GEMEENTE
 

  

 

KERKENRAAD
en
ANDEREN

PERSONALIA

 predikant
 kerkenraad
           ouderling
            diaken
            kerkrentmeester

Met dank aan :

Wouter van Groesen, Breda
en
Grafische vormgeving

www.koffiekoek.nl te
Dordrecht

die bij het bouwen van deze site geholpen hebben.

            kerkmusici

 anderen
           Oeke Kruythof
           Jaap van Driel
           Dhr W.F. Boon

Predikant:

Willem Baan (1953) volgde gymnasiaal onderwijs (alfa) en studeerde van 1972-1977 theologie aan de Rijks-Universiteit van Utrecht. Hij rondde zijn doctoraal examen af in de vakken Kerk- en Dogmengeschiedenis, Oude Testament en Godsdienstdidactiek. Van 1975 tot 1980 was hij leraar godsdientonderwijs. Na zijn kerkelijk examen aan de Universiteit van Amsterdam in 1980 werd hij in 1981 beroepen door de Evang.-Lutherse Gemeente Dordrecht (parttime). In 1987 en 1990 volgden beroepen door resp. de Evang.-Lutherse Gemeenten Bergen op Zoom en Zierikzee.
Gedurende tien jaar was hij docent Dogmatiek aan de Lutherse Leken-Opleiding, een kadertraining die onder de verantwoordelijkheid van het Evang.-Luthers Seminarium valt.
Hij is gehuwd met drs M.M.E. Tonino, docente wiskunde aan het Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht.

In de Landskerk laat hij een eigen geluid horen door als enige predikant zich openlijk tegen de vorming van de fusiekerk gereformeerd-hervormd-luthers te verklaren. Plaatselijke samenwerking tussen genoemde kerkgenootschappen kan hij echter zeer wel aanvaarden, zoals duidelijk is in de Gemeenten waar hij heeft gewerkt en nu werkt.
Hij is secretaris van de Vereniging tot Instandhouding van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden en haar Gemeenten. Kerkenraadsleden in de Gemeenten te Zierikzee en te Bergen op Zoom maken deel uit van het Bestuur.

Lees de Verenigingspagina

 
Kerkenraad

Een Evangelisch-Lutherse Gemeente staat onder leiding van een kerkbestuur, naar analogie van andere protestantse kerkgenootschappen ook wel kerkenraad genoemd. Toch is het kerkbestuur gehouden, uitvoering te geven aan het beleid dat door de Gemeentevergadering is vastgesteld.

De Gemeentevergadering komt tenminste één maal per jaar bijeen, voorgezeten door het kerkbestuur. Daar doen het kerkbestuur en de predikant verslag van hun werkzaamheden, stellen plannen voor en laten indien nodig stemmen. Zolang de nieuwe kerkorde van de beoogde fusiekerk Gereformeerd-Hervormd-Luthers nog niet is aanvaard, is er in een luthers kerkbestuur geen sprake van 'drie ambten.' Er is maar één ambt, het Openbare Ambt der Verkondiging. Dit ene ambt wordt gedragen door de hele Gemeente, maar uit praktische overwegingen is er één gemeentlid dat, op grond van gaven en roeping door de Kerk en de Gemeente, voorgaat in dit Openbare Ambt. Hij/zij is de predikant. De leden van het kerkbestuur worden in de kerkorde omschreven als 'bijstanders bij het Openbare Ambt.'

Bijstanders zijn zij die bijstand verlenen. Zij helpen de leden van de Gemeente, hun ambt naar behoren te dragen en helpen de predikant bij de vervulling van zijn/haar taak.

Een gemeentelid of een gastlid (mits hij/zij als zodanig staat ingeschreven) kan worden gekozen door de Gemeentevergadering tot bijstander bij het Openbare Ambt. In het kerkbestuur vindt dan een functieverdeling paats. De functies zijn: ouderling, diaken en kerkrentmeester. Een speciale plaats hebben de cantor-organist en de plaatsvervangende organist(en). Zij behoren niet in eigenlijke zin tot de kerkbestuurders, maar, omdat hun dienstwerk van groot belang voor een lutherse Gemeente is, worden ook zij tot de bijstanders gerekend.

Kerkmusici

Aan de Gemeente zijn twee kerkmusici verbonden:

dhr B. van Buitenen
dhr D. Ouwehand

tevens hebben enkele koren een vaste repetitieplaats gevonden in de Trinitatiskapel:

Schola Cantorum Dordrecht e.o, een gemengd koor dat gregoriaanse getijden instudeert en latijnse vespers en completen zingt
La Confiance, een vrouwenkoor o.l.v. Eric Koevoets - zie de eigen site van deze musicus.
 
 
 

Oeke Kruythof

De dichteres Oeke Kruyhof heeft haar poëzie altijd belangeloos ter beschikking gesteld aan kerkbladredacties. Daarom verdient zij de opname van haar personalia op deze informatiepagina.
Oeke Kruythof is van beroep bibliothecaresse op een wetenschappelijk instituut te Utrecht. Sinds 1991 treedt zij regelmatig met haar gedichten naar buiten: op manifestaties, in tijdschriften, op tentoonstellingen en met dichtbundels.
Haar eerste bundel OPUS 100 kwam uit in 1994; Beelden Verwoord (in samenwerking met de beeldend kunstenaar Wim Leurink) volgde in 1996; Mystiek Landschap in 1997. Veel bekendheid in haar woonplaats Utrecht verwierf Oeke Kruythof met de bundel Dichter bij Utrecht. In deze uitgave staan foto's van de Utrechtse binnenstad gemaakt door de fotograaf Adriaan Gorter. Samen met hem heeft zij ook enkele exposities verzorgd.
Belangrijke thema's in Oeke Kruythofs werk zijn de natuur, kinderen, religie, intermenselijke relaties. Altijd is zij op zoek naar de stille taal 'achter de dingen'. Haar gedichten noemt zij dan ook 'woordvensters op mijn innerlijke werkelijkheid'.
In 2004 werd haar ter gelegenheid van haar 65ste verjaardag een bijzonder geschenk gedaan: de publicatie van een bundel kindergedichten.

GEDICHTEN VAN OEKE KRUYTHOF

 

Jaap van Driel

Jaap van Driel (1921-2003), was bedrijfsleider op een groot landbouwbedrijf in de Hoekse Waard, maar in die streek het meest bekend door zijn talloze functies in het vrijwilligerswerk. Hij bekleedde doorgaans het voorzitterschap: van de kerkenraad der Hervormde Gemeente in zijn woonplaats, van de zondagsschool, van een scholengemeenschap, van de vakbondsafdeling, en van enkele kleine recreatieve instellingen. In 1978 verhuisde hij en zijn echtgenote naar Dordrecht. Daar sloot hij zich aan bij de Evang.-Lutherse Gemeente. Hij werd in 1987 voorzitter van de kerkenraad, en was dat tot 1995. Daarna gaf hij leiding, tot heden, aan de Evang.-Lutherse Dameskring 'Katharina von Bora'.
In Dordrecht was hij lid van de dichtergroep 'dordtse poëzie'. In zijn gedichten spreekt een romantisch verlangen naar echtheid en gaafheid. Hij dicht in een geheel eigen stijl, die opviel in kringen van experimentele auteurs, bijvoorbeeld van Simon Vinkenoog.

 
GEDICHTEN VAN JAAP VAN DRIELDe heer W.F. Boon
Dhr W.F. Boon woont in Sliedrecht en was leraar Engels en Duits aldaar. Hij is de echtgenoot van mevr. W. Boon-Flentge die in 2004 is overleden. Dhr Boon zelf is doopsgezind, maar heeft ook voor de lutherse geloofsrichting interesse en respect. Hij is geabonneerd op ons kerkblad.

ARTIKELEN VAN DHR BOON

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE