DOELSTELLING

 
Welke doelstelling heeft de Evang.-Lutherse Gemeente Dordrecht?

Vastgesteld d.d. 29 november 2000

Het uitgangspunt:

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Dordrecht leeft uit de genade van God die ons wordt verzekerd door de Openbare Verkondiging van het Woord en de bediening van de Sacramenten, en bestaat krachtens het werk en de persoon van Jezus Christus.

Dit leven


klik op het zegel
voor vergroting en uitleg

viert de ELG Dordt in haar wekelijkse Diensten

brengt zij in de praktijk door aandacht en zorg van de leden voor elkaar en door deelname en steun aan gezamenlijke diaconale projecten

tracht zij te verdiepen door gezamenlijke bezinning en onderzoek

BELEIDSPUNTEN:

Gemeente

Wij zijn een regio-gemeente.

Wij hechten aan het zelfstandig voortbestaan van onze lutherse gemeente, zolang de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden zal blijven bestaan en de financiële middelen aanwezig zijn om dit zelfstandige voorbestaan mogelijk te maken.


Eredienst

Wij geven prioriteit aan de instandhouding van ons kerkgebouw om daarin onze Eredienst te vieren en gastvrijheid te verlenen aan kerkgangers van andere kerkgenootschappen.

Wij vieren 11 x per jaar het Heilig Avondmaal.

Wij verwachten van gastpredikanten, dat zij de lutherse Liturgie aanhouden

Pastoraat

Zij die aantoonbaar pastorale zorg nodig hebben, bezoeken wij tenminste eenmaal per jaar. Overleg aangaande deze bezoeken vindt plaats in een bezoekersteam.

Het koffiedrinken na de Eredienst is een belangrijke vorm van communicatie tussen de gemeenteleden onderling en tussen de kerkenraad en de gemeenteleden.

Oecumene

De kerkenraad bevordert het contact met de andere binnenstadsgemeenten.

Diaconaat

De Diaconie biedt hulp aan individuele gemeenteleden

en verleent medewerking aan gezamenlijke diaconale activiteiten, zowel plaatselijk als landelijk.

Vorming

De studiekring is belangrijk voor de gemeentevorming en - toerusting

De kerkenraad steunt de gemeenteleden die deelnemen aan de landelijke cursus Theol. Vorming Gemeenteleden.

Publiciteit

De kerkenraad zoekt contact met de locale omroeporganisaties,

en onderhoudt een deel van een Dordtse kerkenwebsite op het Internet.

Het Kerkblad is niet alleen voor (doop)leden, maar voor gastpredikanten, (wijk)kerkenraden in Dordrecht en wordt desgevraagd uitgewisseld met bladen van andere lutherse Gemeenten.Op deze site zijn ook pagina's te vinden over de geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Kerk en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Dordrecht. Zie hiervoor het thema Geschiedenis.
Een pagina waar meer nadruk gelegd wordt op het eigen karakter van de Nederlandse Lutherse Kerk is een artikel van dr C.Ch.G. Visser.