FAMILIEWAPEN VAN GALEN
NAAST ONZE EIGEN STAMVADER, EN DIENS AANGETROUWDE FAMILIE,
(DE ENIGE FAMILIES WAARVOOR WIJ DE GANG NAAR DE ARCHIEVEN MAKEN),
PROBEREN WIJ ZOVEEL MOGELIJK FAMILIES VAN GA(A)LEN IN KAART TE BRENGEN.
ECHTER . . . NIET AL DEZE GEGEVENS ZIJN COMPLEET . . . VEEL GEGEVENS ZIJN
OVERGENOMEN UIT DIGITALE BRONNEN, ZOALS WIEWASWIE EN ANDERE.
U GELIEVE ER REKENING MEE TE HOUDEN DAT HIERIN FOUTEN VOORKOMEN
EN DERHALVE UW EIGEN BRONNEN TE GEBRUIKEN,
C.Q. ONZE GEGEVENS TE CONTROLEREN.
NEEMT U GEGEVENS OVER EN KUNT U DE ONZE AANVULLEN EN/OF VERBETEREN,
DAN ZIJN UW GEGEVENS VAN HARTE WELKOM!
BEGIN WEBSITE
  EMAIL ADRES
Privacy
Mocht U op deze site informatie aantreffen over Uzelf en/of Uw gezinsleden,
en stelt U geen prijs op de publicatie hiervan, dan hoor ik dat graag.
De gegevens zullen dan van deze site verwijderd worden,
of in overleg met U worden aangepast.

 Gegevens hoofdzakelijk van het internet
- - - -HEEZE - - - - - - - - -TIEL - -- - - --BOETZELAER- - - - -LYNDEN - -
Duidelijk is te zien dat de Van Ga(a)len's /Van den Boetzelaer's en Lynden's
hetzelfde wapen voerden, doch dat de kleuren anders weergegeven zijn.
Wolfsijzers in rood op gouden achtergrond en goud op rode achtergrond.


Familiewapen dat wij toeschreven aan Johan van Galen


Een kroon gemaakt van houten boegen, links en rechts een anker,
alles omgeven door dikke scheepstouwen, en drie zilveren wolfsijzers in azuur
Opmerking:
Inmiddels weten wij dat dit is het wapen van de Koninklijke Nederlandse Marine
Gebruikt voor de "Van Galen" Jager, van 1941 t/m 1956; voor het fregat
"Van Galen" van 1967 t/m 1987 en het huidige fregat...
Het zou afgeleid zijn van het familiewapen van Johan van Galen (1604 - 1654)
Het originele familiewapen toont gouden wolfsijzers op een rode achtergrond
Daar het familiewapen echter niet op Johan van Galen's graf is geplaatst,
is het niet geheel duidelijk of hij dit mocht voeren

FEIT: BEIDE VAN GA(A)LEN'S KOMEN UIT DUITSLAND
IS JAN VAN GALEN FAMILIE VAN DEZE FAMILIE, OF ZIJN WIJ ALLEMAAL FAMILIE?
EN WAAROM HEBBEN BEIDE FAMILIES WOLFSIJZERS IN HUN WAPEN?
Een Van Galen uit Oss NB had nog meer gegevens over het familiewapen
Zijn vader bezat een tekening van het familiewapen met de drie rode haken
op een gouden achtergrond, met daarbij een uitleg over de heraldische symbolen
in het wapen Hoewel het waarschijnlijk 25 jaar geleden is dat hij die beschrijving
heeft gelezen meent hij zich te herinneren dat het hier niet om vishaken gaat,
maar om zogenaamde wolfsijzers. Deze hebben overigens een soortgelijke functie:
ze werden gebruikt om wolven te vangen. Een haak werd op enige hoogte in
een boom gehangen, en aan de andere haak werd een stuk vlees gedaan.
Wanneer een wolf het vlees er vanaf probeerde te happen bleef hij met zijn
gehemelte aan de haak hangen en stierf een pijnlijke dood.
Dergelijke haken werden ook gebruikt om een gebied af te bakenen


Her en der verzamelde gegevens (bibliotheken e.d.)

(A) Drie wolfsijzers in goud op rood in den gewone stand naast elkander,
de middelste iets lager dan de twee anderen
Gebrand in een pijpekop Achter op den pijpekop: "L. van Galen, te Bergeijk"
Dat is LEENDERT VAN GALEN, notaris en secretaris te Bergeijk † 2-12.1856
Dit wapen werd door de niet-adellijken Bergeijkschen tak der familie gevoerd
(B) In rood drie gouden penningen. Dekkleden rood en goud. Aanziende
helm van zwart met drie traliën, roodgevoerd, die eene gouden kroon
ondersteunt Helmteeken: eene gouden lelie tusschen twee vleugels,
waarvan de eene (herald rechts) dito van rood en goud
De familie-traditie luidt, dat dit het wapen was van de
Bisschop van Munster, BERNARD VAN GALEN † in 1678
(Moet dus ook hetzelfde wapen zijn als dat van JOHAN VAN GALEN
(de zeeheld) daar BERNARD en JOHAN neefjes waren.
Hun vaders waren broers van elkaar.)
(C) Wapen familie VAN GALEN in Westfalen Duitsland
Een in vier vlakken gedeeld wapen, in het 1e en 4e vlak, drie wolfsijzers van
rood naast elkaar In het 2e en 3e vlak in zilver een gouden sleutel
(paalsgewijs geplaatst), welks baard groen is. Twee gekroonde helmen
Helmteken: 1e een schildje met de wapenfiguur van het 1e vlak,
tusschen eene vlucht van goud en rood, dekkleden van goud en rood
Helmteken 2e een arm (dextrochére) bekleed van zilver, de hand, van
vleeschkleur, houdt een gouden sleutel, schuinlinks gesteld, met den baard
rechts; dekkleden zilver en rood Schildhouders twee adelaars, omziende,
van zwart, met open en omgekeerde vlucht, gebekt en gepoot van goud

Bekend is dat de FAMILIE VAN DEN BOETZELAER ook de wolfsijzers voerde,
doch met gebroken kleuren (schild rood, wolfsijzers goud)*


VAN GALEN voerde de rode wolfsijzers in goud
De Tielsche tak VAN GALEN voert de kleuren als van VAN DEN BOETZELAER*
ALDERT VAN GALEN overleden te Vucht op 14 juni 1843, echtgenoot van
A A E VAN HEURN, voerde, volgen de Bossche wapenkaart van VAN ZUYLEN,
in rood drie wolfsijzers van goud, zo ook de Tielsche tak en de Van den Boetzelaer's
* Dit wapen werd door de Van den Boetzelaer's gebruikt tot aan de VIIIste generatie
Daarna voerden zij onderstaand wapen:


Door het huwelijk van Rutger van den Boetzelaer (VIII) met Elburg van Langerak,
waardoor deze familie in Nederland terecht kwam en zij de Hollandse heerlijkheden
Asperen, Langerak en Nieuwpoort (Holland) verwierven is deze Nederlandse tak
(waar alle huidige van Boetzelaers van afstammen) ook het wapen van Langerak
gaan voeren Namelijk de Hollandse leeuw met barensteel (deze werd in hun wapen
doorgaans boven de leeuw geplaatst)
De Hollandse leeuw kwam bij de Langerak's terecht omdat zij direct afstammen
van de graven van Holland via Guy van Avesnes, bischop van Utrecht
(die uiteraard niet gehuwd was)
Later is in het hart van het wapen nog het wapen van Asperen aan toegevoegd
(Oorspronkelijk het wapen van de inmiddels uitgestorven familie van Arkel)

De beschrijving van dit familiewapen (Anno 1814):
Gevierendeeld: I en IV in rood drie gouden wolfsijzers; II en III in goud een rode
leeuw, blauw getongd, van boven vergezeld van een blauwe barensteel; in een
zilveren hartschild twee beurtelings gekanteelde rode dwarsbalken.
Een aanziende helm; een kroon van vijf bladeren; dekkleden: rood, gevoerd van
goud; helmteken:een gouden drakekop en -hals, naar rechts rond omgebonden;
schildhouders: twee gouden leeuwen. Het geheel geplaatst op een grijs voetstuk

De voornamen RUTGER, SANDER en WESSEL komen in beide geslachten
(VAN GALEN en VAN DEN BOETZELAER) vroeg voor
Hieruit blijkt stamverwantschap in de vorige eeuwen
VOORBEELD:
VROUW VAN GALEN
Geboren ca 1195
Huwelijk met HEER WESSEL VAN DEN BOETZELAER
Geboren ca 1190
[1] HEER RUTGER VAN DEN BOETZELAER
Geboren ca 1218 Botzlar Appeldorn Rijnland Westfalen (D)
Overleden 17 september 1282
Huwelijk met MEVROUW RUTGER VAN DEN BOETZELAER
Geboren ca 1222 Appeldorn Rijnland Westfalen (D)
[1.1] HEER RUTGER VAN DEN BOETZELAER
Geboren ca 1251 Botzlar Appeldorn Rijnland Westfalen (D)
[1.2] HEER WESSEL VAN DEN BOETZELAER
Geboren ca 1253 Botzlar Appeldorn Rijnland Westfalen (D)
Overleden vóór Oktober 1316
[1.3] OTTO VAN DEN BOETZELAER (VAN GALEN)
Geboren ca 1260 Botzlar Appeldorn Rijnland Westfalen (D)
Overleden ca 1335
[1.4] MECHTELD VAN DEN BOETZELAER
Geboren ca 1263 Botzlar Appeldorn Rijnland Westfalen (D)
[1.5] BERNT VAN DEN BOETZELAER (VAN GALEN)
Geboren ca 1265 Botzlar Appeldorn Rijnland Westfalen (
D)

HENDRIK VAN GALEN
Geboren ca 1346 Botzlar Appeldorn Rijnland Westfalen (D)
Huwelijk met JUTTE VAN DEN BOETZELAER
Geboren ca 1350 Botzlar Appeldorn Rijnland Westfalen (D)
Overleden Februari 1385
Dochter van SANDER VAN DEN BOETZELAER en CHRISTINA SEBARTZ


SANDER en WESSEL VAN GALEN (Gebroeders)
Deze broers komen voor in 1349 onder de naaste bloedverwanten van
RUTGER VAN DER HORST in het Broek


Gebroeders WESSEL- , JAN- en RUTGER VAN GALEN
Bloedverwanten van WESSEL VAN DEN BOETZELAER (van vaders kant)
zegelden in 1397 alle drie met de drie wolfsijzers


Een andere verklaring voor het gebruik van wolfsijzers

De wolfsijzers dienden om, bij belegering, de stormladders aan de muren
te hechten en te houden. In den gewonen stand of vorm worden ze
heraldisch afgebeeld als ijzeren staven met een hoek, van boven naar rechts
en van onderen naar links


Van Galen's voerden wolfsijzers in verschillende standen

BERNARD VAN GALEN

In 1342 ridder, borg van hertog REINALD III VAN GELRE in 1349 Hij zegelt met
drie wolfsijzers, overtopt met een barensteel Waarschijnlijk is BERNARD dezelfde
persoon als BEREND VAN GALEN, Raad van Hertog REINALD III in 1347, ridder
in 1351, hij werd in 1360 door heer JAN VAN KUIK in diens familie
aangelegenheden "betrouwbaar" verklaard
SANDER en WESSEL VAN GALEN (Gebroeders)
Deze broers komen voor in 1349 onder de naaste bloedverwanten van
RUTGER VAN DER HORST in het Broek
(Dat is Apeldoorner Broek in het land van Kleef)
De gebroeders zegelden in 1352: SANDER met de drie wolfsijzers,
waarvan de twee van het schildhoofd omgewend zijn;
WESSEL met drie wolfsijzers, de eerste en de derde omgewend
HENDRIK VAN GALEN
Die als leenman aan den graaf FREDERIK VAN MEURS werd afgestaan (1393)
Hij zegelt met drie wolfsijzers, de tweede omgewend

Gebroeders WESSEL- , JAN- en RUTGER VAN GALEN
Bloedverwanten van WESSEL VAN DEN BOETZELAER (van vaders kant)
zegelden in 1397 alle drie met de drie wolfsijzers
JAN (JANSZOON) VAN GALEN
Houdt van de Abdij van Werden een leengoed te Recklinghausen
Hij zegelt in 1421 met drie omgewende wolfsijzers


Hier boven een voorbeeld van het zegel zoals werd gebruikt op 12e en
13e eeuwse oorkonden van zowel de Van Galen's als de Van den Boetzelaer's
Op dit zegel staan uitsluitend de wolfsijzers
Deze wolfsijzers werden soms vergezeld van het helmteken
Afbeelding uit het wetenschappelijke boek van J.W. des Tombes
In de 60er jaren voltooid door C.W.L. Baron van Boetzelaer
Titel "Het Geslacht van den Boetzelaer" Uitgave Gorcum & Comp. Assen 1969


Andere VAN GALEN's die vermoedelijk allen de wolfsijzers
voerden, doch omtrent wier afkomst en/of onderlinge
samenhang niets is gebleken


OTTO VAN GALEN (Anno 1331)
HERMAN VAN GALEN In 1381 te Deventer
LAMBERT VAN GALEN Woonde in 1404 in de Overstraat te
Deventer, op den hoek, bij het huis van GEERT VAN RIJSEN
Hij trouwde met ALEID VAN CAMPEN
GYSBERT VAN GALEN
Teekent in 1418 uit het kwartier van Nijmegen den Verbondbrief
WOLTER VAN GALEN
In 1425 gegoed te Ommeren (in Neder-Betuwe) in welk gericht hij
ten Zutfenschen rechte alstoen ontving een kamp lands groot 5 1/2 morgen
JOHAN VAN GALEN
In 1480 schepen te Nijmegen, draagt 22 maart aan een der
Nijmeegsche gasthuizen een erftijns op
Zijn zoon BERNT VAN GALEN, in 1481 gerichtsman te Nijmegen