KNARREN

Hier en over de provinciegrenzen heen

 

 

INLEIDING

Onder deze misschien wat merkwaardig ogende titel startten wij (mijn broer Jan en ik) in 1988 een onderzoek naar onze afkomst en de herkomst van de familienaam. Voor wat betreft de familienaam "Knarren" heeft het onderzoek nog geen uitsluitsel opgeleverd. Ten aanzien van het stamboomonderzoek willen wij in de navolgende notitie verslag doen van onze bevindingen.

HET ONDERZOEK

Als vertrekpunt voor het onderzoek werd gekozen voor beider geboortedata en plaatsen. Voor Jan geboren 11-05-1944 te Schinnen en Wil op 25-01-1955 eveneens te Schinnen.

Gaan wij vervolgens terug in de tijd dan blijkt al snel dat de naam "Knarren" voor het jaar 1809 niet in Schinnen voor komt. De eerste maal dat de naam in Schinnen opduikt is bij het tweede huwelijk van Jean Nicolas, die na het overlijden van zijn eerste echtgenote, Maria Christina Me(e)rtz, hertrouwt met Anna Mechtildis Sijben uit Schinnen. Deze Johannes Nicolas en zijn jongste zoon Petrus Reinerus zijn in feite de grondleggers van de familienaam "Knarren" in het Schinnense en Oostelijk Zuid Limburg.

Immers volgen we de eerder genoemde Johannes Nicolas Knarren en zijn jongste zoon Petrus Reinerus dan belanden we in Susteren. Uit het tweede huwelijk tussen Petrus Knarren en Maria Catharina Reuters (Ruyters) werd Johannes Nicolas als tweede kind, uit een gezin van acht, geboren.

Vervolgen we verder Johannes Nicolas Knarren dan zien we dat uit het eerste huwelijk met Maria Christina Me(e)rtz naast de eerder genoemde Petrus Reinerus nog vijf kinderen werden geboren. Alle zes deze kinderen werden geboren in het Duitse plaatsje Isenbruch in de huidige gemeente Selfkant. Nu nog treffen we in deze gemeente een groot aantal personen aan die de naam "Knarren" dragen en nakomelingen zijn van Johannes Nicolas derde zoon Martinus, die op 29-01-1823 trouwt met de weduwe Petronella Renneberg.

Is in het Duitse grensgebied Martinus Knarren een van de stamhouders, in Schinnen hertrouwt zijn jongste broer Petrus Reinerus, na het overlijden zijn twee eerdere echtgenotes, op 25-11-1840 voor de derde maal met Isabella (Anna Maria) Hendriks. Uit dit derde huwelijk ontstaat de huidige Schinnense tak, die zich later verspreid in zuidoostelijke richting en waarvan nakomelingen zich inmiddels ook in de noordelijke Nederlanden gevestigd hebben (o.a. Zwolle, Apeldoorn, Rotterdam en Zwanenburg).

Kwam de naam "Knarren" bij de in 1947 gehouden volkstelling in Limburg 151 maal voor, nu in 1999 is dit aantal meer dan verviervoudigd. De voornoemde 151 personen waren verspreid over 22 Limburgse gemeenten.

Naast de "Schinnense" tak heeft er ook nog een tak bestaan in Roermond en Ohé en Laak. Deze twee takken danken hun ontstaan aan het eerste huwelijk van Petrus (gedoopt 01-12-1706) met Catharina Bhülen (Boul), hetwelk plaats vond te Susteren op 20-05-1753. Dit huwelijk werd gezegend met vijf kinderen, drie meisjes en twee jongens t.w. Joannes Martinus, die stamhouder is voor de tak uit Ohé en Laak en Petrus Reinerus voor de Roermonds tak, welke laatste inmiddels is uitgestorven.

De voornoemde Petrus werd in Sittard op 01-12-1706 in de St. Petruskerk gedoopt. Door de toenmalige pastoor werd in het doopregister vermeld dat hij een onwettige zoon was van Anna Elisabeth Meuffels. Later werd hij gewettigd en door het Gemeentearchief Sittard gekoppeld aan ene Carolus Knarren. Helaas hebben wij van deze Carolus, vanwege het ontbreken van doop-, trouw- en begraafboeken, tot op heden niets kunnen achterhalen.

Gaan we verder terug in de geschiedenis dan komen we in het jaar 1652 in de trouwboeken van de St. Petrusparochie te Sittard een huwelijk tegen van acht september waaruit blijkt dat Reinerus Knarren afkomstig uit Höngen (Hoengen) trouwt met Maria Gruissen. Dit huwelijk werd zover we kunnen nagaan gezegend met vier kinderen t.w. Petrus gedoopt 13-07-1653, Catharina gedoopt 28-10-1657, Mechtilda gedoopt 06-09-1665 en Gijsbertus Gerardus gedoopt 10-04-1664 (allen in de St. Petruskerk). Of er buiten deze vier kinderen uit dit huwelijk nog meer kinderen zijn geboren is nog niet bekend. Gelet echter op de grote verschillen tussen de doopdata van de diverse kinderen onderling is het niet uitgesloten dat elders nog kinderen geboren zijn. Vermoedelijk zijn ook Maria Knarren die gehuwd is met Theodoor Beunen en Joannes Knarren gehuwd met Anna Maria Soutzen, kinderen uit het huwelijk Knarren-Gruissen. De oudste zoon Petrus, uit het eerder vernoemde huwelijk, trouwt vervolgens met Magdalena Wiemers. Naar alle waarschijnlijkheid is de eerder genoemde Carolus? naast Leopoldus een kind uit dit huwelijk. Van Petrus is verder nog bekend dat hij gedurende de periode 1707 tot en met 1711 fungeerde als gasthuismeester van de stad Sittard. Tevens bezat Petrus een perceel land groot 184 Rijnlandse Roeden (20,53 m2) e.e.a. volgens een opmeting van de beëdigde landmeter in het Hertogdom Gülick in 1715 van Joes Bollen. Omtrent zijn andere broer Gijsbertus Gerardus en zijn zusters Catharina en Mechtilda zijn op dit geen verdere gegevens bekend.

Vervolgens komen we in het kerkregisters van Sittard het huwelijk van Nicolas Knarren, afkomstig van Oersbeeck, met Elisabeth N.N., afkomstig uit Limbourg tegen. Dit huwelijk vond plaats op 16-01-1634 in de St. Petrusparochie te Sittard. Verdere gegevens van deze Nicolas hebben we nog niet kunnen achterhalen. Het is voor ons dan ook onduidelijk of deze Nicolas de vader van de hierboven genoemde Reinerus, welke met Maria Gruisen huwt.

Een ander opmerkelijk feit is nl. een drietal overlijden in Höngen t.w. Helena Cnarren, wed. van Cornutz, Maria Cnarren wed. van Crals en Johannes Cnarren resp. overleden op 20-01-1669, 15-03-1668 en 09-04-1659. Afgezien van de schrijfwijze van de naam "Cnarren" kan het best zo zijn dat Reinerus Knarren op een of andere manier verwant is met deze 3 overleden personen. Deze Reinerus is volgens de huwelijksakte afkomstig van Höngen. Ook dit feit vergt nog meer onderzoek in de diverse registers in zowel binnen- als buitenland.

SLOT

Uiteraard pretenderen wij niet hier een volledig beeld geschetst te hebben met betrekking tot het onderzoek. Duidelijk is in ieder geval wel dat voor meer helderheid omtrent naam en afkomst nader onderzoek en met name in de Duitse registers noodzakelijk is.

Verder willen wij een woord van dank richten aan al diegenen die medewerking hebben verleend aan het tot stand komen van dit verslag, waaronder:

Gemeentearchief Schinnen

Gemeentearchief Sittard

Rijksarchief Provincie Limburg

Gemeentearchief Selfkant

Mevr. E. Przyrembel, Brühl

Staatsarchiv Düsseldorf

Personenstandsarchiv Aachen

Ned. Repertorium van Familienamen deel Limburg

 

Daarnaast een woord van dank aan geheel de familie Knarren welke belangeloos gegevens beschikbaar gesteld hebben ten behoeve van dit onderzoek.

 

 

Voor op- en/of aanmerkingen of vragen ben ik te bereiken per email: wmg.knarren@home.nl , telefonisch +31(0)46-4433367 / +31(0)6-30014791.

Mijn postadres is: W.M.G. Knarren, Groenenborgstraat 44, 6365 BE SCHINNEN (NL)

 

 

SCHINNEN, augustus 1999

 

knarren jan,

knarren wil

 

terug naar index