is in 1691 toegetreden tot de orde van St. Franciscus in het Agnetendalklooster.
Dw 6 Aprilis [Geprofest:] S[oeu]r Margareta Zeels
Bij de 3e Orde St. Franciscus
Klooster te Dommelen, Agnetendal
Bron: folio 96, bijlage 7, Streekarchief Eindhoven.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Joannes (Jan) SELS (zie V.1).

 
V.1    Joannes (Jan) SELS, Linnenwever. DOOP: Andreas Sels(t), begr. Dommelen 4-11-1685 ("Andries Zeels"), geb. zeer vermoedelijk in Balen in de Zuidelijke Nederlanden als zn. van Joannes Casparis Sels balensis", die althans als dusbenoemde tesamen met "Ida Hogardi" doopgetuige waren bij de doop van zijn enig kind uit zijn eerste huwelijk met ene Margaretha, die hem ontviel 12-12-1648, op welke dag zij te Dommelen als "Margaretha", uxor Andreae Sels ludu-magistri" ter aarde gelegd werd; even tevoren, pridi S. Andreae Apostoli 1648, was zij te Dommelen bevallen van dat evengenoemde enig kind, Joannes Sels genaamd.
BRON: Brabantse Leeuw 1964 blz 124; Centraal Bureau voor Genealogie
's Gravenhage. Gedoopt (RK) op 29-11-1648 te Dommelen (getuige(n): Joannes Casparis Sels, Ida Hogardi), overleden te Zwijndrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
BEZIT: Scheiding en deeling tusschen Jan Zels en Margriet Zels v.d. inboedel en goederen gel., te Dommelen en Balen in Brab. door hun zal. ouders nagelaten, waaronder een erfgoed te Balen + 16 gl. + 2/4 parties spek 2 hemnden en 1 tinnen schotel, linnen laken om een jak van te maken. de dr huis, hof en landerijen gel. te Dommelen met de helft v/h meubil. + de active en passive schulden.
2-1-1686 geregistr. 28-8-1691 (Balen b/d voodij v. Moll)
BRON: Transportregister Dommelen folio 96; 1681-1710; Aantekeningen Wijnaendts van Resandt; Centraal Bureau voor Genealogie 's Gravenhage.

WOONPLAATS:
Zwijndrecht (5-12-1680 / 14- 8-1691).
Gehuwd voor de kerk (1) op 31-jarige leeftijd op 14-04-1680 te Dordrecht (Agustijnenkerk). Jan Andries Sels Lindewever jm van Dommelen won. op Swijndrecht Lysbeth Claesz jd. van Dorsten won. i.d. Visstraat.
In de kantlijn: getrouwt den selve dage.
Kanttekening:
Waarschijnlijk wordt hiermee 14 april bedoeld. Het hiervoor vermelde huwelijk (eveneens aantekening op 14 april) is 5 mei gesloten. Onwaarschijnlijk is, dat 5 mei bedoeld is. In alle overige gevallen wordt de huwelijksdatum genoemd, ook al is deze gelijk aan die van het voorvermelde echtpaar. Wijnaendts van Resandt vermeldt in zijn aantekeningen: get. 5-5-1680. Echtgenote is Lijsbeth CLAESZ, geboren te Dorsten, overleden Voor 1682 te Zwijndrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Visschstraat Dordrecht ( 5- 5-1680).
Ondertrouwd (2) op 14-12-1681 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 29-12-1681 te Dordrecht (Agustijnenkerk). HUWELIJK: Den 14 december 1681. Jan Andriesse Zels lindewerker wed. won. op
Swijndrecht Eva Doormans jd van Langenberg won. op den Rietdijk. Alhier
getr. den 29 december 1681.
BRON:Huwelijksregister Augustijnenkerk Dordrecht; 1672-1703; Gemeentearchief Dordrecht nr. 11.24.1.
COMMENTAAR:
Onder de naam Langenberg komen voor:
- buiten in het marktgr. Bergen op Zoom;
- dijk in de baronie van Breda;
- hoogte op de Overveluwe tussen Leuvenum en Ermelo met Eva Pieters DOORMAN. Tekst begraafregister: Wed. Jan Sels, begraven 9-1724 te Zwijndrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Eva Doormans jd van Langenberg won. op den Rietdijk.
BRON:Huwelijksregister Augustijnenkerk Dordrecht; 1672-1703;
Gemeentearchief Dordrecht nr. 11.24.1.
COMMENTAAR: Onder de naam Langenberg komen voor:
- buiten in het marktgr. Bergen op Zoom;
- dijk in de baronie van Breda;
- hoogte op de Overveluwe tussen Leuvenum en Ermelo

GETUIGE: Was getuige bij de doop van:
Jan Sels 8- 1-1705
Jan Sels 29- 9-1709
Jan Sels 26-12-1711

WOONPLAATS:
Rietdijk Dordrecht (29-12-1681)
Zwijndrecht ( -12-1680 / 14- 8-1691).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Andries SELS (zie VI.1).

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Lijsbet SELS. DOOP: 28-3-1688: Lijsbet. Yan Selen en En(n)a Doorman
BRON: Rijksarchief; Zwijndrecht, doop- en trouwinschrijvingen
1600-1690 (blauwe serie) sub d. doopaantekeningen 1687-1690. Gedoopt op 28-03-1688 te Zwijndrecht.
   3.  Hendricus SELS. DOOP: 14-8-1691: Hendricus Sels, zoon van Jan Andriesse Sels en Eva
Doormans.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21
oktober 1781, gedoopt op 14-08-1691 te Zwijndrecht.

 
VI.1    Andries SELS. DOOP: 1680 December
Andries soone van Jan Selfs ende Eva Pieters Doormans is geboren op
Swijndrecht ende gedoopt volgens getuigenisse van sijn moeder ende
de peet Jenneken Adams Kuyper sijnde ook geweest bij de geboorte
(volgens haar getuigenisse) Annetje Schalke. Waarvan attestatie is
geligt na Dordrecht, 1714 den 26 Septembris.
BRON: Rijksarchief; Doop- en trouwaantekeningen Zwijndrecht
1600-1690 (blauwe serie) sub c.

N.B. Huwelijk Jan Sels en Eva Pieters Doorman vond plaats op 29-12-1681 (ondertrouw 14-12-1681). Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat Andries Sels de zoon is van Jan Sels en Lysbeth Claesz. Gedoopt -12-1680 te Zwijndrecht (getuige(n): Jenneken Adams Kuyper, Annetje Schalke). OVERLIJDEN-BEGRAVEN: 8-5-1744 Aangevinge gedaan van het lijk van Andries Sels onder Meerdervoort f 3,--.
BRON: Rijksarchief; Gaarderegister Zwijndrecht deel 1. 20 oktober
1727 -1758 niet pro deo, blz. 24.
Begraven bij de kerk: 9-5-1744 Andries Sels
BRON: CBG; register begraven in en bij de kerk te Zwijndrecht. Begraven op 09-05-1744 te Zwijndrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
ATTESTATIE: Waarvan attestatie is geligt na Dordrecht, 1714 den 26 Septembris.
BRON: Rijksarchief; Doop- en trouwaantekeningen Zwijndrecht
1600-1690 (blauwe serie) sub c.

POORTER: Actum den 25en september 1714
Ontvangen als vooren (bedoeld als Borger en inheems poorter) Andries
Jansz. Selis geb. tot Swindregt mits ende te betalen 2.10 blijvende
gecludeert (of gesecludeert).
BRON: Gemeente-archief Dordrecht; archief nr. 3.1976 (poorterboek)

GETUIGE: Was getuige bij de doop van;
Johannes 't Hart 15-10-1713 (Andries Janz Selle)
Heyltje 't Hart 21- 6-1716 (Andries Sel)
Heyltje 't Hart 18- 4-1717 (Andries t Selt)
Pietertje 't Hart 22-10-1724 (Andries Selfs)
Pieter Sels 15- 8-1734
Pietertje Sels 20-10-1737
Andries Sels 28- 6-1739
Andries Sels 6- 1-1741

WOONPLAATS
Hendrik Ido Ambacht ( 4-11-1703)
Dordrecht (25- 9-1714)
Meerdervoort (30- 4-1735 / 8- 5-1744).
Gehuwd voor de kerk (1) op 04-11-1703 te Zwijndrecht. HUWELIJK: 4-11-1703 getrouwd Andries Jansz. Sels, jm van H.I. Ambacht en
Pietertje Jans 't Hart, jd wonende onder Meerdervoort.
BRON: Rijksarchief; Trouwboek Zijndrecht deel 3 1687 - 23 september
1781; pag. 24. Echtgenote is Pietertje Jans HART 'T. BEGRAFENIS: 17-7-1732; Pietertie 't Hart onder Meerdervoort
aangegeven pro deo.
BRON: Rijksarchief; gaardersarchief Zwijndrecht, register van
ontvangst van den impost op het trouwen en begraven deel 1 20 oktober 1727 - 1758 niet pro deo blz. 52. Begraven op 17-07-1732 te Zwijndrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Meerdervoort ( 4-11-1703 / 13- 6-1732)

GETUIGE:
Komt als getuige voor bij de doop:
7- 4-1709 Johannes 't Hart
15-10-1713 Johannes 't Hart
21- 6-1716 Heyltje 't Hart
18- 4-1717 Heyltjke 't Hart
21-12-1721 Pieter 't Hart
22-10-1724 Pietertje 't Hart
12-10-1727 Jan Dobbelman
24- 4-1732 Lena de Jong, dochter van Jan Pietersz HART 'T en Heyltje JACOBS.
Ondertrouwd (2) op 30-04-1735 te Zwijndrecht. HUWELIJK:
30-4-1735 is Andries Sels met Neeltje Willems de Gelder byde onder Meerdervoort ondertrouwd ider naar aangegeven onder de classis pro deo.
BRON: Rijksarchief; Gaarderegister Zwijndrecht deel 1. 20 oktober 1727 -
1758 pag. 68. Gehuwd voor de kerk op 22-05-1735 te Zwijndrecht. HUWELIJK:
1-5-1735 voorstel en 22-5-1735 getrouwd:
Andries Sels weduwnaar van Pietertje Jans 't Hart met Neeltje de
Gelder weduwe van Hendrik Moermans, beide wonende onder Meerdervoort.
BRON: Rijksarchief; Trouwboek Zwijndrecht deel 3, 1687 - 23 september 1781 pag. 50. Echtgenote is Neeltje Willemsd. GELDER DE, 41 jaar oud, !DOOP: Willem Willemsz de Gelder jm. X Swijndr. 9-11-1687 Pytertje
Jacobsd. jd. beyde van Swijndrecht.
2-8-1693 Neeltje van Sw.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; doopaantekeningen 1687-1690,
index op familienamen 1600-1694. Gedoopt op 02-08-1693 te Zwijndrecht. BEGRAFENIS: Begraven 8 oct. 1760 het lijk van Neeltje de Gelder, huisvrouw van Cornelis Vogelesang onder de classis van 3,--.
BRON: Rijksarchief; Gaarderegister Zwijndrecht deel 5 (Meerdervoort)
1759-1786. Begraven op 08-10-1760 te Zwijndrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS.
GETUIGE: Was getuige bij de doop van:
Andries Sels 13-12-1744

WOONPLAATS:
Zwijndrecht (10- 4-1718), dochter van Willem Willemszoon GELDER DE en Pytertje JACOBSD.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan SELS. DOOP: 12-10-1703: Jan, zoon van Andries Jansz. Sels en Pietertje
Jans 't Hart.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21
oktober 1781 pag. 9. Gedoopt op 12-10-1703 te Zwijndrecht.
   2.  Jan SELS. DOOP: 8-1-1705: Jan, Andries Janse, Pietertje Jans. Getuigen Jacob
Janse en Eva Pieters.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21
oktober 1781 pag. 10, gedoopt op 08-01-1705 te Zwijndrecht (getuige(n): Jacob Jansz 't Hart, Eva Pieters Doorman).
   3.  Heijltje SELS. DOOP: 28-8-1707: Heijltje, Andries Janz, Pietertje jan.
Getuigen Pieter janz, Aaltje jacobs.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21 oktober 1781 pag. 12, gedoopt op 28-08-1707 te Zwijndrecht (getuige(n): Pieter Jansz 't Hart, Aaltje Jacobs).
   4.  Jan SELS. DOOP: 29-9-1709: Jan. Andries Jansz Sels en Pietertje Jans 't Hart.
Getuigen Pieter Jansz 't Hart, Eva Pieters Doorman.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1 juli 1691 - 21
oktober 1781 pag. 15, gedoopt op 29-09-1709 te Zwijndrecht (getuige(n): Pieter Jansz 't Hart, Eva Pieters Doorman).
   5.  Jan SELS (zie VII.5).
   6.  Jacob SELS, geboren te Zwijndrecht. DOOP: 9 dec. 1714. Jacob. Vader Andries Jansz. Selst, moeder
Pitertje Jans 't Hart. N.B. dese woonen op Swijndrecht
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Doopregister Nederduitsch Hervormde
Kerk, arch. nr. 11.8.1. Gedoopt op 09-12-1714 te Dordrecht.

 
VII.5    Jan SELS. DOOP: 26-12-1711: Jan. Andries janze en Pietertje jans. Getuigen
Aart 't Hart, Eva Pieters.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1 juli 1691 - 21
oktober 1781 pag. 15, gedoopt op 26-12-1711 te Zwijndrecht (getuige(n): Aart 't Hart, Eva Pieters Doorman). OVERLIJDEN: Begraven bij de kerk 5-1-1760 Jan Sels.
BRON: CBG; register begraven in en bij de kerk. Begraven op 05-01-1760 te Zwijndrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS
Meerdervoort ( 8-11-1733 / 21- 9-1734)
Zwijndrecht ( 1- 3-1740 / 2-11-1750).
Ondertrouwd op 08-11-1733 te Zwijndrecht. HUWELIJK: 8-11-1733 ondertrouwd en 29-11-1733 getrouwd Jan Andriesse Sels jm. van Meerdervoort en Maria van der Wulp jd. van Swijndrecht.
BRON: Rijksarchief; Trouwboeken Zwijndrecht deel 3. 1687 - 23
september 1781.
6-11-1733: Jan Andriesse Sels onder Meerdervoort met Marija van der
Wulp onder Swindregt ondertrouwd ider naar aangegeven onder de classis
pro deo.
BRON: Rijksarchief; Gaarderegister Zwijndrecht deel 1. 20 oktober
1727 - 1758, pag. 59. Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 29-11-1733 te Zwijndrecht. HUWELIJK: 8-11-1733 ondertrouwd en 29-11-1733 getrouwd Jan Andriesse Sels jm. van Meerdervoort en Maria van der Wulp jd. van Swijndrecht.
BRON: Rijksarchief; Trouwboeken Zwijndrecht deel 3. 1687 - 23
september 1781.
6-11-1733: Jan Andriesse Sels onder Meerdervoort met Marija van der
Wulp onder Swindregt ondertrouwd ider naar aangegeven onder de classis
pro deo.
BRON: Rijksarchief; Gaarderegister Zwijndrecht deel 1. 20 oktober
1727 - 1758, pag. 59. Echtgenote is Marijke WULP van DER, 21 jaar oud. DOOP: 20-3-1712: Marijke. Aalbert van der Wulp, Neeltje van Dijk. Getuigen Jan van der Wulp, Pieter van der (?).
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1 juli 1691 - 21 oktober 1781 pag. 15, gedoopt op 20-03-1712 te Zwijndrecht (getuige(n): Jan van der Wulp, Pieter van der ?). BEGRAVEN:
Weduwe Jan Sels 16-8-1792.
BRON: CBG; register begraven bij de kerk. Begraven op 16-08-1792 te Zwijndrecht. Akte van Voogdij
Op Huijden den vijfentwintigsten September 1761 compareerdevoor mij Bastiaan Broelingh, openbaar Notaris bij den hove van hollant geadmitteerd, op Swijn-drecht residerende, in presentatie van de nagenoemde Getuigen,
D'Eerbare Maria van der Wulp, Wed. Jan Sels, wonende te Swijndrecht dewelke
verklaerde bij hare afflijvigheid tot voogd over hare minderjarige Erfge-
naam ofte Erfgenamen versogt en gestelt te hebben gelijk zij doet bij
Dezen, haren Zoon Aalbert Sels, en dit alles met magt van assumptie en
surrogatie.
Secluderende Zij Comparante uyt haren boedel en naarlatenschap, Schout en
Geregten van Swijndrecht, en voorts allen anderen weesmeesteren Magistraten
en Geregten, alwaar het sterfhuijs van de Comparante mogte komen te vallen
(:behoudens derzelver Respect:) verzoekende hier van Acte in forma;
Aldus gepasseert en comptoire mijns Notaris Present Rijnier panis en Jacob
Euzert als getuigen.
Ondertekend door Marija van den Wulp.
BRON: Rijksarchief Den Haag; oud notariëel archief van Zwijndrecht of Schobbeland, archiefnr. 9166, akte nr. A95.

BORGSTELLING:
Heden den vijfde October 1769 compareerden van mij Bastiaan Broelingh
openbaar en bij den Hove van holland geadmitteert Notaris te Zwijndrecht
residerende in presentie van de nagenoemde getuigen: Maria van der Wulp,
weduwe van Jan Sels en Albert Sels beide wonende te Zwijndrecht. Dewelke
verklaarden de Eerste Comparante onder afstand van het benificium senatus
consulti velligani mede brengende dat een vrouw Borg werdende uit hoofde
haaren borgtocht niet aansprekelijk is; ende comparanten beide onder
Renunciatie van de benificien ordinis seis excussionis A divisionis mede
brengende dat de principale schulde-naar eerst moet werden uitgewonnen en
de borg kan werden aan gesproken en dat ieder borg volstaan kan met zijn
aandeel in de Schult te betalen: ten behoeven en tot Securiteit van Antonij
van der Wilt wonende te Dordregt en Tijs Frankestijn wonende te berkel in
qualiteit als voogden over Adriana en Maria Hartman nagelaten kinderen van
wijlen Davit Hartman en Alida Stelboer gewoont hebbende en overleden te
Zwijndrecht. Zij zelven te stellen tot borgen als principale schuldenaars
voor Pietertje Sels, twede egtgenoot en nagelate Weduwe van voorn: Davit
Hartman en Zulks voor de voldoeninge van alle het geens aan voorn. Adriana
en Maria hartman Ze uijt hoofde van hunne Legitime portie in de nalaten-
schap van wijlen hunne moeder Alida Stelleboer als wegens hunnen Erfportie
in de nalatenschap van hunnen vader voorn. David hartman Competeert of
bevonde zal werden te competeren met belofte om al het Zelve als eige
Schult en Zake op De Eerste aanmaning te zullen opleggen en voldoen. tot
naarkoming van het gene voors. Staat verbinden De Comparanten hunne
personen en Goederen dezelve onderwerpende de Juduatiere van alle Hove,
Regten en Regteren en bezonder die van den Ed. Hove en hoge Vierschare van
Zuidholland.
Aldus gepasseert te Zwijndrecht in presentie van Jan van Dijk en Gerrit
Snoek, als Getuigen.
Getekend door Maria van der Wulp en Albert Sels.
BRON: Rijksarchief Den Haag; oud notariëel archief van Zwijndrecht of Schobbeland, archiefnr. 9168, akte nr.11.

TESTAMENT:
Heden den 18 Maart 1775 compareerden voor mij Bastiaan Broelingh Notaris te
Zwijndrecht ten bij wezen van de nagenoemde getuigen: Maria van der Wulp
Wed. van Jan Sels wonende te Zwijndrecht voorsz:
te kennen gevende dat zij zo tot vergeldinge van dat gunt haren Zoon Albert
Sels zedert enige Jaeren tot haar bestaan heeft verstrekt en 't welk zij
getuigt meerdes dan twee Duijzend guldens te Importeren als ten einde in
haren klim-menden ouderdom en afnemende lichaamskragten ene onbesorgde kost
en oppas-sing te hebben hadde uijtgedagt volgende gifte, op nagemelde
beding te doen. Bekende dien volgende te schenken en in vollen vrijen
Eigendom over te geven aan haren Zoon voorn: Albert Sels: Eerstelik een
huijs en Erf staande ende gelegen te Zwijndrecht belent aan de Ene Zijde
Adriaan Broelingh en aan de andere Zijde Cornelis in 't Veld.
Nog Een huijs en Erf, staande en gelegen onder Meerdervoort, belent aan de
Ene Zijde Gijsbert De haas en aan de andere Zijde huijg Schorteldoek.
Eindelik nog volgende huijsraad, meubelen en Inboemdel namelijk:
Een Engelse slaande klok en kas
Een hangende Uurwijzer
Een Tinne kas, met het koper, Tin en het geene verder daarboven en benede in is. het koper in Tin dat in het kelderkasje is, en wijders al het koper enTin en ijser Werk dat in huijs is.
Een Porselijn kas, met al het porselijn en het geen der verder op en in is.
Een porselijn Rekje met het porselijn en het geen er verder in staat.
Wijders al het verdere poselijn en aardewerk dat in huijs is.
Een lessenaar staande op een Latafeltje
Een Lessnaar waar op een Groote bijbel met koperen slooten
Verders alle boeken
Een groote Tafel met ses Laden
Wijders al de andere Tafels
al de Stoelen en kussens op de Zelve
Vier beddens met Zijn toebehooren
Een Ledikant en behangsels
Een Notebome kast
Een Verlakt kabinet
Een kleerkast
Een Rustbank en Matras
Een toeslaande Slaapbank
Een geschilderde Douw Slee
Een kleerpors
Een Schuitje met Een paar Riemen
Een Silvere beugeltas
Een bloed korale ketting met een goude boot
Een Silver Snuijfdoos
Een Dito Loode Aurien doosje
Wijders alle de kleeren maar enigzints tot haren lijfse behoort hebbende
Verders alle den verder huijsraad meubelen en Inboel.
Doorgehaalde tekst: en met een Woord alle het gene Zij dezelve maar
enigzints met de Doordt ontruimen en naarlaten Zal.
Onder Conditien dat haren voornoemde Zoon gehouden en verpligt zal zijn:
haar comparante van heden af tot haar Doot toe van inwoninge, kost, Drank
en kleederen na behoren te voorzien en zo wel in Ziekte als in gezondheid
te moeten oppassen, gadeslaan en van het nodige verzorgen en na haar
overlijden Ene met haren Staat over een komende Begrafenis te moeten aan
doen en voorts binnen een half Jaar na haar Comparants overlijden, aan haar
vier nog ongehuwde kinderen, met name Margrita, Dirk, Jan en Neeltje Sels
te moeten Uijtkeeren en voldoen ieder Ene Somma van vijftig gulden tot
vergelijking van dat geens hare reeds gehuwde kinderen van haar Comparante
genoten hebben en Eindelik alle haar comparants Schulden te moeten voldoen.
En Comparante mede voor mij Notaris en getuijgen voorn. Albert Sels
meerderjarig Jongman mede wonende te Zwijndrecht Dewelke verklaarde
vorenstaande gifte op beding en Conditien daar bij bepaald dankelijk te
accepteren, en tot nakominge van dien te verbinden. Zijn perzoon en
goederen, dezleve onderwer-pende alle Regten en Regteren, en bezonder den
Edele hoven van Holland. Aldus verleden in tegenwoordigheid van Jacob
broeling en Jan van Dijk alle getekend.
Ondertekend door maria van der Wulp en Albert Sels.
BRON: Rijksarchief Den Haag; oud notariëel archief van Zwijndrecht of Schobbeland.

GETUIGE:
Was getuige bij:
doop Leendert Hartman 30-10-1757
doop Joanna Hartman 12-11-1758
doop Neeltje Hartman 17- 8-1760
doop Jan Sels 18- 3-1770
doop Jan Hordijk 14- 8-1774
doop Johannes Sels 13- 4-1783
doop Maria Sels 6- 9-1778

WOONPLAATS:
Zwijndrecht ( 8-11-1733), dochter van Aalbert WULP van DER, Korenmolenaar, en Neeltje DIJK VAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter SELS. DOOP: 15-8-1734: Pieter. Jan Zels en Maria van der Wulp. Getuigen
Andries Zels en Annigje 't Hart.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21
oktober 1781 pag. 28, gedoopt op 15-08-1734 te Zwijndrecht (getuige(n): Andries Sels, Annigje 't Hart). BEGRAFENIS: 21-9-1734: Aangevinge gedaan een kind van jan andriesse
Sels onder Meerdervoort. De classis van pro deo.
BRON: Rijksarchief; Gaarderegister Zwijndrecht deel 1. 20 oktober
1727 - 1758 pro deo, blz. 62, begraven op 21-09-1734 te Zwijndrecht.
   2.  Aalbert SELS, Notarisklerk, hoofdgaarder beschreven middelen. DOOP: 29-1-1736: Aalbert. Jan Sels en Marijke van der Wulp.
Getuigen Aalbert van der Wulp en Neeltje van Dijk.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21
oktober 1781 pag. 30, gedoopt op 29-01-1736 te Zwijndrecht (getuige(n): Aalbert van der Wulp, Neeltje van Dijk), overleden op 21-07-1809 te Dordrecht op 73-jarige leeftijd. OVERLIJDEN-BEGRAFENIS:
Datum van overlijden 21-7-1809
Dag van overlevering der memorie van aangeving 31-7-1809
Dag waarop het Sommatie-Billet is overgegeven 31-8-1809.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; register van de gequalificeerden 1806-1817, arch. nr. 11.98.

24 juli 1809 Albert Sels op de Nieuwe haven letter AN 446 oud 73
jaar ongehuwd met de lijkkoets om 10 uuren.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Begraafregister Grote Kerk, arch. nr. 11.54. Begraven op 24-07-1809 te Dordrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS

ATTESTATIE: Aalbert Sels Nieuwehaven 14-4-1808.
14 april 1808 met attestatie ingekomen Aalbert Sels j.m. van Nieuwe haven.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; ingekomen attestaties 1779-1823, arch. nr. 27.125.

BEZIT: 3e october 1786 transporteert Aalbert Sels aan Dirk en Adriaan van Nugteren een huis en erf onder Meedervoort om 140,--.
40e penning 3: 10: -
10e verhoging -: 7: -
BRON: Rijksarchief; Registers van ontvangst van den impost op het trouwen en begraven, Meerdervoort deel 6 april 1784 - november 1805 (hierin tevens optvangsten van de 40ste penning van verkochte roerende en onroerende goederen).


1248 Acte van Borgtogt. Nr. 205
Den vijf en Twintigsten November 1791 compaareerden voor mij Abraham Adrianus van den over, openbaar en bij den Hove van Holland geadmitteerd Notaris binnen Dordrecht resideerende ten bijweezen van de Nagenoemde Getuijgen: De Heeren Francois Cornelis van Kessel wonende binnen deeze Stad Johannis van Eekeren woonende Eeven buijten deeze Stad Jan Pijl woonende te Alblasserdam Piter van 't Hoff Lzoon Schout en Secretaris &e &e van en wonende in de Grote Lindt en Gerrit de Haan wonende te Rijsoort. Dewelke verklaarden zig zelven onder Expresse renunciatie van het beneficium ordinus seu Excussionus meede dbrengende dat de Principaale Debiteur eerst moet worden uijtgewonnen eer de Borg kan worden aangesprooken zig zelven te stellen tot Norgen en Principaalen voor Aalbert Sels als Hoofdgaarder van de Beschreeven Middelen en Gequalificeerde tot het overnemen der Gelden van Dien Eijnde te verbinden hun met Personen en goederen en dezelve ondert wonende te zwijndrecht ten behoeven en tot securiteijd van het gemeneland van Holland en Westvriesland voor alle zodanige Penningen ieder van hun ter somme van veertien Hondert Guldens toe als de voornoemde Aalbert Sels in zijne voorschreevene qualiteijt aanden lande uijt eenige Hoofde zoude mogen Schuldig blijven en ten agteren koomen belovende zij Comparanten als dqan dezelve Penningen ieder van hun tot gemelte somme van veertien Honderd Guldens toe als Eijgen Schult op de Eerste aanmaning aan den Lande te zullen opleggen en betaalen; verklaarende zij Comparanten ten DienEijnde te verbinden hun met Personen en goederen en dezelve onderwerpen aan de rigoüreüse Letteren Executoriaal van de heeren Staaten van Holland en Westvriesland en speciaal van de Indicatuure van de Heeren Gecommitterde Raaden.
Aldus verleeden te Dordrecht in tegenwoordigheid van Coenraad Cristiaan van den Star en Jacobus van Maarseveen klerken van mij Notaris als getuijgen.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; archief nr. 20.90 II Adrianus van den Oever, inventaris nr. 1250 nr. 136.

Is ter Wees-camere geëxhibeert 't Testament van Albert Sels
Sels gepasseert voor den notaris A.A. van den Oever residerende binnen Dordrecht in dato den 1 van Zomermaand 1809 waar bij is gebleken dat deze Camere behoorlijk is gesecludeert, en dat tot erfgenamen zijn aangestelt meerderjarigen.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, weesboek 1806-1811 blz. 71 v; arch. nr. 10.39.

Abraham Adrianus van den Oever
Sels Albert Testament do 6 Juny 1809 N. 60
Den Eersten van zomermaand 1809 compareerde voor mij Abraham Adrianus van den Oever Koninglijk Notaris binnen Dordrecht residerende ten bijwezen van de nagenoemde getuigen Albert Sels wonende binnen deze Stad Dordrecht. Dewelke bekwaam om van zijne na te laten goederen te bevelen verklaarde onder presentatie van Ede beneden de Een duizend Guldens gegoed te zijn en voorts te berroepen alle zijne voorgaande nalatingen van uitersten wille het zij door hem alleen ofte met anderen gemaakt gene hoegenaamd
uitgezondert ofschoon enige derzelve clausule van onwederroepelijkheid inhielden waarvan hij egter verklaarde gene kennisse noch geheugenisse te hebben.
En voorts tot zijnen enigen en algehelen Erfgenaam of Erfgename van
zijne gehele Nalatenschap mits hoegenaamd van welke Aard Natuur of
benaming het ook wezen mogt daar van direct noch indirect
uitgezondert te noemen en stellen zijnen Broeder Andries Sels mede
wonende binnen deze Stad Dordrecht en bij dien zijn vooroverlijden
de van hem na te laten zoon en dogter in dit zijns tegenwoordig
huwelijk door hem verwekt aan zijne huisvrouw Adriana Vos met namen
Adrianus Sels en Maria Sels en bij vooroverijden van een of beiden
den vooroverledens Afkomeling of Afkomelingen bij plaatsvullinge en
zulks met volkomen regte van erfstellinge.
En stelde voorts mee na herroeping zo veel des noods van alle
voorgaande aanstellingen van executeurs en voogden tot executeur
van zijn uiterste wille ter bestellinge van zijne begravenisse
zijnen Broeder Andries Sels wonende binnen deze Stad Dordrecht
gevende daaraan zodanige uitgestrekte en onbepaalde magt gen gezag
als aan den zodanigen maar enigsins kan of mag gegeven worden en
vervolgens ook onder anderen ook mede om zijne nalatenschap tot
Effen en deelbaarheid te brengen of doen laten brengen over
uitstaande schulden en alle andere handelingen, overkomsten en
verbintenissen aangaan passeren en tekenen de scheidig en verdeling
van zijne nalatenschap indien het nodig zijn mogt en te passe komen
zoude opmaken schikken en regelen en om er een of meer nevens zig
en bij afsterven een ander in deszelfs plaats te mogen kiezen en
stellen met gelijke magt ten uiteinde toe.
Overzulks mede en in geen geval ter wereld uitgezonderd uit zijnen
Boedel sluitende alle Heren Weesmeesteren of Weeskameren en bij
namens die van deze Stad ofte van de plaats alwaar zijn Sterfhuis
vallen mogt.
En behorende voorts aan hem de magt om deze zijne uiterste wille
met makingen vooruitmakingen en alle andere Begeertens bevelen en
schikkingen gene uitgezondert te mogen vermeerderen en het te
wakenen wederom te mogen veranderen of vernietigen hetzij bij
openbaar geschrift of onder zijne bijzondere handtekening of
hoedanig anders daar van zal blijken en invoegen door hem zal
worden goedgevonden houdende alle hetzelve van gelijke kragt en
waarde alsof zulks alles hier in stand vervat. En begeerde
Eindelijk alle het gene hiervoor staat geschreven alzo volkomen
stand zal grijpen als Testament of Codicil invoegen best zal kunnen
bestaan.
Aldus verleden te Dordrecht in tegenwoordigheid van Andries
Crollies en Joost Kuysen als getuygen.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; notariële archieven nr. 1262.
Sels Andries. Akte van Repudiatie do 24 July 1809 N. 78
Acte van Repudiatie Paragraaf 82.
Den vierentwintigsten van Hooimaand 1809 compareerde voor mij Abraham aarde doen verzorgen en de onkosten daartoe nodig te drecht residerende tenderende ten bijweezen van nagenoemde getuigen: De Heer Andries Sels woonende binnen deze Stad Dordrecht te kennen gevende dat zijnen afgestorven broeder wijlen de heer Albert Sels gewoont hebbende en den van de Hooimaand 1809 alhier overleden hem bij zijn testament den eersten van zomermaand 1809 voor mij Notaris en Twee getuygen verleeden heeft gesteld tot zijnen eenigen en algehelen Erfgenaam alsmede tot executeur van zijne uiterste wille en ter bestellinge van zijne begravenisse dan dat hij onbewust van de staat de gelegentheid zijnes boedels wel genegen is zijn doden lijk ter aarde doen verzorgen en de onkosten daartoe nodig te verschieten alsmede het nodige overzigt omtrent zijne nagelatene goederen voor alsnog te nemen dan geenzins met uitzigt nog voornemen om eenige Erffenis nog excecuteurschap voor het tegenswoordige te aanvaarden of aan te nemen of hem voor alsnog in eenigerley wijze als Erfgenaam of Executeur te gedragen nemaar volkomen en in zijn geheel te willen blijven. Mitsdien verklaarde te protesteeren tegen eenen ieder welke dit zijn doen anders zouden mogen willen duyden.
Aldus verleeden te Dordrecht in tegenswoordigheyd van Johannis Jacob Schaarman en W. Kemp als getuige.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Notaris Adrianus van den Oever, archiefnr. 20.60 nr. 1263.

Sels. Acte van Borgtogt voor hem Aalbert van de Heeren Francois Cornelis van Kessel, Johannes van Eekeren, Jan Pijl, Pieter van 't Hoff en Abraham de Haan ten behoeve van het gemeene land van dato den vijfentwintigsten
November 1791 Nummer 205.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Notaris Adrianus van den Oever, archiefnr. 20.60 Deel II, 1788 - mei 1811 nr. 1248.

BEROEP:
Op/vanaf 21-6-1798 komt A. Sels voor als ondertekenaar van acten.
Ondertekenaars worden omschreven als Schout en Municapaliteitsleden
en secretaris.
In een acte van 14 november 1801 wordt Albert Sels als
ondertekenaar omschreven als een van de munipaliteitsleden van
Zwijndrecht.
BRON: Rijksarchief Den Haag; protocol van akten van vertichting etc.; toegangsnr. 3.03.08.220, archiefnr. 13.
   3.  Pietertje SELS (zie VIII.4).
   4.  Andries SELS. DOOP: 28- 6-1739 Andries. Jan Sels en Marija van der Wulp. Getuigen
Andries Sels en Neeltje van Dijk.
BRON: Rijksarchief; Doopregister Zwijndrecht juli 1691 - 21 oktober
1781, blz. 32, gedoopt op 28-06-1739 te Zwijndrecht (getuige(n): Andries Sels, Neeltje van Dijk). BEGRAFENIS: 18-3-1740: Aangevinge gedaan van het lijk van een kind
van Jan Sels onder Swindregt. De classis van pro deo.
BRON: Rijksarchief; Gaarderegister Zwijndrecht deel 1. 20 oktober
1727 - 1758 pro deo blz 90. Begraven op 18-03-1740 te Zwijndrecht.
   5.  Andries SELS. DOOP: 6-1-1741: Andries. Jan Sels en Marijke van der Wulp. Getuigen
Andries Sels en Neeltje van Dijk.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21
oktober 1781 pag. 35, gedoopt op 06-01-1741 te Zwijndrecht (getuige(n): Andries Sels, Neeltje van Dijk). BEGRAFENIS: 5-1-1742: Aangevinge gedaan het lijk van een kint van
jan Sels onder Swijndrecht. De classis pro deo.
BRON: Rijksarchief; Gaarderegister Zwijndrecht deel 1. 20 oktober
1727 - 1758 pro deo blz. 101. Begraven op 05-01-1742 te Zwijndrecht.
   6.  Neeltje SELS. DOOP: 23-9-1742: Neeltje. Jan Sels en Marijke van der Wulp.
Getuigen Neeltje van Dijk.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21
oktober 1781 pag. 36

AANTEKENING: Doopregister onduidelijk; 20 of 23 september. Index vermeldt 23 september; dit aangehouden. Gedoopt op 23-09-1742 te Zwijndrecht (getuige(n): Neeltje van Dijk). BEGRAFENIS: 2-11-1750: Aangevinge gedaan van het lijk van het kind
van Jan Sels onder Swindregt de classis van drie gulden dus f 3,--.
BRON: Rijksarchief; Gaarderegister Zwijndrecht deel 1. 20 oktober
1727 - 1758 niet pro deo blz. 34. Begraven op 02-11-1750 te Zwijndrecht.
   7.  Andries SELS (zie VIII.10).
   8.  Margrieta SELS (zie VIII.14).
   9.  Dirk SELS (zie VIII.15).
   10.  Jan SELS (zie VIII.17).
   11.  Neeltje SELS. DOOP: 19-3-1755: Neeltje. Jan Sels en Maria van der Wulp. Getuige
Neeltje Willems de Gelder.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21
oktober 1781 pag. 46. Gedoopt op 19-03-1755 te Zwijndrecht (getuige(n): Neeltje Willems de Gelder). PERSOONLIJKE GEGEVENS
GETUIGE: Was getuige bij:
doop van Koenraad Sels 9-10-1774.
doop van Zorstiaan v. Pelt 22-10-1797
Was blijkens het testament van Maria v.d. Wulp io 18-3-1775 nog in leven.

 
VIII.4    Pietertje SELS, Herbergierster, bierverkoopster. DOOP: 20-10-1737: Pietertie. Jan Sels en Marija van der Wulp.
Getuigen Andries Sels en Neeltje van Dijk.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21
oktober 1781 pag. 32, gedoopt op 20-10-1737 te Zwijndrecht (getuige(n): Andries Sels, Neeltje van Dijk). BORGSTELLING:
Heden den vijfde October 1769 compareerden van mij Bastiaan Broelingh openbaar en bij den Hove van holland geadmitteert Notaris te Zwijndrecht residerende in presentie van de nagenoemde getuigen: Maria van der Wulp, weduwe van Jan Sels en Albert Sels beide wonende te Zwijndrecht. Dewelke verklaarden de Eerste Comparante onder afstand van het benificium senatus consulti velligani mede brengende dat een vrouw Borg werdende uit hoofde haaren borgtocht niet aansprekelijk is; ende comparanten beide onder Renunciatie van de benificien ordinis seis excussionis A divisionis mede brengende dat de principale schulde-narar eerst moet werden uitgewonnen en de borgkan werden aan gesproken en dat ieder borg volstaan kan met zijn aandeel in de Schult te betalen: ten behoeven en tot Securiteit van Antonij van der Wilt wonende te Dordregt en Tijs Frankestijn wonende te berkel in qualiteit als voogden over Adriana en Maria Hartman nagelaten kinderen van wijlen Davit Hartman en Alida Stelboer gewoont hebbende en overleden te Zwijndrecht. Zij zelven te stellen tot borgen als principale schuldenaars voor Pietertje Sels, twede egtgenoot en nagelate Weduwe van voorn: Davit Hartman en Zulks voor de voldoeninge van alle het geens aan voorn. Adriana en Maria Hartman Ze uijt hoofde van hunne Legitime portie in de nalatenschap van wijlen hunne moeder Alida Stelleboer als wegens hunnen Erfportie in de nalatenschap van hunnen vader voorn. David hartman Competeert of bevonde zal werden te competeren met belofte om al het Zelve als eige Schult en Zake op De Eerste aanmaning te zullen opleggen en voldoen. tot naarkoming van het gene voors. Staat verbinden De Comparanten hunne personen en Goederen dezelve onderwerpende de Juduatiere van alle Hove, Regten en Regteren en bezonder die van den Ed. Hove en hoge Vierschare van Zuidholland.
Aldus gepasseert te Zwijndrecht in presentie van Jan van Dijk en Gerrit
Snoek, als Getuigen.
Getekend door Maria van der Wulp en Albert Sels.
BRON: Rijksarchief Den Haag; oud notariëel archief van Zwijndrecht of
Schobbeland, archiefnr. 9168, akte nr. 11.

Verzoek van Antonij van der Wilt en Tijs Frankesteijn als voogden over Maria en Davit Hartman, aan het geregt de Zwijndrecht om te komen tot uitvoering van de acte van uitkoop ten laste van Pietertje Sels.
Datum 3 October 1770.
BRON: Rijksarchief Den Haag; protocol van akten van vertichting etc.; toegangsnr. 3.03.08.220, archiefnr. 13.

BEROEP:
Wij Schout en Schepenen van Swindregt gelet hebbende op het versoek aan ons gedaan door Pietertie Sels, wed. David Hartman wonende onder onse jurisdictie om te werden geadmitteerd als herbergierster en tapper in brandwijnen en gedistelleerde wateren accordere deselve haer versoek en verleenen aen haer mids desen ingevolge het vierentwintigste artikel der ordonnantie op de brandewijnen en gedistelleert den 23 December 1749 acte van admisse in forma om als herbergierster of tapper allerleij brandwijnen en gedistelleerde wateren te schenken en verkopen mits sig soo wel ten aansien van den in en uijtslag als ten op sigten van alle de verdere pointen voor de herbergiers en tappers geconstateert gedragende na boven gemelde ordonnantie en opgevolgde publicatie van hem Ed. Groot Mog.
actum Swindregt den 23 April 1770.
Wij Schout en Schepenen van Swindregt gelet hebbende op het versoek
aan ons gedaan door Pietertie Sels, wed. David Hartman wonende
onder onse jurisdictie om te werden geadmitteerd als cleijn bierverkoopster accorderen deselve haer versoek en verleenen aen haer mids dese ingevolge het eenendertigste artikel der ordonnantie op binne gerbouwe bieren, gearresteert den 29 november 1749 acte van admissie in forma omme als cleijn bierverkoper alwaer de cleijne gemeente bier met de kan sal kinne haele, te mogen ageren, mits sit in al dat geen 't welk de cleijn bierverkoper conserveert regulerende naar boven gemelde ordonnantie en op gevolgde publicatie van hem Ed. Groot Mog. actum Swindregt den 23 April 1770.
BRON: Rijksarchief Den Haag; protocol van akten van vertichting etc.; toegangsnr. 3.03.08.220, archiefnr. 13.

NALATENSCHAP:
Wij Schout en Schepenen van Swindregt in qualiteijt als weesmeesteren aldaer ter eenre en Pietertie Sels wed. van Gerrit Hordijk wonende alhier ter andere sijde verclaren nopens de nalatenschap van voorn. Gerrit Hordijk nadat de eerste comparaten in haere qualiteijt hebben gehad visie en volkome opening des boedels en bevonde dat de goederen bestaende in een huijs en schuur neves tien hond tuijnland, als mede de rijtuijgen en paerden nevens de huijsraad en meubile etc. publiequelijk wierden vertrogt en de schulden van den selve boeder daer uijt wierden betaelt oogscheijnelijk daer van niet veel soude komen over te schieden en derhalve 't beste was de voorn. comparante ter andere sijde in den gemelden boedel bleef sitten en haer kint verwerkt bij voorn. Gerrit Hordijk met name Jan Hordijk daer uijt quam te alimenteren met elkanderen verdragen en over een gekomen te sijn dat voorn. Pietertie Sels gehouden en verpligt sal zijn haer kind in huwelijk verwekt bij voorn. Gerrit Hordijk out omtrent drie jaeren op te voeden en tot mondigen dagen of eerder huwelijkse Staate en daer toe gekomen wesende dan aen het selve te betaelen eene somme van dertig gulden voor sijn vaders bewijs, en dat daer tegen meergemelde Pietertie Sels sal hebben en behouden den geheelen boedel en nalatenschap van wijlen karen voorn. man mids betaelende alle de lasten en schulden van dien, en neemt aen die ter eenre daer van te bevrijden, verbinde de voorn. Pietertie Sels tot nakominge vant geent voorschreven is haer persoon en goederen als na regten. Ten oirtronde dse bij ons onderteekend en den uijtgeef brief door onsen secretaris doen onderteekenen op den 20 januari
1778.
BRON: Rijksarchief Den Haag; protocol van akten van vertichting etc.; toegangsnr. 3.03.08.220, archiefnr. 13.

Heden den 3en October 1778 compareerden van mij Bastiaan Broelingh openbaar en bij den Hove van Hollant geadmitteert Notaris te Zwijndrecht Residerende ten bijwezen van de nagenoemde getuigen: Pietertje Sels weduwen van Davit Hartman wonende te Zwijndrecht ter Ene en Sr. Antonij van der Wilt wonende te Dordrecht en Tijs Frankestijn wonende te Berkel als voogden over Adriana
en Maria Hartman nagelate kinderen van voorn. Davit Hartman door hem in vorig huwelik verwekt bij alida Stelboer ter ander zijde. Te kennen gevende dat wijlen voorn. Davit Hartman en Alida Stelboer over hunne natelate goederen disponerende de langstlevende van hun beide hadde genoemd en gestelt tot Zijnen ofte haren enige en algeheelen Erfgenameam met last om aan ieder van de natelaten kinderen van den Eerststervende voor der Zelver legitime porite uittekeeren Ene Somma van f 12:12:- ingevolge Testament den 7 September 1750 voor hendrik van der Loep Notaris te hendrik ido geresideert hebbende en twee getuigen verleeden.
Dat voorn. Alida Stelboer voors: Testamente met dedoot geconfirmeerd hebbende meergem: Davit Hartman op den 3 December 1756, alvorens met de Comparante ten Ene ten huwelijk te treden, voor mij Notaris hadde gepasseert Ene Akte van bewijs of vergroting dervoorzeide legitime Portie waar Portie of een geregt kindsgedeelte.ve Legitime portie te vergrotenen voorlve Legitime portie te vergroten voor ieder kint met Een Somme van eenhondert Zilveren Ducatons.
Dat vervolgens meergenoemde Davit Hartman Zig in gemeenschap van goederen met de Comparante ternen begeven hebbende zijlieden op den 3 februari 1757 voor mij Not. en twee getuigen hebben gemaakt en verleden hunne testamentaire dispositie waarbij den zelven Davit Hartman heeft verklaart tot Zijne eenige en algeheele Erfgenamen te institueeren Zijne twee voorn: voorkinderen alsmede 't kind biij de Comparante ter Ene verwekt Mitsgaders Zijne huisvrouw dezelve Comparante ter Ene ider voor een gelijke en egale Portie of een geregt kindsge-deelte.
Dat de comparante ter andere Zijde sustineren dat hun voorn: pupillen met vorenvermelde somme van twaalf gulden en twaalf Stuivers niet tegenstaande de vergroting van Dien met eenhondert Zilveren Ducatons vor ieder nogtans in hunne Legitime Portie benadeelt zijn en dat zijlieden vervolgens daarmede geen genoegen nemen.
Wijders dat de Comparante ter Ene gaarne in 't bezit van voorzeide boedel zoude blijven en de Comparante ter andere zijde in hunne voorn: qualiteit meergemel-de Legitime en Erf Portie ter Taxatie zoude voldoen en betalen en dat de perspective Comparanten na dat van meergemelde Boedels behoorlike inventaris-sen geformeert waeren en genoegzaeme opening van dezelve gegeven was, allen de goederen op dezelve inventarissen gebragt, doorden Geregte van Zwijndrecht hebben doen Taxeeren ten einde met malkanderen volgende uitkoop accoord te kunnen gaan.
Welken volgende zo verklaren de Perspective comparanten op approbatie van Welgemelde geregte met elkanderen verdragen en overeen gekomen te zijn invoegen volgende Namentlik:
Dat de Comparante ter Ene zal hebben en behouden den geheelen boedel door haar en wijlen haren man voorn: Davit Hartman in gemeenschap bezeten, verklarende de Comparanten ter andere zijde ten behoeven van de Comparante ter Ene, af te staan van al Zulken Regt als zij in hunne bovengemelde qualiteit op den Zeven Boedel te pretendeeren hebben. En dat daar tegens de Comparante ter Ene aan de Comparante ter andere zijde en ten vermane van dezelve comparanten ter andere zijde, zal moeten voldoen en overgeven Ene Somma van eenduizend vier-honderd en agtien guldens en tien Stfs: in voldoeninge van de Legitime Portie de Comparante ter andere Zijde in hunne voornoemde qualiteit inde nalatenschap van wijlen meergenoemde Alida Stelboer competeerende en nog in voldoeninge van de Erfportie dezelve in de nalatenschap van wijlen hunne pupillen vader komende ene Somma van tweehonderd en sestien guldens en Nege Stuivers en tien penn: zijnde het zuivere een vierde part waarop voorsz: geheele gemeene boedel van Davit Hartman en Pietertje Sels na aftrek van alle de schulden en lasten voor den geregte als voren is gewaardeert en dat vervolgens de Comparante ter Ene de Comparanten ter andere zijde zal indemneeren en vrijstellen gelijk dezlve verklaren te doen bij dezen van alle schulden en lasten tot meergemelde boedels Enigzints behorende. Dat wijders in plaatze van intresse van bovengem: somme van f 1418:10:- en f 216:9Stfs:10penn aan de Comparante ter
andere zijde inmiddels te voldoen de Comparante ter Ene Enig en alleen zal voldoen de last van alimentatie en opvoedinge van depupilen van de Comparante ter andere zijde bij vorengemelde Testament van Davit Hartman en
Alida Stelboer opde langstle-vende van beide gelegt. en eindelik dat Maria van der Wulp Wed. van Jan Sels en Albert Sels beide wonende te Zwijndrecht zijnde de Moeder en Broeder van de Comparante ter Ene Zig onder behoorlike Penuntiatie ten behove van de Comparanten ter andere zijden zullen stellen borgen als principale schuldenaars voor de Comparante ter Ene en zulks voor de voldoeninge van meergemelde somma van f 1418:10:- en f 216:9:10 alsmede de comparante ter andere zijde zullen indemneeren en vrijstellen van de schulden en lasten dezes boedels; en dat voorn: Maria van der Wulp Wed. van Jan Sels tot nog meerdere securiteit voan dien der zelver huis en Erve staande en gelegen te Zwijndrecht daar voor verbinde en hipothekeere zal tot een Somma van twaalf hondert gld.
Belovende de voorsz: Comparanten voorschreve gedane uitkoop niet te zullen betwisten in Regte ofte daarbuiten te dien einde Penunciernede van Relief.
En verbinde tot naarkominge van 't geens voorsz: is hunnne personen en goederen dezelve onderwerpende alle Regten en Regteren en bizonder den hoven van hollant.
Alsdus gepasseert te Zwijndrecht in presentie van Leendert van 't hof en
Bastiaan van der Net als getuigen.
Getekend door Pietertje Sels, Maria van der Wulp en Albert Sels.
BRON: Rijksarchief Den Haag; oud notariëel archief van Zwijndrecht of
Schobbeland, archiefnr. 9168, akte nr. 18.
PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Zwijndrecht ( 3- 7-1756 / 16- 1-1778).
Ondertrouwd (1) op 09-07-1756 te Zwijndrecht. HUWELIJK: 3-12-1756 getrouwd David Hartman, weduwnaar van Alida Stelboer, met Pietertje Sels, jd. beide van Swijndrecht.
BRON: Rijksarchief; Trouwboek Zwijndrecht 1687-1795 (deel 3. pagina
68) 9-7-1756 David Hartman en Pietertje Sels beijde van Swindregt in
ondertrouw opgenomen en ider sig aangegeven onder classis van zes gulden,
voor beijde f 12,--
BRON: Rijksarchief; Register van ontvangst van den impost op het
trouwen en begraven Zwijndrecht; 20 oktober 1727 - 1758 niet pro deo, blz. 41. Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 03-12-1756 te Zwijndrecht. HUWELIJK: 3-12-1756 getrouwd David Hartman, weduwnaar van Alida Stelboer, met Pietertje Sels, jd. beide van Swijndrecht.
BRON: Rijksarchief; Trouwboek Zwijndrecht 1687-1795 (deel 3. pagina
68) 9-7-1756 David Hartman en Pietertje Sels beijde van Swindregt in
ondertrouw opgenomen en ider sig aangegeven onder classis van zes gulden,
voor beijde f 12,--
BRON: Rijksarchief; Register van ontvangst van den impost op het
trouwen en begraven Zwijndrecht; 20 oktober 1727 - 1758 niet pro deo, blz. 41. Echtgenoot is David HARTMAN, begraven op 30-01-1769 te Zwijndrecht. BEZIT:
Op 3-12-1756 testament van David Hartman ten behoeve van Adriana Hartman,
op 4-10-1756 vier jaar geworden, en Maria Hartman, op 9-9-1756 een jaar
geworden. Dit in verband met het voorgenomen huwelijk met Pietertje Sels.
BRON: Rijksarchief Den Haag; oud notariëel archief van Zwijndrecht of Schobbeland, archiefnr. 9164, akte nr 23.

TESTAMENT
In den name des Heeren Amen. Op huijden den 3e Febru: 1757 Com Karsseboom
pareerden voor mij Bastiaan Broelingh, openbaar notaris Den Eersamen Davit
hartman, en: d'Eerbare Pietertje Sels, egte luijden wonende te Swijndregt,
mij notaris bekendt, bijde Siekelijk dog egter naer verstant redenen en
memorien zeer wel magtigh en gebruijkende zoo als op 't passeren dezes is
gebleeken, dewelke verclaerde naer expresse revocatie en herroepinge van
alle voorgaende testamenten en and're actens van uijttersten wille,
hoegenaempt, genegen te wesen te disponeren van de goederen haer van Godt
algmagtigh op dezer derde verleent ende nu van nieuws daer toe comende en
Eerstelijk den testateur alleen verclaert tot zijn eenige en universele
erffgenamen bij dezen te hebben geinstitueerd, in alle de goederen zoo
roerende als onroerende geene uijtgezon-dert, zulx hij testateur stervende
metter doot ontruijmen en naer laten zal zijn testateurs twee voorkinderen
verweckt bij Alida Stelboer als mede de kint ofte kinderen uijt desen
huwelijken te verwecken, mitsgaders zijne tegenwoordige huijsvrouw Pieter-
tje Sels ider voor een gelijke en egale portie ofte een geregt kintsgedeel-
te sonder tegeseggen van imandt.
Ende de testatrice mede comende tot hare voorgenome dispositie, verclaert
zij tot haer eenige en universele erffgenaem te hebben geinstitueert, den
voorn: haren man Davit hartman ende dat in alle de goederen zoo roerende
als onroe-rende geene uijtgezondert zulx zij testatrice stervende naerlaten
zal, omme daer mede bij haren gemelte man gedaan te werden na zijn welge-
vallen sonder tegenseggen van Imandt onder dese conditien nogtans dat
haeren voorn: man gehouden sal sijn de kint ofte kinderen uijt desen
huwelijke te verwecken behoorlijk te alimenteren en onderhouden tot
mondigen dage ofte huwelijke staete en: daertoe gecomen wesende als dan aen
die onder hen allen uijtterijken Eenhondert silvere Ducatons en: dit in
voldoeninge van de Legitime portie dezelve in de nalatenschap van de
testatrice competerende en die daerinne bij desen werden geinstitueerd en
ingevalle de toecomende kint ofte kinderen alle voor mondigen dage ote
huwelijke state quame te voerlijden zoo wilt en begeert zij testatrice dat
alle 't gene hier voren aan dezelve is gemaektmet d'ontbreek-ende alimenta-
tie van dien al samen wederom sal versterven op den voorn: haren man
verkiesende ten dien eijnde 't oude aesdoms versterfregt.
Alleen begerende dat den testateur bij aldien sij testatrice de eerstster-
vende was, zonder kindt ofte kinderen in 't leven hebbende agtergelaten, en
haere vader en moeder bijde als dan nog in 't leven wesende gehoude zal
zijn aan haer testatrices ouders in plaatse en tot voldoeninge van de
legitime porite uijtterijken de voorsz: somma van een hondert zilvere
ducatons, maer een van haer testatrices voorn: ouders voor haer zijnde
gestorven, ende het bedde alzoo gescheurt, zoo zal den testateur in geen de
alderminste uijtrijking gehouden wesen als deselve haer testatrices ouders,
in alle 't geene voorsz: is ofwel in haer geregtige legitime portie in cas
als voren, maar verder oof andersniet alzoo tot haar mede Erfgenamen
instituerende mits desen eijndelijk verclaren zij testateuren malcanderen
over en weder over te stellen tot voogt ofte voogdesse over hare toecomende
kint ofte kinderen aanstellende den testateur nog particulierlijk tot
voogden over zijne twee voorkinderen Srs Antonij van der Wilt grutter tot
Dordr en Matthijs Frankesteijn wonende aen de twee steenplaets bij hendrik
ido, en: dit alles met de magt van assumptie en surroga-tie zoo dikmaels
zulx nodig wesen zal.
Secluderende zij testateuren uijt haer beijder boederls en sterfhuijzen
schot en geregten van Swijndregt en allen anderen weesmeesteren alwaert
sterfhuijs zoo van den eerst als laaststervende mogte comen te vallen (beh:
d'eerwaerdig-heijt derselver) willende en begerende dat dese dispositie na
haer testateuren overlijden alsoo sal werden agtervolgt en naergecomen 't
zij als een testament codicille, ofte andersints zoo 't alderbest bestaen
kan, niettegenstaende eenige solemniteijten in dese naer regten gereg. niet
en waren geobserveert, versoe-kende 't selve te noteren en hier van te
leveren acte in forma.
Aldus gep: ten huijze van de testateuren present Willem Lantsmeer en jan
van Dijk als get.
Getekend door Davit Hartman en Pietertje Sels.
BRON: Rijksarchief Den Haag; oud notariëel archief van Zwijndrecht of Schobbeland, archiefnr. 9165, akte nr. 2.

Inventaris van goederen en schulden, opgemaakt bij het overlijden van Alida
Stelboer, in gemeenschap van goederen getrouwd met Davit Hartman, overleden
in 1755. Pietertje Sels wordt genoemd als tweede echtgenoot van Davit
Hartman. Uitgebreide inventaris (110 blz; tweevoud), ondermeer de herberg
De Goude Wagen.
Getekend door Pietertje Sels op 2 maart 1769.
BRON: Rijksarchief Den Haag; oud notariëel archief van Zwijndrecht of Schobbeland, archiefnr. 9168, akte nr. 2.


PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Zwijndrecht ( 3- 7-1756). HUWELIJK: 3-12-1756 getrouwd David Hartman, weduwnaar van Alida Stelboer, met Pietertje Sels, jd. beide van Swijndrecht.
BRON: Rijksarchief; Trouwboek Zwijndrecht 1687-1795 (deel 3. pagina
68) 9-7-1756 David Hartman en Pietertje Sels beijde van Swindregt in
ondertrouw opgenomen en ider sig aangegeven onder classis van zes gulden,
voor beijde f 12,--
BRON: Rijksarchief; Register van ontvangst van den impost op het
trouwen en begraven Zwijndrecht; 20 oktober 1727 - 1758 niet pro deo, blz. 41.

BEZIT:
Inventaris van goederen en schulden, opgemaakt bij het overlijden van Alida
Stelboer, in gemeenschap van goederen getrouwd met Davit Hartman, overleden
in 1755. Pietertje Sels wordt genoemd als tweede echtgenoot van Davit
Hartman. Uitgebreide inventaris (110 blz; tweevoud), ondermeer de herberg
De Goude Wagen.
Getekend door Pietertje Sels op 2 maart 1769.
BRON: Rijksarchief Den Haag; oud notariëel archief van Zwijndrecht of Schobbeland, archiefnr. 9168, akte nr. 2.

TESTAMENT
In den name des Heeren Amen. Op huijden den 3e Febru: 1757 Com Karsseboom
pareerden voor mij Bastiaan Broelingh, openbaar notaris Den Eersamen Davit
hartman, en: d'Eerbare Pietertje Sels, egte luijden wonende te Swijndregt,
mij notaris bekendt, bijde Siekelijk dog egter naer verstant redenen en
memorien zeer wel magtigh en gebruijkende zoo als op 't passeren dezes is
gebleeken, dewelke verclaerde naer expresse revocatie en herroepinge van
alle voorgaende testamenten en and're actens van uijttersten wille,
hoegenaempt, genegen te wesen te disponeren van de goederen haer van Godt
algmagtigh op dezer derde verleent ende nu van nieuws daer toe comende en
Eerstelijk den testateur alleen verclaert tot zijn eenige en universele
erffgenamen bij dezen te hebben geinstitueerd, in alle de goederen zoo
roerende als onroerende geene uijtgezon-dert, zulx hij testateur stervende
metter doot ontruijmen en naer laten zal zijn testateurs twee voorkinderen
verweckt bij Alida Stelboer als mede de kint ofte kinderen uijt desen
huwelijken te verwecken, mitsgaders zijne tegenwoordige huijsvrouw Pieter-
tje Sels ider voor een gelijke en egale portie ofte een geregt kintsgedeel-
te sonder tegeseggen van imandt.
Ende de testatrice mede comende tot hare voorgenome dispositie, verclaert
zij tot haer eenige en universele erffgenaem te hebben geinstitueert, den
voorn: haren man Davit hartman ende dat in alle de goederen zoo roerende
als onroe-rende geene uijtgezondert zulx zij testatrice stervende naerlaten
zal, omme daer mede bij haren gemelte man gedaan te werden na zijn welge-
vallen sonder tegenseggen van Imandt onder dese conditien nogtans dat
haeren voorn: man gehouden sal sijn de kint ofte kinderen uijt desen
huwelijke te verwecken behoorlijk te alimenteren en onderhouden tot
mondigen dage ofte huwelijke staete en: daertoe gecomen wesende als dan aen
die onder hen allen uijtterijken Eenhondert silvere Ducatons en: dit in
voldoeninge van de Legitime portie dezelve in de nalatenschap van de
testatrice competerende en die daerinne bij desen werden geinstitueerd en
ingevalle de toecomende kint ofte kinderen alle voor mondigen dage ote
huwelijke state quame te voerlijden zoo wilt en begeert zij testatrice dat
alle 't gene hier voren aan dezelve is gemaektmet d'ontbreek-ende alimenta-
tie van dien al samen wederom sal versterven op den voorn: haren man
verkiesende ten dien eijnde 't oude aesdoms versterfregt.
Alleen begerende dat den testateur bij aldien sij testatrice de eerstster-
vende was, zonder kindt ofte kinderen in 't leven hebbende agtergelaten, en
haere vader en moeder bijde als dan nog in 't leven wesende gehoude zal
zijn aan haer testatrices ouders in plaatse en tot voldoeninge van de
legitime porite uijtterijken de voorsz: somma van een hondert zilvere
ducatons, maer een van haer testatrices voorn: ouders voor haer zijnde
gestorven, ende het bedde alzoo gescheurt, zoo zal den testateur in geen de
alderminste uijtrijking gehouden wesen als deselve haer testatrices ouders,
in alle 't geene voorsz: is ofwel in haer geregtige legitime portie in cas
als voren, maar verder oof andersniet alzoo tot haar mede Erfgenamen
instituerende mits desen eijndelijk verclaren zij testateuren malcanderen
over en weder over te stellen tot voogt ofte voogdesse over hare toecomende
kint ofte kinderen aanstellende den testateur nog particulierlijk tot
voogden over zijne twee voorkinderen Srs Antonij van der Wilt grutter tot
Dordr en Matthijs Frankesteijn wonende aen de twee steenplaets bij hendrik
ido, en: dit alles met de magt van assumptie en surroga-tie zoo dikmaels
zulx nodig wesen zal.
Secluderende zij testateuren uijt haer beijder boederls en sterfhuijzen
schot en geregten van Swijndregt en allen anderen weesmeesteren alwaert
sterfhuijs zoo van den eerst als laaststervende mogte comen te vallen (beh:
d'eerwaerdig-heijt derselver) willende en begerende dat dese dispositie na
haer testateuren overlijden alsoo sal werden agtervolgt en naergecomen 't
zij als een testament codicille, ofte andersints zoo 't alderbest bestaen
kan, niettegenstaende eenige solemniteijten in dese naer regten gereg. niet
en waren geobserveert, versoe-kende 't selve te noteren en hier van te
leveren acte in forma.
Aldus gep: ten huijze van de testateuren present Willem Lantsmeer en jan
van Dijk als get.
Getekend door Davit Hartman en Pietertje Sels.
BRON: Rijksarchief Den Haag; oud notariëel archief van Zwijndrecht of Schobbeland, archiefnr. 9165, akte nr. 2.
Ondertrouwd (2) op 16-11-1771 te Zwijndrecht. HUWELIJK: 16-11-1771 ondertrouwd en 4-12-1771 getrouwd Gerrit Hordijk jm. geboren te Ridderkerk en Pietertje Sels weduwe van David Hartman alhier.
BRON: Rijksarchief; Trouwboek Zwijndrecht deel 3. 1687 - 23
september 1781 pag. 90, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 04-12-1771 te Zwijndrecht. HUWELIJK: 16-11-1771 ondertrouwd en 4-12-1771 getrouwd Gerrit Hordijk jm. geboren te Ridderkerk en Pietertje Sels weduwe van David Hartman alhier.
BRON: Rijksarchief; Trouwboek Zwijndrecht deel 3. 1687 - 23
september 1781 pag. 90 met Gerrit HORDIJK, 25 jaar oud, 24 July 1746. Gerrit, Soon van Ary Hordijk en Marijtje Gerrits Barendregt. Get. Marijtje Jans Kleyne. Gedoopt op 24-07-1746 te Ridderkerk (getuige(n): Marijtje Jans Klijne), overleden op 04-05-1775 te Zwijndrecht op 28-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (3) op 16-01-1778 te Zwijndrecht. HUWELIJK: 16-1-1778 ondertrouwd en 1-2-1778 getrouwd Bastiaan Hoogwerf jm geboren te Strijen en Pieterje Sels weduwe van Gerrit Hordijk geboren en wonende te Zwijndrecht.
BRON: Rijksarchief; Trouwboek Zwijndrecht deel 3. 1687 - 23 september 1781 pag. 98, gehuwd op 40-jarige leeftijd op 01-02-1778 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 01-02-1778 te Zwijndrecht. HUWELIJK: 16-1-1778 ondertrouwd en 1-2-1778 getrouwd Bastiaan Hoogwerf jm geboren te Strijen en Pieterje Sels weduwe van Gerrit Hordijk geboren en wonende te Zwijndrecht.
BRON: Rijksarchief; Trouwboek Zwijndrecht deel 3. 1687 - 23 september 1781 pag. 98 met Bastiaan HOOGWERF, geboren te Strijen, overleden 00-12-1812 te Zwijndrecht.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leendert HARTMAN, geboren te Zwijndrecht, gedoopt op 30-10-1757 te Zwijndrecht (getuige(n): Maria van der Wulp).
Ondertrouwd op 16-10-1788 te Dordrecht, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-11-1788 te Dordrecht met Johanna Henrietta Maria BERNHARD, !HUWELIJK: Den 16e october 1788. Leendert Hartman, geboren te Zwijndrecht, woont te Rotterdam met schriftelijk convent van zijn moeder Pietertje Sels, weduwe van David Hartman, met Johanna Maria Henrietta Bernhard. Den 4e november 1788 getrouwd.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; huwelijksregister gerecht 1780-1805
arch. nr. 11.93.
   2.  Joanna HARTMAN, gedoopt op 12-11-1758 te Zwijndrecht (getuige(n): Marijke van der Wulp).
   3.  Neeltje HARTMAN. DOOP: Den 17 Aug 1760
Neeltje. David Hartman en Pietertje Zels. Getuige Marijke van der Wulp.
BRON: Rijksarchief; doopboek Zwijndrecht, deel 1 pag. 54. Gedoopt op 17-08-1760 te Zwijndrecht (getuige(n): Marijke van der Wulp).

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Ary HORDIJK. DOOP: 7 Febr 1773
Ary. Gerrit Hordijk en Pietertje Sels. Getuige Maria Barendrecht.
BRON: Rijksarchief; doopboek Zwijndrecht deel 1 pag. 56. Gedoopt op 07-02-1773 te Zwijndrecht (getuige(n): Maria Barendrecht).
   5.  Jan HORDIJK, gedoopt op 14-08-1774 te Zwijndrecht (getuige(n): Maria van der Wulp).

Uit het derde huwelijk:
   6.  Teuntje HOOGWERF. DOOP:
16-7-1780 Bastiaan Hoogwerf Teuntje Maria Hoogwerf
Pietertje Sels
BRON: Rijksarchief Den Haag, doopboek Zwijndrecht, deel 1 pag. 75. Gedoopt op 16-07-1780 te Zwijndrecht (getuige(n): Maria Hoogwerf).

 
VIII.10    Andries SELS, Notarisklerk, ontvanger, geboren op 09-12-1744 te Zwijndrecht. DOOP: 13-12-1744. Andries. Jan Sels en Marijke van der Wulp. Getuigen Neeltie de Gelder (dag onduidelijk vermeld; zou ook 3-12-1744 kunnen zijn).
BRON: Rijksarchief; doopboek Zwijndrecht juli 1691 - 21 october 1781, pag. 39. Gedoopt op 13-12-1744 te Zwijndrecht (getuige(n): Neeltje de Gelder), overleden op 13-07-1816 om 01.30 uur te Dordrecht op 71-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 13 juli 1816 's nachts om half 1 in het huis A.
79-75, Andries Sels, 72 jaar, gehuwd met Adriana Vos, zonder beroep, geboren te Zwijndrecht, zoon van Jan Sels en Maria van der Wulp. Aangifte op 15 juli 1816 door Willem Hendrik Aarts, 33 jaar, en Adriaan den Vogel, 71 jaar, beiden niet verwant.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; burgerlijke stand, akte nr. 256.

13- 7-1816 Datum van overlijden
22- 7-1816 Dag van overlevering der memorie van aangeving
23- 7-1816 Dag waarop het Sommatie-Billet is overgegeven
BRON: Register van de gequalificeerden 1806-1817, arch. nr. 11.98. PERSOONLIJKE GEGEVENS
POORTER: Actum den 25 maart 1785
Ontv. als voren (=burger en inheems poorter) Andries Sels geb. te Swijndregt en heeft vermits seclucie van 't Regt betaalt 5,--.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Poorterboek, arch. nr. 3.1978.

INDEMNITEIT: Andries Sels met zijne Drie kinders genaamd Jan omtrent 11 jaaren, Trijntje ruim 8 jaaren en Koenraad ruim 7 jaaren oud zich naar Dordregt ter wooninge begeeven en van ons onderget. een acte van Borgtogt verzogt hebbende voor zijne Drie kinders: zoo is het dat de armenbezorgers van Zwijndrecht hiermeede beloven dat in gevalle voorm Andries Sels en zijne drie gemelde kinders onverhoopt dus tot armoede mogten vervallen dietze(?) onderstand van de Diakonie mogten nodig hebben en begeeren zij dezelve alsdan naar vermogen uit hunne armegoederen zullen alimenteren of doen alimenteren en de Diakonie der Nederduitse Gereformeerde Gemeente binnen Dordregt van alle alimentatie genoemde personnen betreffende zullen bevrijden onder die voorwaarden nochthans dat indien de 2 oudste kinders Jan en Trijntje door vroegtijd overlijden van hun vader in den weezenstand mogten geraken en alsdan onderstand mogten nodig hebben voor reekening van de Diakonie van Hendrik Ido Ambagt zullen moeten gealimenteerd worden volgens een acte van Borgtogt van dien genoemde Diakonie ten behoeve van de 2 gemelde kinders afgegeeven en onder ons berustend.
Alhier afgegeeven Uit naam en ........Kerkenraad
te Zwijndrecht dd. 19 juni 1781.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; akten van indemniteit ingekomen personen, 1742-1797 arch. nr. 3.1997.

VOLKSTELLING: A. 20-7-1811
324 Sels Andries Receveur 9-12-1744
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Liste civique, arch. nr. 4.169

BEZIT:
Sels Andries wonende te Dordrecht quitatie van hem ten behoeve van de voogden over zijne kinderen geregtigt in de Nalatenschap van wijlen Anna Marchal van Dato den zestienden July 1791 nummer 136.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Notaris Adrianus van den Oever, archiefnr. 20.90 deel II, 1788 - 1792, deel 1250

1250 Akte 136
Den zestienden Julij 1792 compareerde voor mij Abraham Adrianus van den Oever openbaar en bij den Hove van Holland geadmitteert Notaris binnen Dordrecht resideerende ten bijweezen van de Nagenoemde Getuigen:
Andries Sels wonende binnen deeze Stadt Dewelke verklaarde ingevolgen en ter voldoeninge aan den Appoictemente van den Edele Groot Agtbaaren Geregte en Kaamer Indicieel deezer Stad den Een en Twintigsten Junij 1792 geslaen op de Requesste te dien eijnde door hem gepreesenteerd door den WelEdele Geboren Heer Mr Ocker Gevaerts Heere der Steede Geervlied Simonshaven Biert Schuddebeurs en Stompert en de Heer Nicolaas de Rouw Lodewijksz: beiden wonende binnen deeze Stad in qualiteijd als door wijlen Juffrouw Anna Marchal in leeven bejaart en ongehuwt gewoont hebbende en den Twee en Twintigsten Februarij 1790 overleeden binnen deeze Stad aangestelde voogden over zijne Twee nog Minderjarige kinderen door hem in Huwelijk verwekt aan zijne overleeden Huijsvrouw Maria Welborn met Namen Trijntje Sels en Coenraad Sels volkomen voldaan te weezen van de Revenuen en inkomsten welken er van zodanige somme van Zes Hondert zes en zestig Guldens Dertien Stuijvers en vier Penningen zeedert gemelt afsterven van de meede Gemelte Juffrouw Anna Marchal zijn ontvangen en tot heeden data Deezes verloopen. Kwijten vervolgens daar voor en desweegens gemelte voogden en alle anderen des noods ten vollen en zonder eenige de allerminste voorbehouding Direct nog indirect met aanneemen van dezelve Heeren voogden en alle anderen dien aangaande altoos voor alle namaningen als ook wegens het vragen van andere of nadere rekening verandwoording voldoening en openingen en dergelijke te zullen bevrijden vrij kost en schadeloos houden als van het vragen daar van zoo als ook van Relief en alle andere hulpmiddelen als meede allen uijtvlugten geen uijtgezondertafstaande onder verband van zijn persoon en Goederen die stellende ten beedwangen van alle Regten en Regteren bij namen die wel uijtdrukkelijk onderwerpende aan het Regtsgebied van den Hogen Raade in en Hove van Holland als meede de Kamer Indicieel deezer Stad met overgifte om hem daarbij in den inhouden deezer Goedwillig enten zijnen kosten te doen en laten Condemneeren mitsdien onherroepelijk volmagtigende alle de Procureurs voor welk gemelten Hogen Raade en Hove van Holland zijnde en die voor de Kamer Indicieel deezer Stad weezende te zaamen en ieder van hun in 't zijn in 't bizonder zoo om de condemnatie te verzoeken alsdaar in te Consenteeren.
Aldus verleeden te Dordrecht in Tegenwoordigheid van Jacob De Koningt en Johannes Janse Klerkken van mij Notaris als Getuijgen.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Notaris Adrianus van den Oever, archiefnr. 20.90 deel II, 1788 - 1792, deel 1250

Acte van Repudiatie Paragraaf 82.
Den vierentwintigsten van Hooimaand 1809 compareerde voor mij Abraham aarde doen verzorgen en de onkosten daartoe nodig te drecht residerende tenderende ten bijweezen van nagenoemde getuigen: De Heer Andries Sels woonende binnen deze Stad Dordrecht te kennen gevende dat zijnen afgestorven broeder wijlen de heer Albert Sels gewoont hebbende en den van de Hooimaand 1809 alhier overleden hem bij zijn testament den eersten van zomermaand 1809 voor mij Notaris en Twee getuygen verleeden heeft gesteld tot zijnen eenigen en algehelen Erfgenaam alsmede tot executeur van zijne uiterste wille en ter bestellinge van zijne begravenisse dan dat hij onbewust van de staat de gelegentheid zijnes boedels wel genegen is zijn doden lijk ter aarde doen verzorgen en de onkosten daartoe nodig te verschieten alsmede het nodige overzigt omtrent zijne nagelatene goederen voor alsnog te nemen dan geenzins met uitzigt nog voornemen om eenige Erffenis nog excecuteurschap voor het tegenswoordige te aanvaarden of aan te nemen of hem voor alsnog in eenigerley wijze als Erfgenaam of Executeur te gedragen nemaar volkomen en in zijn geheel te willen blijven. Mitsdien verklaarde te protesteeren tegen eenen ieder welke dit zijn doen anders zouden mogen willen duyden.
Aldus verleeden te Dordrecht in tegenswoordigheyd van Johannis Jacob Schaarman en W. Kemp als getuige.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Notaris Adrianus van den Oever, archiefnr. 20.60 nr. 1263.

WOONPLAATS:
Zwijndrecht (28- 4-1769 / 4-11-1780)
Dordrecht (25- 3-1785)
Groenmarkt Dordrecht (12- 3-1788)
A79-75 Dordrecht (13- 7-1816)

VERORDENING:
Indexen:
Sels Weduwe van A.: Gratificatie voor eens ad. 150,-- aan A. Vos
weduwe van A. 19-2-1824/130
Sels Adriana: Vos Adriana (wed.) Zie Vos Adriana 1823
Vos A.: Weduwe A. Sels. Zie: Sels en ordonnantie 1824.
Vos A. Missieve voor A. Vos gepensioneerde 3-2-
1823/120.
Vos Adriana de Wed. Adrianus Sels. Request om gratificatie
15-12-1823/922.
Vos Adriana de Request van de President 18-12-1823/934.
Ordonnantin Gratificatie ad. 150,-- aan A. Vos, wed.
A. Sels 6-3-1824/175.

3 februari 1823 blad 120
Niet aangetroffen

15 december 1823 blad 922
Is gelezen eene missive van Den Heer Gouverneur van Zuid Holland van dato den 12 December 1823 No 2045/12329 daar bij ten fine van berigt, consideratien en advies binnen veertien dagen doende toekomen Ene Missive van Zijne Excellentie den Minister van Finantien van dato den 8 December 1823 Generale Secretarie No 1623 ten geleide van een Request van Adrinana Vos weduwe van Andries Sels, in leven gepensioneerd ontvanger der beschreven Middelen te
Dordrecht waar bij de sypplianten van zijne Majesteit verzoekt
wederom eenen gratificatie te mogen bekomen.
Er is besloten gemelde Missive en bijlagen te stellen in handen van
den Heer President met verzoek op op te dienen van consideratien en
advies.

18 december 1883 blad 934
De Heer President in wiens handen den dezen is gesteld geworden
eene Missive van den Heer Gouverneur van Zuid-Holland van den 12
dezes No 1245/12329 waar bij ter fine van bericht consideratien en
advies werd toegezonden van eenen Missive van Zijne Excellentie den
Heer Minister van Finantien van dato den 8 dezer ten geleide van
eenen Request van Adriana Vos, weduwe van Adnries Sels, om met eene
Gratificatie weder te worden begunstigd, heeft ter vergadering
gerapporteerd dat zijne Ed. op gisteren op het Zelve Request van
den heer Gouverneur heeft doen afgeven het volgende favorabel
bericht
fiat insertio No 1734 en 1735

En is besloten het verrigte met dankzegging te approberen.

19 februari 1824
Niet aangetroffen

6 maart 1824 blad 300
Dordrecht, den 6 maart 1824
Den Heer Administrateur
der Rijksuitgaven in 's Gravenhage
Wij hebben de eer de Weledelgestr. bij deze kennis te geven dat wij
met uw weledelgestr. missive van den 2 dezer wel ontvangen hebben
een ordonnantie groot Eenhonderdvijftig guldens N5117 wegens door
zijne Majesteit aan Adr. Vos wed. A. Sels toegestane gratificatie
en dat wij Dezelve ontvangen dadelijk aan gen. Adr. Vos wed. A.
Sels hebben doe uitreiken.
Burgemeester der Stad Dordrecht
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Resoluties van B&W, arch. nr. 5.41.
Ondertrouwd (1) op 28-04-1769 te Ridderkerk. HUWELIJK: 28-4-1769 ondertrouwd en 14-5-1769 getrouwd Andries Sels jm geboortig en wonende te Swijndrecht en Maria Welborn geboortig van Zegwaard en wonende te Ridderkerk.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Ridderkerk, deel 11 pag. 51, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 14-05-1769 te Ridderkerk. HUWELIJK: 28-4-1769 ondertrouwd en 14-5-1769 getrouwd Andries Sels jm geboortig en wonende te Swijndrecht en Maria Welborn geboortig van Zegwaard en wonende te Ridderkerk.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Ridderkerk, deel 11 pag. 51 met Maria WELBORN, 25 jaar oud. DOOP: 19-4-1744 Maria. Coenraad Welborn en Trijntje Lamens in
Segwaard. Getuige Marijtje Burgers wonende te Dordregt.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zegwaard deel 7 p. 129, gedoopt op 19-04-1744 te Zegwaard (getuige(n): Marijtje Burgers), begraven op 23-01-1777 te Zwijndrecht, dochter van Coenraad WELBOOREN en Trijntje LAMENS.
Ondertrouwd (2) op 04-11-1780 te Dordrecht. HUWELIJK: Saturdag den 4e november 1780 Andries Sels wed. van Maria Welborn geboren en woont te Zwijndrecht met Adriana Vos jd geboren te Zevenbergen, woont op de Nieuwehaven.
Uit de tekst blijkt dat Adriana Vos zonder de toestemming van haar ouders
is getrouwd. Als ouders (wonen in Zevenbergen) worden genoemd Jan Vos en
Neeltje Kapteyn.
Getrouwd op 26 november 1780.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; huwelijksregister gerecht 1780-1805 arch. nr. 11.93. Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 26-11-1780 te Dordrecht. HUWELIJK: Saturdag den 4e november 1780 Andries Sels wed. van Maria Welborn geboren en woont te Zwijndrecht met Adriana Vos jd geboren te Zevenbergen, woont op de Nieuwehaven.
Uit de tekst blijkt dat Adriana Vos zonder de toestemming van haar ouders
is getrouwd. Als ouders (wonen in Zevenbergen) worden genoemd Jan Vos en
Neeltje Kapteyn.
Getrouwd op 26 november 1780.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; huwelijksregister gerecht 1780-1805 arch. nr. 11.93. Echtgenote is Adriana VOS, geboren circa 1746 te Zevenbergen, overleden op 08-03-1840 om 23.00 uur te Dordrecht. OVERLIJDEN: Op 8 maart 1840 's avonds om 11 uur in het huis C. 1226
in de Hofstraat, Adriana Vos, 94 jaar, weduwe van Andries Sels, ouders overleden.
Aangifte op 9 maart 1840 door Gerrit van Duijnen, 74 jaar bidder, en
Anthony van Maarseveen, 43 jaar, geemployeerde.
BRON: Rijksarchief; Burgerlijke stand Dordrecht; overlijdensregister, akte nr. 156. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Nieuwe Haven Dordrecht ( 4-11-1780)
Groenmarkt Dordrecht (12- 3-1788)
Hofstraat C1226 Dordrecht ( 8- 3-1840), dochter van Jan VOS en Neeltje KAPTEIJN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan SELS (zie IX.8).
   2.  Trijntje SELS (zie IX.11).
   3.  Koenraad SELS. DOOP: 9-10-1774: Koenraad. Andries Sels, Maria Welborn. Getuige
Neeltje Sels.
BRON: Rijksarchief: Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21
oktober 1781, pag. 68.
COMMENTAAR: Neeltje Sels zou evt. ook Neeltje Willems de Gelder kunnen zijn. Gedoopt op 09-10-1774 te Zwijndrecht (getuige(n): Neeltje Sels). PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Dordrecht ( 9-10-1781).

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Maria SELS. DOOP: 25-9-1781: Maria, vader Andries Sels en moeder Adriana Vos.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; doopregister 1704-1811, arch. nr.
11.8.1. Gedoopt op 25-09-1781 te Dordrecht, overleden op 22-01-1829 om 03.30 uur te Dordrecht op 47-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 22 januari 1829 's morgens om half 4 in het huis C.
145 op de Voorstraat, Maria Sels, zonder beroep, geboren en wonende alhier, dochter van Adrianus Sels, overleden, en Adriana Vos, 79 jaar, zonder beroep, wonende alhier. Aangifte op 23 januari 1829 door
Gerardus van der Wal, 29 jaar, bidder, en Gerrit Christiaan de Ruyter, zaakwaarnemer, beiden niet verwant.
BRON: Rijksarchief; Burgerlijke Stand Dordrecht, register van
overlijden akte nr. 45. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Nieuwe Haven Dordrecht (tot 14-12-1812)
Zwijndrecht (tot 8- 4-1816)
Groote Kerksbuurt Dordrecht ( 8- 4-1816)
Voorstraat C145 Dordrecht (22- 1-1829)

ATTESTATIE:
Maria Sels, Nieuwehaven Zwijndrecht 14-12-1812 7- 1-1813
14 december 1812 Maria Sels j.d. op de Nieuwe Haven naar Zwijndrecht.
BRON: Gemeenearchief Dordrecht; uitgaande attestaties 1826-1860, arch. nr. 27.133.
Maria Sels Grootekerksbuurt Zwijndrecht 8- 4-1816
8 april 1816 met attestatie ingekomen Maria Sels in de Groote Kerksbuurt van Zwijndrecht.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; ingekomen attestaties 1823-1855, arch. nr. 27.125.
   5.  Adrianus SELS (zie IX.14).
   6.  Albert SELS. DOOP: 26-2-1788: Albert, vader Andries Sels en moeder Adriana Vos.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Groot Doopregister, 1704-1811 arch.
nr. 11.8.1, gedoopt op 26-02-1788 te Dordrecht. BEGRAFENIS: 12-3-1788 't kraamkind van Andries Sels op de
Groenmarkt. De ouders leven beste graf.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; begraafregister Nieuwe Kerk
1773-1794 arch. nr. 11.71.

12- 3-1788 't kind van Andries Sels 3,--
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; gaarderarchief niet pro deo
1713-1805 arch. nr. 39.3, begraven op 12-03-1788 te Dordrecht.

 
IX.8    Jan SELS, geboren te Hendrik Ido Ambacht. DOOP: 18-3-1770: Jan. Andries Sels, Maria Welborn. Getuige Maria van der Wulp.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21 oktober 1781 pag. 64, gedoopt op 18-03-1770 te Zwijndrecht (getuige(n): Maria van der Wulp), overleden op 19-07-1807 te Dordrecht op 37-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Extract uit begraafregister van de Grote Kerk binnen de Stad Dordrecht; op 21-7-1807 is begraven Jan Sels.
BRON: Rijksarchief; Dordrecht, huwelijksbijlagen Willem Freen en
Maria Sels dd. 6-12-1827, akte nr. 167.

Datum van overlijden 19-7-1807
Dag van overlevering der memorie van aangeving 14-1-1808.
Dag waarop het Sommatie-Billet is overgegeven 14-1-1808.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; register van de gequalificeerde 1806-1817 arch. nr. 11.98. Begraven op 21-07-1807 te Dordrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
VERORDENING: Actum den 24 augustus 1795
Ontvangen als voren (= burger en inheems poorter) Jan Sels geboren te Hendrik Ido Ambacht en heeft voor 't Regt betaalt vijf Guldens.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Poorterboek arch. nr. 3.1978:
ACTIE-DORDRECHT: Overlijden op 21-7-1807 in begraafregister Grote Kerk opzoeken Arch. nr. 11.54.

WWONPLAATS:
Groenmarkt Dordrecht (20-10-1791)
Dordrecht (24- 8-1795).
Ondertrouwd op 20-10-1791 te Dordrecht. HUWELIJK:
Den 20e october 1791 Jan Sels, geboren op Hendrik Ido Ambacht, woont op de Groenmarkt met schriftelijk convent van zijn vader Andries Sels met Neeltje Hartman jd geboren in de Willemstad.
Op 6 november 1791 getrouwd.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; huwelijksregister gerecht 1780-1805, arch.
nr. 11.93. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-11-1791 te Dordrecht. HUWELIJK:
Den 20e october 1791 Jan Sels, geboren op Hendrik Ido Ambacht, woont op de Groenmarkt met schriftelijk convent van zijn vader Andries Sels met Neeltje Hartman jd geboren in de Willemstad.
Op 6 november 1791 getrouwd.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; huwelijksregister gerecht 1780-1805, arch.
nr. 11.93. Echtgenote is Neeltje HARTMAN, 27 jaar oud, Winkelierster, geboren te Willemstad, gedoopt (ND-Herv) op 16-09-1764 te Willemstad, overleden op 04-04-1829 om 13.00 uur te Dordrecht op 64-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 4 april 1829 's middags om 1 uur in het huis
getekend D.30 aan de Voorstraat, Neeltje Hardman, winkelierster, oud 64 jaar, geboren te Willemstad, wonende alhier, weduwe van Jan Sels, overleden alhier, dochter van Andries Hardman en Maria Welboren, beiden overleden alhier. Aangifte op 7-4-1829 door Willem Hendrik Bosch geemployeerde, 47 jaar, niet verwant, en Barend Moes, concierge oud 74 jaar, niet verwant.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 196. PERSOONLIJKE GEGEVENS
VOLKSTELLING: D30 De weduwe Jan Sels, winkel, 4 personen tot het huishouden behorend.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Stand van de bevolking 1826; arch. nr. 5.652.

WOONPLAATS:
Voorstraat D30 Dordrecht ( 4- 4-1826), dochter van Ari HARTMAN en Adriana VERBERG. HUWELIJK-KINDEREN:
Index DTB-registers:
Jan Sels en Neeltje Hartman 20-10-1791 (nr. 92)
Andries 14- 3-1792 14- 3-1792
Adriana 2- 1-1794 4- 1-1794
Arie 11- 2-1796 12- 2-1796
Maria 12- 2-1798 16- 2-1798
Jan 5-11-1800 3-12-1800
Aalberdina 4-11-1804 11-11-1804.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries SELS, Goudsmit, zilversmid, geboren op 14-03-1792 te Dordrecht. GEBOORTE-DOOP: Andries geboren en gedoopt op 14-3-1792. Vader Jan
Sels en moeder Neeltje Hartman.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; doopregister 1704-1811; arch. nr.
11.8.1. Gedoopt op 14-03-1792 te Dordrecht, overleden op 16-04-1833 om 22.00 uur te Rotterdam op 41-jarige leeftijd. Akte slecht leesbaar. Enkele fragmenten er uit:
In het jaar eenduizend achttienhonderddrieendertig, den achttienden april aangifte door Jan van Olphen oud tweeenvijftig jaar, kleermaker, Hendrik Johannes van Olphen, oud tweeentwintig jaar, zonder beroep, schoonbroeder en tweede neef van Andries Sels.
Overlijden op zestien april 's avonds om 10 uur. Als beroep wordt zilversmid vermeld. ATTESTATIE:
11 Januari 1821, Andries Sels j.m. Voorstraat naar Rotterdam; afgegeven 12 Februari 1821.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, uitgaande attestaties 1746-1825, arch. nr. 27.133

WOONPLAATS:
Voorstraat Dordrecht tot 11- 1-1821
Rotterdam 11- 1-1821 / 4-1833.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-03-1821 te Rotterdam. Den zevenden maart achttienhonderdeenentwintig.
Andries Sels oud achtentwintig jaren, goudsmit, wonende alhier minderjarige zoon van wijlen Jan en van Neeltje Hartman wonende te Dordt en Jannetta van Olphen oud negenenveertig jaren wonende alhier, weduwe van Jacob Huymans meerderjarige dochter van Hendrik wonende alhier en van wijlen Johanna Geertruy Jansje.
En heb ik achtervolgens hen de wet voorgelezen.
1. Een actie waaruit blijkt dat hij Comp. den veertienden Maart zeventienhonderd tweeennegentig te Dordrecht is gedoopt.
2. Een actie ten bewijze dat zijn Comp. vader is overleden.
3. Een notariële acte van convent te Dordrecht door de moeder van den Comp. verleden.
4. Een certificaat bewijzende de Comp. voldoening aan zijne verpligting wegens de Nationale Militie.
5. Een acte, prouvende dat zij Comp. op den elfden october zeventienhonderd eenenzeventig te Gorinchem is geboren.
6. Een acte ten blijke dat haar vorige echtgenoot is overleden.
7. Een acte waaruit blijkt dat haar Comp. moeder insgelijks is overleden.
8. Een eerbiedige acte door de Comp aan haar vader tot dit huwelijk gepresenteerd den zesentwintigsten January dezes jaars.
9. De actens van afkondiging opgemaakt den eenentwintigsten en achtentwintigsten January.
Laatstelijk het zelve hoofddeel van den Titel van het Burgerlijk Wetboek handelende over het huwelijk. En vermits tegen het voorz. huwelijk geen oppositie heeft plaats gehad en dat de Comp. hebben verklaard elkander te nemen tot man en vrouw heb ik in naam der wet uitspraak gedaan dat Andries Sels en Jannetta van Olphen in het huwelijk zijn verenigd in tegenwoordigheid van Willem van Aalst, oud zestig jaren, Jacob de Visser oud achtentwintig jaren, Cornelis van der Linden oud vijfenveertig jaren.
Rest slecht leesbaar. Handtekening Andries Sels onder de acte. Echtgenote is Jannetta OLPHEN VAN, 49 jaar oud, gedoopt op 11-10-1771 te Gorinchem. In de index van het huwelijsregister is als achternaam van Alphen vermeld. Dochter van Hendrik OLPHEN VAN en Johanna Geertruij JANSSE.
   2.  Adriana SELS (zie X.3).
   3.  Arie SELS, Vissersknecht, geboren op 11-02-1796 te Dordrecht. GEBOORTE-DOOP: Arie Sels geboren op 11-2-1796 en gedoopt op 12-2-1796. Vader Jan Sels en moeder Neeltje Hartman.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; doopregister 1704-1811; arch. nr.
11.8.1. Gedoopt op 12-02-1796 te Dordrecht, overleden op 15-07-1840 om 09.30 uur te Dordrecht op 44-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: 15 juli 1840 's morgens om half 10 in het huis 775 in
de Visserstraat (?) Arie Sels, 44 jaar, ongehuwd, van beroep
vissersknecht, zoon van Jan Sels en Neeltje Hartman, beiden overleden. Aangifte op 15 juli 1840 door Dirk Moll, 42 jaar, vader van het gasthuis, en Anthony van Maarsseveen, 33 jaar, geemployeerde.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; register van overlijden, akte nr.
43. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Visserstraat Huis775 Dordrecht (15- 7-1840).
   4.  Maria SELS (zie X.6).
   5.  Jan SELS, geboren op 05-11-1800 te Dordrecht. GEBOORTE-DOOP: Jan Sels geboren op 5-11-1800 en gedoopt op
3-12-1800. Vader Jan Sels en moeder Neeltje Hartman.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; doopregister 1704-1811; arch. nr.
11.8.1. Gedoopt op 03-12-1800 te Dordrecht. BEGRAFENIS: 27-3-1801; Het kind van Jans Selst in de ...straat bij
de Voorstraat. De ouders leven beste graf.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Begraafregister Nieuwe Kerk
Dordrecht 1794-1811 arch. nr. 11.72.

26- 3-1801 't kind van Jan Sels
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Gaardersarchef deo 1731-1805, arch.
nr. 39.4. Begraven op 27-03-1801 te Dordrecht.
   6.  Aalberdina SELS, Dienstbode, geboren op 04-11-1804 te Dordrecht. GEBOORTE-DOOP: Aalberdina Sels geboren op 4-11-1804 en gedoopt op
11-11-1804. Vader Jan Sels en moeder Neeltje Hartman.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; doopregister 1704-1811, arch. nr.
11.8.1. Gedoopt op 11-11-1804 te Dordrecht, overleden op 03-11-1869 om 16.00 uur te Rotterdam op 64-jarige leeftijd. Op 5 november 1869 aangifte door Jacominus Johannes Kiela, bedienaar oud 32 jaar, bekende van de overledene en Wilhelmus Hubertus van Oostendorp van beroep bedienaar, oud 27 jaren, bekende oan de overledene, verklaren dat op den derden dezes des namiddags om 4 uur in het huis staande in de Baanstraat 10-357 is overleden Alberdina Sels, oud vierenzestig jaren, Huisvrouw van Anthony Hubertus de Knijp, zonder beroep, geboren de Dordrecht, dochter van Johannes Sels en Alberdina Hartman beiden te Dordrecht overleden. PERSOONLIJKE GEGEVENS
VOLKSTELLING:
Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot
1830; B213
Alberdina Sels 25 Dordrecht Dienstbode
Inwonend bij
Francois Stoop 40 Bierbrouwer
Anna Cornelia Gerarda
van 't Hooft 45
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, Bevolkingsregister 1840, bladnr. B213.

Naam Adres Naar Aanvraag Afgifte Sels, Alberdina Voorstraat Rotterdam 29- 9-1831 12-10-1831
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; uitgaande attestaties N.H. Gemeente 1826-1860, archief nr. 27.134.
WOONPLAATS:
B213 Dordrecht (-1831)
Rotterdam (1831-1869).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-12-1833 te Rotterdam met Anthony H KNIJP DE, geboren 1811 te Rotterdam, zoon van Hubertus KNIJP DE en Maria van KOPPENHAGEN.
   7.  SELS. BEGRAFENIS: Index: Sels 10-12-1795
Tekst: 't kind van Jan Sels 10-12-1795
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Gaardersarchief pro deo 1731-1805,
arch. nr. 39.4. Begraven op 10-12-1795 te Dordrecht.

 
X.3    Adriana SELS, Naaister, geboren op 02-01-1794 te Dordrecht. GEBOORTE-DOOP: Adriana Sels geboren op 2-1-1794 en gedoopt op
4-1-1794. Vader Jan Sels en moeder Neeltje Hartman.
BRON: Gemeentearchief Dodrdrecht; doopregister 1704-1811; arch. nr.
11.8.1, gedoopt op 04-01-1794 te Dordrecht, overleden op 30-05-1847 om 20.00 uur te Dordrecht op 53-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 30 mei 1847, des namiddags om 8 uur in het huis C.
1308 in de Steenstraat, Adriana Sels, oud 53 jaar, zonder beroep, wonende alhier, ongehuwde dochter van Jan Sels en Neeltje Hartman, beiden overleden. Aangifte op 1 juni 1847 door Arie van Veenendaal, Arieszoon, 28 jaar, bidder en doodgraver, en Anthony van Maarseveen, 40 jaar, geemployeerde.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; register van overlijden, akt nr.
411. PERSOONLIJKE GEGEVENS
VOLKSTELLING:
Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot
D36. Voorstraat 36
Adriana Sels 44 Dordrecht Jongedochter "
Geen beroep
Adrianus Sels 21 Dordrecht Kleermaker "
Beiden inwonend bij:
Gerrit Kila 47 Kleermaker
Elizabeth Zeevaarder 47 Geen
plus 10 kinderen/andere personen.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingsregister 1840, blad D36.

WOONPLAATS:
Voorstraat D36 Dordrecht (1840)
Steenstraat C1308 Dordrecht (30- 5-1847)

Adriana is een vrouw, in dit programma is ze als man gedocumenteerd omdat het programma anders op haar vastloopt.
Kind:
   1.  Adrianus SELS (zie XI.1).

 
XI.1    Adrianus SELS, Kleermakersknecht, kleermaker, geboren op 21-12-1817 om 11.00 uur te Dordrecht. GEBOORTE: Op 21 december 1817 's morgens om 11 uur in het huis D.30
Adrianus Sels, zoon van Adriana Sels, naaijster. Aangifte op 22 december 1817 door Anthonia van Moerkerken, weduwe, en Johannes Franken. Getuigen Jacobus Eekenbout, 29 jaar, koopman, en Albertus de Boef, 24 jaar, koopman.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; geboorteregister, akte nr. 563.

In het jaar agtien hondert Zeventien, den twee en twintigste December, des
morgens 10 uuren, is voor de openbaar Amtenaar van den Burgelijken Stand Der Stad Dordrecht, Provinceie Holland, verschenen, Anthonia van Moerkerken, weduwe Johannes Franken, naayster, wonende binnen de Stas, welke ons verklaard heeft dat Adriana Sels, naayster wonende binnen de Stad, op den een en twintigsten december Agtien hondert Zeventien des morgens Elf uuren verlost is van een kind van het Manlijk geslacht in het huis getekend D 30 op de Voorstraat hetwelk zij ons voorstelde aan het zelve de voornaam Adrianus gevende ....verklaring.... stelling is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Elckerbout, oud negen en twintig jaren, koopman Albertus de Boef, oud drie en twintig jaren, sjouwer wonende binnen den Stad, en hebben de getuigen deze acte, na gedane voorlezing nevens ons ondertekend, de declarante verklarende niet te kunnen schrijven

w.g. Jac. Elkenbout, Hugo Gevert, Alebert de Boef.
Bron burgelijke stand Dordrecht. Overleden op 02-03-1894 om 23.00 uur te Zwijndrecht op 76-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 2 maart 1894 om 11 uur 's avonds, Adrianus Sels, oud 76 jaar, gehuwd met Elisabeth van der Stel, zoon van Adrianus Sels. Getuigen Willem Sels, tuinman, en Cornelis Bosman, veldwachter
BRON: CBG; overlijdensregister Zwijndrecht, akte nr. 34, datum 3 maart 1894. PERSOONLIJKE GEGEVENS
VOLKSTELLING:
Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot
Voorstraat 36
Adriana Sels 44 Dordrecht Jongedochter "
Geen beroep
Adrianus Sels 21 Dordrecht Kleermaker "
Beiden inwonend bij:
Gerrit Kila 47 Kleermaker
Elizabeth Zeevaarder 47 Geen
plus 10 kinderen/andere personen.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingsregister 1840, bladnr. D36.

Adrianus Sels, kleermakersknegt, NH
Vestigde zich op 16-4-1850 in huis bij Hendrik van Hoek, kleermaker.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; Bevolkingsregister Puttershoek 1850-1861; boekdeel 18, bladnr. 9.

ATTESTATIE: Ingekomen personen;
Adrianus Sels, kleermaker, ongehuwd, uit H.I. Ambacht op 4 febr. 1852. Wijknr. D30/12.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; ingekomen personen 1850-1860, arch. nr. 6.4701.

Vertrokken personen:
Adrianus Sels, ongehuwd, kleermaker, op 25 febr. 1852 naar Puttershoek. Wijknr. D30.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; vertrokken personen 1851-1860, arch. nr. 6.4881.

WOONPLAATS:
D30 Dordrecht (21-12-1817)
Voorstraat 36 Dordrecht (1838)
Dordrecht ( 8- 5-1844)
A115 Zwijndrecht ( 3- 5-1845 / 23-10-1848)
B115 Zwijndrecht (25- 5-1849)
Huis18 Puttershoek (16- 4-1850 / 31- 1-1852)
Dordrecht (tot 25- 2-1852)
H.I. Ambacht (25- 2-1852)
Dordrecht ( 8- 4-1852)
H.I. Ambacht (25- 6-1854)
A32 Zwijndrecht (30- 5-1857)
B124 Zwijndrecht (31- 5-1859 / 21- 7-1866)
A27C Zwijndrecht (31- 5-1869 /14- 3-1872).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 08-05-1844 te Dordrecht. HUWELIJK:
In het jaar agttienhonderdvierenveertig, den Agtsten Mei is voor ons Adrianus van der Linden Floriszoon wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad Dordrecht Provincie Zuid-Holland verschenen Adrianus Sels oud zesentwintig jaren blijkens geboorte Extract afgegeven door ons endato Agtentwintig Februari dezes jaars, geboren en wonende alhier van beroep kledermaker, natuurlijke meerderjarige zoon van Adriana Sels oud vijftig jaren, van beroep particuliere wonende alhier hierbij tegenwoordig en toestemmende en heeft den aanstaande echtgenoot overgelegd bewijs zijner voldoening aan de Wet op de Nationale Militie en Willemina Johanna van Hulst, oud zevenentwintig jaren blijkens geboorteextract afgegeven door de Burgemeester der gemeente Zwijndrecht endato Zevenentwintig October Agttienhonderdvijfendertig, geboren en wonende te Zwijndrecht, zonder beroep, meerderjarige dogter van Willem Jacobszoon van Hulst, oud zevenenzestig jaren, van beroep panneboeter wonende te Zwijndrecht thans alhier hierbij tegenwoordig en toestemmende en tevens verklarende dat Zijne huisvrouw Johanna Catharina Wat, de moeder der aanstaande Echtgenote te
Zwijndrecht is overleden, welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken waarvan de Afkondigingen alhier en te Zwijndrecht op den elfden en Agttienden February dezes jaars geschied en zonder stuiting zijn afgelopen en hebben de aanstaande echtgenooten aan ons in tegenwoordigheid van natemelde getuigen verklaard dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle depligten zullen vervullen welke door de Wet aan de Huwelijk Staat verbonden zijn zoo verklaren wij in naam der Wet dat Adrianus Sels en Willemina Johanna van Hulst door het Huwelijk zijn verbonden en hebben wij hiervan acte opgemaakt in tegenwoordigheid van Wilem Hendrik Boven oud eenenzestig jaren, Anthonie van Maarseveen oud zevenendertig jaren, beiden van beroep geemplyeerde, Jacobus Nicolaas Mone oud negenenveertig jaren van beroep concierge en Gerrit van Maarseveen oud eenendertig jaren van beroep klerk ter secretarie, allen niet verwant en wonende alhier, welke deze acte nader hun dezelve mede voorgelezen was namens ons en de Echtgenooten ondertekend hebben.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; huwelijksregister, akte nr. 60.

Huwelijksbijlagen huwelijk Adrianus Sels
Adrianus Sels:
lengte s el 640 str.
aangezicht smal
voorhoofd hoog
ogen blauw
kin rond
wenkbrauwen blond

Extract uit het doopregister van de gereformeerde kerk te Zwijndrecht:
2-2-1777 Willem van Hulst. Ouders Jakob van Hulst en Willemijntje van der Veer. Getuige Lijntje van der Veer.

Aangegeven lijken: Willemijntje van der Veer; weduwe van Jacob van Hulst.
Overlijden op 24-9-1807, 57 jaar.Woonplaats H.I. Ambacht. Weduwe nalatende 2 kinderen.

Den 19 october 1756 aangevinge gedaan van het lijk van Willem Jansz. van der Veer onder Swijndrecht.

Extract doopregister der nederduitsch Gereformeerde Gemeente binnen Maastricht.
1783 den 26 januari Johanna Catharina geb. 23e, dogter van Johan Watt en Francina Neleman. Getuigen waren Jacobus Sanders en Catharina Wright.
BRON: Rijksarchief; huwelijkbijlagen Dordrecht, 8 mei 1844, akte nr.
60. Echtgenote is Willemina Johanna HULST VAN, 27 jaar oud, geboren op 04-11-1816 om 16.30 uur te Zwijndrecht. GEBOORTE: Op 4 november 1816 's middags om half 5, Willemina
Johanna, dochter van Johanna Catharina Wat, huisvrouw, en Willem
Jacobszoon van Hulst, Panneboetersknecht. Aangifte op 6 november 1816 door Anna van Hulst, 37 jaar, huisvrouw van Aart Dekker. Getuigen Arie van der Meer, 78 jaar, Panneboeter en Steven van der Horst, 42 jaar, tuinman.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie, geboorteregister Zwijndrecht. Overleden op 25-05-1849 om 04.00 uur te Zwijndrecht op 32-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 25-5-1849 's morgens om 4 uur in het huis getekend
B. 115 Willemina Anna van Hulst, oud 32 jaar, zonder beroep, wonende
te Zwijndrecht, gehuwd met Adrianus Sels, dochter van Willem van Hulst, zonder beroep, wonende te Zwijndrecht en van Johanna Catharina Wat, overleden. Aangifte op 25-5-1849 door Willem van Hulst oud ? jaar, timmerman, broer van de overledene en (?) 29 jaar, arbeider, niet verwant.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Zwijndrecht. Dochter van Willem HULST VAN, Pannenboeterskn., panneboeter, timmerman, en Johanna Catharina WATT.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 29-02-1852 te Puttershoek. HUWELIJK: Huwelijksakte Puttershoek in Rijksarchief onleesbaar.

Huwelijksbijlagen Puttershoek:
Adrianus Sels
De Wethouder ambtenaar van den Burgerlijke Stand van Dordrecht Provincie Zuid Holland verklaart mits dezen op den vijftienden en tweeentwintigsten
february dezes jaars te hebben afgekondigd dat een huwelijksaangifte is
gedaan door:
Adrianus Sels, oud vierendertig jaren kledermaker wonende te Dordrecht, weduwnaar van Wilhelmina Anna meerderjarige zoon van Adriana Sels, overleden en Elisabeth van der Stel oud eenentwintig jaren, zonder beroep wonende te Puttershoek meerderjarige dochter van Jan van der Stel, en van Adriana Prins, zonder beroep wonende te Puttershoek zonder dat er enig verzet tegen de de voltrekking des huwelijks is betekend.
Zijnde dit alles vrij van zegel overeenkomstig Art. 27 lett. A No. 10 der Wet van 3 October 1843/Aansl. 1847 en volgens bewijzen van onvermogen
afgegeven door het Bestuur van Dordrecht dd. 5 february 1852 en het Bestuur
van Puttershoek dd. 7 february 1852.

Dordrecht 25 feburary 1852.
De commissaris des konings in de provincie Zuidholland verklaart dat "Adrianus Sels" geboren te "Dordrecht" den "21 december 1817" van beroep "kledermaker" zoon van "onbekend" en van "Adriana Sels" binnen de gemeente van "Dordrecht" voor de Nationale Militie is ingechreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen het nommer 235, hetwelk tot
heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verplicht.
Gegeven te 's Gravenhage, den 12 Mei 1851.
Signalement
Lengte "1 el 750 str", Aangezigt "ovaal", Voorhoofd "hoog", Oogen "blaauw", Neus " ", Mond " ", Kin " ", Wenkbrauwen "blond".

Wij ondergetekenden verklaren dat na gedaan onderzoek dat de persoon van Adrianus Sels wonende alhier in behoeftige omstandigheden verkeert zoo dat hij niet in staat is tot het betalen van enige Zegels, leges, Griffie- en Registratie-rechten, benodigd tot het aangaan van een Huwelijk.
De Burgemeester der Stad Dordrecht, gezien het hier nevenstaande certificaat alsmede de rol van den hoofdelijke omslag dezer gemeente, waarbij de na te melden persoon is aangeslagen tot niets verklaart dat Adrianus Sels voor zoo
veel hem bekend is, in zoodanige behoeftige omstandigheden verkeert, dat hij niet in staat is tot het betalen van eenige zegels, leges, Griffie- en Registratieregten benodigd tot het aangaan van een Huwelijk.

Bewijs van onvermogen De ondergeteekenden Teunis van der Staal, broodbakker en Hermanus Beekman, veldwachter, wonende beide te Puttershoek verklaren dat na gedaan onderzoek dat de persoon van Elisabeth van der Stel wonende te Puttershoek in behoeftige omstandigheden verkeert, zoodat zij niet in staat is tot betaling van Zegel en legesrechten benodigd tot het aangaan
van een huwelijk.
Puttershoek, den 7 February 1852.

Extract uit het overlijdensregister der Gemeente van 's Gravendeel en Heerambacht berustende ter Secretarie aldaar is gextraheerd dat op den zevenentwinstigsten February des jaars eenduizendachtienhonderdzevenenveertig overleden is Jan van der Stel, gehuwd geweest met Adriana Prins, zoon van Cornelis van der Stel en van Geertje van Bezooyen.

Uit het geboorteregister der Gemeente te Puttershoek is geextraheerd dat op den eenendertigsten January des jaar achtienhonderdtweeenvijftig aldaar is geboren Adrianus zoon van Elisabeth van der Stel.
BRON: Rijksarchief; huwelijksbijlagen Puttershoek. Echtgenote is Elisabeth STEL van DER, 21 jaar oud, geboren op 15-05-1830 om 05.30 uur te Puttershoek. GEBOORTE: Op 15 mei 1830 's morgens om half 6 in het huis 1511,
Elisabeth, dochter van Jan van der Stel en Adriana Prins.
Aangifte op 16 mei 1830 's avonds om 8 uur door Jan van der Stel, 30 jaar. Getuigen Cornelis Versteeg, 39 jaar, arbeider, en Melis Naaktgeboren, 25 jaar, arbeider.
BRON: Rijksarchief, geboorteregister Puttershoek. Overleden op 17-09-1894 om 08.00 uur te Zwijndrecht op 64-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 17 september 1894 des voormiddags om 8 uur,
Elisabeth van der Stel, oud 63 jaar, dochter van Jan van der Stel en Adriana Prins. Aangifte door: Arie van Aalst, tuinman en Rick(?) van
Nugteren, aanspreker.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie, overlijdensregister
Zwijndrecht, akte nr. 93, datum 18 september 1894. Dochter van Jan STEL van DER, Arbeider, en Adriana PRINS, Arbeidster. VOLKSTELLING:
Geboren te Overleden
Sels Adrianus 1811 Dordrecht
Beroep kleermaker
van der Stel Elizabeth 15- 5-1830 Puttershoek
Sels Johanna Catharina 23-10-1848 Zwijndrecht
Sels Adrianus 31- 1-1852 Puttershoek
Sels Neeltje 25- 6-1854 H.I. Ambacht
Sels Jan 30- 5-1857 Zwijndrecht 11- 2-1859
Sels Jan Andries 31- 5-1859 Zwijndrecht 29- 8-1861
Sels Adriana 30-11-1861 Zwijndrecht
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; Bevolkingsregister
Zwijndrecht 1850-1861; deel 2 bladnr. 44; volgnr. 1 (Huis 124).

Geboren te:
Sels Adrianus 28-12-1811 *) Dordrecht
Kleermaker, wonend B124 te Zwijndrecht.
van der Stel Elizabeth 15- 5-1830 Puttershoek
Sels Johanna Catharina Alberdina 23-10-1848 Zwijndrecht
Sels Adrianus 31- 1-1852 Puttershoek
Sels Neeltje 25- 6-1854 H.I. Ambacht
Sels Hendrika 11- 4-1861 **)Zwijndrecht
Sels Willem 21- 7-1866 Zwijndrecht
Sels Maria Elizabeth 31- 5-1869 Zwijndrecht
Sels Maria 14- 3-1872 Zwijndrecht
*) Uit bevolkingsregister Dordrecht blijkt, geboren 22-12-
1817. Zou overeenkomen met de opgegeven leeftijden bij
diverse aangiften.
**) Volgens geboorteakte 11-4-1864. Klopt met de overige
gegevens.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; Bevolkingsregister Zwijndrecht, inschrijving 1 december 1861 deel 3, letter 3/25.

Bevolking 1880-1892; deel 1 bladnr. 201 (CBG)
Sels Adrianus 2-12-1817 Dordrecht Kleermaker
ovl. 2- 5-1894
Stel van der Elizabeth 3- 5-1831 Puttershoek
ovl. 17- 9-1894
Sels Adriana 28-11-1861 Zwijndrecht
ovl. 24-12-1890
Sels Hendrika 11- 4-1861
6- 2-1888 uit het gezin vertrokken
Sels Willem 28- 7-1866
Tuinen van Hette m.i.v. 18-9-1890 inwonend
m.i.v. 29-5-1891 vertrokken naar Franeker.

Sels Adrianus 2-12-1817 Dordrecht Kleermaker
ovl. 2- 5-1894
Stel van der
Elizabeth 3- 5-1831 Puttershoek
ovl. 17- 9-1894
Sels Adriana 28-11-1861 Zwijndrecht
ovl. 24-12-1890
Sels Hendrika 11- 4-1861
6- 2-1888 uit het gezin vertrokken
Sels Willem 28- 7-1866
Tuinen van Hette m.i.v. 18-9-1890 inwonend
m.i.v. 29-5-1891 vertrokken naar Franeker.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; Bevolkingsregister
Zwijndrecht
1880-1892; deel 1 bladnr. 201
Ingekomen personen;
Adrianus Sels H.I. Ambacht 4 febr. 1852
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; ingekomen personen 1850-1860, arch.
nr.
6.4701.
Vertrokken personen:
Adrianus Sels 25 febr. 1852.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; vertrokken personen 1851-1860,
arch. nr.
6.4881.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Willem SELS, geboren op 03-05-1845 om 02.30 uur te Zwijndrecht. GEBOORTE: Op 3 mei 1845 's morgens om half 3 in het huis getekend
A 115, Johannes Willem, zoon van Willemina Anna van Hulst, huisvrouw, en Adrianus Sels, kleermaker. Aangifte door Aart van Nugteren, 34 jaar. Getuigen; Jacob van Hulst, 25 jaar, kleermaker en Cornelis Vrijenhoek, 48 jaar, veldwachter. Aangifte op 5 mei 1845.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; geboorteregister Zwijndrecht,
akte nr. 30. Overleden op 26-11-1846 om 03.00 uur te Zwijndrecht op 1-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 26 november 1846 's middags om 3 uur Johannes Willem
Sels, oud een jaar, geboren te Zwijndrecht, zoon van Adrianus Sels
en Willemina Anna van Hulst. Aangifte door Jacob van Hulst, 27 jaar, kleermaker, en Cornelis Vrijenhoek, 51 jaar, veldwachter.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; overlijdensregister
Zwijndrecht, akte nr. 74 dd. 27 november 1846.
   2.  Johanna Catharina Alberdina SELS (zie XII.3).

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Adrianus SELS, Tuinman, geboren op 31-01-1852 om 05.00 uur te Puttershoek. GEBOORTE:Op 31 januari 1852 's morgens om 5 uur in het huis nr. 18,
Adrianus, zoon van Elisabeth van der Stel, ongehuwd. Aangifte op 31 januari 1852 door Jan Theodorus Spaan. Getuigen Wouter Willem van Prooijen , 53 jaar, schipper, en Arie van Hoek, 48 jaar, arbeider.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Puttershoek. Overleden op 04-09-1876 om 04.00 uur te Zwijndrecht op 24-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 4 september 1876 's morgens om 4 uur, Adrianus Sels,
oud vierentwintig jaar, tuinman, geboren te Puttershoek, wonende
te Zwijndrecht, zoon van Adrianus Sels en Elizabeth van der Stel. Aangifte op 4 september 1876 door Adrianus Sels, 58 jaar, kleermaker, vader en Jan Polderman, 34 jaar, veldwachter, niet verwant.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; overlijdensregister
Zwijndrecht, akte nr. 81.
   4.  Neeltje SELS (zie XII.6).
   5.  Jan SELS, geboren op 30-05-1857 om 11.30 uur te Zwijndrecht. GEBOORTE: Op 30 mei 1857 's nachts om half 12 in het huis A. 32,
Jan Sels, zoon van Adrianus Sels en Elizabeth van der Stel. Aangifte op 2 juni 1857 door Adrianus Sels, kleermaker. Getuigen Jacob van Noort, 37 jaar, kleermaker en Jacob van Hulst, 37 jaar, kleermaker.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; geboorteregister Zwijndrecht,
akte nr. 50. Overleden op 11-02-1859 om 15.00 uur te Zwijndrecht op 1-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 11 februari 1859 's middags om 3 uur, Jan Sels, oud
20 maanden, zoon van Adrianus Sels en Elizabeth van der Stel.
Aangifte op 12 februari 1859 door Adrianus Sels, 41 jaar, kleermaker, vader, en Karel Antonie Overwater, 48 jaar, veldwachter.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; overlijdensregister
Zwijndrecht, akte nr. 18.
   6.  Jan Andries SELS, geboren op 31-05-1859 om 05.00 uur te Zwijndrecht. GEBOORTE: Op 31 mei 1859 's morgens om 5 uur in het huis getekend
B. 124, Jan Andries, zoon van Adrianus Sels en Elizabeth van der
Stel. Aangifte op 31 mei 1859 door Adrianus Sels, kleermaker.
Getuigen Antonie van Namen, 49 jaar, tuinman en Karel Antonie Overwater, 49 jaar, veldwachter (CBG).
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; geboorteregister Zwijndrecht,
akte nr. 51. Overleden op 29-08-1861 om 09.00 uur te Zwijndrecht op 2-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 29 augustus 1861 's morgens om 9 uur in het huis B.
124, Jan Andries Sels, oud 2 jaar, zoon van Adrianus Sels en
Elisabeth van der Stel. Aangegeven door Adrianus Sels, 43 jaar, kleermaker en Karel Antonie Overwater, 51 jaar, veldwachter. Aangifte op 29 augustus 1861.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; overlijdensregister
Zwijndrecht, akte nr. 87.
   7.  Adriana SELS, geboren op 30-11-1861 om 06.00 uur te Zwijndrecht. GEBOORTE: Op 30 november 1861 om 6 uur 's morgens in het huis
getekend B 124 Adriana Sels, dochter van Adrianus Sels oud 43 jaar,
kleermaker, en Elisabeth van der Stel, zonder beroep. Getuigen Karel Antonie Overwater en Jan Nouwen.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; geboorteregister Zwijndrecht,
akte nr. 119 dd. 2 december 1861. Overleden op 24-12-1890 om 09.00 uur te Zwijndrecht op 29-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 24 december 1890 om 9 uur 's morgens, Adriana Sels,
oud 29 jaar en ongehuwd, dochter van Adrianus Sels en Elisabeth van
der Stel (beiden nog in leven). Aangegeven door Willem Sels, tuinman en broeder van de overledene Willem Romijn, schoenmaker en zwager van de overledene.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; overlijdensregister Zwijndrecht, akte nr. 141 dd. 24 december 1890.
   8.  Hendrika SELS (zie XII.11).
   9.  Willem SELS (zie XII.12).
   10.  Maria Elisabeth SELS, geboren op 31-05-1869 om 23.30 uur te Zwijndrecht. GEBOORTE: Op 31 mei 1869 om half 12 's avonds in het huis getekend
A 27 C, Maria Elisabeth, dochter van Adrianus Sels en Elisabeth van
der Stel. Aangifte door Adrianus Sels, kleermaker, 51 jaar. Getuigen Jacob van Hulst en Adrianus Bezemer.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; geboorteregister Zwijndrecht,
akte nr.56. Overleden op 29-07-1871 om 23.30 uur te Zwijndrecht op 2-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 29 juli 1871 in het huis A. 27, 's avonds om half
elf, Maria Elisabeth, oud 2 jaar, dochter van Adrianus Sels en
Elisabeth van der Stel. Aangifte op 31 juli 1871 door Adrianus Sels, 53 jaar, kleermaker, vader, en Hendrik Damsma, 38 jaar, veldwachter.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; overlijdensregister Zwijndrecht.
   11.  Maria SELS, geboren op 14-03-1872 om 20.30 uur te Zwijndrecht. GEBOORTE: Op 14 maart 1872 om half negen 's avonds in het huis
getekend A 27 C, Maria, dochter van Adrianus Sels, oud 53 jaar, en
Elisabeth van der Stel. Aangifte op 15 maart 1872 door Adrianus Sels, kleermaker, 54 jaar. Getuigen Jacob van Hulst en Hendrik Damsma.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; geboorteregister Zwijndrecht,
akte nr. 24. Overleden op 10-04-1878 om 12.30 uur te Zwijndrecht op 6-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 10 april 1878 s' middags om half een, Maria Sels,
oud 6 jaar, dochter van Adrianus Sels en Elisabeth van der Stel.
Aangegeven door Adrinanus Sels, 60 jaar, kleermaker en Warm Hermanus Karseboom, 35 jaar, veldwachter.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; overlijdensregisteur
Zwijndrecht, akte nr. 41 dd. 11 april 1878.

 
XII.3    Johanna Catharina Alberdina SELS, geboren op 23-10-1848 om 22.00 uur te Zwijndrecht. GEBOORTE: Op 23 oktober 1848 's avonds om 10 uur in het huis
getekend A 115, Johanna Catharina Alberdina dochter van Willemina Anna van Hulst, gehuwd met Adrianus Sels, kleermaker, beiden
wonende te Sliedracht. Aangifte door Aart van Nugteren, 36 jaar, heel- en vroedmeester. Getuigen Johannes Wat van Hulst, 30 jaar, metselaar en Cornelis Vrijenhoek, 53 jaar, veldwachter.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Zwijndrecht, akte nr. 78. Overleden op 24-07-1874 om 02.00 uur te Dordrecht op 25-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 24 juli 1874 's morgen om 2 uur in het huis D. 777C
aan het achterom, Johanna Catharina Alberdina Sels, 25 jaar, zonder
beroep, gehuwd met Aart Kraal, winkelknecht, dochter van Adrianus
Sels, kleermaker te Zwijndrecht en Wilhelmina Anna van Hulst,
overleden. Aangifte op 27 juli 1874 door Jan de Sterke, 47 jaar,
bedienaar begrafenissen en Anthony van Maarseveen, 67 jaar,
geemployeerde.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; overlijdensregister, akte nr. 132. PERSOONLIJKE GEGEVENS
VOLKSTELLING:
Johanna Catharina Alberdina Sels op 19-11-1867 vertrokken naar Dordrecht.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; bevolkingsregister Zwijndrecht 1862-1872 deel 2 bladnr. 44 volgnr. 1 (huis 124).

WOONPLAATS:
Achterom D777C Dordrecht (24- 7-1874).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-07-1873 te Dordrecht met Aart KRAAL, 24 jaar oud, Winkelknecht, geboren op 02-04-1849 te Papendrecht. HUWELIJK: Op 30 juli 1873 Aart Kraal, 24 jaar, geboren te Papendrecht, winkelknecht, wonende alhier, meerderjarige zoon van Jan Kraal, overleden te Papendrecht, en van Maria Stardam, 54 jaar, zonder beroep, wonende alhier en en Johanna Catharina Alberdina Sels, 24 jaar, meerderjarige dochter van Adrianus Sels, oud 56 jaar, kledermaker wonende te Zwijndrecht en Willemina Anna van Hulst te Zwijndrecht overleden.
Getuigen Anthony van Maarseveen, 66 jaar, Johannes Christiaan de Waard, 47 jaar, beiden geemployeerde, Gerrit Jacob Rijken, 41 jaar, concierge en Johannes Brand, 51 jaar, Stadsbode allen niet verwant.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; huwelijksregister, akte nr. 126.
Uit de huwelijksbijlagen:

Overlijden: Op 9-4-1851 te Papendrecht Jan Kraal, 35 jaar, echtgenoot van Maria Hardam.

Nationale Militie: Aart Kraal, geb. te Papendrecht 2-4-1849 wonende te Dordrecht, zoon van Jan en Maria Hardam, ingeschreven voor 1868 voor de ligting 1869. Op 4-5-1869 ingelijfd en nog dienende (Regiment infanterie)
Voorts uittreksel geboorteakte Johanna Catharina Alberdina Sels en overlijdensakte Willemina Anna van Hulst.
BRON: Rijksarchief; huwelijksbijlagen Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hendrik KRAAL, geboren op 17-07-1874 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 17 juli 1874 Jan Hendrik Kraal. Vader Aart Kraal, 25
jaar, winkelknecht, en moeder Johanna Catharina Alberdina Sels.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 539.

 
XII.6    Neeltje SELS, geboren op 25-06-1854 om 17.00 uur te Hendrik Ido Ambacht. GEBOORTE: Op 25 juni 1854 's middags om 5 uur, Neeltje Sels,
dochter van Adrianus Sels, kleermaker en Elizabeth van der Stel. Aangifte door Adrianus Sels, 36 jaar. Getuigen Gerrit Visser, 28 jaar, arbeider, en Leendert Klootwijk, 41 jaar, veldwachter.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; geboorteregister Hendrik Ido
Ambacht, akte nr. 32. Overleden op 17-11-1934 om 10.00 uur te Zwijndrecht op 80-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 17 november 1934 's morgen om 10 uur in het huis aan
de Rotterdamseweg 23, Neeltje Sels, 80 jaar, geboren te H.I. Ambacht, dochter van Adrianus Sels en Elisabeth van der Stel. Aangifte op 19 november 1934 door Aart van Krimpen, 50 jaar, aanspreker, en Coenraad Johannes Krijger, 28 jaar.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; overlijdensregister Zwijndrecht, akte nr. 96. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Langeweg 21 Zwijndrecht (1880 / 1890)
Rotterdamsewegt 23 Zwijndrecht (17-11-1934).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 15-05-1874 te Zwijndrecht. HUWELIJK: Op 15 mei 1874 Arien van Aalst, 22 jaar, timmerman, wonende te Zwijdrecht, zoon van Jan van Aalst, arbeider, en Hendrika van Kooi, met Neeltje Sels, zonder beroep, 19 jaar, dochter van Adrianus Sels en Elisabeth van der Stel.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; huwelijksregister Zwijndrecht, akte nr. 18. Echtgenoot is Arien AALST VAN, 22 jaar oud, Timmerman, geboren op 19-07-1851 te Nederhemert, overleden op 17-11-1936 te Zwijndrecht op 85-jarige leeftijd. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Langeweg 21 Zwijndrecht (1880 / 1920). VOLKSTELLING:
Adres Langeweg 21 (kadastraal nr. B. 160).
Geboren Plaats
Arien van Aalst, timmerman 19- 7-1851 Nederhemert
Neeltje Sels 25- 6-1854 H.I. Ambacht
Arie van Aalst 21- 8-1874 Zwijndrecht
Jan van Aalst 19- 5-1880 Zwijndrecht
Elisabeth van Aalst 29-11-1883 Zwijndrecht
Adrianus van Aalst 6- 3-1885 Zwijndrecht
Cornelis van Aalst *) 16- 4-1888 Zwijndrecht
Hendrika van Aalst 29- 7-1890 Zwijndrecht
Dirkje van Aalst 6-12-1892 Zwijndrecht
Willem van Aalst 10- 5-1895 Zwijndrecht
Tonia van Aalst 1- 5-1898 Zwijndrecht
*) Enige tijd in de strafgevangenis geplaatst.
BRON: Centraal Bureua voor Genealogie; bevolkingsregister
Zwijndrecht 1880-1920; boekdeel 3 blad 490.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie AALST VAN, geboren op 21-08-1874 te Zwijndrecht.
   2.  Jan AALST VAN, geboren op 19-05-1880 te Zwijndrecht.
   3.  Elisabeth AALST VAN, geboren op 29-11-1883 te Zwijndrecht.
   4.  Adrianus AALST VAN, geboren op 06-03-1885 te Zwijndrecht.
   5.  Cornelis AALST VAN, geboren op 16-04-1888 te Zwijndrecht.
   6.  Hendrika AALST VAN, geboren op 29-07-1890 te Zwijndrecht.
   7.  Dirkje AALST VAN, geboren op 06-12-1892 te Zwijndrecht.
   8.  Willem AALST VAN, geboren op 10-05-1895 te Zwijndrecht.
   9.  Tonia AALST VAN, geboren op 01-05-1898 te Zwijndrecht.

 
XII.11    Hendrika SELS, geboren op 11-04-1864 te Zwijndrecht. GEBOORTE: Op 11 april 1864 Hendrika Sels, dochter van Adrianus
Sels en Elisabeth van der Stel. Getuigen Jacob van Hulst en Karel Antonie Overwater.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; geboorteregister Zwijndrecht,
akte nr. 45. Overleden op 11-07-1935 te Dordrecht op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-05-1887 te Zwijndrecht. HUWELIJK: Op 12 mei 1887 Willem Romijn, 23 jaar, schoenmaker, wonende te
Dubbeldam, zoon van Willem Romijn, overleden, en Neeltje de Smoker, en Hendrika Sels, zonder beroep, 23 jaar, dochter van Adrianus Sels en Elisabeth van der Stel.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; huwelijksregister Zwijndrecht, akte nr. 18. Echtgenoot is Willem ROMIJN, 23 jaar oud, Schoenmaker, sloper, geboren op 07-04-1864 te Dubbeldam, overleden op 17-07-1942 te Dordrecht op 78-jarige leeftijd. KINDEREN-OVERLIJDEN:
Het gezin is verhuisd van Zwijndrecht naar Dubbeldam en vervolgens
naar Dordrecht.
Willem Romijn is van beroep geweest schoenmaker en sloper.
Er waren 12 kinderen, waarvan er 6 heel jong zijn gestorven.
Willem Romijn overleed op 17 juli 1942
Hendrika Sels overleed op 11 juli 1935
Gegevens kinderen:
Neeltje geboren 27-11-1888 overleden 25- 5-1966 geh. met Dirk Meijer
Willem geboren 28-10-1891 overleden 25-10-1973 geh. met Johanna Barends
Adrianus geboren 29-12-1895 overleden 25- 5-1959 geh. met Jozina Scheurwater
Elisabeth geboren 3- 7-1898 overleden 16- 3-1987 geh. met Marinus Vogel
Hendrik geboren 23- 2-1902 overleden 19-11-1980 geh. met Maartje Fok
Adriana geboren 1- 3-1905 geh. met Jan Visser
Alleen Adriana Visser-Romijn is nog in leven (1992).
BRON: Brief van Adriana Romijn dd. 31 augustus 1991 in bezit van W.
Sels.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje ROMIJN, geboren op 27-11-1888, overleden op 25-05-1966 op 77-jarige leeftijd.
   2.  Willem ROMIJN, geboren op 28-10-1891 te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 23-10-1973 op 81-jarige leeftijd.
   3.  Adrianus ROMIJN, geboren op 29-12-1895, overleden op 25-05-1959 op 63-jarige leeftijd.
   4.  Elisabeth ROMIJN, geboren op 03-07-1898 te Dubbeldam, overleden op 16-03-1987 op 88-jarige leeftijd.
   5.  Hendrik ROMIJN, geboren op 23-02-1902 te Dordrecht, overleden op 19-11-1980 op 78-jarige leeftijd.
   6.  Adriana ROMIJN, geboren op 01-03-1905 te Dordrecht.

 
XII.12    Willem SELS, Tuinman, Bloemistknecht, geboren op 21-07-1866 om 05.00 uur te Zwijndrecht. GEBOORTE: Op zaterdag 21 juli 1866 om 5 uur 's morgen in het huis
getekend B 124, Willem Sels, zoon van Adrianus Sels oud 48 jaar, kleermaker, en Elisabeth van der Stel. Aangifte op 21 juli 1866 door Adrianus Sels, kleermaker. Getuigen Jan Dwarseveen, 54 jaar, arbeider en Antonie van Namen, 29 jaar, koopman.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; geboorteregister Zwijndrecht,
akte nr. 79. Overleden op 14-02-1959 te Haarlem op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-03-1888 te Hendrik Ido Ambacht. HUWELIJK: Op 15 maart 1888 Willem Sels, 21 jaar, tuinman, zoon van
Adrianus Sels en Elisabeth van der Stel, wonende te Zwijndrecht en Anna van der Staaij, oud 21 jaar, zonder beroep, dochter van Gerrit van der Staaij, arbeider en Johanna van Roon.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; huwelijksregister Hendrik Ido
Ambacht, akte nr. 13.
Uit de huwelijksbijlagen:
Inschrijving Nationale Militie.
Inschrijving in het inschrijvingsregister van de gemeente Zwijndrcht voor het jaar 1885 voor de lichting van het jaar 1866; dat hem bij de loting ten deel is gevallen No. 13 en dat hij vervolgens door de Militieraad, uit hoofde van te zijn eenige wettige zoon, van den dienst is vrijgesteld.
Afkondiging van het huwelijk op zondag de 4e en de 11e van deze maand.
Huwelijkstoestemming.
Voor mij Jan Willem Sluiter, notaris in het arrondissement Dordrecht ter standplaats Zwijndrecht in tegenwoordigheid der na te noemen aan mij bekende getuigen is verschenen Adrianus Sels, kleermaker, wonende te Zwijndrecht, aan mij notaris bekend, welke verklaarde zijne toestemming te geven tot het huwelijk hetwelk zijn zoon Willem Sels oud eenentwintig jaren, tuinman, wonende te Zwijndrecht geboren uit het huwelijk van de comparant met Elisabeth van der Stel voornemens is aan te gaan met Anna van der Staaij oud eenentwintig jaar, dochter van Gerrit van der Staaij, zwingelaar, wonende aan de Oostendam onder Hendrik Ido Ambacht uit dienst huwelijk met Johanna van Roon en dat dit huwelijk wordt voltrokken met inachtnemning der bij de wet voorgeschreven formaliteiten. Nog verklaart de comparant dat toestemming van zijn echtgenoote als moeder van genoemde Willem Sels is gevraagd en niet is geweigerd. Waarvan akte, welke in origineel zal worden uitgegeven en verleden te Zwijndrecht ten huize van de comparant op heden den twaalfden maart achttienhonderachtentachtig in tegenwoordigheid van Jan den Hollander gemeentebode en Jan den Hollander Janszoon schoenmaker, beiden wonende te Zwijndrecht.
BRON: Rijksarchief; huwelijkbijlagen Hendrik Ido Ambacht. Echtgenote is Anna STAAIJ van DER, 21 jaar oud, geboren op 17-08-1866 te Hendrik Ido Ambacht. GEBOORTE: Op 17-8-1866 in het huis getekend (?) Anna van der
Staaij, dochter van Johanna van Roon, zonder beroep zijnde huisvrouw en Gerrit van der Staaij. Aangifte op 17-8-1866 door Gerrit van der Staaij, 36 jaar. Getuigen Leendert Kranenburg, 38 jaar, van beroep schipper, en Pieter Teunis Vissers, 24 jaar, van beroep arbeider.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Hendrik Ido Ambacht, akte nr. 92. Overleden op 28-03-1944 te Hillegom op 77-jarige leeftijd, dochter van Gerrit STAAIJ van DER, Arbeider, en Johanna ROON VAN, Winkelierster. VOLKSTELLING:
Sels Willem 21- 7-1866 Dordrecht Tuinman
van der Staaij Anna 17- 8-1866 H.I. Ambacht
Sels Elisabeth 23- 9-1889 Zwijndrecht
Sels Gerrit (doorgehaald)
Sels Johanna 3- 3-1892 Zwijndrecht
Sels Adrianus 25- 1-1894 Zwijndrecht
Sels Jan 10- 6-1898 Zwijndrecht
Sels Francina 8- 1-1901 Zwijndrecht
Sels Gerrit 17- 5-1903 Zwijndrecht
Het gezin is op 6-8-1888 van H.I. Ambacht naar Zwijndrecht verhuisd.
Verhuizing van Zwijndrecht naar Hillegom op 9 mei 1905.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; bevolkingsregister
Zwijndrecht 1880-1892, Boekdeel 4. blad 651.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth SELS, geboren op 12-09-1888 te Zwijndrecht, overleden op 18-09-1888 te Zwijndrecht, 6 dagen oud. OVERLIJDEN: Op 18 september 1888 Elisabeth Sels, oud 7 dagen,
dochter van Willem Sels en Anna van der Staaij.
Aangegeven door Willem Sels, tuinman en Adrianus Sels, kleermaker.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie, overlijdensregister
Zwijndrecht akte nr. 114.
   2.  Elisabeth SELS, geboren op 23-09-1889 te Zwijndrecht, overleden op 01-09-1916 om 14.30 uur te Hillegom op 26-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 1 september 1916 's voormiddags om half 3 aan de
Stationsweg 64 Elisabeth Sels, 26 jaar, zonder beroep, geboren te
Zwijndrecht. Aangifte door Gerrit Dekkers, oud 28 jaar, arbeider. Getuige Hermanus Johannes Hillegers.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; overlijdensregister Hillegom,
akte nr. 75.
Gehuwd te Hillegom met Gerrit DEKKERS, Arbeider, bloemist, betonarbeider, geboren op 23-05-1888 te Hillegom. GEBOORTE: Op 23 mei 1888 Gerrit Dekkers, zoon van Willem Dekkers,
arbeider, 28 jaar, en Johanna Catharina Cornelia Harwigsen
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; geboorteregister Hillegom,
akte nr. 68. Overleden op 06-09-1961 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd.
   3.  Johanna SELS, geboren op 03-03-1892 te Zwijndrecht, overleden op 23-01-1922 om 14.30 uur te Hillegom op 29-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 1 september 1916 's voormiddags om half 3 aan de
Stationsweg 64 Elisabeth Sels, 26 jaar, zonder beroep, geboren te
Zwijndrecht. Aangifte door Gerrit Dekkers, oud 28 jaar, arbeider. Getuige Hermanus Johannes Hillegers.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; overlijdensregister Hillegom,
akte nr. 75.
Gehuwd te Hillegom met Paulus NOPPEN, overleden op 22-05-1975 te Katwijk aan de Rijn.
   4.  Adrianus (Adriaan) SELS (zie XIII.22).
   5.  Gerrit SELS, geboren op 14-01-1896 te Zwijndrecht, overleden op 28-09-1900 om 13.00 uur te Zwijndrecht op 4-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 28 september 1900 's middags om een uur in het huis
A. 135, Gerrit Sels, oud 4 jaar, zoon van Willem Sels en Anna van der
Staaij. Aangifte door Willem Sels, 34 jaar, tuinman en Pieter van der Nat 36 jaar, tuinman.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; overlijdensregister Zwijndrecht, akte nr. 111.
   6.  Jan SELS (zie XIII.25).
   7.  Francina (Sien) SELS (zie XIII.28).
   8.  Gerrit SELS (zie XIII.29).
   9.  Arie SELS (zie XIII.31).
   10.  Hendrikus (Henk) SELS (zie XIII.34).
   11.  Anna SELS, geboren op 23-04-1911 te Hillegom. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
2e Loosterweg 26 Hillegom
Parklaan Hillegom.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 08-05-1958 te Hillegom met Keimpe, Fokke (Keimpe) VOORST VAN, 48 jaar oud, Bloemistknecht, geboren op 29-04-1910 te Lisse, overleden op 12-11-1980 te Hillegom op 70-jarige leeftijd.
   12.  Marie SELS, geboren op 04-08-1913 te Hillegom. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
2e Loosterweg 26 Hillegom
Parklaan Hillegom.

 
XIII.22    Adrianus (Adriaan) SELS, Kasloper, koster, geboren op 25-01-1894 te Zwijndrecht, overleden op 29-01-1986 te Arnhem op 92-jarige leeftijd. PERSOONLIJKE GEGEVENS:
WOONPLAATS:
Gerard Brandstraat Amsterdam
Dieren.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-11-1921 te Amsterdam met Josephina Margaretha CORBEE, 25 jaar oud, geboren op 19-03-1896 te Hillegom, overleden op 15-03-1985 te Rheden op 88-jarige leeftijd, dochter van Anton CORBEE, arbeider, en Johanna WAASDORP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (Wim) SELS (zie XIV.1).
   2.  Johanna (Jopie) SELS, secretaresse, geboren op 05-11-1923 te Amsterdam, gedoopt (Geref.) op 09-12-1923 te Amsterdam.
   3.  Anna (Annie) SELS (zie XIV.6).
   4.  Jan SELS, geboren op 11-06-1937 te Amsterdam, overleden op 12-06-1937 te Amsterdam, 1 dag oud.

 
XIV.1    Willem (Wim) SELS, medewerker NS, vakbondsbestuurder CNV, geboren op 02-09-1922 te Amsterdam, gedoopt (Ger.) op 22-10-1922 te Amsterdam.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 02-10-1946 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 02-10-1947 te Amsterdam (Parkkerk), gescheiden na 26 jaar huwelijk op 25-03-1973 te utrecht. WILLEM SELS opnieuw gehuwd 18-12-1973 met RIA EMOUS van Johanna Antonetta (Annie) KALSE, DIENSTBODE, geboren op 31-01-1924 te AMSTERDAM, gedoopt (NH) te AMSTERDAM, dochter van PIETER CORNELIS JOHANNES FRANCISCUS (PIET) KALSE, glazenwasser, en MIETJE JOHANNA (MARIE) LEGERSTEE.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 18-12-1973 te ZANDVOORT met RIA (RIA) EMOUS, 31 jaar oud, geboren op 01-05-1942 te ZANDVOORT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  WILLEM RUDOLF (RUUD) SELS (zie XV.1).
   2.  INGRID SELS, ZONDER, geboren op 13-03-1949 te AMSTERDAM, gedoopt (NH) te AMSTERDAM.
   3.  GODFRIED PETER (PETER) SELS (zie XV.5).

 
XV.1    WILLEM RUDOLF (RUUD) SELS, dienstregelaar Ned. Spoorwegen, geboren op 05-10-1947 te AMSTERDAM, gedoopt (NH) te AMSTERDAM.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 28-02-1969 te AMSTERDAM, gehuwd voor de kerk op 28-02-1969 te AMSTERDAM (GEREFORMEERDE KERK), gescheiden te AMSTERDAM van HANNEKE EMENS, KRAAMHULP, geboren op 25-04-1946 te Amsterdam.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 27-03-1975 te NEDERHORST DEN BERG met ODA VLIET.V.D., 23 jaar oud, geboren op 06-03-1952 te NEDERHORST DEN BERG, dochter van Gerrit (GERRIT) VLIET V.D. en NEELTJE VAN DE MEENT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  MATTHIJS SELS, ZONDER, geboren op 12-09-1970 te AMSTERDAM, gedoopt (NH) te AMSTERDAM.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  MARIJA SELS, geboren op 28-07-1982 te NAARDEN.
   3.  ANNELIEKE SELS, geboren op 15-12-1985 te ALMERE HAVEN.

 
XV.5    GODFRIED PETER (PETER) SELS, KANTOORBEDIENDE, geboren op 14-05-1967 te AMSTERDAM, gedoopt (NH) te AMSTERDAM.
Gehuwd (1) met Irma ARFMAN, geboren circa 1967.
Gehuwd (2).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Kasper Johan SELS, geboren op 23-10-1996 te Amersfoort.

 
2. Yannick Antoine Hendrik SELS,geboren op 19 augustus 1999 te Amersfoort.

XIV.6    Anna (Annie) SELS, verpleegster, geboren op 21-01-1925 te Amsterdam, gedoopt (Geref.) op 15-02-1925 te Amsterdam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-07-1949 te Amsterdam? Gescheiden na 21 jaar huwelijk op 10-08-1970 van Roy CARTON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roy CARTON, geboren op 17-01-1950 te Amsterdam.
   2.  Ronald CARTON, geboren op 17-01-1954 te Groningen, overleden 00-01-2003.
   3.  Paul CARTON, geboren op 27-05-1955 te Groningen.
   4.  Irene CARTON, geboren op 27-04-1958 te Utrecht.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 09-09-2003 te Nieuwegein met Gerard van ESCH.

 
XIII.25    Jan SELS, Winkelier, installateur electr. art. Geboren op 10-06-1898 te Zwijndrecht, overleden op 21-02-1975 te Leiden op 76-jarige leeftijd. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Noordeinde Leiden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-04-1921 te Leiden met Elizabeth ROODE DE, 22 jaar oud, geboren op 14-02-1899 te Leiden, overleden op 03-02-1968 te Leiden op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Huibert SELS (zie XIV.8).
   2.  Judith Elisabeth SELS, geboren op 07-06-1927 te Leiden.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-08-1948 te Leiden met Jan JANSEN.
   3.  Jan SELS (zie XIV.12).

 
XIV.8    Willem Huibert SELS, geboren op 11-05-1924 te Leiden, overleden 00-10-1994 te Leiden.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-02-1957 te Leiden met M M STAFFELEU.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yvonne SELS, geboren op 02-10-1958 te Leiden.
   2.  Joost SELS, geboren op 21-09-1959 te Leiden.

 
XIV.12    Jan SELS, geboren op 22-04-1937 te Leiden.
Gehuwd met M KOP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth SELS.
   2.  Michael SELS.

 
XIII.28    Francina (Sien) SELS, geboren op 08-01-1901 te Zwijndrecht, overleden op 14-01-1963 te Hillegom op 62-jarige leeftijd. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS
Treslongdwarsstraat Hillegom
(later Piet Heinstraat genoemd).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-04-1924 te Hillegom met Cornelis (Kees) JONG DE, 30 jaar oud, Bloemistarbeider, geboren op 14-12-1893 te Lisse, overleden op 24-11-1980 te Sassenheim op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josina JONG DE, geboren op 25-04-1925 te Hillegom.
   2.  Anna Johanna JONG DE, geboren op 11-02-1928 te Hillegom, overleden op 24-01-1930 te Leiden op 1-jarige leeftijd.
   3.  Arie JONG DE, geboren op 30-12-1929 te Hillegom.
   4.  Anna Johanna JONG DE, geboren op 24-10-1931 te Hillegom.
   5.  Willem JONG DE, geboren op 02-03-1935 te Hillegom.

 
XIII.29    Gerrit SELS, Bakker, tuinman, geboren op 17-05-1903 te Zwijndrecht, overleden op 23-03-1995 te Hillegom op 91-jarige leeftijd, begraven op 28-03-1995 te Hillegom.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-02-1925 te Hillegom met Antje WOUT van 'T, 21 jaar oud, geboren op 10-04-1903 te Aarlanderveen, overleden op 11-11-1978 te Hillegom op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cobie SELS.
Gehuwd met Gerry SCHIPPER.
   2.  Annie SELS.
Gehuwd met Marinus van der WOUDE, overleden dec 2003.
   3.  Thomas SELS.

 
XIII.31    Arie SELS, Bloembollenkweker en -exporteur, geboren op 29-11-1906 te Hillegom, overleden op 05-02-1978 te Hillegom op 71-jarige leeftijd. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
2e Loosterweg 114 Hillegom.

BEROEP:
Bloembollenkweker en -exporteur. Bedrijf aan de 3e Loosterweg te Hillegom, samen met zijn broer Hendrikus Sels.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 08-10-1930 te Lisse met Sophia Catharina POTMAN, 28 jaar oud, geboren op 02-02-1902 te Haarlemmermeer, overleden op 19-04-1950 te Hillegom op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 16-04-1952 te Bolsward met Mettje (Mettie) JAGER, 34 jaar oud, geboren op 10-05-1917 te Smallingerland, overleden op 11-12-1997 te Heerhugowaard op 80-jarige leeftijd. De rouwdienst zal worden gehouden dinsdag 16 december 1997 om 13.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Hillegom, waarna de teraadebestelling zal platsvinden op de Algemene Begraafplaats in Hillegom, begraven op 16-12-1997 te Hillegom.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna Sophie (Ank) SELS (zie XIV.25).
   2.  Jannigje Johanna (Janny) SELS (zie XIV.27).

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Arie (Ad) SELS (zie XIV.28).
   4.  Henderica Mettje (Ike) SELS (zie XIV.31).
   5.  Sipke Tjeerd (Sipke) SELS (Sip), meester-binder(bloemen), onderwijzer, geboren op 24-10-1956 te Hillegom. Sipke woont al een paar jaar samen met Peter Andringa (dus al voor 1997).

 
XIV.25    Anna Sophie (Ank) SELS, verpleegster, geboren op 09-03-1935 te Hillegom.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-12-1964 met Herman VOORHOF, 27 jaar oud, geboren op 16-07-1937.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman Roelof VOORHOF, geboren op 06-09-1965.
   2.  Arie Jan VOORHOF, geboren op 19-03-1972.

 
XIV.27    Jannigje Johanna (Janny) SELS, onderwijzeres, geboren op 08-07-1938 te Hillegom.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-10-1967 met Johannes Cornelis (Hans) KLEYWEGT, 29 jaar oud, geboren op 12-12-1937.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophie Albertine Mettje KLEYWEGT, geboren op 05-03-1969. Albertine is gehuwd met Alfred.

 
XIV.28    Arie (Ad) SELS, Boordwerktuigkundige, geboren op 04-04-1953 te Hillegom.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-11-1980 te Bergen met Catharina Maria (Kitty) NIEUWENBURG, 25 jaar oud, geboren op 14-02-1955.
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthijs Willem (Thijs) SELS, geboren op 08-05-1982.
   2.  Bart Willem SELS, geboren op 07-02-1985.

 
XIV.31    Henderica Mettje (Ike) SELS, onderwijzeres, geboren op 17-05-1954 te Hillegom.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-08-1975 met Gijsbertus Cornelis (Gijs) van der VECHT, 22 jaar oud, geboren op 14-04-1953.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josje Marije (Josje) van der VECHT, geboren op 27-08-1980.
   2.  Thomas Sebastiaan (Tom) van der VECHT, geboren op 06-02-1985.

 
XIII.34    Hendrikus (Henk) SELS, Bloembollenkweker, geboren op 08-07-1909 te Hillegom, overleden op 12-04-1992 te Heemstede op 82-jarige leeftijd, begraven op 16-04-1992 te Hillegom. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Stationsweg Hillegom
2e Loosterweg 114 Hillegom
Treslongstraat 2 Hillegom (later Maarten Trompstraat genoemd)
Mauritslaan 71 Hillegom
Meerlaan 127 Hillegom
Maartensheem Hillegom
Parklaan Hillegom

BEROEP:
Van beroep bloembollenkweker en -exporteur. Bedrijf aan de 3e Loosterweg te Hillegom, samen met broer Arie Sels.

OVERIGE GEGEVENS:
Bezocht te lagere school te Hillegom (School met de Bijbel).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-11-1938 te Hillegom, gehuwd voor de kerk op 09-11-1938 te Hillegom (Ned. Herv. Kerk) met Trijntje (Tiny) THOMA, 22 jaar oud, geboren op 24-09-1916 te Sappemeer, overleden op 04-09-1998 te Hillegom op 81-jarige leeftijd, begraven op 10-09-1998 te Hillegom, dochter van Hilko THOMA, Stationsass., ambtenaar, electr. lasser, en Sjoukje VEENSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (Wim) SELS (zie XIV.33).
   2.  Hilko Sjouke (Hilko) SELS, geboren op 18-10-1946 te Lisse, overleden op 19-04-1950 te Hillegom op 3-jarige leeftijd. OVERLIJDEN:
Overleden ten gevolg van een auto-ongeval. Begraven te Hillegom.
   3.  Annemarie SELS (zie XIV.37).
   4.  Hendrikus (Henk) SELS (zie XIV.38).

 
XIV.33    Willem (Wim) SELS, Directeur, geboren op 05-03-1941 om 6.50 uur te Hillegom, gedoopt (NH) op 08-06-1941 te Hillegom. PERSOONLIJKE GEGEVENS:
WOONPLAATS
Nicolaas Maasstraat Amsterdam (1964)
Hoendiepstraat Amsterdam (1965)
Ringweg 41 Spaarndam (1966-1969)
Tannhauserstraat 192 Apeldoorn (1969-1970)
Socratesstraat 202 Apeldoorn (1971-1972)
Elzenoord 25 Vaassen (1972-1975)
Bornerbroekseweg 1-B Enter (1972-1982)
De Achtkant 36 Buitenpost (1982-1997)
Zegge 2 Buitenpost (1997-
OVERIGE GEGEVENS:
Bezocht de lager school en Mulo te Hillegom. Vervolgens te Amsterdam de Zeevaartschool. Heeft in 1960 en 1961 gevaren als radio-telegrafist. Militaire dienst in 1962 en 1963 (sergeant en korporaal bij de verbindingsdienst; standplaatsen Grave, Ede, Nieuw Millingen en Harderwijk).
Vanaf 1964 werkzaam bij een pensioenverzekeringsmaatschappij (Centraal Beheer en later Avéro Verzekeringen).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-01-1966 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 15-01-1966 te Amsterdam (Ned. Herv. Kerk) met Sonja GIELTJES, 26 jaar oud, geboren op 26-07-1939 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina Esther SELS (zie XV.24).
   2.  Manon SELS, geboren op 07-07-1970 te Apeldoorn.

 
XV.24    Anna Catharina Esther SELS, geboren op 11-04-1967 te Spaarndam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-09-1990 te Buitenpost, gehuwd voor de kerk op 28-09-1990 te Oostermeer met Roelof Jan GROENEWOUD, 23 jaar oud, geboren op 30-08-1967 te Oostermeer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander Stefan (Sander) GROENEWOUD, geboren op 03-07-1993 om 8.05 uur te Oosterhout.

 
XIV.37    Annemarie SELS, geboren op 17-10-1948 te Hillegom. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Aldebaranstraat Amsterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-09-1972 te Amsterdam met Pieter (Piet) BODEMEYER, 21 jaar oud, geboren op 18-11-1950 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barry BODEMEYER, geboren op 17-12-1974 te Amsterdam.

 
XIV.38    Hendrikus (Henk) SELS, geboren op 31-01-1954 te Hillegom. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Westzaan
Slootdorp
Grote Keeten
Parklaan Hillegom.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-11-1975 te Hillegom, gehuwd voor de kerk op 27-11-1975 te Hillegom (Ned. Herv. Kerk) met Gijsje AKKER van DEN, 22 jaar oud, geboren op 22-01-1953 te Hillegom.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robin SELS, geboren op 05-11-1986 te Hillegom.
   2.  Monique SELS, geboren op 07-07-1988 te Hillegom.

 
X.6    Maria SELS, geboren op 12-02-1798 te Dordrecht. GEBOORTE-DOOP: Maria Sels, geboren op 11-2-1796 en gedoopt op
12-2-1796. Vader Jan Sels en moeder Neeltje Hartman.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; doopregister 1704-1811; arch. nr.
11.8.1. Gedoopt op 16-02-1798 te Dordrecht, overleden op 06-01-1875 om 11.00 uur te Dordrecht op 76-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 6 januari 1875 's middags om 11 uur, in het huis D.
33, aan de Voorstraat, Maria Sels, 76 jaar, zonder beroep, weduwe van Willem Freen, dochter van Jan Sels en Neeltje Hartman, beiden overleden. Aangifte op 9 januari 1875 door Pieter Abbema, 50 jaar, bedienaar van begrafenissen, en Anthony van Maarseveen, 68 jaar, geemployeerden.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; register van overlijden, akte nr. 25. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Rotterdam 10- 9-1821 / 12- 4-1827
Voorstraat D30 Dordrecht (1830 / 1840)
Voorstraat D33 Dordrecht ( 6- 1-1875)

ATTESTATIE:
Maria Sels Voorstraat Rotterdam 13- 8-1821 10- 9-1821
13 augustus 1821 Maria Sels j.d. Voorstraat naar Rotterdam; afgegeven 10 september 1821
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; uitgaande attestaties 1746-1825, arch. nr. 27.133
Maria Sels geh. Voorstraat Rotterdam 12-4-1827
Den 12 april 1827 Maria Sels geh. op de Voorstraat van Rotterdam.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; ingekomen attestaties 1779-1823, arch. nr. 27.125.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-12-1826 te Dordrecht. HUWELIJK: Gedeelte uit de huwelijksakte van Willem Freen en Maria
Sels.
Huwelijk op 6 december 1826 van Maria Sels 28 jaar, meerderjarige dochter
van Jans Sels, overleden te Dordrecht op 21 juli 1807 en Neeltje Hartman
58 jaar, winkelierster, wonenden alhier, met Willem Jacobszoon Freen.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; huwelijksregister, akte nr. 167.

Uit huwelijksbijlagen:
Huwelijk Willem Freen en Maria Sels (6-12-1827)
Extract uit begraafregister van de Grote Kerk binnen de Stad Dordrecht dat
op 21-7-1807 is begraven Jan Sels.
Extract uit doopregister:
Op 12-2-1798 is geboren en op 16-2-1798 gedoopt Maria Sels, dochter van Jan Sels en Neeltje Hartman.
BRON: Rijksarchief; Huwelijksbijlagen Dordrecht; akte nr. 167. Echtgenoot is Willem FREEN, 31 jaar oud, Brouwersknecht, geboren op 01-02-1795 te Budel. Extract uit dooopregister gemeente Budel kantoor Nispen (?) arrondissement Eindhoven.
1795 den 7 february is gedoopt Willem, zoon van Willem Freen en Maria Elisabeth Penders.
Uit certificaat Nationale Militie: geb. 1-2-1795. Gedoopt op 07-02-1795 te Budel, overleden op 08-09-1858 te Dordrecht op 63-jarige leeftijd. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Voorstraat D30 Dordrecht (1830 / 1840)

ATTESTATIE:
Willem Freen Landswerf Budel 14-6-1824
Den 14 Juny 1824 Willem Freen j.m. op 's Landswerf van Budel.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; ingekomen attestaties 1823-1855, arch. nr. 27.126. Zoon van Jacob FREEN. VOLKSTELLING:
Naam Lft Geb. plaats Beroep Prot
1830; D30. Voorstraat
Willem Freen 34 Budel Brouwersknecht ja
Maria Sels 31 Dordrecht Geen "
Willem Freen 2 Dordrecht " "
Neeltje Freen 7mnd Dordrecht " "
Adrianus Sels 12 Dordrecht " "

Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot
1840; D30. Voorstraat
Willem Freen 44 Dordrecht Bierbrouwerskn."
Maria Sels 41 Dordrecht Geen "
Willem Freen 12 Dordrecht " "
Johannes Freen 3m Dordrecht " "
Neeltje Freen 10 Dordrecht " "
Maria Elisabeth 8 Dordrecht " "
Willemina 2 Dordrecht " "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingsregisters 1830 en 1840,
bladnr. D30.

K18 bladnr. 34: Voorstraat D30
Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Beroep
Freen Willem m 1795 Budel-NB NH Arbeider
Sels Maria v 1798 Dordrecht
Freen Neeltje v 1829 "
Maria Elizabeth v 1831 "
Willemina v 1834 "
Johannes m 1839 "
Jacob m 14- 1-1853 "
Vertrokken naar D33.
Sels Adrianus m 1817 " Kleermaker
(Vestiging uit H.I. Ambacht 4-2-1852; vertrek naar Puttershoek 25-
2-1852)
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Bevolkingsregister 1860-1890
K38 bladnr. 10: Voorstraat D33a
Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Beroep
Freen Willem m 1795 Budel-NB NH Arbeider
(Overleden 8- 9-1858)
Sels Maria v 1798 Dordrecht
Freen Willemina v 1837 "
Johannes m 1839 "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Bevolkingsregister 1860-1890.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem FREEN, geboren op 26-08-1827 te Dordrecht.
   2.  Neeltje FREEN, geboren op 26-04-1829 te Dordrecht.
   3.  Maria Elisabeth FREEN, geboren op 03-10-1831 te Dordrecht.
   4.  Maria Johanna FREEN, geboren op 10-10-1833 te Dordrecht, overleden op 29-09-1838 te Dordrecht op 4-jarige leeftijd.
   5.  Johannes FREEN, geboren op 05-12-1835 te Dordrecht, overleden op 03-05-1836 te Dordrecht, 150 dagen oud.
   6.  Willemina FREEN, geboren op 31-03-1837 te Dordrecht.
   7.  Johannes FREEN, geboren op 23-07-1839 te Dordrecht.
   8.  Maria Johanna FREEN, geboren op 19-01-1842 te Dordrecht.

 
IX.11    Trijntje SELS, geboren te Hendrik Ido Ambacht. DOOP: 16-8-1772: Trijntje. Andries Sels, Maria Welborn.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21
oktober 1781 pag. 66, gedoopt op 16-08-1772 te Zwijndrecht, overleden op 03-06-1857 om 05.00 uur te Dordrecht op 84-jarige leeftijd, 1OVERLIJDEN: Op 3-6-1857 's morgens om 5 uur in het huis getekend
A.205 Trijntje Sels, oud vierentachtig jaar, zonder beroep, geboren te Hendrik Ido Ambacht, wonende alhier, weduwe van Leonard Boet,
alhier overleden, dochter van Andries Sels en Maria Welborn, beiden overleden. Aangifte op 3-6-1857 door Antonie de Jong, 54 jaar, bidder, niet verwant en Anthony van Maarseveen, 50 jaar, geemployeerde, niet verwant.
BRON: Rijksarchief; Burgerlijke stand Dordrecht, register van
overlijden akte nr. 363. PERSOONLIJKE GEGEVENS
VOLKSTELLING:
K1 bladnr. 230: Groenmarkt Nr. 205
Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Overleden
Sels Goverdina v 1814 Dordrecht NH
Sels Trijntje v 1772 H.I. Amb. " 3- 6-1857

WOONPLAATS:
Nieuwe Haven Dordrecht ( 2- 5-1795)
Groenmarkt A205 Dordrecht (1830 - 3- 6-1857).
Ondertrouwd op 02-05-1795 te Dordrecht. HUWELIJK: Saturdag den 2e Mey 1795, Hermanus Boet jm geboren te Dordrecht woont op de Groenmarkt met schriftelijk convent van zijn vader Abram Boet met Trijntje Sels jd geboren te Zwijndrecht woont op de Nieuwe Haven met schriftelijk convent van haar vader Andries Sels. Op 11 Mey 1795 getrouwd.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; huwelijksregister gerecht 1780-1805
arch. nr. 11.93. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-05-1795 te Dordrecht. HUWELIJK: Saturdag den 2e Mey 1795, Hermanus Boet jm geboren te Dordrecht woont op de Groenmarkt met schriftelijk convent van zijn vader Abram Boet met Trijntje Sels jd geboren te Zwijndrecht woont op de Nieuwe Haven met schriftelijk convent van haar vader Andries Sels. Op 11 Mey 1795 getrouwd.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; huwelijksregister gerecht 1780-1805
arch. nr. 11.93. Echtgenoot is Hermanus BOET, 23 jaar oud, gedoopt op 14-02-1772 te Dordrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Groenmarkt Dordrecht ( 2- 5-1795)
Groenmarkt A205 Dordrecht (1830 / 1840). VOLKSTELLING:
Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot.
1830; A205. Groenmarkt
Boet Hermanus 57 Dordrecht Loodgieter ja
Sels Trijntje 57 H.I. Amb. Geen "
Boet Hermanus 33 Dordrecht Loodgieter "

1840; A205. Groenmarkt
Boet Hermanus 67 Dordrecht Loodgieter ja
Sels Trijntje 67 Zwijndrecht Geen "
Boet Hermanus 43 Dordrecht Loodgieter "
Beek van Jaantje (ev H. Boet) 45 Amersfoort Geen "
Boet Abram 8 Dordrecht " "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingsregister arch. nr.
5.663.1.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus BOET, geboren op 17-10-1796 te Dordrecht, gedoopt op 21-10-1796 te Dordrecht.
   2.  Maria BOET, geboren op 14-01-1799 te Dordrecht, gedoopt op 18-01-1799 te Dordrecht.

 
IX.14    Adrianus SELS, Facteur, militair, koopman, polderwerker. DOOP: 9-3-1784: Adrianus, vader Andries Sels en moeder Adriana Vos.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; doopregister 1704-1811, arch. nr.
11.8.1, gedoopt op 09-03-1784 te Dordrecht, overleden op 08-10-1831 te Amsterdam op 47-jarige leeftijd. Zowel bij Adrianus als bij zijn vrouw Henriette wordt bij het overlijden verklaard geen kinderen achter te laten.
Waar is zijn zoon Adriaan. PERSOONLIJKE GEGEVENS
VOLKSTELLING: A (20-7-1811):
739 Sels Adrianus Facteur 3-3-1784
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Liste civique, arch. nr. 4.169

BEZIT:
Sels de heer Adrianus. Testament van hem en zijne Huisvrouw Juffrouw Adriana Margareta Noteman Nummero 117 van den Twintigsten October 1807.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Notaris Adrianus van den Oever, archiefnr. 20.90 deel II, nummer 1258.
Sels de heer Adrianus. Protest Promesse van hem ten lasten H. Meijer Nummero 68 van den Tienden Juny 1808.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Notaris Adrianus van den Oever, archiefnr. 20.90 deel II, nummer 1260.

1258 No. 117
Den Twintigsten October 1807 compareerden voor mij Abrahma Adrianus van den Oever Koninglijk Notaris binnen Dordrecht residerende ten bijwezen van de nagenoemde getuigen.
De heer Adrianus Sels en Jufrouw Adriana Margaretha Noteman Echteluiden in gemeenschap van Goederen getrouwd, wonende binnen deze Stad. De welke verklaarde onder Presentatie van Ede beneden de vijfduizend Guldens gegoed te wezen en voorts bekwaam om van hunne Natelaten Goederen te bevelen het herroepen alle hunne voorgaande makingen van Uitersten Willen, gene uitgezonderd het zij door Hun te Samen, ieder alleen ofte met anderen gemaakt ofschoon enige derzelve clausule van onwederroepelijkheid inhielden, waar van zijlieden egter verklaarden gene kennisse nog geheugenisse te hebben. En voorts de Eerststervende de Langstlevende van hun beiden te noemen en stellen tot eenigen en algehelen Erfgenaam of Erfgename van zijne of hare gehelen Nalatenschap met magt om die te mogen verteren, vervreemden, belasten, bezwaren en daarmede allezints, naar deszelfs believen en Welgevallen te mogen doen en handelen, doch niet anders, als onder de volgende mits en bepalingen te weeten dat de langstlevende verpligt zal wezen aan de kind of kinderen door den Eerststervende Natelaten, ofte aan den vooroverledens Afkomeling of Afkomelingen bij plaatsvervullingen, tijden Wanneer die tot mondigen dage of een der Huwelijken Staate zal of zullen zijn gekomen en hij Heer Adrianus Sels de Eerststervende zijnde en zonder Kind Kinderen of Afkomeling Natelaten overlijdende, als dan aan zijne ouders, voor zoo verre die nog beiden leven en in Aanschouw genomen zullen moeten worden te moeten uitwijken en voldoen zoo veel als hij of zij Langstlevende naar De Staat en gelegendheid van de Nalatenschap van den Eerststervende, in gemoeden zal vinden en oordeelen te behooren ter voldoeninge van derzelve Legitime Portie of gerechtelijk gedeelte dezelve of een of ander hunner naar Scherpheid van Rechten in de Nalatenschap van de Eerststervende van hun beiden zullende komen en Waar in die de Eerststervende tot mede Erfgenaam of Erfgenamen doch verder nog anders niet, verklaarde te roepen en stellen.
Verkiezende wijders nopens het versterf van hunne natelaten Kind of Kinderen ten behoeve van de Langstlevende van hun beiden het oude Aasdoms versterf regt. En Stellen wijders beiden na herroeping mede zoo veel des noods van alle voorgaande aanstellingen van Executeurs en voogden en met en na Uitsluitinge in geen geval ter wereld Uitgezonderd, uit de Boedel en Nalatenschap, zoo wel van de Langstlevende als laaststervende van hun beiden, van alle Weesmeesteren of Weeskameren en bij names van Die van Deze Stad Dordregt ofte alwaar hunne sterfhuizen zouden mogen vallen, De Eerststervende de Langstlevende van hun beiden tot Voogd ofte Voogdesse over hunne natelaten minderjarigen, Uitlandigen en andere toezigt behoevende kindere, Afkomelingen en Erfgenamen in tijd en wijlen in de Nalatenschap van de Eerststervende hunner geregtigt bevonden zullende worden gevende daar aan, alzulke Uitgestrekte en onbepaalde magt en gezag, als maar eenigsints kan of ma gegeven worden en vervolgens onder andere ook mede het vermogen om naar radenm vaste en andere goederen te verkoopen en overdragen, Uitstaande Schulden invorderen, verbliven, volgmagten en allerleij andere handelingen, overkomsten en verbintenissen aangaan, Passeren en tekenen, en om er een of meer nevens zig en bij afsterven of andere noodzakelijkheid een ander in deszelfs Plaatsa te mogen kiezen en
stellen met gelijke magt ten Uiteinde der Voogdije. En begeerde eindelijk dat het geen hier voorstaat geschreven zal Stant grijpen als Testament of Codicil, invoegen best zal kunnen bestaan.
Aldus verleden te Dordrecht, in tegenswoordigheid van Krlnelis Boogaardsz en Marinus
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Notaris Adrianus van den Oever, archiefnr. 20.90 deel II, nummer 1258.

1260 Folio 68
Protestwissel beneden de Een Honderd Guldens
Den Tienden Junij 1808 heb ik Ondergetekenden Abraham Adrianus van den Oever, Koninglijk Notaris, binnen Dordrecht Residerende ten bijweesen van de nagenoemde getuigen en verzoeken van de Heer Adrianus Sels koopman wonende binnen deese Stad Dordrecht mij gevonden aan den Persoon van N. Meijer, mede wonende binnen deese Stad Dordrecht en van denzelven verzogt voldoening van eene door hem getekende promesse luidende:
Veertien dagen naar dato, neemen aan te betalen aan de heer Jacobs groenenbergh of andre, de somma van vijfennegentig guldens, tien Stuivers, waarde en reekeningh.
Dordt, 21 Mey 1808. Was getekend N. Meijer.

Rugschrift
Voor mij aan de Heer Adr. Sels of ondergeteekende Jack Groenenbergh in blanco geteekend Ad. Sels. En vermits denzelven aan mij tot antwoord gaf, ik kan het briefje nog niet betalen, geprotesteerd van kosten schaden en intressen en zoveel desnoods van wissel herwissel en van alle het geïnt in desen te protesteeren was alles in tegenswoordigheid van Jan Casper van Andel en Johan Adolph van Mansvelt, klerken van mij Notaris als getuigen.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Notaris Adrianus van den Oever, archiefnr. 20.90 deel II, nummer 1260.

9.845/9.846 Transportregister 1808 en 1809
Hypotheek groot f 1200,-- geschreven op Een Zegel van vijftien Guldens en Een Zegel van Drie Guldens.
Den 16 February 1809.
Wij Mr. Simon de Jongh van Son en Francois de Roo van Westmaas, Schepenen der Stad Dordrecht en van de Merwede oirconden en kennen dat voor ons gekomen en gecompareerd is: Servaas Hendrik Lotsij gezworen Klerk ter staande en gelegen in de grote kerksbuurt binnen deze Stad, belent Sels, koopman, wonende binnen deze Stad, ingevolge Procuratie den 31 December 1808 voor den Notaris Cornelis van der Werff Bzn en getuigen verleden, ons Schepenen vertoond, dewelke bekende in die qualiteit dat zijn Principaal wel en deugdelijk schuldig is aan en ten behoeven van Cornelis Bijkerk wonende te Zwijndrecht Een Somma van Een Duizend Twee Honderd Guldens spreidende ter zake van deugdelijke geleende en bereids ontvangene penningen, midsdien renuncierende van de exceptie van onaangestelde gelden, voorts daar voor mede speciaal verbindende zijn Principaals Huis en Erf staande en gelegen in de grote kerksbuurt binnen deze Stad, belent 't huis volle voldoening en aflossing toe. En verklaarde wijders de andere zijde, geteekend A138, onder deze conditie dat zijn Comparants Principaal geind de Somma van Een Duizend Twee Honderd Geldens zal afleggen en betalen over Een Jaar na het passeren der voormelde Procuratie, dat is op den 31 December dezes Jaars en bij continuatie ten allen tijde daar na mits elkanderen zoo in geval van opeissching als aflossing drie maanden te voren te waarschouwen; en inmiddels daar van Interessen zal geven ten zes Guldens van iedere Honderd Guldens in 't Jaar in te gaan of ingegaan dezelve Interessen met den 31 December laatstleden en te geduren tot de volle voldoening en aflossing toe. En verklaarde wijders de Comparant in condemnatie te verzoeken als daar inne te consenteren. Alles met belofte jnjn Principaals Persoon en alle zijne verdere goederen, met overgifte omme zijn Principaal in den inhoude en tot nakominge dezes vrijwillig des noods ten zijnen kosten te zullen doen en laten condemneren voor den Hove van Justitie van Holland en de Kamer Judicieel dezes Stad Dordrecht en de Merwede ten dien einde constituerende en onwederroepelijke Procuratie gevende bij deze aan alle de Procureurs voor welgemelden Hove of Kamere prostulerende of zullende postuleren, te samen en ijder van heb in 't zijn in 't bijzonder, zoo om (des noods) ten kosten van zijn Principaal de condemnatie te verzoeken als daar inne te consenteren. Alles met belofte van approbatie, ratificatie en onder verband als naar Rechten En zijn de quitantien der betaalde anticipatien op de verponding over de beide termijnen van den Jaare 1808 vertoond.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, transportregister 1808/1809; archiefnr. 9.845/9.846.

WOONPLAATS:
Nieuwe Haven Dordrecht (19- 9-1807)
Boomstraat Huis122 Dordrecht (19- 5-1891)

DOODLOPEND: Verklaring waaruit blijkt dat zijn vader Adrianus Sels voor omtrent dertien jaar deze stad heeft verlaten zonder dat men weet waarheen hij zich heeft begeven of waar hij zich thans bevindt.
BRON: Rijksarchief; huwelijksregister Dordrecht, bijlage huwelijksakte Cornelis Johannes Adriaansz. dd. 1-7-1835 nr. 95.
Ondertrouwd (1) op 19-09-1807 te Dordrecht. HUWELIJK: Zaturdag den 19e September 1807, Adrianus Sels jm. wonende op de Nieuwe Haven met schriftelijk convent van zijn vader Andries Sels met Adriana Margareta Noteman jd. wonende op de Voorstraat bij 't Melkpoortje met schriftelijk convent van haar vader Cornelis Noteman.
Den 3 October 1807 get.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Huwelijksregister gerecht 1727-1811, arch. nr. 11.91, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-10-1807 te Dordrecht. HUWELIJK: Zaturdag den 19e September 1807, Adrianus Sels jm. wonende op de Nieuwe Haven met schriftelijk convent van zijn vader Andries Sels met Adriana Margareta Noteman jd. wonende op de Voorstraat bij 't Melkpoortje met schriftelijk convent van haar vader Cornelis Noteman.
Den 3 October 1807 get.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Huwelijksregister gerecht 1727-1811, arch. nr. 11.91 met Adriana Margrita NOTEMAN, 21 jaar oud. DOOP: 29- 4-1786; Adriana Margrita Noteman, vader Cornelis Noteman,
moeder Wijnandina Maaskant.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Groot Doopregister 1704-1811, arch.
nr. 11.8.1. Gedoopt op 29-04-1786 te Dordrecht, overleden op 13-03-1838 om 09.00 uur te Dordrecht op 51-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 13 maart 1838 's morgens om 9 uur in het huis A.
263, Vleeschhouwerstraat, Adriana Margritha Noteman, zonder beroep, oud 52 jaar, geboren en wonende alhier, echtgenote van Adrianus Sels, dochter van Cornelis Noteman en Wijnandia Maaskant, beiden alhier overleden. Aangifte op 14 maart 1838 door Anthony van Maarseveen, 41 jaar, geemployeerde, en Gerardus van der Wal, 43 jaar, bidder, beiden niet verwant.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, overlijdensregister, akte nr. 156. PERSOONLIJKE GEGEVENS
VOLKSTELLING:
C133 De weduwe Adrianus Sels, 4 personen tot het huishouden behorend.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Stand van de bevolking 1826; arch. nr. 5.652.

Naam Beroep Prot
Adriana Margrita Noteman Geen ja
Cornelis Johannes Sels " "
Adriana Maria Sels " "
Wijnanda Goverdina Sels " "
Maaike Hofmeijer " "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingstelling 1830; bladnr. C133.

WOONPLAATS:
Voorstraat Dordrecht (19- 9-1807).
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 20-10-1824 te Amsterdam (getuige(n): Hendrik de Haan, kleermaker; Hendrik Krepken? schoenmaker; Jan Arends en Gerrit Drums?). Akte slecht leesbaar. Echtgenote is Henrietta Helena DETERINGS, werkster, geboren 1793 te Hanover, overleden op 03-02-1838 te Amsterdam. Vader is Hermann Deterings en moeder Jassina E. Cronen. Bij haar huwelijk waren haar ouders al overleden. Henrietta was weduwe van Heinrich Janssen. Adriaan was gescheiden van Adriana Vos.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adriana Maria SELS (zie X.14).
   2.  Cornelis Johannes SELS (zie X.15).
   3.  SELS, geboren circa 1811 te Dordrecht, overleden op 01-05-1811 te Dordrecht, OVERLIJDEN: 't kind van Adrianus Sels
1- 5-1811 Datum van overlijden
6- 5-1811 Dag van overlevering der memorie van aangeving
25- 8-1811 Dag waarop het Sommatie-Billet is overgegeven
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Register van gequalificeerden
1806-1817, arch. nr. 11.98.

4 Mey 1811. Het kind van Adrianus Sels oud 6 weken in de Nieuwstraat
letter Cv. 1425 uitgeteert. De ouders leven. Met volk agter ten 10 uuren.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; begraafregister Grote Kerk
1785-1811, arch. nr. 11.54. Begraven op 04-05-1811 te Dordrecht.
   4.  Wijnandia Goverdina SELS, geboren op 18-06-1812 te Dordrecht. GEBOORTE: Wijnandia Goverdina Sels geboren op 18-6-1812, vader
Adrianus Sels, moeder Adriana Margaretha Noteman.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Groot doopregister 1704-1811, arch.
nr. 11.8.1. Overleden op 27-08-1812 om 22.00 uur te Dordrecht, 70 dagen oud. OVERLIJDEN: Op 29 augustus 1812 aangifte door Adrianus Sels, negociant en Willem Hendrik Bosch van het overlijden op 27 augustus 1812 om 10 uur 's avonds van Wijnandia Goverdina Sels, 2 maanden, dochter van aangever en Adriana Margaretha Noteman.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 601.
   5.  Wijnandia Goverdina SELS, geboren op 13-09-1814 om 17.30 uur te Dordrecht. GEBOORTE: Op 13 september 1814 's avonds om half 6, Wijnandia
Goverdina, dochter van Adriana Margaretha Noteman en Adrianus Sels, koopman. Aangifte op op 16 september 1814 door Adrianus Sels.
Getuigen Matthijs Recourt, 38 jaar, tapper, en Maximilien Joseph
Masion, koopman, 30 jaar.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, geboorteregister, akte nr. 373. Overleden op 15-01-1891 om 03.00 uur te Dordrecht op 76-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 15 januari 1891 's morgens om 3 uur in het huis 122
aan de Voorstraat, Wijnandia Goverdina Sels, 76 jaar, zonder beroep, weduwe van Herme Seelink, dochter van Adrianus Sels en Adriana Margaretha Noteman. Aangifte op 16 januari 1891 door Jan Louis de Kreek, 53 jaar, bedienaar van begrafenissen, en Matthijs van Schelt, 63 jaar, idem.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; overlijdensregister, akte nr. 54. PERSOONLIJKE GEGEVENS
VOLKSTELLING:
Vleeschhouwerstraat
Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot.
Cornelis Johannes Sels 30 Dordrecht Grutter Ja
Helena Barto 25 Dordrecht Geen "
Arie Sels 2 Dordrecht " "
Wijandina Goverdina Sels 25 Dordrecht " "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingsregister 1840, bladnr.
A263-264.

K1 bladnr. 230: Groenmarkt Nr. 205
Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Overleden
Sels Goverdina v 1814 Dordrecht NH
Sels Trijntje v 1772 H.I. Amb. " 3- 6-1857

K4 bladnr. 236: Wijnstraat Nr. 197
Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Overleden
Sels Wijnandia Goverdina v 13- 9-1814 Dordrecht NH
Inwonend bij fam Herman Terlind en Johanna Margaretha Wijngaarden
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, bevolkingsregister 1851-1918.

WOONPLAATS:
Vleeschhouwerstraat A263 Dordrecht (1840)
Groenmarkt 205 Dordrecht
Wijstraat 197 Dordrecht
Voorstraat Huis122 Dordrecht (15- 1-1891).
Gehuwd met Herme SEELINK.
   6.  Andriessetta Adriana SELS, geboren op 27-12-1816 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 27 december 1816 Andriesetta Adriana, dochter van
Adriana Margaretha Noteman en Adrianus Sels, koopman. Aangifte op 28
december 1816 door Adrianus Sels. Getuigen Leendert Feldert, 21 jaar, kantoorbediende en Willem Hendrik Stok, 34 jaar, geemployeerde.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; geboorteregister, akte nr. 591. Overleden op 19-05-1819 om 21.30 uur te Dordrecht op 2-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 19 mei 1819 's avonds om half 10, in het huis C. 42
Boomstraat, Adriana Andriessetta Sels, oud 2 jaar en 5 maanden, geboren alhier, dochter van Adrianus Sels, militair, en Adriana Margaretha Noteman. Aangifte door Margaretha Noteman. Aangifte door Johan Coenraad Knaap (?), 22 Johan Coenraad Knaap, 22(?) jaar, en Adrianus de Vogel, 23 jaar, niet verwant.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; overlijdensregister, akte nr. 209.

Uit het tweede huwelijk:
   7.  Adrianus SELS, wever, geboren op 20-10-1825 om 4.00 uur te Amsterdam, overleden op 30-03-1852 om 6.00 uur te Ambt Delden op 26-jarige leeftijd.
   8.  Andries SELS, geboren 1829 te Amsterdam, overleden op 29-10-1832 om 18.00 uur te Amsterdam.

 
X.14    Adriana Maria SELS, geboren op 21-02-1808 te Dordrecht. GEBOORTE-DOOP: 21-2-1808; Adriana Maria Sels geboren op 21-2-1808,
gedoopt 18-3-1808. Vader Adrianus Sels, moeder Adriana Margaretha Noteman.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Groot Doopregister 1704-1811, arch.
nr. 11.8.1. Gedoopt op 18-03-1808 te Dordrecht, overleden op 23-06-1876 te Dordrecht op 68-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 23 juni 1876 Adriana Maria Sels, 68 jaar, zonder
beroep, weduwe van Jacob van Sluysdam, dochter van Adrianus Sels, overleden (plaats onbekend) en Adriana Margaretha Noteman, overleden. Aangifte op 24 juni 1876.
BRON: Rijksarchief: overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 407.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-06-1835 te Dordrecht. HUWELIJK: Sluijsdam van Jacob Jacobszoon (23) timmerman en Adriana
Maria Adriaansd. Sels (27); 28- 3-1835.
BRON: Rijksarchief; index huwelijksregister Dordrecht. Echtgenoot is Jacob SLUISDAM VAN, 25 jaar oud, Timmerman, geboren op 17-07-1809 te Dordrecht, !HUWELIJK: Sluijsdam van Jacob Jacobszoon (23) timmerman en Adriana Maria
Adriaansd. Sels (27); 28- 3-1835.
BRON: Rijksarchief; index huwelijksregister Dordrecht.

Uit certificaat Nationale Militie: op 17-7-1809 geboren te Dordrecht.
Extract doopregister: gedoopt op 17-7-1809 te Dordrecht. Gedoopt op 17-07-1809 te Dordrecht. VOLKSTELLING:
1830; E350. Spuiweg
Sluisdam Jacob v. 30 Dordrecht Timmerman ja
Sels Adriana Maria 31 Dordrecht Geen "
Sluisdam Jacob 10m Dordrecht " "
Sluisdam Adriana Margaretha 3 Dordrecht " "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingstelling 1830 bladnr. E350, arch. nr. 5.663.2.
Kind:
   1.  Anna Leentje SELS, geboren op 10-08-1851 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 10 augustus 1851 Anna Leentje Sels. Moeder Adriana
Maria Sels, weduwe.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht; akte nr. 521. Overleden op 22-10-1851 te Dordrecht, 73 dagen oud. OVERLIJDEN: Op 22 october 1851 Anna Leentje Sels, 2 maanden. Moeder
Adriana Maria Sels, weduwe zonder beroep.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht.

 
X.15    Cornelis Johannes SELS, Gruttersknecht, grutter, geboren op 21-07-1809 te Dordrecht. GEBOORTE-DOOP: 21-7-1809 Cornelis Johannes Sels geboren op
21-7-1809, gedoopt 2-8-1809. Vader Adrianus Sels, moeder Adriana Margaretha Noteman.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Groot Doopregister 1704-1811, arch.
nr. 11.8.1. Gedoopt op 02-08-1809 te Dordrecht, overleden op 26-04-1845 om 13.00 uur te Dordrecht op 35-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 26 april 1845 's middags om 1 uur in het huis A. 263
in de Vleeschhouwerstraat, Cornelis Johannes Sels, 35 jaar, grutter,
gehuwd met Helena Barto, zonder beroep, zoon van Adrianus Sels, overleden (onbekend waar) en Adriana Margaretha Noteman, overleden alhier. Aangifte op 28 april 1845 dor Gerardus van der Wal, 50 jaar, bidder, en Anthony van Maarseveen, geemployeerde, beiden niet verwant.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; overlijdensregister, akte nr. 284. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Vleeschhouwerstraat A263 Dordrecht (1840 / 26- 4-1845).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-07-1835 te Dordrecht. HUWELIJK: Sels Cornelis Johannes Adriaansz. (25) gruttersknecht en
Helena Barto (21); 1- 7-1835.
BRON: Rijksarchief; index huwelijksregister Dordrecht, akte nr. 95.

Uit huwelijksbijlagen:
Doopregister Nederduitsch Hervormde Gemeente: 21-7-1809 geboren en
op 2-8-1809 gedoopt, Cornelis Johannes, zoon van Adrianus Sels en
Adriana Margaretha Noteman.
Verklaring waaruit blijkt dat zijn vader Adrianus Sels voor omtrent
dertien jaar deze stad heeft verlaten zonder dat men weet waarheen hij zich
heeft heeft begeven of waar hij zich thans bevindt.
BRON: Rijksarchief; huwelijksbijlagen, akte nr. 95 dd. 1-7-1835. Echtgenote is Helena BARTO, 21 jaar oud, Winkelierster, geboren op 01-02-1814 om 06.00 uur te Dordrecht. GEBOORTE:
Op 3-2-1814 aangifte door Ary Barto, molenaar, van de geboorte van Helena Barto op 1-2-1814 's morgen om 6 uur. Moeder Margaretha van den Klundert.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 51. VOLKSTELLING:
Vleeschhouwerstraat
Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot.
Cornelis Johannes Sels 30 Dordrecht Grutter ja
Helena Barto 25 Dordrecht Geen "
Arie Sels 2 Dordrecht " "
Wijnandina Goverdina Sels 25 Dordrecht " "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingsregister 1840, bladnr.
A263-264.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Andries SELS, geboren op 08-12-1835 te Dordrecht. GEBOORTE-BEGRAFENIS: Op 8 december 1835 (overleden 28 april 1836)
Adrianus Andries Sels, Vader Cornelis Johannes Sels, grutter, en moeder Helena Barto.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 650. Overleden op 28-04-1836 te Dordrecht, 142 dagen oud.
   2.  Arie SELS, Boekhouder, geboren op 27-01-1837 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 27 januari 1837 Arie Sels. Vader Cornelis Johannes
Sels, grutter, en moeder Helena Barto.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 48. Overleden op 27-05-1886 te Dordrecht op 49-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 27 mei 1886 Arie Sels, 49 jaar, boekhouder,
echtgenoot van Hendrika Schulders, zoon van Johannes Cornelis Sels en Helena Barto, beiden overleden. Aangifte op 28 mei 1886.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 327.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-11-1865 te Dordrecht. HUWELIJK: Op 1 november 1865 Arie Sels, 28 jaar, geboren en wonende
alhier, zoon van Cornelis Johannes Sels, alhier overleden en Helena
Barto, oud 50 jaar, zonder beroep en Hendrika Schulders.
BRON: Rijksarchief; huwelijksregister Dordrecht, akte nr. 189. Echtgenote is Hendrika SCHULDERS, 24 jaar oud, Onderwijzeres, geboren op 17-03-1841 te Dordrecht, overleden op 19-08-1922 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd. Op 9-4-1890 vertrokken naar Rotterdam.
   3.  Cornelis Johannes SELS, geboren op 31-01-1840 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 31 januari 1840 Cornelis Johannes Sels. Vader Cornelis
Johannes Sels, grutter, en moeder Helena Barto.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht. Overleden op 24-11-1870 om 14.30 uur te Zwijndrecht op 30-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Ontvangen van de gemeente Zwijndrecht. Op 23 november
1870 Cornelis Albertus Sels, beroep onbekend, oud 30 jaar, zoon van
Cornelis Johannes Sels, alhier overleden, en Helena Barto.
BRON: Rijksarchief, overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 809.

Op 24 november 1870 's middags om half 3 in het huis B. 158,
Cornelis Johannes Sels, oud dertig jaren, zonder beroep, geboren te Dordrecht, zoon van Cornelis Johannes Sels overleden, en Helena (verder onleesbaar), wonende te Dordrecht. Aangegeven door Simon Cornelis van Nugteren, 48 jaar, niet verwant en Arie Kersdorp.
BRON: Centraal Bureau voor Genealogie; overlijdensregister
Zwijndrecht, akte nr. 80.
AANTEKENING: Akte twee maal doorgenomen. Vermeld is inderdaad Cornelis Johannes Sels. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
HuisB158 Zwijndrecht (24-11-1870)

ATTESTATIE:
Cornelis Johannes Sels, ongehuwd, uit H.I. Ambacht op 16 sept. 1859.
Wijknr. D988/164.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; ingekomen personen 1850-1860, arch. nr. 6.4701.

ACTIE-DORDRECHT: Zou op 11 of 12-jarige leeftijd naar H.I. Ambacht vertrokken moeten zijn. Vertrokken personen voor 1850 bekijken.
   4.  Adriana Margaretha SELS, geboren op 14-10-1841 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 14 october 1841 Adriana Margaretha Sels. Vader
Cornelis Johannes Sels, grutter, en moeder Helena Barto.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 663.
   5.  Adrianus Andries SELS, geboren op 20-08-1843 om 01.30 uur te Dordrecht. GEBOORTE: Op 21 augustus 1843 aangifte door Cornelis Johannes Sels oud 34 jaar, van beroep grutter. Op 20 augustus uit Helena Barto des voormiddags om half 2 in het huis A263 in de Vleeschhouwerstraat een kind van het mannelijk geslacht genaamd Adrianus Andries.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; geboorteregister, akte nr. 486. Overleden op 20-10-1844 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 20 oktober 1844 's morgens om 6 uur in het huis A.
263 in de Vleeschhouwerstraat, Adrianus Andries Sels, oud 14 maanden, zoon van Cornelis Johannes Sels, grutter, en Helena Barto, zonder beroep.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; overlijdensregister.
   6.  Wijnandia Goverdina SELS, geboren op 12-08-1845 om 07.00 uur te Dordrecht. GEBOORTE: Op 12 augustus 1845 aangifte door Casper van Dura, 61 jaar, vroedmeester. Op 11 augustus 1845 des voormiddags om 7 uur in het huis A263 in de Vleeschhouwerstraat, Wijnandia Goverdina. Moeder Helena Barta, winkelierster, weduwe van Cornelis Johannes Sels, alhier overleden.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 462. Overleden op 12-09-1845 te Dordrecht, 31 dagen oud. OVERLIJDEN: Op 12 september 1845 om 12 uur in het huis A. 263 aan
de Vleeschhouwerstraat, Wijnandina Goverdina Sels, oud 4 weken, dochter van Cornelis Johannes Sels, overleden, en Helena Barto, winkelierster.
BRON: Geneentearchief Dordrecht; overlijdensregister, akte nr. 524.

 
VIII.14    Margrieta SELS. DOOP: 14-5-1747: Margrieta. Jan Sels en Maria van der Wulp. Getuige
Aagie van der Wulp.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21
oktober 1781 pag. 41, gedoopt op 14-05-1747 te Zwijndrecht (getuige(n): Aagie van der Wulp), overleden te Hendrik Ido Ambacht op 48-jarige leeftijd. BEGRAFENIS: 25-11-1795: van 't lijk van Margrita Sels overleden te
Hendrik ido Ambagt en alhier Begraven f 3,--.
BRON: Rijksarchief; Gaardersregister Zwijndrecht deel 2 maart 1795 -
1805. Begraven op 25-11-1795 te Zwijndrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
GETUIGE: Was getuige bij:
doop Albertus Sels 12- 6-1785
doop Dirk Sels 25- 2-1787
doop Dirck Sels 21- 1-1790
doop Johanna Sels 23- 4-1790

WOONPLAATS:
Zwijndrecht ( 6-12-1789 / 23- 5-1790)

Testament
Testament van Man en Vrouw niet boven de f 2000.- gegoed.

Den Een en twintigsten November 1795 compareerden voor mij Dirk Willem Nibbelink notaris te Hendrik Ido Ambagt en Meerdervoort ten bijwezen van de nagenoemde getuigen;
Simon Leenheer en Margarite Sels, Egtelieden, wonende aan den Oosterdam onder Hendrik Ido Ambagt; Dewelke bekwaem en genegen zijnde om over hunne na te laten goederen te disponeren vooraf te vernietigen alle hunne voorgaende makinge van uiterste wille.
En ter dispositie komende verklaerde Eerstelijk den Testateur tot Enige en algehele Erfgenamen van alle zijne na te laten goederen te noemen en stellen zijnen zoon Hendrik Leenheer in vorig huwelijk verwekt en de kind of kinderen uit zijn tegenwoordig huwelijk te verwekken en door hem na te laten, mitsgaders zijne voormelde huisvrouw Margarita Sels elk voor een evengelijk of kindsgedeelte en bij voor overlijden van een meer voorgenoemde kinderen des vooroverledenens wettige afkomelingen bij plaatsvulling.
Ende Testatrice mede disponerende verklaarde tot Enige en algehele Erfgenamen van alle hare na te laten goederen te noemen en stellen haren voornoemde man Simon Leenheer; Des, dat denzelven gehouden zal zijn de uit dit huwelijk verwekte kind of kinderen welke de Testatrice nalaten zal behoorlijk op te voeden tot mondigen dag of huwelijken Staet, en daer toe gekomen zijnde aen dezelve of den overledenes wettige afkomelingen bij plaetsvulling uit te keren, zo veel gemelde haren man naer Staet des Boedels zal oordelen en behooren, in voldoening van de legitime portie naer in dezelve door haer Testatrice tot mede Erfgenamen gestelt werden.
Verkiezende de Testatricew, nopens 't versterf haren kinderen, ten behoeve van gezegden haren man het ouderdoms versterfregt.
Stellende voorts de Testateuren elkander over en weder tot voogd of voogdesse over de uit dit huwelijk verwekte en door de Eerststervende na te laten minderjarige kinderen of afkomelingen, gelijk de Testateur tot voogden over zijnen voormelden voorzoon en de ...
De Testateuren tot voogden over de minderjarige in des langstlevenden nalatenschap geregtigt aenstellen hunnen Broeders Johannes Leenheer, wonende te Heerjansdam en Albert Sels, wonende te Zwijndrecht en dat met alzulke magt als voogden toekomst een gegeven kan werden, en speciaal die van Asormptie en Surrogatie ten uiteinde.

En de Comparanten wijders in geen geval uitgezondert, zowel de Eerststervende als Langstlevende uit hunne Boedels Sluitende alle Weesmeesteren of Weeskameren, Schouten en gerechten, en bijzonder die van de Plaets waer hunnen Sterfhuizen vallen zullen.

Zo begeerden dezelve dat 't geent voorschreven Staet op hun overlijden stad grijpen zal als Testament, of Codicil, zoo 't best bestaen.

Aldus gepasseert in tegenwoordigheid van Pieter Nijssen Bakker, en Cornelis Bol als getuigen.
w.g. Simon Leenheer
Dit merk X stelde Margrite Sels, welke door haar zwakheid niet anders konde schrijven.
Pieter nijse Bakker
Cornelis L.
Dirk Willem Nibbelink, notaris
Bron: RA den Haag, notarieel archief Hendrik Ido Ambacht, nr 4865.
Ondertrouwd op 06-12-1789 te Zwijndrecht. HUWELIJK: 6-12-1789 ondertrouwd, 7-5-1790 aangetekend en 23-5-1790
getrouwd Simon Leenheer, weduwnaar van Elizabeth Heyssing wonende te H.I.
Ambacht en Margrieta Sels wonende te Zwijndrecht.
BRON: Rijksarchief; Trouwboek Zwijndrecht deel 4. 9 november 1781 - 25 mei 1795. Gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 23-05-1790 te Zwijndrecht. HUWELIJK: 6-12-1789 ondertrouwd, 7-5-1790 aangetekend en 23-5-1790
getrouwd Simon Leenheer, weduwnaar van Elizabeth Heyssing wonende te H.I.
Ambacht en Margrieta Sels wonende te Zwijndrecht.
BRON: Rijksarchief; Trouwboek Zwijndrecht deel 4. 9 november 1781 - 25 mei 1795. Echtgenoot is Simon LEENHEER, 42 jaar oud. Den 20 October 1747 een zoon gedoopt genaamd Simon. Vader Hendrik Simonsze Leenheer. Moeder Maria Boudewijnze Klippanus. Get. Johanna Simonsze Leenheer. Gedoopt op 29-10-1747 te Heerjansdam (getuige(n): Johanna Simonsze Leenheer). PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
H.I. Ambacht (23- 5-1799).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik LEENHEER.

 
VIII.15    Dirk SELS. DOOP: 9-3-1749: Dirk. Jan Sels en Maria van der Wulp. Getuige
Pietertie Kop.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21
oktober 1781 pag. 42. Gedoopt op 09-03-1749 te Zwijndrecht (getuige(n): Pietertie Kop). BEGRAFENIS: 4. januari 1785 Sondag Dirk Selst laat kinderen na
in de Nwstraat best Graft.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; begraafregister Nieuwe Kerk, arch. nr. 11.71.

Neeltje Thijssen 4-1-1785
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Gaardersarchief pro deo 1731-1805, arch. nr.39.4. Begraven op 04-01-1785 te Dordrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
INDEMNITEIT: Acte van Dirk Sels
Dirk Sels zich met de wooninge naar Dordregt begeevent en van ons ondergetek. een Acte van Borgtogt ten behoeve van de Nederduitsche Gereformeerde Diakonie binnen de Stad Dordregt verzogt hebbende zoo belooven de Armenbezorgers van Zwijndrecht hiermeede dat indien voorn. perzoon dus tot armoede mogte vervallen dat hij onderhoud van de Diakonie mogte nodig hebben 't welke God genadig verhoede zij derzelven als dan naar vermogen uit hunne armegaaderen zullen alimenteeren of doen alimenteeren.
Aldus gegeeven te Zwijndrecht de 22 Juli 1776.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Akten van indemniteit, arch. nr. 3.1996

ATTESTATIE: Ingekomen attestaties:
Dirk Sels Swindrecht Kolfstraat 20-4-1777.
Den 10 April 1777 Dirk Sels met attestatie van Swindrecht in de Kolfstraat.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; ingekomen attestaties 1725-1778, arch. nr. 27.124.

WOONPLAATS
Zwijndrecht (18- 4-1776)
Kolfstraat Dordrecht (19- 8-1776 / 20- 4-1776)
Nieuwstraat Dordrecht ( 2-12-1779 / 4- 1-1785).
Ondertrouwd op 18-04-1776 te Dordrecht. HUWELIJK: Donderdag den 18e april 1776.
Dirk Sels jm geboren en woont op Zwijndrecht met schriftelijk convent van
zijn moeder Maria van der Wulp, wed. Jan Sels, met Neeltje Tijssen jd geboren te Dordrecht, woont in de Kolfstraat, hebbende bewijs van den
binnenvoogd van 't Armhuis dat in 't zelve is gealimenteerd en opgevoed. Den bruidegom heeft een acte van indemniteit overhandigd. Den 5e Mey 1776 alhier getrouwd.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Huwelijksregister gerecht 1757-1779, arch. nr. 11.92, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1776 te Dordrecht. HUWELIJK: Donderdag den 18e april 1776.
Dirk Sels jm geboren en woont op Zwijndrecht met schriftelijk convent van
zijn moeder Maria van der Wulp, wed. Jan Sels, met Neeltje Tijssen jd geboren te Dordrecht, woont in de Kolfstraat, hebbende bewijs van den
binnenvoogd van 't Armhuis dat in 't zelve is gealimenteerd en opgevoed. Den bruidegom heeft een acte van indemniteit overhandigd. Den 5e Mey 1776 alhier getrouwd.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Huwelijksregister gerecht 1757-1779, arch. nr. 11.92 met Neeltje TIJSSEN, geboren 1760 te Dordrecht, overleden op 16-11-1835 om 5.00 uur te Bergambacht. Overleden op 16 november 1835 's morgens om 5 uur Neeltje Tijsse, zonder beroep, 85 jaar, geboren te Dordrecht en wonende in deze gemeente, weduwe van Pieter Knoppers, alhier overleden, dochter van Jacob Tijsse en Antje van der Vloet, beide te Dordrecht overleden.
BRON: RA; overlijdensregister Bergambacht, akte nr. 25. PERSOONLIJKE GEGEVENS
INDEMNITEIT: Akten van indemniteit (GA Dordrecht nr. 3.1996)
Sels Jan Raamsdonk 25 oct. 1792
Actum Den 24 october 1792 (P.D.)
Een dito gegeven aan Neeltje Tijssen huivrouw van Pieter Koppers en haar kind genaamd Jan Sels oud ruim 13 jaren ten behoeve van Armbesorgenen van Raamsdonk.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; akten van indemniteit arch. nr. 3.1996.

WOONPLAATS:
Kolfstraat Dordrecht (18- 4-1776 / 20- 4-1777)
Nieuwstraat Dordrecht ( 2-12-1779 / 10- 8-1786)
Raamsdonk (25-10-1792). DOOP-KINDEREN: Dirk Zels en Neeltje Tijssen, getrouwd 18-4-1776
Maria 27-12-1783
Johanna 23- 1-1782
Johanna 22-11-1780
Johan 18- 4-1779 (niet in bevolkingstelling 1839/1840)
Jan 11- 8-1776
Jan 8- 8-1777
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Index Groot Doopregister 1704-1811, arch. nr. 11.8.1

BEGRAFENIS-KINDEREN: Indexen:
Dirk Sels k. 19- 8-1776
Dirk Sels k. 2-12-1779
Dirk Sels k. 3- 4-1781 (geen tekst gevonden)
Dirk Sels 4- 1-1785 (geen tekst gevonden)
Dirk Sels k. 9- 7-1785
19- 8-1776 Kraamkind van Dirk Sels in de Kolfstraat bij (verder onleesbaar)
2-12-1779 het minderjarige kint van Dirk Selst in de Nwstraat bij de Kerk.
De ouders leven, beste Graf.
3- 4-1781 het kraamkind van Dirk Selst in de Nwstraat bij de Kerk. De ouders leven, beste Graf.
4- 1-1785 Dirk Selst. Laat kinderen na in de Nwstraat, best. graf.
9- 7-1785 Het minderjarige kint van de w. Dirk Selt in de Nieuwstraat
waar de moeder zelf gemeen graaft
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Begraafregister Nieuwe Kerk
Dordrecht, arch. nr. 11.71.

Indexen:
Sels 17- 8-1776
Sels 30-11-1779
Sels 2- 4-1781
Tijsen N. 4- 1-1785
Sels 30- 1-1785
Sels 11- 7-1785
17- 8-1776 't kind van Dirk Sels
30-11-1779 't kind van Dirk Selze
2- 4-1781 't kind van Dirk Sels
4- 1-1785 Neeltje Tijssen
30- 1-1785 't kind van de weduwe Dirk Sels oud omtrent 3 jaar kinderziekte
6- 7-1785 't kind van de weduwe Dirk Selten tussen 6 en 11-7-1785
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Gaardersarchief Dordrecht pro deo
1731-1805 arch. nr. 39.4.

!INDEMNITEIT: Sels Jan Raamsdonk 25 oct. 1792
Actum Den 24 october 1792 (P.D.)
Eem dito gegeven aan Neeltje Tijssen huivrouw van Pieter Koppers en haar kind genaamd Jan Sels oud ruim 13 jaren ten behoeve van Armbesorgenen van Raamsdonk.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; acten van indemniteit vertrokken personen 1779-1797, arch. nr. 3.1996.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan SELS, gedoopt op 11-08-1776 te Dordrecht. BEGRAFENIS: 19-8-1776 Kraamkind van Dirk Sels in de Kolfstraat bij
(verder onleesbaar)
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Begraafregister Nieuwe Kerk, arch.
nr. 11.71

17-8-1776 't kind van Dirk Sels
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Gaardersarchief Dordrecht pro deo
1731-1805, arch. nr. 39.4, begraven op 19-08-1776 te Dordrecht.
   2.  Jan SELS, gedoopt op 08-08-1777 te Dordrecht, overleden op 10-01-1831 om 11.00 uur te Bergambacht op 53-jarige leeftijd. Aangifte op 11 januari 1831 door Pieter Jacobus Kuypers, 39 jaar,
tuinman, halve broer van de overledene, en Reinier de Vries, 23 jaar,
arbeider en goede bekende van de overledene. Op 10 januari 1831 's
morgen om 11 uur is overleden Jan Sels, van beroep tuinman, 54 jaar,
ongehuwd, geboren te Dordrecht, zoon van Dirk Sels overleden te
Dordrecht en Neeltje Tijsse, zonder beroep, oud 81 jaar, in deze
gemeente woonachtig.
BRON: RA; overlijdensregister Bergambacht, akte nr. 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS
INDEMNITEIT:
Sels Jan Raamsdonk 25 oct. 1792
Actum Den 24 october 1792 (P.D.)
Een dito gegeven aan Neeltje Tijssen huivrouw van Pieter Koppers en
haar kind genaamd Jan Sels oud ruim 13 jaren ten behoeve van
Armbesorgenen van Raamsdonk.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; akten van indemniteit arch. nr.
3.1996.

UITGAANDE ATTESTATIES:
3 december 1806, Jan Sels j.m. op de Hoogt naar Bergambacht; datum afgifte 8-1-1807.
30 september 1816, Jan Sels j.m. in de Nieuwstraat naar Bergambacht; datum afgifte 11 october 1816.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; uitgaande attestaties 1746-1825, arch. nr. 27.133.


WOONPLAATS:
Raamsdonk va. 25-10-1792
Hoogt Dordrecht tot 3-12-1806
Bergambacht
Nieuwstraat Dordrecht tot 30- 9-1816
Bergambacht 30- 9-1816 / 11- 1-1831.
   3.  Johanna SELS, gedoopt op 18-04-1779 te Dordrecht. BEGRAFENIS: 2-12-1779; het minderjarige kint van Dirk Selst in de
Nwstraat bij de kerk. De ouders leven beste Graft.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Begraafregister Nieuwe Kerk

1773-1794; arch. nr. 11.71.
30-11-1779 't kind van Dirk Selze
BRON: Gemeentearchief dordrecht; Gaardersarchief pro deo 1731-1805;
arch. nr. 39.4. Begraven op 02-12-1779 te Dordrecht.
   4.  Johanna SELS, gedoopt op 22-11-1780 te Dordrecht. BEGRAFENIS: Het kraamkind van Dirk Selst in de Nwstraat bij de
kerk. De ouders leven, besten Graft.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Begraafregister Nieuwe Kerk
1773-1794, arch. nr. 11.71.

2-4-1781 't kind van Dirk Sels
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Gaardersarchief pro deo 1731-1805,
arch. nr. 39.4. Begraven op 03-04-1781 te Dordrecht.
   5.  Johanna SELS, gedoopt op 23-01-1782 te Dordrecht. BEGRAFENIS: 30-1-1785 't kind van de weduwe Dirk Sels oud
omtrent 3 jaar kinderziekte
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Gaardersarchief pro deo 1731-1805
arch. nr. 39.4). Begraven op 30-01-1785 te Dordrecht.
   6.  Maria SELS, gedoopt op 27-12-1783 te Dordrecht. BEGRAFENIS: 9-7-1785; Het minderjarige kint van de w. Dirk Selt in
de Nieuwstraat bij de kerk waar de moeder zelf gemeen graaft.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Begraafregister Nieuwe Kerk
1773-1794; arch. nr. 11.71.

't kind van weduwe Dirk Selten tussen 6 en 11-7-1785 (niet in index)
BRON : Gemeentearchief Dordrecht; Gaardersarchief Dordrecht pro deo
1731-1805; arch. nr. 39.4. Begraven op 09-07-1785 te Dordrecht.

 
VIII.17    Jan SELS, Mr. broodbakker. DOOP: 10-9-1752: Jan; vader Jan Sels en moeder Marijke van der
Wulp. Getuige Neeltje de Gelder.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Zwijndrecht deel 1. juli 1691 - 21
oktober 1781, gedoopt op 10-09-1752 te Zwijndrecht (getuige(n): Neeltje de Gelder). BEGRAFENIS: 24 mey 1802 't lijk van Jan Sels aangegeven (index)
BRON: Rijksarchief; Gaardersarchief Alblasserdam, deel 5:
Aantekeningen van de ontvangst van den impost op het begraven, 4 januari 1802 - 30 maart en 19 mei - 28 april 1803.

24-4(?)-1802 begraven 't lijk van Jan Sels.
BRON: Rijksarchief; Alblasserdam, huwelijkbijlagen Johanna Sels en
Anthony van Dokkum, dd. 28-2-1829, akte nr. 2.
COMMENTAAR: 24-4-1802 moet waarschijnlijk 24-5-1802 zijn. Begraven op 24-05-1802 te Alblasserdam. PERSOONLIJKE GEGEVENS
INDEMNITEIT:
Sels Jan Alblasserdam 18 juni 1776
Sels Jan jr. Alblasserdam 18 juni 1776
Actum den 18 juny 1776 (P.D.)
Een dito gegeven aan Elisabeth Degens huysvrouw van Jan Sels en haar kint genaamt Jan Sels oud omtrent Een jaar ten behoeve van Armbesorgenen van Alblasserdam.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; akte van indemniteit, arch. nr. 3.1995.

ATTESTATIE:
Jan Sels Zwijndrecht 17-11-1771 18-11-1771
Aanvraag 17 november 1771, Jan Sels j.m. op de Nieuwe Haven naer Swindrecht; afgegeeven 18 november 1771.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; uitgaande attestaties 1746-1825, arch. nr. 27.133.
Jan Sels Zwijndrecht a.d. Sluispoort 13-5-1773
Den 13 Mey 1773 Jan Sels j.m. aan de Sluispoort met attestatie van Swindregt.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; ingekomen attestaties 1725-1778, arch. nr. 27.124.
Jan Sels Alblasserdam 7- 7-1776 8- 8-1776
Jan Sels en Elisabeth Deegens e.l. bij de Blauw Poort naar Alblasserdam.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; uitgaande attestaties 1746-1825, arch. nr. 27.133.

BELIJDENIS:
Nr. 40 Jan Sels en zijn vrouw
Nr. 49 Jan Sels
Nr. 54 Op belijdenisse aangenomen den 23 maart 1796 Maria Sels
Nr. 59 Johanna Thoen, wed. I. Sels aangenomen op belijdenis 9-4-1781
BRON: Rijksarchief; Namen van de lidmaten nederduitsch hervormde
gemeente Alblasserdam 1729-1821 (deel 5).

BEZIT:
Sels Jan. Copie koopt voorwaarden in dato veertienden januari 1778 No 5.
Sels Jan. Transport obligatie aan Bernardus Adrianus Trip in Dato Tweden maart 1778 No. 16.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Notaris Adrianus van den Oever, archiefnr. 20.90 deel I; juli 1776 - 1787, nr. 1234

Voorwaarden waar op Jan Sels, als in Huwelik hebbende Lydia Stout, wonende onder Alblasserdam, voornemens is den veertienden Jaunari 1778 in St. Joris-Doelen te Dordrecht in 't openbaar op te doen veilen en verkopen: Een Obligatie ten lasten van Hollant en Westvrieslant, kantore Dordrecht op Thoonder dezes groot Een Duizend Guldens, dato 31 Maart 1693, B. Folio 443, Geaggreert 8 Mei 1693 Numo 2567 Regt. Fol. 218; bij en ingevolgen onder hants Transport van Den 27 April 1772door de Heer Cornelis Pijl en Cornelis de Kraaij, als Exekuteurs van den Testamente van wijlen De Heer Willem 't Hoen, en voogden over de Minderjarige kinderen van Marrigje 't Hoen en Adriaantje 't Hoen, mede Erfgenamen zijnde van denzelve Heer Willem 't Hoen, aan Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout, als moeder en voogdesse van hare de nog Minderjarige Dogter Lijdia Stout en zulks ten behoeven van
dezelve Lijdia of aan imant in St. Joris-Doelen woonagtig 't geen van zo veel kragt zal wezen en moeten werden gehouden, als of zulks aan zijn Persoon zelfs was gedaan. En zo de Genieter van 't Strijkgelt als kopen ieder gehouden zullen wezen 't zij aan stonts of dan als zulks gevordert wert hen genoegen van de verkoper of Notaris of Notarissen te
moeten stellen Een of meer goede en genoegzame Borgen onder afstant van Derzelven voorregten en even als de zaakweldige verbonden, niets uitgezondert. En zal men bij gebreken van Dien vrijheit hebben 't geveilde of afgeslagene aanstonts of ten zulken Dage als men zal gelieven zonder enige de minste voorgaande Regtspleging opnieuw te doen vilen ophangen, afslaan en verkopen, Gelt zulks dan meerder, zal de Eerstgebrekigen daar vangeen voordeel hebbenen minder Geldende zal men hetkort, aan deszelfs Persoonen Goederen mogen verhalen met de kosten.
En zullen eindelikzo Genieten van 't Strijkgeld, koper als hunne Borgen nog Hondert Agt en Een vierde ten Hondert. Opgehangen zes ten Hondert daar etenoeten werden gedaan te hebben, om hen ider in den inhouden dezer goetswillig en ten hunnen kosten te doen en laten verwijzen, 't zij bij den Hogen Rade of Hove van Hollant ofte de Kamer Indicieel der Stat Dordrecht ten keuze van de verkoper; mits welke hierbij onberroepelijk volmagtigt werden de Prokureurs voor den Hoegen Rade en die voor den Hove van Hollant als mede de Prokureurs voor de kamer Indicieel zijnde te zamen en ieder in 't zijn in 't bizonder zo om de verwijzing te verzoeken als daar in de verwilligen. Het Hoogste ingezet bij Cornelis de Fockert, wonende binnen deze Stat, op Hondert Agt en Een vierde ten Hondert. Opgehangen zes ten Hondert daar boven en afslagen tot op 't Inzet Gelt, isden Inzetter daar voor Koper gewerden voor hem of die bij bij de opdragt zal noemen. Tot koper genoemt De Heer Bernardus Adrianus Trip.
Aldus geveilt, opgehangen, afgeslagen en verkogt, door en ten overstaan van ons Anthonij Bary en Abraham Adrianus van den Oever, openbare en bij den Hove van Hollant geadmitteerde Notarissen binnen Dordrecht residerende, En in Tegenwoordigheit van: Gerardus Johannes Lentferinck en Anthony de Fockert, als Getuigen den veertiende Januari 1778.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht: notaris Abraham Adrianus van den Oever archief nr. 20.90-I, inventaris nr. 1234 Nr. 5

WOONPLAATS:
Nieuwe haven Dordrecht (tot 17-11-1771)
Zwijndrecht 17-11-1771 / 13- 5-1773
Sluispoort Dordrecht (13- 5-1773)
Blauwpoort Dordrecht ( 9- 3-1775)
Dordrecht (18- 7-1777)
Alblasserdam ( 6-11-1777 / 4- 7-1781)Akte

Vertigtinge, van Jan Sels verwekt in zijn overl[eden] huijsvr[ouw] Elizabet Dege

Wij Cornelis Pijl Schout, Cornelis Jansz. Pijl en Adrianus Bakker Scheepenen van Alblasserdam ...den, en kennen dat op heden voor ons Compareerden Jan Sels, weduwenaar van Elizabet Dege, inwoonden alhier en met deselve verwekt hebbende een kind, [deze tekst was doorgestreept "en hunne woonende in Dordrecht grootvader ... en dus bloedvoogd van het kind, door voorn. Jan Sels verwekt met de voorn. Elizabet Dege"], genaamt Jan, oud bij de twee jaaren "zonder dat voogd over het Zelve is gesteldt, ten Eene den voorn. onsen Schout Cornelis Pijl, als oppervoogd van S Steenen wegen?, over minderjarige onbevoogde weesen te deser plaatse ten andere zijde: En verclaarden de wederzijdse Comparanten, naar het maken van behoorlijken staat en overslag vanden gemeenen boedel, en goederen door den voorn. Jan Sels, en zijne overleden huijsvrouw bezeten, die bevonden ... geen f 250.- gulden te importeren, met den anderen te zijn geconvinieerd, geadcondeerde en verdragen in manieren als volgdt.
Dat den voorn. Jan Sels de Comparant ter Eenre zal blijven in het volkomen bezit en Eijgendom van den voorgenoemden Boedel en goederen, niets daarvan uijtgezonderdt; waar en tegen den selve gehouden en verpligt zal zijn, zoo als belooft en aanneemt, en zig bij desen verbind, te zullen voldoen alle schulden en lasten van den selven boedel, geene altoos uijtgezondert daaronder mede de begrafenis kosten van zijne voorn. huijsvrouw, voor zoverre die in Alblasserdam gevallen zijn.

En bovendien het voornoemde kindt, zoo als tot heden heeft gedaan, verder alimenteren en opvoeden, tot mondige dagen, oft eerder Huwelijk, oft andere geapprobeerden Staatte, in het zelve in middels doen leeren, en onderwijsen zoo het behoord nae Staat des boedels, en ten voorn. Staate gekomen zijn aan het zelve boven... uijtzet van kleeding, een Somme van vijff en twintig ... guldens in geldt, aan het zelve te voldoen.

Verclarende de Wederzijdse Comparanten met het voren geconvinieerde en geaccordeerden te nemen volkomen genoegen en contentement; Belovende malkanderen den Effecte vandien en zullen doen, en laten genietten; alles onder dien verbande van Perzoonen, en goederen, die stellende ten bedwange van alle Regt ende Regteren.
In oirkonden desen bij ons ten Register onderteekent, en den uijtge... door onsen Secretaris doen teekenen op den 21ste mei 1777.
w.g. Cornelis Pijl Cornelis Jansz. Pijl
mr Adrian: Bakker
Pijl Se..ls
1777
Bron: RA Den Haag, Weeskamerarchief Alblasserdam, deel 4Testament

De testateuren man en vrouw hebben verklaart geen f 9000.- te bezitten en in deze is geen verbandt.

Op heden den 25 Augustus 1783 Compareerde voor mij Cornelis Midanus Pijl Openbaar notaris bij den Edele Hove van Holland geadmitteert te Alblasserdam residerende en voor de nagenoemde getuijgen Jan Sels, mr broodbakker en Johanna 't Hoen Egtelieden wonende te Alblasserdam mij notaris bekent, bekwaam zoo uijterlijk bleek ende genegen om van hunne tijdelijke goederen te disponeren na alvorens te revoceren dede? en vernietigen alle voorgaande testamenten, codocillen en andere makinge van uijterste will voor dato van deze in Eniger manier verleden niets willende dat die van Enige kragt off waerden zulle worden gehouden en nu van Nieuws disponerende.

En den Testateur eerst disponeerende verklaarde tot zijn Erffgenamen te stellen zijner gezamentlijke voorkinderen zoo van het Eerste als tweede huwelijk zijn kindt off kinderen uijt dezen huwelijk verwekt off nog te verwekken en Zijne voornoemde huijsvrouw Johanna 't Hoen ider voor een geregt kindsgedeelte.

En de Testateurs mede gedisponerend verklaarde tot haar Enige en algehele Erffgenaam te stellen en instellueren haaren voornoemde man Jan Sels in alle hetgene derzelve in Eeniger maniere agter laten zal met vollen regte, onder mits en conditie egter dat den zelven gehouden en verplicht zal zijn de kind off kinderen uijt dezen huwelijke verwekt off nog te verwekken in alles te alimenteren en of te voeden tot mondige Dage ieder? huwelijke off andere geapporteerde Staate en daar toe gekomen zijnde aan ieder dezelve uijt te keeren en voldoen boven een behoorlijke uitzet van kleeden Een Somme van agt gulden allees voor een voldoening dezelve Legitime portie de voornoemde haare kinderen daar in instituerende bij dezen met wil en begeerte dat hetgeen de voornoemde kind off kinderen van haar Testrice zal of zullen komen te erven bij overlijde van dezelve off een leden van dien Zonder kind of kinderen, voor den testateur, het selve zal moeten devoleren en versterven volgens het aldus versterffregt en maniere van Successie van dien, als hetselve versterffregt verkiezende bij dezen.

Verklaarde verders der testateur te stellen en committeren tot voogden over zijne na te latene voorkinderen Aalbert Sels broeder van den testateur en Cornelis Cornelisz. Pijl.

Gevende aan malkanderen alsmede aan de aan Deze gestelde voogden, de magt van assuntie? surrogatie en substitutie en zoodanige verdere magt last en bevel als voogden competeert off gegeven worden.
Sluijtende vervolgens uijt hunne boedel en nalatenschap en van de voogdije over hunne minderjarige verschoonende de E. Schout en geregte off weeskamer van Alblasserdam en van zoodanige andere plaatse alwaar derselver sterffhuijs zoude moge komen te vallen behouden, derselve Eere en Waardigheijdt.
Willende en begeerende de testateuren dat al hetgeen voorstaat, zijn volkomen effect sorteren en stand grijpen zal, hetzij als testament, codicil off anders zoo best na regten bestaan kan, verzoekende daar toe het meeste voordeel van regte, met begeerte, op mij, notaris hier van te maken en levere instrument in Joanne?

Aldus gedaan en gepasseert ten comptoire mijns nataris ter presentie van Teunis Boon en Cornelis van Gelderen als getuigen.
w.g. Jan Sels
Johanna thoen
Teunis Boon
Cornelis van Gelderen
Mij t'oirkonde
Cornelis Mid. Pijl Secretaris
Bron: RA Den Haag, Notarieelarchief van Alblasserdam 1668 - 1805 nr 35.
Ondertrouwd (1) op 09-03-1775 te Dordrecht. HUWELIJK: Donderdag den 9e maart 1775
Jan Sels jm geboren te Swijndrecht woont aan de Blauwpoort geassisteerd door zijn moeder Marijke van der Weld wed. Jan Sels met Elisabeth Degens jd. geboren te Dordrecht woont alhier geassisteerd door haar vader Anthony
Degens. Den 26e Maart alhier getrouwd. Pro deo.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; huwelijksregister gerecht 1757-1779, arch. nr. 11.92

Index DTB-register
Jan Sels en Elisabeth Degens, getrouwd 9-3-1775
Jan 6-7-1775
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; arch. nr. 11.8.1. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-03-1775 te Dordrecht. HUWELIJK: Donderdag den 9e maart 1775
Jan Sels jm geboren te Swijndrecht woont aan de Blauwpoort geassisteerd door zijn moeder Marijke van der Weld wed. Jan Sels met Elisabeth Degens jd. geboren te Dordrecht woont alhier geassisteerd door haar vader Anthony
Degens. Den 26e Maart alhier getrouwd. Pro deo.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; huwelijksregister gerecht 1757-1779, arch. nr. 11.92

Index DTB-register
Jan Sels en Elisabeth Degens, getrouwd 9-3-1775
Jan 6-7-1775
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; arch. nr. 11.8.1. Echtgenote is Elisabeth DEGENS, 25 jaar oud, geboren op 04-01-1750 te Dordrecht, overleden op 06-11-1776 te Alblasserdam op 26-jarige leeftijd. BEGRAFENIS: Sels Jan vr. 6-11-1776 (index)
1776 November den 6. elisabet degens huysvrou van jan sels op alleblasserdam hier 's morgen op het ordenaerster (?) bijgezet met volk daar agterlaat kinderen na.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Begraafregister Grote Kerk Dordrecht 1785-1811 arch. nr. 11.53, begraven op 06-11-1776 te Dordrecht. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Alblasserdam ( 6-11-1776).
Ondertrouwd (2) op 18-07-1777 te Alblasserdam. HUWELIJK: 18 july 1777 zijn in wettige ondertrouw aangeschreven Jan Sels,
weduwnaar Elisabeth Degens met Lydia Stout, j.d. wonende alhier, getrouwt den 21 aug. 1777.
BRON: Rijksarchief; Trouwboek Alblasserdam 9-12-1693 - 26-3-1815; deel 3
pag. 173.

18 july 1777 Jan Sels, wedn. van Elizabet Dege, geboortig van Swindregt,
zullende trouwen met Lydia Danielsz Stout, Jonge Dogter geboortig van Hier
en beyde hier wonende, ider aangegeven in de classis, da's van beyde ontvangen 6,-.
BRON: Register van ontvangst van den impost op het trouwen, 31 december 1695 - 23 december 1791 en op het begraven 1695 - 14 juli 1792, pag. 126. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-08-1777 te Alblasserdam. HUWELIJK: 18 july 1777 zijn in wettige ondertrouw aangeschreven Jan Sels,
weduwnaar Elisabeth Degens met Lydia Stout, j.d. wonende alhier, getrouwt den 21 aug. 1777.
BRON: Rijksarchief; Trouwboek Alblasserdam 9-12-1693 - 26-3-1815; deel 3
pag. 173.

18 july 1777 Jan Sels, wedn. van Elizabet Dege, geboortig van Swindregt,
zullende trouwen met Lydia Danielsz Stout, Jonge Dogter geboortig van Hier
en beyde hier wonende, ider aangegeven in de classis, da's van beyde ontvangen 6,-.
BRON: Register van ontvangst van den impost op het trouwen, 31 december 1695 - 23 december 1791 en op het begraven 1695 - 14 juli 1792, pag. 126.

N.B. Geen verdere kinderen gevonden tussen 1779 en 1781. Echtgenote is Lydia STOUT, 23 jaar oud, geboren op 14-11-1753 te Alblasserdam, 14 November 1753: Lijdia. Ouders Daniël Stout en Bastiaantje Mak. Getuijgen Arij Stout en Trijntje Stout. (getuige(n): Ary Stout, Trijntje Stout). BEGRAVEN: 28 sep 1780 't lijk van Lydia Stout huysvr. van Jan Selst aangeg. onder de classis en ontv. f 3,--.
BRON: Rijksarchief; gaardersarchief Alblasserdam, register van ontvangst op het begraven 12 december 1695 - 14 juli 1792. Begraven op 28-09-1780 te Alblasserdam. In 1779 en 1780 geen verdere kinderen uit dit huwelijk geboren.
Ondertrouwd (3) op 04-05-1781 te Alblasserdam. HUWELIJK: 4 mey 1781 zijn in wettige ondertrouw aangetekend Jan Sels laatst weduwnaar van Lydia Stout met Johanna 't Hoen, j.d. geboren en bijde wonende te Alblasserdam. Getrouwd op 27 Meij 1781.
BRON: Rijksarchief; trouwboek Alblasserdam 9 december 1693 - 26 maart 1815, dee+ 3, pag. 173

4 Mey 1781 Jan Sels, weduwnaar van Lytje Stout, zullende trouwen met Johanna 't Hoen, j.d. beyde hier wonende, zij aangegeven in de classis en ontvangen van beyde 6,--.
BRON: Rijksarchief; gaardersarchief Alblasserdam, register van
ontvangst van den impost op het trouwen 31 december 1695 - 23 december 1791, pag. 131. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-05-1781 te Alblasserdam. HUWELIJK: 4 mey 1781 zijn in wettige ondertrouw aangetekend Jan Sels laatst weduwnaar van Lydia Stout met Johanna 't Hoen, j.d. geboren en bijde wonende te Alblasserdam. Getrouwd op 27 Meij 1781.
BRON: Rijksarchief; trouwboek Alblasserdam 9 december 1693 - 26 maart 1815, dee+ 3, pag. 173

4 Mey 1781 Jan Sels, weduwnaar van Lytje Stout, zullende trouwen met Johanna 't Hoen, j.d. beyde hier wonende, zij aangegeven in de classis en ontvangen van beyde 6,--.
BRON: Rijksarchief; gaardersarchief Alblasserdam, register van
ontvangst van den impost op het trouwen 31 december 1695 - 23 december 1791, pag. 131. Echtgenote is Johanna HOEN 'T, 25 jaar oud, 12 Juny: Johanna. Ouders Jan Leendertse 't Hoen en Lijsbeth Arendse Mak. Getuijge Cornelia Jacobus Stijn. Gedoopt op 12-06-1755 te Alblasserdam (getuige(n): Cornelia Jacobus Stijn.), overleden op 16-02-1821 te Alblasserdam op 65-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 19 februari 1821 aangifte door Johannes Sels, zoon van de overledene, 38 jaar, werkman. Op 16 februari 1821, 's middags om 12 uur is te Alblasserdam overleden Johanna 't Hoen, zonder beroep, weduwe van Jans Sels, oud 39 jaar, geboren en gewoond hebbende te Alblasserdam. Ouders Jan 't Hoen en Elizabeth de Groot, beiden te Alblasserdam overleden.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Alblasserdam akte nr. 2.

BEGRAFENIS: 17 februari 1821 overleden Johanna 't Hoen
BRON: Rijksarchief; Burgerlijke stand Alblasserdam, huwelijksbijlage
Johanna Sels dd. 28-2-1829, akte nr. 2. PERSOONLIJKE GEGEVENS
OUDERS-ECHTGENOOT:
16 januari 1789 begraven 't lijk van Jan 't Hoen.
15 september 1797 begraven 't lijk van Elizabeth 't Hoen, Jan 't Hoen.
24 april (?) 1802 begraven 't lijk van Jan Sels
17 februari 1821 overleden Johanna 't Hoen
BRON: Rijksarchief; Burgerlijke stand Alblasserdam, huwelijksbijlage Johanna Sels dd. 28-2-1829, akte nr. 2.

BELIJDENIS:
Johanna 't Hoen, wed. I. Sels aangenomen op belijdenis 9-4-1781.
BRON: Rijksarchief; Lidmaten nederduitsch hervormde gemeente Alblasserdam 1729-1821, pag. 59. BELIJDENIS:
Nr. 40 Jan Sels en zijn vrouw
Nr. 49 Jan Sels
Nr. 54 Op belijdenisse aangenomen den 23 maart 1796 Maria Sels
Nr. 59 Johanna Thoen, wed. I. Sels aangenomen op belijdenis 9-4-1781
BRON: Rijksarchief; Namen van de lidmaten nederduitsch hervormde
gemeente Alblasserdam 1729-1821 (deel 5).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan SELS (zie IX.25).

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Maria SELS. DOOP: 6-9-1778 Maria. Vader Jan Sels. Moeder Lydia Stout. Getuige
Maria Sels
BRON: Rijksarchief; Doopboek Alblasserdam, deel 2 24 januari 1794 -
12 februari 1812, pag. 437.
COMMENTAAR: Maria Sels is waarschijnlijk Maria v.d. Wulp. Gedoopt op 06-09-1778 te Alblasserdam (getuige(n): Maria Sels), overleden op 27-11-1799 te Dordrecht op 21-jarige leeftijd. BEGRAFENIS: 27-11-1799 't lijk van Maria Sels om te vervoeren
naar Alblasserdam
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Gaardersarchief pro deo 1731-1805,
nr. 39.4

November 1799, 28. Vervoerd na Alblasserdam 't lijk van Maria Sels
ongehuwd op de Vierre (?) hare lijk het huys van D.H. Bakker van 't kerkregt vrijgesproken door de president van de Raad, Boudewwijn de Haan.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Begraafregister Grote Kerk, arch.
nr. 11.54. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Hooge Nieuwstraat Dordrecht (13-11-1797)

BELIJDENIS: Op belijdenisse aangenomen den 23 maart 1796 Maria Sels.
BRON: Rijksarchief; lidmatenregister van de Nederduitsch-Hervormde gemeente van Alblasserdam; 1729-1821.

ATTESTATIE:
Maria Sels Hoogenieuwstraat Alblasserdam 13-11-1797
9 October 1797 ingekomen Maria Sels j.d. op de hooge Nieuwstraat van Alblasserdam.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; ingekomen attestaties 1779-1823, arch. nr. 27.125.

Uit het derde huwelijk:
   3.  Elizabet SELS. DOOP: 21-4-1782: Elizabet, vader Jan Sels en moeder Johanna 't Hoen. Getuige Elizabet Marie Huisezvrouw van Jan 't Hoen.
BRON: Rijksarchief; doopboek Alblasserdam deel 1. 8 februari 1688 -
15 december 1793, pag. 466. Gedoopt op 21-04-1782 te Alblasserdam (getuige(n): Elizabeth Maria, huisvrouw van Jan 't Hoen). OVERLIJDEN: 15-9-1808 Elisabet Sels huisvrouw van J. Beenakker
BRON: Rijksarchief; Alblasserdam, registers van overledenen
1806-1810 (deel 7), begraven op 15-09-1808 te Alblasserdam.
Gehuwd met J BEENHAKKER.
   4.  Johannes SELS. DOOP: 13-4-1783: Johannes, vader Jans Sels en moeder Johanna 't
Hoen. Getuige Maria van der Wulp weduwe Jan Sels.
BRON: Rijksarchief; Doopregister Alblasserdam deel 1. 8 februari
1688 - 15 december 1793, pag. 486. Gedoopt op 13-04-1783 te Alblasserdam (getuige(n): Maria van der Wulp). BEGRAFENIS: 29 april 1784; Een kint van jan Sels aangegeven in de
classis en ontvangen f 3,--
BRON: Rijksarchief; Gaarderegister Alblasserdam deel 1; Aantekening
van de ontvangst van den impost op het trouwen, 31 december 1695 - 1791 december 23 en (aan de keerzijde) op het begraven, 1695 december 12 - 1792 juli 14. Begraven op 29-04-1784 te Alblasserdam.
   5.  Johannes SELS (zie IX.31).
   6.  Albertus SELS. DOOP: 12-6-1785; Albertus, vader Jan Sels en moeder Johanna 't Hoen. Getuige Margareta Sels.
BRON: Rijksarchief; Doopboek Alblasserdam deel 1, 8 februari 1688 -
15 december 1793, pag. 482. Gedoopt op 12-06-1785 te Alblasserdam (getuige(n): Margareta Sels). BEGRAFENIS: 13 juni 1785: Een kint van jan Sels aangegeven in de
classis en ontvangen f 3,--.
BRON: Rijksarchief; gaarderarchieven Alblasserdam deel 1,
Register van ontvangst van den impost op het trouwen, 1695 december 31 - 1791 december 23, en (aan de keerzijde) op het begraven, 1695 december 12 - 1792 juli 14. Begraven op 13-06-1785 te Alblasserdam.
   7.  Dirk SELS. DOOP: 25-2-1787: Dirk, vader Jan Sels en moeder Johanna 't Hoen.
Getuige Margareta Sels.
BRON: Rijksarchief; doopboek Alblasserdam deel 1, 8 februari 1688 -
15 december 1793, pag. 495. Gedoopt op 25-02-1787 te Alblasserdam (getuige(n): Margareta Sels). BEGRAFENIS: 10 Mey 1787:Een kind van jan Sels aangegeven in de classis en ontvangen f 3.
BRON: Rijksarchief; gaardersarchieven Alblasserdam, deel 1,
Register van de ontvangst van den impost op het trouwen, 1695 december 31 - 1791 december 23 en (aan de keerzijde) op het begraven, 1695 december 12 - 1792 juli 14. Begraven op 10-05-1787 te Alblasserdam.
   8.  Johanna SELS. DOOP: 20-4-1788: Johanna, vader Jan Sels en moeder Johanna 't Hoen.
Getuige Maria van Dralen.
BRON: Rijksarchief; doopboeken Alblasserdam deel 1, 8 februari 1688
- 15 december 1793, pag. 502. Gedoopt op 20-04-1788 te Alblasserdam (getuige(n): Maria van Dralen). BEGRAFENIS: 7 juny 1789:Een kint van jan Sels, aangegeven pro deo.
BRON: Rijksarchief; gaardersarchieven Alblasserdam deel 1,
aantekening van de ontvangst van den impost op het trouwen, 1695 december 31 - 1791 december 23 en (aan de keerzijde) op het
begraven, 1695 december 12 - 1792 juli 14. Begraven op 07-06-1789 te Alblasserdam.
   9.  Dirck SELS. DOOP: 21-1-1790: Dirck, vader Jan Sels en moeder Johanna 't Hoen.
Getuige Margareta Sels.
BRON: Rijksarchief; doopboeken Alblasserdam deel 1, 8 februari 1688
- 15 december 1793, pag. 516. Gedoopt op 21-01-1790 te Alblasserdam (getuige(n): Margareta Sels). BEGRAFENIS: 13 sept 1791:Een kind van jan Sels, aangegeven pro deo.
BRON: Rijksarchief; gaardersarchieven Alblasserdam deel 1,
aantekening van de ontvangst van den impost op het trouwen, 1695 december 31 - 1791 december 23 en op het begraven, 1695 december 12 - 1792 juli 14. Begraven op 13-09-1791 te Alblasserdam.
   10.  Johanna SELS (zie IX.37).
   11.  Dirk SELS. DOOP: 13-4-1794: Dirk, vader Jan Sels en moeder Johanna 't Hoen.
Getuige Pieternelletje 't Hoen.
BRON: Rijksarchief; doopboeken Alblasserdam deel 2, 12 februari 1794
- 12 februari 1812, pag. 2. Gedoopt op 13-04-1794 te Alblasserdam (getuige(n): Pieternelletje 't Hoen).
   12.  Bastiaantje SELS. DOOP: 2-8-1795: Bastinaantje, vader Jan Sels en moeder Johanna 't
Hoen. Getuige Pietronella 't Hoen.
BRON: Rijksarchief; doopboeken Alblasserdam deel 2, 12 februari 1794
- 12 februari 1812, pag. 13. Gedoopt op 02-08-1795 te Alblasserdam (getuige(n): Pietronella 't Hoen).
   13.  SELS. BEGRAFENIS: 14 sept 1785; Een kint van Jan Sels aangegeven in de
classis en ontvangen f 3,--.
BRON: Rijksarchief; gaardersarchieven Alblasserdam deel 1, register
van ontvangst van den impost op het trouwen, 31 december 1695 - 23
december 1791 en op het begraven 12 december 1695 - 14 juli 1792. Begraven op 14-09-1785 te Alblasserdam.

 
IX.25    Jan SELS, Korenventer, broodbakker, geboren op 03-07-1775 te Dordrecht, overleden op 04-01-1854 te Dordrecht op 78-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 4 januari 1854 Jan Sels, 78 jaar zonder beroep,
weduwnaar van Johanna Berkhout. Vader Jan Sels en moeder Elisabeth Degens.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 13. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Actum den 27 November 1798 't vierde jaar der Bataafse vrijheid.
Dat voor ons kwam Andries Ambrosius Koornmeter alhier dewelke verklaarde
verkogt te hebben de envolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeve van Jan Sels jansz. broodbakker binnen dese Stad een geheel Huis en Erve staande ende gelegen in de Voorstraat belent de
(rest nog over te nemen)
BRON: Gemeentearchief Dordrecht: transportregister 1793-1799, archiefnr. 9.841, inv. nr. 842.

Schrijver van het boek "Beschrijving van Dordrecht", uitgegeven februari 1857.

VOLKSTELLING: A 20-7-1811:
1193 Sels Jan Boulanger 3-7-1775
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Liste civique, arch. nr. 4.169

D644 Jan Sels, korenventer, geb. 3-7-1775, Hervormd.
5 personen tot het huishouden behorend.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Stand van de bevolking 1826, arch. nr. 5.652.

Jan Sels, arbeider, weduwnaar, vanuit Zwijndrecht op 11-1-1854. Wijknr. D572/7.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; ingekomen personen 1850-1860, arch.nr. 6.4701.

WOONPLAATS:
Langebreestraat D644 Dordrecht (1826 / 1830)
Langebreestraat D686 Dordrecht (1840).
Ondertrouwd op 03-10-1799 te Dordrecht. HUWELIJK:
Den 3e october 1799; Jan Sels jm wonend aan de Vuilpoort met schriftelijk convent van zijn vader Jan Sels met Johanna Berkhout wonende op de Voorstraat agter 't Stadhuis beiden geboren te Dordrecht met schriftelijk convent van haar moeder Pieternella Plakheij wed. van Lourens Berkhout. Op 19 october 1799 getrouwd.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; huwelijksregistergercht 1780-1805
arch. nr. 11.93. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-10-1799 te Dordrecht. HUWELIJK:
Den 3e october 1799; Jan Sels jm wonend aan de Vuilpoort met schriftelijk convent van zijn vader Jan Sels met Johanna Berkhout wonende op de Voorstraat agter 't Stadhuis beiden geboren te Dordrecht met schriftelijk convent van haar moeder Pieternella Plakheij wed. van Lourens Berkhout. Op 19 october 1799 getrouwd.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; huwelijksregistergercht 1780-1805
arch. nr. 11.93. Echtgenote is Johanna Maria BERKHOUT. HUWELIJK-KINDEREN:
Jan Sels en Johanna Berkhout, getrouwd Ned. Herv. Kerk 3-10-1799;
Elisabeth 6- 4-1800 9- 4-1800
Pieternella Geertruida 30-12-1802 5- 1-1803
Jan Antonie 11- 9-1804 19- 9-1804
Louis 6- 9-1806 10- 9-1804
Johanna Maria 2-10-1808 12-10-1808
Johannes Albertus 16- 7-1812 (BS)
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Index DTB-registers, arch. nr. 11.8.1

VOLKSTELLING:
Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot
1830; D644. Langebreestraat
Sels Jan 54 Dordrecht Geen ja
Berkhout Johanna 59 Dordrecht " "
Sels Johanna Maria 19 Dordrecht " "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingstelling 1830, bladnr. D644.

Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot.
1840; D686. Langebreestraat
Rozier Willem 24 Dordrecht Onleesbaar ja
Sels Johanna Maria 29 Dordrecht Geen "
Rozier Johanna Elisabeth 2 Dordrecht " "
Sels Jan 64 Dordrecht " (Weduwnaar) "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingstelling 1840, bladnr. D686.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth SELS, Dienstbode, geboren op 06-04-1800 te Dordrecht, gedoopt op 09-04-1800 te Dordrecht, overleden op 05-12-1871 te Dordrecht op 71-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 5 december 1871 Elisabeth Sels, oud 71 jaar, zonder
beroep, dochter van Jan Sels en Johanna Berkhout, beiden alhier overleden.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 788. PERSOONLIJKE GEGEVENS
VOLKSTELLING:
1830; A50. Grote Kerksbuurt
Naam Lft Geb. plaats Beroep Prot.
Sels Elizabeth 29 Dordecht Dienstbode ja
Samenwonend met Elizabeth den Hartog en Cornelia Stok.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, bevolkingstelling 1830, bladnr. A50.
Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot
Groenmarkt
Sels E. 38 Dordrecht Dienstbode ja
Inwonend bij F.W. Straatman
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, bevolkingstelling 1840, bladnr. A43.
K31 bladnr. 65: nr. 64 Wijk D
Naam Voornamen G Geb. Plaats Gel. Beroep
Sels Elizabeth (ongeh.) v 1805 Dordrecht NH Dienstbode
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, bevolkingsregister 1851-1918.

WOONPLAATS:
Grote Kerksbuurt A50 Dordrecht (1830)
Groenmarkt A43 Dordrecht (1840).
   2.  Pieternella Geertruida SELS, Dienstbode, geboren op 30-12-1802 te Dordrecht, gedoopt op 05-01-1803 te Dordrecht, overleden op 02-02-1855 te Dordrecht op 52-jarige leeftijd.
OVERLIJDEN: Op 2 februari 1855 Pieternella Geertruida Sels, 52 jaar
zonder beroep, vrouw van Christiaan Dirk de Haan. Vader Jan Sels en moeder Johanna Berkhout.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 88. PERSOONLIJKE GEGEVENS
VOLKSTELLING:
Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot
Wijnstraat
Sels Pieternella 28 Dordrecht Dienstbode(j.d.) ja
Fritse Johanna 25 Dordrecht " "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingstelling 1830, bladnr. B166.

Wijnstraat
Sels Pieternella 37 Dordrecht Dienstbode ja
Inwonend bij Adolph Frederick van de Scheer, Predikant.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingstelling 1840, bladnr. B166.

WOONPLAATS:
Wijnstraat B166 Dordrecht (1830 / 1840).
Gehuwd met Christiaan Dirk HAAN DE, Geweermaker, geboren op 03-02-1806 te Dordrecht, gedoopt op 12-02-1806 te Dordrecht. K20 bladnr. 575: Hil 509 Wijk D
Naam Voornamen G Geb. Plaats Gel. Beroep Overleden Haan de Christiaan Diederik m 1806 Dordrecht NH Geweermaker
Sels Pieternella Geertr. v 1802 " " 2- 2-1855
Haan de Christiaan Diederik m 1833 " " Geweermaker
Pieter m 1835 " " Borstelmaker
Frans m 1837 " "
Geertruida m 1834 " "
Johanna m 1842 " "
Laatste woonplaats D361 Vertrokken naar D668.
   3.  Jan Antonie SELS (zie X.27).
   4.  Louis SELS (zie X.29).
   5.  Johanna Maria SELS (zie X.31).
   6.  Johannes Albertus SELS (zie X.33).

 
X.27    Jan Antonie SELS, Broodbakker, geboren op 11-09-1804 te Dordrecht. GEBOORTE: Uit huwelijksbijlagen 14-3-1827:
Jan Anthony Sels geboren te Dordrecht op 11-9-1804 en op 19-9-1804 gedoopt. Zoon van Jan Sels, broodbakker, en Anna Berkhout,wonende te
Dordrecht Anthonia Kuypers, dochter van Johannes Kuypers en Anna Vink.
BRON: Rijksarchief; huwelijksbijlagen Dordrecht, akte nr. 29. Gedoopt op 19-09-1804 te Dordrecht, overleden op 05-05-1846 te Dordrecht op 41-jarige leeftijd.
OVERLIJDEN: Op 5 mei 1846 Jan Anthony Sels, 41 jaar, broodbakker,
gehuwd met Anthonia Kuipers, zoon van Jan Sels, broodbakker en Johanna Berkhout, overleden.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht. ERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Nieuwe Haven A428 Dordrecht (1830)
Nieuwe Haven A426 Dordrecht (1840).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-03-1827 te Dordrecht. HUWELIJK: Sels Jan Anthony Jansz. (22) broodbakker en
Antonia Kuipers Johannesd. (25); 14- 3-1827
BRON: Rijksarchief; index huwelijksregister Dordrecht, akte nr. 29.

GEBOORTE-HUWELIJK: Uit huwelijksbijlagen 14-3-1827:
Jan Anthony Sels geboren te Dordrecht op 11-9-1804 en op 19-9-1804 gedoopt. Zoon van Jan Sels, broodbakker, en Anna Berkhout, wonende te Dordrecht
Anthonia Kuypers, dochter van Johannes Kuypers en Anna Vink.
BRON: Rijksarchief; huwelijksbijlagen Dordrecht, akte nr. 29. Echtgenote is Antonia KUIPERS, 25 jaar oud, geboren op 15-06-1801 te Dordrecht, gedoopt op 21-06-1801 te Dordrecht, overleden op 22-05-1886 om 06.00 uur te Dordrecht op 84-jarige leeftijd. OVERLIJDEN:
Op 22 mei 1886 door Gerrit van Rekom 56 jaar en Henri Clausing 40 jaar aangifte van het overlijden van Antonia Kuypers, 84 jaar, zonder beroep, wonende alhier, weduwe van Jan Antoni Sels, dochter van Johannes Kuypers, beiden overleden, op 22 mei 1886 's morgens om 6 uur. VOLKSTELLING:
Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot
Nieuwe Haven, vlak bij de Blauwpoort.
Sels Jan Antonie 25 Dordrecht Broodbakker ja
Kuipers Antonia 28 Dordrecht ja
Sels Jan Louis 14/m Dordrecht "
Sels Jan Albertus 17 Dordrecht "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, bevolkingstelling 1830, bladnr. A428.

Nieuwe Haven, vlak bij de Blauwpoort.
Sels Jan Antonie 35 Dordrecht Broodbakker ja
Kuipers Antonia 38 Dordrecht ja
Sels Jan Louis 11 Dordrecht "
Sels Jan Cornelis 8 Dordrecht "
Sels Jan Antonie 8/d Dordrecht "
Sels Johanna 6 Dordrecht "
Sels Anna 2 Dordrecht "
Reeber Karel 25 Broodbakkersknecht "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, bevolkingstelling 1840, bladnr.
A426.

Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Beroep Overleden Kuipers Antionia wed. v 13- 6-1801 Dordrecht NH 22- 5-1886
Sels Jan Cornelis m 31- 3-1831 " " Vertr.Wijk 25- 3-1887
Johanna v 29-12-1831 " " Huwelijk 31- 8-1870
Vertrokken naar g/119
Anna v 18- 8-1837 " " Huwelijk 29- 4-1863
Vetrokken Nw. Kerksplein 26
Jan Anthonie m 17-11-1839 " " 2-11-1867
K22 bladnr. 1088: Begijnhof 850 Wijk D
Naam Voornamen G Geb. Plaats Gel. Beroep Overleden Kuipers Antonia v 1801 Dordrecht NH Zonder
Sels Jan Louis m 1828 " " Verver
Jan Cornelis m 1831 " " Schoenmaker
Johanna v 1832 " "
Anna v 1837 " "
Jan Anthonie m 1839 " "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, bevolkingsregister 1851-1918.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Louis SELS, Verver, geboren op 21-09-1828 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 22 september 1828 Jan Louis Sels. Vader Jan Antonie
Sels, broodbakker, en moeder Antonia Kuipers.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 519. Overleden op 28-11-1859 te Dordrecht op 31-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 28 november 1859 Jan Louis Sels, 31 jaar, zonder
beroep, ongehuwd, zoon van Jan Anthony Sels alhier overleden en Anthonia Kuipers.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 973.
   2.  Johannes Cornelis SELS, Schoenmaker, geboren op 10-04-1831 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 10 april 1831 Johannes Cornelis Sels, Vader Jan
Antonie Sels, broodbakker en moeder Anthonia Kuypers.
BRON: Rijksarchief; index geboorteregister Dordrecht, akte nr. 179.
   3.  Johanna SELS, geboren op 31-12-1832 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 31 december 1832 Johanna Sels. Vader Jan Antonie Sels,
broodbakker, en moeder Antonia Kuipers.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 560. Overleden op 20-04-1905 te Dordrecht op 72-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 20 april 1905 Johanna Sels, 72 jaar, zonder beroep, weduwe van Joseph Pieter Goedhardt, dochter van Jan Anthonie Sels en Anthonia Kuipers. Aangifte op 21 april 1905.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 260.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 31-08-1870 met Joseph Pieter GOEDHARDT, 47 jaar oud, Onderwijzer, geboren op 08-11-1822 te Dubbeldam. GEBOORTE: Op 9 november 1822 aangifte van de geboorte op 8 november 1822 van Josephus Pieter Goedhart, zoon van Bastiaan Goedhart en Cornelia de Wit.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dubbeldam.
   4.  Adrianus SELS, geboren op 25-05-1835 te Dordrecht. GEBOORTE-OVERLIJDEN: Op 25 mei 1835 (overleden 13 juli 1837)
Adrianus Sels. Vader Jan Anthonie Sels, broodbakker, en moeder Anthonia Kuipers
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 265. Overleden op 13-07-1837 te Dordrecht op 2-jarige leeftijd.
   5.  Anna SELS, geboren op 19-08-1837 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 19 augustus 1837 Anna Sels. Vader Jan Anthonie Sels,
broodbakker, en moeder Anthonia Kuipers.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 662. Overleden op 02-05-1874 te Dordrecht op 36-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 2 mei 1874 Anna Sels, 36 jaar, zonder beroep, gehuwd
met Johannes van der Kieboom, dochter van Jan Anthonie Sels, overleden, en Anthonia Kuipers.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 324.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-04-1863 met Johannes KIEBOOM van DEN.
   6.  Jan Anthonie SELS, Kantoorbediende, geboren op 18-11-1839 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 18 november 1839 Jan Anthonie Sels. Vader Jan Anthonie
Sels broodbakker, en moeder Anthonia Kuipers.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 662. Overleden op 02-11-1867 te Dordrecht op 27-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 2 november 1867 Jan Anthony Sels, 27 jaar,
kantoorbediende, zoon van Jan Anthonie Sels, alhier overleden, en Anthonia Kuyper.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 763.
   7.  Anthonie SELS, geboren op 23-04-1843 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 24 april 1843 aangifte door Jan Anthonie Sels, broodbakker. Op 23 april 1843 des voormiddags om half vier in het huis A428 bij de Blauwpoort, uit Anthonia Kuipers een kind van het mannelijk geslacht, genaamd Anthonie. Overleden op 17-02-1845 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 17 februari 1845 Anthonie Sels 21 maanden, zoon van
Anthonie Sels, broodbakker, en Anthonia Kuypers.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 111.

 
X.29    Louis SELS, Boekbinder, geboren op 06-09-1806 te Dordrecht, gedoopt op 10-09-1806 te Dordrecht, overleden op 20-10-1843 te Dordrecht op 37-jarige leeftijd. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Nieuwstraat C1296 Dordrecht (1830).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-03-1829 te Dordrecht. HUWELIJK: Sels Louis Jansz. (22) boekbinder en Grietje van
Koligem Leendertsd. (22); 18- 3-1829
BRON: Rijksarchief; index trouwregister Dordrecht, akte nr. 25 met Grietje KOLIGEM VAN, 23 jaar oud, Werkster, geboren op 13-11-1805 te Dordrecht, gedoopt op 20-11-1805 te Dordrecht, overleden op 11-12-1860 om 16.30 uur te Dordrecht op 55-jarige leeftijd. OVERLIJDEN:
Op 12 december 1860 door Mattheus Willem Dieppen 47 jaar en Anthony van Maarseveen, 54 jaar, aangifte van het overlijden van Grietje van Koligem oud 55 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, weduwe van Louis Sels, dochter van Leendert van Koligem en Aaltje Stoel (?), op 11 december 's middags om half 5 in het huis D885 in de Vischstraat. VOLKSTELLING:
Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot
Nieuwstraat
Sels Louis 23 Dordrecht Boekbinder ja
Kolichem Grietje 24 Dordrecht Geen "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingstelling 1830, bladnr. C1296.

Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot
Steenstraat
Golichem Greetje 34 Dordrecht Geen ja
Sels Albertus Leendert 8 " " "
Sels Louis 1 " " "
Sels Alida 4 " " "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingstelling 1840, bladnr. C1306.

Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Beroep Overleden Kolichem Margaretha v 6- 9-1804 Dordrecht NH Werkster11-12-1860
Sels Louis m 7- 5-1842 " "
K13 bladnr. 1979: Kolfstraat 1453 boven Wijk C

Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Beroep Overleden Coligem van Grietje v 1805 Dordrecht NH
Sels Louis m 1841 " "
Laatste woonplaats: C1216 Vertrokken naar: E63/5
K15 bladnr. 2434: Nieuwstraat 1276 Wijk C.

Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Beroep Overleden Coligem van Grietje v 1805 Dordrecht NH **)
Sels Louis m 1841 " " **)
Albertus Leendert m 1830 " " *) Molenaar
Coligens Grietje v 1805 v 1828 Puttersh. " *) Dienstbode
Vestiging 27-10-1853 van Dubbeldam
*) Laatste woonplaats C1385
**) Laatste woonplaats D1087 Vertrokken naar C1453
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, bevolkingsregister 1851-1918.

K23 bladnr. 1493: Dwarsgang 1087 boven Wijk D
Naam Voornamen G Geb. Plaats Gel. Beroep Overleden Coligens Grietje v 1805 Dordrecht NH Zonder
Sels Louis m 1841 " "
Vertrokken naar C1276

K28 bladnr. 937: Hellingen 63/64/65 Wijk E
Naam Voornamen G Geb. Plaats Gel. Beroep Overleden Colichem Grietje v 1805 Dordrecht NH Zonder
Sels Louis m 1841 " "
Laatste woonplaats C1453.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Elisabeth SELS, geboren op 08-06-1830 te Dordrecht. GEBOORTE-OVERLIJDEN: Op 8 juni 1830 (overleden 9 augustus 1830)
Johanna Elisabeth Sels. Vader Louis Sels, boekbinder, en moeder Margareta van Kolchem.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 324. Overleden op 09-08-1830 te Dordrecht, 62 dagen oud.
   2.  Albertus Leendert SELS (zie XI.30).
   3.  Alida SELS, geboren op 30-03-1835 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 30 maart 1835 Alida Sels. Vader Louis Sels,
boekbinder, en moeder Margaretha van Kolighem.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 13. Overleden op 19-11-1844 te Dordrecht op 9-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 19 november 1844 Alida Sels 9 jaar, dochter van
Louis Sels en Margaretha van Colighem.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, geboorteregister akte nr. 644.
   4.  Louis SELS, geboren op 12-06-1838 te Dordrecht. GEBOORTE-OVERLIJDEN: Op 12 juni 1838 (overleden 24 april 1840)
Louis Sels. Vader Louis Sels, boekbinder, en moeder Margaretha van Kolighem.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 243. Overleden op 24-04-1840 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd.
   5.  Pieternella SELS, geboren op 17-05-1841 te Dordrecht. GEBOORTE-OVERLIJDEN: Op 17 mei 1841 (overleden 23 juni 1841)
Pieternella Sels. Vader Louis Sels, boekbinder, en moeder Margaretha van Kolighem.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 280. Overleden op 23-06-1841 te Dordrecht, 37 dagen oud.
   6.  Louis SELS, geboren op 07-05-1842 om 21.00 uur te Dordrecht. GEBOORTE:
Op 9 mei 1842 aangifte door Louis Sels, 36 jaar, boekbinder, van Louis, geboren 7 mei 1842 's avonds om 9 uur in het huis C1306 in de Steenstraat. Moeder Grietje Kolighem.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte 280.

 
XI.30    Albertus Leendert SELS, Opperman, metselaar, olymolenaar, arb. Geboren op 26-07-1831 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 26 juli 1831 Albertus Leendert Sels. Vader Louis Sels,
boekbinder, en moeder Margareta van Kolchem.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 386. Overleden op 27-03-1893 te Dordrecht op 61-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 27 maart 1893 Albertus Leendert Sels, 61 jaar,
zonder beroep, echtgenoot van Willemijntje Zantman, voordien gehuwd geweest met Cornelia Pluindert, zoon van Louis Sels en Grietje van Colichem.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 199 dd.
28 maart 1893. PERSOONLIJKE GEGEVENS
WOONPLAATS:
Weeshuisstraatje 896 boven Dordrecht
Kolfstraat 1385 Dordrecht
Hil 509 Dordrecht
Spuistraat 689 Dordrecht.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 16-11-1853 te Dordrecht. HUWELIJK: Sels Albertus Leendert en Cornelia Pluindert; 16-11-1853.
BRON: Rijksarchief; huwelijksregister Dordrecht (index). Echtgenote is Cornelia PLUIM, 26 jaar oud, Dienstbode, geboren op 22-05-1827 te Puttershoek. GEBOORTE:
In huwelijksbijlage wordt als moeder vermeld Marigje Pluimert (geen vader). In geboorteregister Puttershoek: op 20-5-1827 Cornelia Pluim, dochter van Marigje Pluim. Overleden op 20-12-1871 om 7.30 uur te Dordrecht op 44-jarige leeftijd. Op 20 december 1871 door Mattheus Willem Duppen 58 jaar en Anthony van Maarseveen 65 jaar, aangifte van het overlijden van Cornelia Pluindert oud 44 jaar, zonder beroep, geboren te Puttershoek, wonende alhier, gehuwd met Albertus Leendert Sels, opperman, wonende alhier, dochter van Marigje Pluindert, overleden te Puttershoek, op 20 december 1871 's morgens om half 8 in het huis D885 in de Vischstraat.
BRON: Rijksarchief; overlijdenregister Dordrecht, akte nr. 836. VOLKSTELLING:
Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Beroep Overleden
Sels Albertus Leendert m 24- 7-1831 Dordrecht NH Arbeider
Pluidert Kornelia v 28- 5-1832 Rotterdam? " 20-12-1871
Sels Louwiens m 7- 4-1854 Dordrecht "
Grietje v 3- 2-1860 " " 15- 6-1861
Albertus Leendert m 25- 4-1866 " "
Zantman Willemijntje v 12- 3-1830 " "
Sels Antonie m 30- 4-1874 " " 20- 6-1874

K10 bladnr. 1178: Weeshuisstraatje 896 boven
Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Beroep Overleden Sels Albertus Leendert m 1830 Dordrecht NH Bakkersknecht
Pluindert Cornelia v 1828 Puttersh. "
Sels Louis m 7- 4-1854 Dordrecht "
Laatste woonplaats: C1385 Vertrokken naar: D689

K13 bladnr. 1876: Kolfstraat 1385 Wijk C.
Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Beroep Overleden Sels Albertus Leendert m 1830 Dordrecht NH Bakkersknecht
Pluindert Cornelia v 1828 Puttersh. "
Sels Louis m 7- 4-1854 Dordrecht "
Laatste woonplaats: C1276 Vertrokken naar: C896
K20 bladnr. 575: Hil 509 Wijk D
Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Beroep Overleden Sels Albertus Leendert m 1830 Dordrecht NH Arbeider
Pluindert Cornelia v 1828 Puttersh. "
Sels Louis m 7- 4-1854 Dordrecht "
Cornelia v 3- 2-1857 " " 8- 5-1858
Vertrokken naar D689
K21 bladnr. 829: Spuistraat 689 Wijk D
Naam Voornamen G Geb. Plaats Gel. Beroep Overleden Sels Albertus Leendert m 1830 Dordrecht NH Arbeider
Pluindert Cornelia v 1828 Puttersh. "
Sels Louis m 7- 4-1854 Dordrecht "
Cornelia v 3- 2-1857 " "
Laatste woonplaats C896 Vertrokken naar D509

Bevolking 1890-1917
Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Beroep Overleden
Inschr. 1-1-1890 Vertrokken
Sels Albertus Leendert m 24- 7-1831 Dordrecht NH Arbeider 27- 3-1893
Zantman Willemijntje v 12- 5-1830 Dordrecht NH 18- 9-1894
Sels Louis m 7- 5-1854 Dordrecht NH Sigarenm. 3- 3-1890
Sels Albertus Leendert m 25- 4-1866 Dordrecht NH Beddenm. 7-12-1893
(1) Huizing: Raamstraat 57T. Vorige woonplaats S270.
(2) -
(3) Huizing: Hellingen
(4) Vertrokken naar S685
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, bevolkingsregister 1851-1918.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 20-03-1872 te Dordrecht. HUWELIJK: Op 20 maart 1872 Albertus Leendert Sels, opperman, 40
jaar, weduwnaar van Cornelia Pluidert, zoon van Louis Sels en Grietje van
Colichem, beiden alhier overleden, met Willemijntje Zantman.
BRON: Rijksarchief; huwelijksregister Dordrecht, akte nr. 34. Echtgenote is Willemijntje ZANTMAN, 42 jaar oud, geboren op 12-03-1830 te Dordrecht, overleden op 18-09-1894 om 02.00 uur te Dordrecht op 64-jarige leeftijd. OVERLIJDEN:.
Op 18 september 1894 door Jan Hellinks 61 jaar en Johannes Brand 75 jaar aangifte van het overlijden op 18 september 1894 's morgens om 2 uur in het huis 21 aan het Begijnhof, van Willemijntje Zantman, 64 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, weduwe van Albertus Leendert Selks, vroeger gehuwd met Abram Visser, dochter vasn Anthony Zantman en Geertruy Steventje Schuil, beiden overleden.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 535.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Louis SELS, Sigarenmaker, geboren op 07-04-1854 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 7 april 1854 Louis Sels. Vader Albertus Leendert Sels,
metselaar, en moeder Cornelia Pluindert.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 240. Overleden op 03-03-1890 te Dordrecht op 35-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 3 maart 1890 Louis Sels, 35 jaar, sigarenmaker, zoon
van Albertus Leendert Sels en Cornelia Pluindert.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 186 dd.
3 maart 1890.
   2.  Cornelia SELS, geboren op 03-02-1857 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 3 februari 1857 Cornelia Sels. Vader Albertus Leendert
Sels, 26 jaar olymolenaar, en moeder Cornelia Pluindert.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 96. Overleden op 08-05-1858 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 8 mei 1858 Cornelia Sels, oud 15 maanden, dochter
van Albertus Leendert Sels, arbeider, en Cornelia Pluindert. Akte
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 294.
   3.  Cornelis SELS, geboren op 21-02-1859 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 21 februari 1859 Cornelis Sels. Vader Albertus
Leendert Sels, 27 jaar olyslager, en moeder Cornelia Pluindert.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 125. Overleden op 15-06-1859 te Dordrecht, 114 dagen oud. OVERLIJDEN: Op 15 juni 1859 Cornelis Sels, oud 4 maanden, zoon van
Albertus Leendert Sels, olyslager, en Cornelia Pluindert.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 400.
   4.  Grietje SELS, geboren op 03-02-1861 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 3 februari 1861 Grietje Sels. Vader Albertus Leendert
Sels, 30 jaar arbeider, en moeder Cornelia Pluindert.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 90. Overleden op 15-06-1861 te Dordrecht, 132 dagen oud. OVERLIJDEN: Op 15 juni 1861 Grietje Sels, 4 maanden, dochter van
Albertus Leendert Sels, arbeider en Cornelia Pluindert.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 381.
   5.  Albertus Leendert SELS, Arbeider, geboren op 25-04-1866 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 25 april 1866 Albertus Leendert Sels. Vader Albertus
Leendert Sels, 35 jaar arbeider, en moeder Cornelia Pluindert
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 291.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-12-1893 te Dordrecht. HUWELIJK: Op 7 december 1893 Albertus Leendert Sels en Anthonia
Geertruida Roodbok.
BRON: Rijksarchief; index geboorteregister Dordrecht. Echtgenote is Antonia Geertruida ROODBOK, 32 jaar oud, geboren op 14-02-1861 te Dordrecht. VOLKSTELLING
Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Beroep Overleden
Inschr 7-12-1893
Sels Albertus Leendert m 24- 8-1866 Dordrecht NH Courantenbezorger
Roodbol Anthonia Geertr. v 14- 2-1861 Dordrecht NH
(1) Afkomstig van S685
(2) Afkomstig van S1247
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolking 1890-1917.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Antonie SELS, geboren op 30-04-1874 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 30 april 1874 Antonie Sels. Vader Albertus Leendert
Sels, 43 jaar arbeider, en moeder Willemijntje Zantman.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht. Overleden op 20-06-1874 te Dordrecht, 51 dagen oud. OVERLIJDEN: Op 20 juni 1874 Anthonie Sels, 6 weken, zoon van
Albertus Leendert Sels en Willemijntje Zantman.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 460.

 
X.31    Johanna Maria SELS, Naaister, geboren op 02-10-1808 te Dordrecht, gedoopt op 12-10-1808 te Dordrecht, overleden op 25-01-1883 te Dordrecht op 74-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 25 januari 1883 Johanna Maria Sels, 74 jaar,
echtgenote van Willem Rosier, dochter van Jan Sels en Johanna Berkhout. Aangifte op 27 januari 1883.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 72. PERSOONLIJKE GEGEVENS:
WOONPLAATS:
Langebreestraat Dordrecht
Raamstraat Dordrecht.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-09-1836 te Dordrecht. HUWELIJK: Sels Johanna Maria en Willem Rosierse Jansz. (27), 21-9-1836.
BRON: Rijksarchief; index huwelijkregister Dordrecht, akte nr. 161. Echtgenoot is Willem ROZIER, 21 jaar oud, Kuipersknecht, geboren op 23-01-1815 te Dordrecht. VOLKSTELLING:
Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot
Langebreestraat
Rozier Willem 24 Dordrecht Onleesbaar ja
Sels Johanna Maria 29 Dordrecht Geen "
Rozier Johanna Elisabeth 2 Dordrecht " "
Sels Jan 64 Dordrecht " (Weduwnaar) "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, bevolkingstelling 1840, bladnr. D686.

K20 bladnr. 653: Raamstraat 572 Wijk D
Naam Voornamen G Geb. Plaats Gel. Beroep Overleden Rosier Willem m 1815 Dordrecht NH Zonder
Sels Johanna Maria v 1810 " "
Rosier Johanna Elizabeth v 1838 " "
Jan m 1844 " "
Willem m 14-4-1851
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, bevolkingsregister 1851-1918.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem ROZIER, geboren op 23-01-1837 om 01.30 uur te Dordrecht. Op 23 januari 1837 aangifte door Willem Rozier, 22 jaar, kuiper, van Willem Rozier, geboren 23 januari 1837 's nachts om half een. Moeder Johanna Maria Sels, oud 26 jaar
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte 42. Overleden op 24-02-1837 te Dordrecht, 32 dagen oud.
   2.  Johanna Elizabeth ROZIER, geboren op 13-02-1838 om 22.00 uur te Dordrecht. GEBOORTE:.
Op 13 februari 1838 aangifte door Willem Rozier, 23 jaar, kuiper, van Johanna Elisabeth , geboren 10 februari 1838 's avonds om 10 uur. Moeder Johanna Maria Sels.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte 92.
   3.  Joziena Pieternella ROZIER, geboren op 22-08-1840 om 22.30 uur te Dordrecht. GEBOORTE:
Op 24 augustus 1840 aangifte door Willem Rozier, 25 jaar, kuiper, van Joziena Pieternella, geboren 22 augustus 1840 's avonds om half elf. Moeder Johanna Maria Sels.
BRON: Rijksarchief Den Haag; geboorteregister Dordrecht, akte 506. Overleden op 29-11-1842 te Dordrecht op 2-jarige leeftijd. BRON: Rijksarchief Den Haag; index geboorteregister Dordrecht, akte 828.
   4.  Jan ROZIER, geboren op 14-02-1844 om 17.30 uur te Dordrecht. GEBOORTE:
Aangifte op 15-2-1844 door Willem Rozier, kuiper, van de geboorte van Jan Rozier op 14-2-1844 des namiddags om half 5.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte 94.
   5.  Willem ROZIER, geboren op 27-05-1847 om 10.00 uur te Dordrecht. GEBOORTE: Op 27 mei 1847 des voormiddags om 10 uur Willem Rozier, zoon van Willem Rozier en Johanna Maria Sels.
BRON: Rijksarchief Den Haag; geboorteregister Dordrecht, akte 294.
   6.  Willem ROSIER, geboren op 17-04-1851 om 08.00 uur te Dordrecht. GEBOORTE:
Aangifte op 18-4-1851 door Willem Rosier, kuiper, van de geboorte van Willem Rosier op 17-4-1851 des voormiddags om, 8 uur.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte 266.
   7.  Willem ROZIER, geboren op 04-12-1855 te Dordrecht.

Kinderen:
   8.  Catharina SELS, geboren op 16-01-1830 te Dordrecht. GEBOORTE-OVERLIJDEN: Op 16 januari 1830 (overleden 15-2-1830)
Catharina Sels. Moeder Johanna Maria Sels, naaister.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 81. Overleden op 15-02-1830 te Dordrecht, 30 dagen oud.

 
X.33    Johannes Albertus SELS, Broodbakker, geboren op 12-07-1812 te Dordrecht, overleden op 14-08-1864 te Dordrecht op 52-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 14 augustus 1864 Johannes Albertus Sels, 52 jaar,
broodbakker, gehuwd met Alida van der Plank, zoon van Jan Sels en
Johanna en Johanna Berkhout.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 568. PERSOONLIJKE GEGEVENS
ATTESTATIE: Johannes Albertus Sels Breestraat Deventer 10-3-1834.
Den 10 Maart 1834 Johannes Albertus Sels j.m. in de Breestraat van Deventer.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; ingkomen attestaties 1823-1855, arch. nr. 27.126.
Naam Adres Naar Aanvraag Afgifte
Sels, Johannes Alb. Stoofstraat Utrecht 14-11-1836 12-12-1836
BRON: Gemeentearchief Dordrecht; Uitgaande attestaties N.H. Gemeente 1826-1860 archiefnr. 27.134.


BEROEP: Broodbakker

WOONPLAATS:
Deventer (tot 10- 3-1834
Breestraat Dordrecht (va. 10- 3-1834)
Stoofstraat Dordrecht (tot 12-12-1836)
Utrecht (va. 12-12-1836)
Langebreestraat D663 Dordrecht (1840).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 31-10-1838 te Dordrecht. HUWELIJK: Sels Johannes Albertus Jansz. (26) broodbakker en
Anneke van Zandwijk (26) 31-10-1838.
BRON: Rijksarchief; index huwelijksregister Dordrecht, akte nr. 138. Echtgenote is Anneke ZANDWIJK VAN, 24 jaar oud, geboren op 19-01-1814 te Herwijnen, overleden op 31-12-1860 om 23.00 uur te Dordrecht op 46-jarige leeftijd. OVERLIJDEN:
Op 3 januari 1861 door Daniel Gijsbert Hendrik Fraterman 43 jaar, bidder, niet verwant, en Anthony van Maarseveen, 54 jaar, geemployeerde, niet verwant, aangifte van het overlijden van Anneke van Zandwijk, 48 jaar, zonder beroep, geboren te Herwijnen, gehuwd met Johannes Albertus Sels, broodbakker, wonende alhier, dochter van Arie van Zandwijk en Heiltje Blom, beiden overleden te Herwijnen, op 31 december 1860 des namiddags om 11 uur in het huis D663 in de lange Breedstraat.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 5. VOLKSTELLING:
Naam Lft. Geb. plaats Beroep Prot
Langebreestraat
Sels Johannes Albertus 27 Dordrecht Broodbakker ja
Zantwijk Antje van 27 Herwijnen Geen "
Kakebeen Jacobus 19 Herenaarden Broodbakkerskn. "
RBON: Gemeentearchief Dordrecht; bevolkingstelling 1840, bladnr. D663.

Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Beroep Overleden Sels Johannes Albertus m 14- 7-1812 Dordrecht NH Broodb. 14- 8-1864 Weduwnaar op 31-12-1860. Huwelijk op 2-10-1861.
Zandwijk Anneke v 19- 1-1814 Herwijnen " 31-12-1860
Sels Heiltje v 7-11-1840 Dordrecht " Huwelijk 6- 7-1865
Vertrokken naar 6/34
Anneke v 7- 4-1845 " "
Naar Schiedam 6-11-1864
Alberdina v 21- 5-1848 " " Huwelijk 12- 2-1873
Vertrokken 13-1-1874
Johanna Maria v 2- 4-1852 " "
Plank van der Alida v 2- 4-1811
K21 bladnr. 792: Lange Breestraat 663 Wijk D

Naam Voornamen G Geb. Plaats Gel. Beroep Overleden Sels Johannes Albertus m 1812 Dordrecht NH Broodbakker
Zandwijk Jenneke v 1812 Herwijnen "
Sels Heiltje v 1840 Dordrecht "
Anneke v 1845 " "
Alberdina v 1848 " "
Johanna Maria v 2- 4-1852 " "
BRON: Gemeentearchief Dordrecht, bevolkingsregister 1851-1918.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 02-10-1861 te Dordrecht. HUWELIJK:
Op 2 october 1861 Johannes Albertus Sels, 49 jaar, broodbakker,
weduwnaar van Anneke van Zandwijk, zoon van Jan Sels en Johanna Berkhout, beiden overleden, met Alida van der Plank.
BRON: Rijksarchief; huwelijksregister Dordrecht, akte nr. 150. Echtgenote is Alida PLANK van DER, 50 jaar oud, geboren op 02-04-1811 te Dordrecht, gedoopt op 07-04-1811 te Dordrecht, overleden op 11-02-1891 te Dordrecht op 79-jarige leeftijd. VOLKSTELLING:
Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Beroep Overleden
Inschr. 1- 1-1890
Sels geb. v.d. Plank Alida 2- 4-1811 Dordrecht NH 11- 2-1891
(1) Groenmarkt 62. Afkomstig van S271.
BRON: Gemeentearchief Dordrecht: bevolking 1890-1917.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Heiltje SELS, geboren op 07-11-1840 te Dordrecht. GEBOORTE: Op 7 november 1840 Heiltje Sels. Vader Johannes Albertus
Sels, broodbakker, en Anneke van Zandwijk.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 655.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-07-1865 te Dordrecht met Johannes Hendrik HARTOG DEN, 30 jaar oud, geboren op 08-11-1834 te Dordrecht. HUWELIJK:
Johannes Hendrik den Hartog, dertig jaren geboren alhier, wonende te Schiedam, meerderjarige zoon van Aart den Hartog, alhier overleden en van Krijna Kokseus, zonder beroep, wonende alhier met Heiltje Sels, zonder beroepoud 24 jaar, dochter van Johannes Albertus Selsen Anneke van Zandwijk, beiden overleden. Akte nr. 107.

Uit geboorteakte Johannes Hendrik den Hartog (akte nr. 582):
geboren 8-11-1834.

BRON: Gemeentearchief Dordrecht: huwelijks en geboorteregister.
   2.  Johannes Albertus SELS, geboren op 09-04-1843 om 23.00 uur te Dordrecht. GEBOORTE: Op 10 april 1843 aangifte door Johannes Albertus Sels, 31 jaar, broodbakker, van een uit Anneke van Zandwijk, zonder beroep, geboren kind van het mannelijk geslacht in het huis letter D663 in de Breestraat, met de voornaam Johannes Albertus (naam 2 maal gecheckt).
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 200. Overleden op 09-09-1843 te Dordrecht, 153 dagen oud. OVERLIJDEN: Op 9 september 1843 Johannes Albertus Sels oud 5 maanden.
Vader Johannes Albertus Sels, broodbakker, en moeder Anneke van Zandwijk.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 457.
   3.  Anneke SELS, geboren op 01-04-1845 om 01.30 uur te Dordrecht. GEBOORTE: Op 2 april 1845 aangifte door Johannes Albertus Sels, 33 jaar broodbakker. Op 1 april 1845 des voormiddags om half een in het huis D663 in de Breestraat uit Anneke van Zandwijk een kind van het vrouwelijk geslacht, genaamd Anneke.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht akte nr. 208. Overleden op 05-01-1922 om 01.00 uur te Rotterdam op 76-jarige leeftijd. OVERLIJDEN:
Op 6 januari 1922 aangifte van het overlijden op 5 januari 1922 des voormiddags om 1 uur in de Saftleenstraat (?) 3A van Anneke Sels, oud 76 jaar, geboren te Dordrecht, weduwe van Johan Georg Dietz, dochter van Johannes Albertus Sels en Anneke van Zandwijk
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 93.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29-09-1879 te Dordrecht. HUWELIJK: Op 29 september 1879 Anneke Sels en George Dietz.
BRON: Rijksarchief; index huwelijksregister Dordrecht. Echtgenoot is Johan George DIETZ.
   4.  Alberdina SELS, geboren op 21-05-1848 om 19.00 uur te Dordrecht. GEBOORTE: Op 22 mei 1848 aangifte door Johannes Albertus Sels, 37 jaar, broodbakker, wonende alhier. Op 21 mei 1848 des namiddags om 7 uur in het huis D663 in de Breestraat is uit Anneke van Zandwijk geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, genaamd Alberdina.
BRON: Rijksarchief, geboorteregister Dordrecht, akte nr.?57. Overleden op 27-07-1905 te Schaarbeek op 57-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 26 januari 1907 ter inschrijving ontvangen een
uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Schaarbeek, waaruit blijkt dat op op 27 juli 1905 is overleden Alberdina Sels, 57 jaar, zonder beroep, geboren alhier, echtgenote van Henri Buijtink, dochter van Jean Albert Sels en Anna van Santwijk.
BRON: Rijksarchief, overlijdensregister Dordrecht, akte nr. 57.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-02-1873 met Henri BUIJTINK.
   5.  Johanna Maria SELS, geboren op 08-04-1852 om 10.00 uur te Dordrecht. GEBOORTE: Op 9 april 1852 aangifte door Johannes Albertus Sels oud 39 jaar, van beroep broodbakker. Op 8 april 1852 des voormiddags om 10 uur in het huis D663 in de Breestraat is uit Anneke van Zandwijk geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, genaamd Johanna Maria.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 251. VOLKSTELLING:
Bevolking 1890-1917
Naam Voornamen G Geboren Plaats Gel. Beroep
Inschr. 1- 1-1890
Sels Johanna Maria 8- 4-1852 Dordrecht NH
(1) Spuiweg 32. Vertrokken naar R484
BRON: Gemeentearchief Dordrecht: bevolking 1890-1917.

 
IX.31    Johannes SELS, Werkman. DOOP: 30-5-1784; Joannes, vader Jan Sels en moeder Johanna 't Hoen.
Getuige Pietronelletje 't Hoen. RA A1 p. 475
BRON: Rijksarchief; Doopboek Alblasserdam deel 1, 8 februari 1688 -
15 december 1793 pag. 475. Gedoopt op 30-05-1784 te Alblasserdam (getuige(n): Pietronelltje 't Hoen), overleden op 22-08-1859 om 21.00 uur te Alblasserdam op 75-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 23 augustus 1859 aangifte door Johannes Bakker, 39 jaar, werkman. Op maandag 22 augustus 1859 's avonds om 9 uur is overleden Johannes Sels, oud 78 jaar en 3 maanden, geboren en gewoond hebbende te Alblasserdam, zonder beroep, weduwnaar van Gerritje van der Putten, zoon van Jan Sels en zijne echtgenoot.
BRON: Rijksarchief; Overlijdensregister Alblasserdam, akte nr. 85.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25-11-1815 te Alblasserdam. HUWELIJK: Op 25 november 1815 Johannes Sels, 37 jaar, van beroep werkman,
wonende in deze gemeente, zoon van wijlen Jan Sels en Johanna 't Hoen.
Verder onleesbaar (RA). Huwelijksbijlagen 25-11-1815 niet gevonden in het
Rijksarchief.
BRON: Rijksarchief; Burgerlijke Stand Alblasserdam; huwelijksregister akte nr. .. Echtgenote is Gerrigje PUTTEN van DER, geboren te Sliedrecht. KERK:
Sels Hannes 32 jr. gedoopt man/vader geb. 1784
van der Putten Gerretje 26 jr. gedoopt vrouw/moeder geb. 1807 van
Sliedrecht
Sels Elizabeth 1/2 jr. gedoopt dochter geb. 1816
BRON: Rijksarchief; Adresboek Ned. Hervormde Gemeente Alblasserdam 1729-1821 pag. 67.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth SELS (zie X.36).
   2.  Jannigje SELS, geboren op 02-12-1817 te Alblasserdam. COMMENTAAR: Geboorteakte in rijksarchief onleesbaar. Overleden op 14-12-1818 te Alblasserdam op 1-jarige leeftijd. OVERLIJDEN:.
Op 14 december 1818 verklaren Johnannes Zels, werkman, oud 35 jaar, van van het na te noemen kind, en Pieter de Vroon, veldwachter, dan op 12 december 1818 is overleden Jannigje Zels, oud zeven weken, dochter van Johannes Zels en Gerrigje van der Putten.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Alblasserdam, akte nr. 42.
   3.  Jannigje SELS, geboren op 09-01-1822 te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 9 januari 1822 Jannigje Sels, dochter van Johannes
Sels, 39 jaar, werkman en Gerrigje van Putten. Aangifte op 11 januari 1822.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Alblasserdam, akte nr. 2.
   4.  Johanna SELS, geboren op 23-06-1824 te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 23 juni 1824, Johanna Sels, dochter van Johannes Sels,
42 jaar, werkman en Gerrigje van Putten. Aangifte op 25 juni 1824.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Alblasserdam, akte nr. 33. Overleden op 15-01-1872 te Alblasserdam op 47-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Overlijdensdatum is 15 januari 1872.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Alblasserdam.
COMMENTAAR: Akte in Rijksarchief onleesbaar. Geen andere Johanna
Sels kunnen vinden op wie deze overlijdensdatum betrekking zou kunnen
hebben.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-12-1850 te Alblasserdam. HUWELIJK: Op 26 januari 1850 Johanna Sels, 25 jaar zonder beroep,
dochter dochter van Johannes Sels en Gerrigje van der Putten met Cornelis
Vonhof.
BRON: Rijksarchief; huwelijksregister Alblasserdam. Echtgenoot is Cornelis VONHOF.
   5.  Jan SELS (zie X.42).
   6.  Hermanus SELS, geboren op 29-04-1830 te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 29 april 1830 Hermanus Sels, zoon van Johannes Sels,
50 jaar, werkman, en Gerrigje van Putten. Aangifte op 30 april 1830.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Ablasserdam akte nr. 18. Overleden op 02-08-1850 om 06.00 uur te Alblasserdam op 20-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 4 augustus 1830 aangifte door Johannes Sels, vader van de overledene, oud 50 jaar, werkman. Op 2 augustus 1830 's morgens op 6 uur is overleden Hermanus Sels, ongehuwd, zonder beroep, geboren en gewoond hebbende te Alblasserdam, oud 3 maanden, zoon van Johannes Sels en Gerrigje van der Putten.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Alblasserdam akte nr 31.
   7.  Kornelis SELS (zie X.45).

 
X.36    Elisabeth SELS, geboren op 30-03-1816 te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 30 mei 1816 Elisabeth Sels, dochter van Johannes Sels,
34 jaar, werkman en Gerrigje van der Putten. Aangifte op 31 mei 1816.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Alblasserdam akte nr. 31. Overleden op 14-12-1891 te Alblasserdam op 75-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 14 december 1891 Elizabeth Sels, 75 jaar en 6 maanden,
geboren in 1816, zonder beroep, weduwe van Adrianus Verkerk, dochter
van Johannes Sels en Gerrigje van der Putten. Aangifte op 14 december
1891.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Alblasserdam, akte nr. 133.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-12-1844 te Alblasserdam. HUWELIJK: Op 30 december 1844 Elisabeth Sels 28 jaar zonder beroep,
dochter van Johannes Sels en Gerrigje van der Putten met Adrianus Verkerk.
BRON: Rijksarchief; huwelijksregister Alblasserdam, akte nr. 18. Echtgenoot is Adrianus VERKERK, 45 jaar oud, 9 Junij 1799. Adrianus. Vader Klaas Verkerk. Moeder Betje van Holten. Getuyge Lena Verkerk. Gedoopt op 09-06-1799 te Alblasserdam (getuige(n): Lena Verkerk).
Kind:
   1.  Elisabeth SELS, geboren op 23-12-1841 te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 23 december 1841 Elisabeth Sels, dochter van Elisabeth
Sels, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Alblasserdam. Aangifte op 24 december 1841.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Alblasserdam akte nr. 95. Overleden op 02-01-1848 om 14.00 uur te Alblasserdam op 6-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 3 januari 1848 aangifte door Johannes Sels oud 69 jaar van beroep werkman, wonende te Alblasserdam en Jan Harwig, oud 40 jaar wonende te Alblasserdam. Op zodag 2 januari 1848 des namiddags om 2 uur te Alblasserdam is overleden Elisabeth Sels, ongehuwd zonder beroep, oud 6 jaren, geboren te Alblasserdam en wonende te Dordrecht, dochter van Elisabeth Sels, zonder beroep.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Alblasserdam, akte nr. 1.

 
X.42    Jan SELS, Arbeider, werkman, geboren op 02-11-1826 te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 2 november 1826 Jan Sels, zoon van Johannes Sels, 43
jaar, werkman, en Gerrigje van der Putten. Aangifte op 4 november 1826.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Alblasserdam, akte nr. 50. Overleden -10-1908 te Alblasserdam. OVERLIJDEN: Aangifte van het overlijden op 2-10-1908.
BRON: Rijksarchief; index overlijdensregister Alblasserdam.
COMMENTAAR: In index Alblasserdam komt voor Jan Sels, aangifte
overlijden op 2-10-1908. Kan alleen deze Jan Sels zijn.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-11-1852 te Alblasserdam. HUWELIJK: Op 19 november 1852 Jan Sels, 27 jaar, van beroep
werkman, geboren en wonende te Alblasserdam, zoon van Johannes Sels, werkman, en Gerrigje van Putten, met Kaatje Zwart.
BRON: Rijksarchief; huwelijksregister Alblasserdam, akte nr. 24. Echtgenote is Kaatje ZWART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrigje SELS, geboren op 28-09-1849 om 04.00 uur te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 28 september 1849 aangifte door Lucretia Cleton, 68 jaar, vroedvrouw. Op 28 september 1849 's morgens om 4 uur is geboren uit Kaatje de Zwart, ongehuwd, een kind van het vrouwelijk geslacht, genaamd Gerrigje.
Bij het huwelijk op 19 november 1852 tussen Jan Sels en Kaatje de Zwart is het kind als het hunne erkend en gewettigd (aantekening bij geboorte-akte).
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Alblasserdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-11-1876 te Alblasserdam. HUWELIJK: Op 24 november 1876 Gerrigje Sels, 27 jaar, zonder
beroep, geboren en wonende te Alblasserdam, meerderjarige dochter van Jan
Sels en Kaatje de Zwart, met Arie de Kok.
BRON: Rijksarchief; huwelijksregister Alblasserdam, akte nr. 41. Echtgenoot is Arie KOK DE, IJzerwerker, geboren te Alblasserdam.
   2.  Klaas SELS (zie XI.56).
   3.  Johanna SELS, geboren op 22-02-1856 te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 22 februari 1856 Johanna Sels, dochter van Jan Sels,
31 jaar, werkman, en Kaatje Zwart. Aangifte op 23 februari 1856.
BRON. Rijksarchief; geboorteregister Dordrecht, akte nr. 32. Overleden op 01-06-1858 te Alblasserdam op 2-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 1 juni 1858 Johanna Sels, 2 jaar, dochter van Jan
Sels, werkman, en Kaatje Zwart. Aangifte op 1 juni 1858.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Alblasserdam, akte nr. 70.
   4.  Marigje SELS (zie XI.60).
   5.  Hannes SELS, geboren op 15-05-1859 te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 15 mei 1859 Hannes Sels, zoon van Jan Sels 33 jaar,
werkman, en en Kaatje Zwart. Aangifte op 16 mei 1859.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Alblasserdam, akte nr. 69. Overleden op 08-09-1859 om 04.00 uur te Alblasserdam, 116 dagen oud. OVERLIJDEN: Op 8 september 1859 aangifte door Jan Sels, oud 32 jaar, werkman. Op donderdag 8 september 1859 's morgens om 4 uur is overleden Hannes Sels, oud ruim 14 weken, zoontje van Jan Sels en Kaatje de Zwart.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Alblasserdam, akte nr. 98.
   6.  Johannes SELS, geboren op 14-06-1862 om 04.30 uur te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 14 juni 1862 aangifte door Jan Sels, 36 jaar, werkman, wonende te Alblasserdam van de geboorte van Johannes Sels op zaterdag 14 juni
's morgens om half 5. Moeder Kaatje Zwart. Getuigen Teunis Mostert, 30 jaar, metselaar en Arie Blom, 38 jaar, bouwman.
   7.  Johanna Maria SELS, geboren op 18-11-1865 om 23.30 uur te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 20 november 1865 aangifte door Jan Sels, 38 jaar, werkman, wonende te Alblasserdam van de geboorte op 18 november 1865 s'avonds om half 12 van Johanna Maria Sels. Moeder Kaatje de Zwart. Getuigen Cornelis Johannes Timmerman, 47 jaar, schoenmaker en Pieter Tuytet, 48 jaar, bouwman. Overleden op 05-03-1867 om 15.00 uur te Alblasserdam op 1-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 5 maart 1867 aangifte door Bastiaan van Dalen, 37 jaar, lijkbezorger en Jan de Man, 39 jaar, kleermaker, van het overlijden op maandag 4 maart 1867 's middags om 3 uur van Johanna Maria Sels, oud 15 maanden, geboren en gewoond hebbende te Alblasserdam zonder beroep, dochtertje van Jan Sels en Kaartje Zwart.
   8.  Aart SELS (zie XI.64).

 
XI.56    Klaas SELS, Werkman, geboren op 07-05-1853 te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 7 mei 1853 Klaas Sels, zoon van Jan Sels, 27 jaar,
arbeider en Kaatje Zwart. Aangifte op 9 mei 1853.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Alblasserdam akte nr. 72.
Gehuwd met Geertje OUDEN DEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Maria SELS, geboren op 11-01-1880 te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 11 januari 1880 Catharina Maria Sels, dochter van
Klaas Sels Sels, 27 jaar, werkman, en Geertje den Oude. Aangifte op 12 januari 1880.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Alblasserdam.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19-05-1899 te Alblasserdam met Johan ERKELENS.
   2.  Jasper SELS (zie XII.25).
   3.  Annigje Alida SELS, geboren op 11-01-1886 te Alblasserdam, overleden op 17-07-1960 te Leiden op 74-jarige leeftijd, begraven op 20-07-1960 te Leiden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-06-1911 te Alblasserdam met Pieter DIJK VAN, 23 jaar oud, geboren op 24-07-1887 te Alblasserdam, overleden op 11-01-1961 te Leiden op 73-jarige leeftijd, begraven op 16-01-1961 te Leiden.
   4.  Gerrit SELS (zie XII.29).
   5.  Aart SELS, geboren -11-1892 te Alblasserdam. GEBOORTE: Aangifte te Alblasserdam op 9 november 1891.
BRON: Rijksarchief; index geboorteregister Alblasserdam.
   6.  Aart Cornelis SELS, Sjouwerman, geboren op 18-10-1894 te Alblasserdam, overleden op 04-06-1963 te Dordrecht op 68-jarige leeftijd.
   7.  Wantje SELS, geboren op 08-05-1897 te Dordrecht, overleden op 20-12-1968 te Papendrecht op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-08-1920 te Alblasserdam met Martinus POST, 24 jaar oud, geboren op 17-06-1896 te Baarn.

 
XII.25    Jasper SELS, Landbouwer, geboren op 24-10-1882 te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 24 oktober 1882 Jasper Sels, zoon van Klaas Sels, 29
jaar, werkman, en Geertje den Ouden. Aangifte op 25 oktober 1882.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Alblasserdam, akte nr. 154. Overleden op 12-11-1948 te Alblasserdam op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-01-1905 te Oud Alblas met Aaltje STIERMAN, 21 jaar oud, geboren op 02-06-1883 te Oud Alblas, overleden op 07-03-1919 te Alblasserdam op 35-jarige leeftijd. BRON: Persoonskaart Jasper Sels.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert SELS, geboren op 05-03-1901 te Oud Alblas.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-07-1921 met A G LIER VAN.
   2.  Geertje SELS (zie XIII.41).
   3.  Jan SELS (zie XIII.42).
   4.  Klaas SELS (zie XIII.44).
   5.  Marrigje SELS, geboren op 25-04-1912 te Alblasserdam. GEBOORTE: Aangifte op 25 april 1912 te Alblasserdam.
BRON: Rijksarchief; index geboorteregister Alblasserdam.
Persoonskaart Jasper Sels, overleden op 17-07-1919 te Alblasserdam op 7-jarige leeftijd.
   6.  Jasper SELS, geboren op 28-01-1914 te Alblasserdam. Is volgens mededeling van J.M. Sels te Werkendam geëmigreerd naar Canada.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-01-1940 te Nieuw Lekkerland met G VERWAAL.

 
XIII.41    Geertje SELS, Kinderverzorgster, geboren op 05-06-1905 te Alblasserdam, overleden op 27-11-1989 te De Bilt op 84-jarige leeftijd.
Kind:
   1.  Adrianus Martinus SELS, geboren op 19-12-1922 te Alblasserdam. BRON: Persoonskaart Geertje Sels.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-08-1952 met C G DIJK VAN.

 
XIII.42    Jan SELS, Voorslager, geboren op 19-07-1907 te Alblasserdam, overleden op 04-12-1972 te Dordrecht op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-04-1929 te Andel met Josina PIETERSE, 21 jaar oud, geboren op 22-11-1907 te Andel, overleden op 24-02-1986 te Dordrecht op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje SELS, geboren op 27-08-1929 te Alblasserdam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-05-1954 met P EUSER.
   2.  Wouter SELS, geboren op 17-10-1931 te Alblasserdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-02-1954 te Zwijndrecht met A A Die VAN.
   3.  Jasper SELS, geboren op 22-05-1939 te Alblasserdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-10-1962 te Wijngaarden met C A LEEUWIS.
   4.  Adriaan SELS, geboren op 05-05-1944 te Alblasserdam.

 
XIII.44    Klaas SELS, geboren op 11-08-1909 te Alblasserdam. GEBOORTE: Aangifte te Alblasserdam op 11 augustus 1909.
BRON: Rijksarchief; index geboorteregister Alblasserdam.
Opgave J.M. Sels, Werkendam, overleden 00-04-1997 te Alblasserdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-02-1933 te Brandwijk met Jannigje VLOT, 25 jaar oud, geboren op 16-08-1907 te Alblasserdam, overleden op 04-05-1965 op 57-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alie SELS, geboren op 07-12-1933 te Alblasserdam.
   2.  Willie SELS, geboren op 30-11-1934 te Alblasserdam.
   3.  Cobi SELS, geboren op 11-08-1935 te Alblasserdam.
   4.  Marij SELS, geboren op 04-03-1940 te Alblasserdam.
   5.  Wim SELS, geboren op 01-05-1942 te Alblasserdam.
   6.  Jasper, Matthijs SELS (zie XIV.54).
   7.  Matthijs SELS, geboren op 26-03-1947 te Alblasserdam.
   8.  Gerie SELS, geboren op 11-06-1949 te Alblasserdam.
   9.  Sara SELS, geboren op 10-07-1950 te Alblasserdam.
   10.  Jannie SELS, geboren op 24-07-1952 te Alblasserdam.
   11.  Klaas SELS, geboren op 28-07-1953 te Alblasserdam.

 
XIV.54    Jasper, Matthijs SELS, geboren op 17-11-1945 te Alblasserdam.
Gehuwd te Alblasserdam met Jenneke ADMIRAAL, geboren op 20-05-1949 te Werkendam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther SELS, geboren op 02-09-1974 te Werkendam.
   2.  Klaas SELS, geboren op 10-09-1976 te Werkendam.

 
XII.29    Gerrit SELS, Mach. boorder, geboren op 08-11-1891 te Alblasserdam, overleden op 01-03-1956 te Alblasserdam op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-07-1920 te Alblasserdam met Adriana VLOT, 26 jaar oud, geboren op 21-01-1894 te Bleskensgraaf.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Cornelis SELS (zie XIII.49).
   2.  Barbera SELS, geboren op 15-02-1922 te Alblasserdam. BRON: Persoonskaart Gerrit Sels.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-09-1946 met W AMMELROOIJ VAN.
   3.  Jan Cornelis SELS, geboren op 07-11-1931 te Alblasserdam.

 
XIII.49    Nicolaas Cornelis SELS, geboren op 04-09-1920 te Alblasserdam, overleden op 28-09-1998 te Alblasserdam op 78-jarige leeftijd. De dienst ter nagedachtenis zal gehouden worden zaterdag 3 oktober om 11.00 in de aula van de algemene begraafplaats, Kerkstraat te Alblasserdam waarin ds J.C. Schuurman zal voorgaan. Begraven te Alblasserdam. Nicolaas Cornelis Sels was getrouwd met G. Verburg.
Ze hadden 2 kinderen, zoon Gerrit en dochter Anneke.
De ondertekening van de rouwadvertentie was als volgt:
Purmerend: Gerrit en Willy Sels-van Oosterum
Maud, Carla (kleindochters)
Haaften : Anneke en Ad Klootwijk-Sels
Roy, Rick (kleinzonen, maar geen Sels'n).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-11-1948 te Lopik met G VERBURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit SELS.
   2.  Anneke SELS.

 
XI.60    Marigje SELS, geboren op 22-10-1857 te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 22 oktober 1857 Marigje Sels, dochter van Jan Sels, 31
jaar, werkman en Kaatje de Zwart. Aangifte op 22 oktober 1857.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Alblasserdam, akte nr. 147. Overleden op 16-05-1941 te Dordrecht op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 27-05-1897 te Dordrecht met Willem LINDEN van DER, 31 jaar oud, geboren op 26-05-1866 te Dordrecht, overleden op 26-04-1935 te Dordrecht op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia LINDEN van DER, geboren op 25-04-1898 te Dordrecht.
   2.  Jan LINDEN van DER, geboren op 08-06-1902 te Dubbeldam.

 
XI.64    Aart SELS, Spekslager, geboren op 17-04-1867 om 11.30 uur te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 18 april 1867 door Jan Sels, 40 jaar, werkman, wonende te Alblasserdam, aangifte van de geboorte van Aart Sels op woensdag 17 april 1867 te Alblasserdam, 's nachts om half 12. Moeder Kaatje de Zwart. Getuigen Gerrit Zaal, 38 jaar, bouwman, en Paulus Boons, 38 jaar, bouwman. Overleden op 05-12-1891 te Alblasserdam op 24-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 5 december 1891 Aart Sels, 24 jaar en 7 maanden,
geboren in 1867 te Alblasserdam, spekslager, zoon van Jan Sels, werkman, en Kaatje Zwart. Aangifte op 8 december 1891.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Alblasserdam, akte nr. 129.
Gehuwd met Sophia BOOM DE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina SELS, geboren op 04-10-1889 te Alblasserdam, overleden op 23-04-1964 te Dordrecht op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15-11-1923 te Dordrecht met Pieter LINDEN van DER, 51 jaar oud, geboren op 18-12-1871 te Dubbeldam, overleden op 15-03-1946 te Rotterdam op 74-jarige leeftijd.

 
X.45    Kornelis SELS, geboren op 06-11-1832 om 20.00 uur te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 6 november 1832 Kornelis Sels, zoon van Johannes Sels,
49 jaar, werkman en Gerrigje van der Putten. Aangifte op 8 november
1832.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Alblasserdam, akte nr. 39. Overleden -11-1867 te Vlaardingen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-05-1855 te Alblasserdam. HUWELIJK: Op 4 mei 1855 Kornelis Sels, 22 jaar, zoon van Johannes
Sels, met Geertruida de Graaf.
BRON: Rijksarchief; huwelijksregister Alblasserdam, akte nr. 13.
COMMENTAAR: Akte in rijksarchief vrijwel onleesbaar. Echtgenote is Geertruida GRAAF DE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina SELS, geboren -11-1855 te Rotterdam, overleden - 9-1858 te Rotterdam.
   2.  Gerritje SELS, geboren - 3-1857 te Rotterdam, overleden op 21-06-1903 om 01.00 uur te Vlaardingen. OVERLIJDEN:
Op 22 juni 1903 door Jan Verhagen, 47 jaar, barbier en Maarten van den Berg, 38 jaar, smid, aangifte van het overlijden op 21 juni 1903 's morgens om 1 uur van Gerritje Sels, geboren te Rotterdam, oud 46 jaar, zonder beroep, gewoond hebbende alhier, dochter van Cornelis Sels en Geertruida de Graaf, beiden overleden.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Vlaardingen, akte 163.
   3.  Wilhelm Cornelis SELS (zie XI.68).
   4.  Johannes SELS, geboren -10-1862 te Rotterdam, overleden op 19-10-1862 om 10.00 uur te Rotterdam. OVERLIJDEN:
Op 20 october 1862 aangifte door Gerardus van de Garde, 24 jaar, bediende, goede bekende en Johannes Ooms, zonder beroep 53 jaar, goede bekende, hebben verklaard dat op 19 october 1862 des voormiddags om 10 uur in het huis aan de Kruiskade 14-705 is overleden Johannes Sels oud 8 dagen, geboren en wonende alhier, zoon van Cornelis Sels, zeeman, en van Geertruida de Graaff, beide wonende alhier.
BRON: Gemeentearchief Rotterdam, overlijdensregister akte nr. 2925.
   5.  Geertruida Jacoba SELS, geboren -12-1866 te Rotterdam. Volgens indexen Mormonen geboren 10-4-1866. Overleden op 22-12-1919 om 19.00 uur te Rotterdam. OVERLIJDEN:
Op 24 december 1919 aangifte van het overlijden op 22 december 1919 's middags om 7 uur Bloemhof nr. 4b van Geertruida Jacoba Sels, 53 jaar, geboren en wonende alhier echtgenote van Cornelis van Os, dochter van Kornelis Sels en Geertruida de Graaf, beiden overleden.
BRON: Gemeentearchief Rotterdam, overlijdensregister akte nr. 6843.
Gehuwd op 04-05-1887 te Vlaardingen met Cornelis OS VAN, Zeeman. Op 4 mei 1887 Geertruida Jacoba Sels, zonder beroep, oud eenentwintig jaar, geboren te Rotterdam, minderjarige dochter van Kornelis Sels, overleden en Geertruida de Graaf, met Cornelis van Os, zeeman, oud 21 jaar, geboren te Vlaardingen.
BRON: Rijksarchief; huwelijksregister Vlaardingen, akte nr. 20.

 
XI.68    Wilhelm Cornelis SELS, Zeevisser, geboren op 23-08-1860 te Rotterdam, overleden op 23-12-1911 om 04.00 uur te Vlaardingen op 51-jarige leeftijd. OVERLIJDEN:.
Heden den drieentwintigste December negentien honderd en elf, verschenen voor mij, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der gemeente Vlaardingen Jan Groeneveld oud vierenvijftig jaren, fustkuiper, wonende alhier en Pieter van den Berg, oud vierenveertig jaren, smid, wonende alhier die verklaarden dat op den drieentwintigsten December dezes jaars, des voormiddags ten vier ure alhier is overleden Wilhelm Kornelis Sels, geboren te Rotterdam, oud eenenvijftig jaren, zeevisscher, gewoond hebbende alhier, echtgenoot van Johanna Brussaart, zoon van Kornelis Sels en van Gertruida de Graaff, beiden overleden.
BRON: Gemeentearchief Vlaaringen; overlijdensregister akte nr. 257. Een fotokopie van een monsterrol uit 1903 is in het dossier aanwezig.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-11-1883 te Vlaardingen. HUWELIJK:
Op 25 november 1883 Wilhelm Kornelis Sels, zeeman, 23 jaar, geboren te Rotterdam, zoon van Kornelis Sels, overleden blijkens bijgevoegde akte en Geertruida de Graaf, zonder beroep, met Johanna Brussaart, zonder beroep, oud 20 jaar, dochter van Kornelis Brussaart, zeeman.
BRON: Rijksarchief; huwelijksregister Vlaardingen, akte nr. 74 met Johanna BRUSSAART, 20 jaar oud, geboren op 04-12-1862 te Vlaardingen, overleden op 26-04-1945 te Vlaardingen op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida SELS, Strijkster, geboren op 04-09-1883 te Vlaardingen.
   2.  Huibertje SELS, geboren op 27-09-1886 om 20.00 uur te Vlaardingen, overleden op 08-08-1974 te Driehuis op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-12-1909 te Vlaardingen met Pieter SPIJK VAN, overleden op 22-09-1966 te IJmuiden.
   3.  Kornelis SELS (zie XII.42).
   4.  Kornelis SELS (zie XII.44).
   5.  Petronella SELS, Strijkster, geboren op 09-10-1894 te Schiedam, overleden op 03-03-1990 te Loosdrecht op 95-jarige leeftijd.
   6.  Wilhelm Cornelis SELS (zie XII.47).
   7.  Hendrik SELS, Kantoorbediende, godsdienstleraar, geboren op 29-08-1899 te Schiedam, overleden 1989 te Oldenzaal. Volgens overlijdensadvertentie Maria Kornelia Sels-Akkerman zijn er uit dit huwelijk geen kinderen.
Gehuwd met Maria Kornelia AKKERMAN, overleden op 20-08-1966 te Rotterdam.
   8.  Johanna SELS, geboren - 3-1901 te Schiedam.

 
XII.42    Kornelis SELS, Machinist R. Lloyd, geboren op 26-08-1889 te Vlaardingen, overleden op 03-09-1944 te Barns op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 30-11-1927 te Vlaardingen met Jacoba POOT, 25 jaar oud, geboren op 09-08-1902 te Vlaardingen, overleden op 30-04-1983 te Vlaardingen op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelm Kornelis SELS, geboren op 18-01-1932 te Vlaardingen.
   2.  Machiel SELS, geboren op 23-03-1934 te Vlaardingen.
   3.  Johannes SELS, geboren op 04-06-1935 te Vlaardingen.

 
XII.44    Kornelis SELS, Barbier, geboren op 20-09-1892 om 04.00 uur te Schiedam. GEBOORTE:
Fragment uit geboorteakte (slecht leesbaar):
Geboren op 20 septembert 1892 des voormiddags om vier uur.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Schiedam, akte 703. Overleden op 07-06-1970 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-11-1920 te Rotterdam met Albertina Hendrina HORST van DER, 26 jaar oud, geboren op 19-10-1894 te Kampen, overleden op 09-08-1960 te Dordrecht op 65-jarige leeftijd, begraven op 12-08-1960 te Sliedrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelm Kornelis SELS, Marinier, geboren op 29-04-1921 te Sliedrecht, overleden op 10-02-1944 te Ned. Indië op 22-jarige leeftijd.
   2.  Casimir SELS (zie XIII.58).
   3.  Johanna Albertina Hendrina SELS, geboren op 01-02-1928 te Sliedrecht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-02-1952 met Vop BOUTKAN, 27 jaar oud, geboren op 05-02-1925 te Sliedrecht.

 
XIII.58    Casimir SELS, Kapper, geboren op 18-04-1923 te Sliedrecht, overleden op 06-06-1979 te Palma de Mallorca op 56-jarige leeftijd, begraven op 20-06-1979 te Sliedrecht.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-08-1950 te Sliedrecht met Lena Cornelia VETH, 23 jaar oud, geboren op 20-12-1926 te Sliedrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelm Cornelis SELS (zie XIV.63).
   2.  Conny Pieternella SELS, geboren op 08-02-1961 te Dordrecht.

 
XIV.63    Wilhelm Cornelis SELS, geboren op 26-09-1951 te Sliedrecht.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-06-1973 met Anna, Diky, Cornelia PIJL, 19 jaar oud, geboren op 08-12-1953.
Uit dit huwelijk:
   1.  Casimir, Edward SELS, geboren op 10-01-1975.
   2.  Debora, Anna, Maria SELS, geboren op 27-07-1981.
   3.  David, Dirk, Cornelis SELS, geboren op 24-11-1987.

 
XII.47    Wilhelm Cornelis SELS, Zeeman, matroos grote vaart, houtbewerker, geboren op 17-01-1897 te Schiedam, overleden op 02-12-1975 te Vlaardingen op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-10-1919 te Vlaardingen met Neeltje BREEDERVELD, 21 jaar oud, geboren op 15-08-1898 te Vlaardingen, overleden op 12-04-1963 te Vlaardingen op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna SELS, geboren op 19-02-1920 te Vlaardingen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-08-1942 met J LOUWE.
   2.  Elizabeth SELS, geboren op 04-10-1921 te Vlaardingen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-12-1942 met A VRIJLAND.

 
IX.37    Johanna SELS. DOOP: 23-4-1792: Johanna, vader Jan Sels en moeder Johanna 't Hoen.
Getuige Margareta Sels.
BRON: Rijksarchief; doopboeken Alblasserdam deel 1, 8 februari 1688
- 15 december 1793, pag. 532. Gedoopt op 23-04-1792 te Alblasserdam (getuige(n): Margareta Sels), overleden op 07-08-1863 te Alblasserdam op 71-jarige leeftijd. OVERLIJDEN: Op 7 augustus 1863 Johanna Sels, oud 72 jaar, dochter
van Jan Sels en Johanna 't Hoen. Aangifte op 8 augustus 1863.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Alblasserdam, akte nr. 78.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 28-02-1829 te Alblasserdam. HUWELIJK: Op 28 februari 1829 Johanna Sels, 36 jaar, zonder beroep,
geboren en wonende te Alblasserdam, dochter van wijlen Jan Sels en Johanna
't Hoen, beiden te Alblasserdam overleden, met Anthony van Dokkum.

Huwelijksbijlage Johanna Sels ged. 23-4-1792;
Doopboek gemeente Alblasserdam; Johanna Sels, 23 april 1792. Vader Jan Sels, moeder Johanna 't Hoen, getuige Margaretha Sels.
16 januari 1789 begraven 't lijk van Jan 't Hoen.
15 september 1797 begraven 't lijk van Elizabeth 't Hoen, Jan 't Hoen.
24 april (?) 1802 begraven 't lijk van Jan Sels
17 februari 1821 overleden Johanna 't Hoen.
BRON: Rijksarchief; huwelijksregister en bijlagen Alblasserdam, akte nr. 2. Echtgenoot is Anthony DOKKUM VAN.
Kinderen:
   1.  Johanna SELS, geboren op 16-09-1825 te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 16 september 1825 Johanna Sels, dochter van Johanna
Sels, 34 jaar ongehuwd zonder beroep, wonende te Alblasserdam. Aangifte op 17 september 1825.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Alblasserdam. Overleden op 05-10-1825 te Alblasserdam, 19 dagen oud. OVERLIJDEN: Op 5 oktober 1825 Johanna Sels, ongehuwd zonder beroep,
oud ? weken, dochter van Johanna Sels, zonder beroep. Aangifte op 7
oktober 1825.
BRON: Rijksarchief; overlijdensregister Alblasserdam, akte nr. 21.
   2.  Maria SELS, geboren op 16-02-1828 te Alblasserdam. GEBOORTE: Op 16 feburari 1828 Maria Sels, dochter van Johanna Sels,
36 jaar ongehuwd, zonder beroep, wonende te Alblasserdam. Aangifte op
18 februari 1828.
BRON: Rijksarchief; geboorteregister Alblasserdam, akte nr. 18.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 25-04-1862 te Alblasserdam. HUWELIJK: Op 25 april 1862 Maria Sels, 34 jaar, dochter van Johanna
Sels, met Adrianus Cornelis Boshoven.
BRON: Rijksarchief; huwelijksregister Alblasserdam, akte nr. 8. Echtgenoot is Adrianus Cornelis BOSHOVEN, 38 jaar oud, Scheepstimmerman, geboren op 14-02-1824 te Dordrecht.

 
III.8    Jasper ZEELS, gedoopt (RK) op 05-01-1589 te Balen, overleden ± 1657 te Balen. Jaar 1657
- Jaspers Seels
- Wouter Seels, sijn broeder, als momber van desselve Jaspers kindere ter eenre
- Hend. Cayvoirts, ter andere
hebben onverdeyld versterf van Maria Cayvoirts.
Hend. Cayvoirts behoudt alles o.a. bempt onder Hulsen.
Bron: uittreksel scheepenregister Balen, RAAM 44, nr 123, blz 864.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 17-05-1611 te Balen. Gasparus Zeels x Anna Duys
getuigen Joes Kerstens en Guilhelmus Bonen met Anna DUYS.
Gehuwd (2) met Cath BELIEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Andreas ZEELS, gedoopt (RK) op 22-05-1616 te Balen.
   2.  Elisabeth ZEELS, gedoopt (RK) op 21-11-1617 te Balen.
   3.  Petrus ZEELS, gedoopt (RK) op 08-05-1620 te Balen.
   4.  Johannes ZEELS, gedoopt (RK) op 26-11-1622 te Balen. Dit is waarschijnlijk Johannes Gasparus Sels uit Balensis die getuige is bij de doop van zijn neefje in Dommelen in 1648.
   5.  Gualterus ZEELS, Minderbroeder [Franciscaner monnik), gedoopt (RK) op 26-04-1625 te Balen.
   6.  Margareta ZEELS, gedoopt (RK) op 22-10-1627 te Balen.
   7.  Hubertus ZEELS, gedoopt (RK) op 28-04-1632 te Balen.
   8.  Jozef ZEELS, religieus [monnik].

 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software