GEMEENTEVERGADERING 2005

30 oktober 2005

hierbij een ingezonden brief

TRINITATISKAPEL

1. Het aantal aanwezigen is 24. Een enkeling had zich keurig laten verontschuldigen.
De opening van de vergadering wordt verricht door de voorzitter van de kerkenraad, mevr. W. van der Beek.

2. De voorzitter blikt terug op het afgelopen jaar, inzettend bij de Adventsperiode in 2004.

De koorzang van ‘Cantate Dominum’ in ‘A festival of lessons and carols’ op de Eerste zondag in de Advent werd buitengewoon gewaardeerd. Een ander hoogtepunt in het gemeenteleven was de bazaar op Koninginnedag. De zaterdagmiddag-openstelling werd ook trouw volgehouden door een groepje vrijwilligers. De saamhorigheid en samenwerking van de meelevenden is goed. Wanneer er op een middag een bijzondere activiteit plaatsvindt, is de belangstelling groter.
In de maand juli hebben mevr. Kramer en dhr Van de Pas de metten voorbereid en geleid. Er was voor enkele zondagen in die maand geen predikant beschikbaar. De voorzitter wijst de vergadering er op, dat het pijnlijk is wanneer een predikant van buitenaf komt voor slechts een handjevol kerkgangers. Er is dan ook financiële pijn...

3. Ds Baan doet verslag van zijn werk. De meeste tijd wordt nog steeds besteed aan de prediking met de liturgie, en aan de communicatievormen kerkblad en website. Het verzamelen en vervaardigen van kopij, samenstelling, laten drukken en verzendklaar maken doet hij alleen. In de praktijk is gebleken dat het regelen van hulp en het ontvangen van een ‘medewerker’ de tijdwinst weer teniet doet.
De website bijwerken en onderhouden is zeer intensief werk. Hierbij ontvangt hij gelukkig regelmatig opmerkingen van gemeenteleden. Dit werk is erg belangrijk voor het gezicht van onze Gemeente naar buiten toe.
Eigen initiatief tot pastoraat neem ds Baan alleen jegens alleenstaande hoogbejaarden en gemeenteleden die vrijwel nooit bezoek ontvangen.
Naar aanleiding van een artikel van professor M. Barnard in Kerkinformatie (november 2005) spreekt ds Baan zich onomwonden uit voor een klassieke liturgieviering waarin de rust gevonden wordt om God en elkaar te ontmoeten.

4. Mevr. Van der Beek en ds Baan hebben enkele vergaderingen van kerkenraadsvoorziters en moderamina van de gereformeerden en hervormden (op het Eiland van Dordrecht) bijgewoond. Zij waren erg onder de indruk van de gespecialiseerde kennis die enkele leden hadden. Wij zouden onmogelijk ons zo grondig in kerkorde, bestuur en administratie kunnen verdiepen.
Uiteindelijk hebben wij besloten, te stoppen met het bijwonen van de vergaderingen en niuet meer te streven naar een federatie of fusie van de drie kerkenraden op het Eiland van Dordt. Wij zijn teleurgesteld in de veeleisendheid van de nieuwe kerkorde die op federatie of fusie van toepassing is. De lutherse gemeente zou moeten worden gesplitst, want de gebiedsdelen rond het Eiland van Dordt kunnen niet meegenomen worden. Ds Baan benadrukt andermaal, dat de hoeveelheid verplichtingen voor de kerkenraad, groter is geworden na de invoering van de pkn-kerkorde.
Toch blijven wij andere contacten onderhouden: dhr Van den Bos in de classis, ds Baan in het Dordtse pastoresconvent.

5. De jaarrekening over 2004 is op het laatste moment door dhr Van Leeuwen (kerkbeheer) en dhr Vermeulen (rekenblad en drukwerk) aangepast om een realistischer beeld van onze tekorten te bieden. Dit is noodzakelijk omdat we subsidies van onze Synode en van landelijke instellingen hard nodig hebben. De tekorten blijven zich voordoen. Daarom hebben we voor maatregelen hulp gezocht.
Dhr drs J.-B. Val heeft advies gegeven. Op grond daarvan zijn er ook structurele veranderingen in de jaarrekening doorgevoerd en plannen gemaakt om eigen maatregelen een meer permanent karakter te geven.
Door eigen bezuinigingsmaatregelen zijn sommige uitgavenposten wat gedaald, maar andere posten die wij niet in de hand kunnen houden, stijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de afdrachten en heffingen. Die worden door de Synode opgelegd.
Jammergenoeg staat de rente laag. Het geld van uitgelote of afgeloste obligaties kan niet meer worden herbelegd tegen een hoge rente zoals deze stukken eerst opbrachten.

Over de Diakonie kan dhr Van Leeuwen kort van stof zijn. Namens onze diaken meldt hij dat de balans er gezond uit ziet en dat in de keuze van projecten en collectendoeleinden geen verandering is gekomen.

Het Onderhoudsfonds daarentegen laat een hoog tekort zien. Dat bestaat hoofdzakelijk uit een schuld aan Kerkbeheer. Ook deze schuld zorgt ervoor dat de financiële positie van Kerkbeheer niet goed is.

Ieder meelevend lidmaat heeft het recht om met dhr Van Leeuwen een afspraak te maken om inzage in de cijfers te krijgen. Twee leden zijn benaderd om de kascommissie te vormen. Zij hebben toegezegd, de cijfers te controleren.

6. De voorzitter memoreert hetgeen gezegd is over onze financiën. Zij vertelt over de bespreking in de kerkenraad van een mogelijke terugbrenging van het aantal zondagochtend-diensten in de maand. Er is natuurlijk nog niets besloten, want eerst zou deze vergadering worden geïnformeerd.
De aanleiding om te spreken over een mogelijke veertiendaagse Eredienst is een kans om het kerkgebouw te verhuren aan een kleine groep kerkgangers die zoeken naar een kerkruimte om één keer per veertien dagen te gebruiken. De kerkenraad wil de naam van die groep niet noemen – dit op hun eigen verzoek.
De kerkenraad denkt over het organiseren van een avondbijeenkomst op één zondag per maand. We zouden samen kunnen eten, luisteren naar een spreker van binnen - of van buiten onze Gemeente en tot slot de vespers vieren.


Uit de vergadering kwamen vragen.

Vr.: Hoe hebben de gereformeerde en hervormde ambtsdragers gereageerd op onze terugtrekking?
De voorzitter: ze hadden al begrip voor de geringe slagkracht van onze kerkenraad. Op onze terugtrekking hebben zij niet gereageerd.

Vr.: Is er geen gemakkelijker oplossing voor het federatie-fusieprobleem regiogemeente?
Ds Baan antwoordt: als we er moeite voor doen, kunnen we het in principe krijgen zoals we het hebben willen. Maar dat vereist nog meer vergadertijd en -moeite, en dat brengen wij niet op.

Vr.: Zou onze Gemeente niet wat meer van zich kunnen laten horen, zodat onze kritische houding jegens de pkn-bureaucratie door de kerkleiding in Utrecht serieus genomen wordt?
De kerkenraad kan hierop geen helder antwoord geven. Misschien is wachten op visitatie voorlopig het beste.

Vr. (van meerdere gemeenteleden): het is heel jammer wanneer onze Erediensten in getal zouden worden verminderd. Realiseert de kerkenraad zich, dat sommigen hier heel bewust voor deze zondagochtenddienst kiezen? Waar moeten zij anders heen? Een avondbijeenkomst (hoe goed ook in zijn soort) is niet een alternatief.
Waarom moet altijd het geld zo nadrukkelijk genoemd worden? Waarom niet meer Metten op de zondagochtend? Dat kost geen gastpredikant.
De voorzitter antwoordt, dat dit alles bekend was. Er zijn nog geen besluiten of definitieve standpunten ingenomen. Wel wil de kerkenraad oproepen tot een meer realistische houding.

Vr. (verwoord namens een afwezig lid): Het valt mij op dat de samenstelling van de groep kerkgangers erg verschilt van de ene zondag op de andere. Iedereen zou zoveel mogelijk aanwezig moeten zijn.
Een gemeentelid legt uit dat dit komt omdat sommige gastpredikanten geen ‘luthers geluid’ laten horen en ook niet sterk in de liturgische vormgeving zijn.

Vr.: Zouden we niet eens méér nieuwe liederen kunnen zingen?
Ds Baan deelt mee dat dhr Andeweg en hij de bundel ‘Tussentijds’ aan het bestuderen zijn. In de komende maand bespreken zij de studieresultaten.

Vr.: Nu ds Baan geen ‘sociaal huisbezoek’ meer doet, zou ik wel wat bezoeken kunnen afleggen.
Ds Baan reageert met instemming en zegt toe, de vraagsteller persoonlijk te benaderen.

Vr.: Ik zou opnieuw kerstkaarten willen maken; de opbrengst daarvan komt geheel ten goede van onze kerk. Er moet wel ruime belangstelling onder ons voor zijn.
De voorzitter geeft gelegenheid aan de leden van de vergadering om van hun belangstelling blijk te geven.

Aan het einde vergadering bedankt de voorzitter allen die zich in het afgelopen jaar ingezet hebben voor ons gemeenteleven.
Ds Baan besluit de Gemeentevergadering met dankgebed.ingezonden

Hoe luthert Dordrecht verder?  Of, er willen zijn of niet, dat is de vraag!

door B.H.G.C.M. van de Pas     november 2005

‘Christenen spreken graag over 'de kerk van alle eeuwen'. Wij zijn dus niet de eerste en enige gelovigen. 'Onze' kerk is niet van ons, zij is ook van de generaties voor en na ons: wij beheren slechts erfgoed, tijdelijk.’ (bron: Prof. dr. G.J. Schutte, hoogleraar in de geschiedenis van het Nederlands protestantisme aan de Vrije Universiteit; Nederlands Dagblad 28-10-2005).

De vraag is dus of de elg Dordrecht een makelaardij wil zijn van een historisch waardevol
kerkgebouw of een algemeen christelijke gemeente, een levende lutherse kerngemeente.
De vraag stellen is hem beantwoorden zo luidt het gezegde. Volgens mij willen we een levende lutherse kerngemeente zijn.

En dat heeft niets te maken met het feit dat we een vergrijzende gemeente zouden zijn; natuurlijk, we trekken weinig jeugd. Maar als we iets te bieden hebben dan komen de jeugdigen op enig moment wel terug. En nee, daar hoeft - wat mij betreft - geen popi jopi jeugdkerk voor te komen, of iets
dergelijks.

Ik weet, uit eerder ervaring elders, waar het omgaat als er slechts 12 tot 20 leden zijn, die acte de présence geven voor de zondagse eredienst.
En het valt voorwaar ook niet mee als we het collectieve gevoel hebben dat we, als luthers twijgje, door de gezamenlijke calvinistische tak van de Protestantse Kerk in Nederland voor onbelangrijk worden versleten.

Maar laten we wel wezen, de tak heeft de twijg meer dan ooit nodig. Zonder twijg geen groei van de tak, laat staan van de boom.

Ik ben er geen voorstander van: eens per twee weken een eredienst naar lutherse snit.
Mij lijkt één langere zondagse bijeenkomst eens per maand naast twee normale liturgische kerkdiensten en een morgengebed per maand een aardig alternatief.

Daarenboven is het wellicht aardig om stevig liturgie te vieren op zijn luthers, maar laten we niet éénkennig zijn (laten we toch – tegen beter weten in, wellicht – eens kijken naar de uitgangspunten van “Leren leven van de verwondering; Visie op het leven en werken van de kerk in haar geheel”, waarbij het geheel toch ook de lutherse traditie insluit).

Dan is er mogelijk toch ook nog ruimte een vijfde zondag te benutten voor, jawel, een experimentele dienst.
Daarnaast is er natuurlijk altijd nog ruimte voor niet-kerkelijke activiteiten, die niet in strijd zijn met de kerntaak van het gebouw.

Vrede en alle goeds!!!

Benno van de Pas


GEMEENTEVERGADERING 2006

14 januari 2007

Dit is de uitgestelde vergadering

 

TRINITATISKAPEL

Aanwezig waren 19 leden

De ouderling-voorzitter, mw A. Kramer, opent de gemeentevergadering en licht in het kort de nieuwe ‘rolverdeling’ in de kerkenraad toe.
Zij vraagt daarna in een persoonlijk woord om de steun en het vertrouwen van de Gemeente.

De kerkenraad is immers verjongd. Hopelijk kunnen nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Een voorbeeld is de mogelijke oprichting van een kleine cantorij – dat wordt op dit moment onderzocht.
De voorzitter brengt enkele memorabele dingen van het afgelopen jaar naar voren:

• Het afscheid van de kerkenraadsleden mevr. Van de Beek en mevr. Van Vliet
• Het overlijden van het zeer meelevende gemeentelid ds D. Pobuda
• De bazaar op Koninginnedag
• Het openstellen van de Trinitatiskapel gedurende enkele uren op de zaterdagmiddagen
  van april tot en met september
• De terugkeer van de studiekring in de Gemeente
• De overname door de kerkenraadsleden van de vervaardiging en verspreiding van het kerkblad
  (voorheen door ds Baan verzorgd)
• De medewerking van het Vrouwenkoor La Confiance in mettenvieringen
• Het 25-jarig predikantschap van ds Baan in de Gemeente

Ds Baan krijgt het woord en houdt een betoog over actuele vraag, of het aantreden van de hbo-opgeleide pastorale werker een goede ontwikkeling is. Op onze website kunt u dit betoog lezen.
Na de woorden van ds Baan kwamen de tongen los. De discussie en de antwoorden (vlak voor de Rondvraag afgesloten) waren een goede aanvulling. We waren het er over eens, dat ‘marktwerking’ in de Kerk een nare zaak is, maar dat, anderzijds, de Kerk niet ontkomt aan bezuiniging. Verder, dat het niet juist is, de hbo-theoloog tegen de universitair opgeleide theoloog uit te spelen. Elk heeft eigen, waardevolle capaciteiten. Soms zijn er ‘natuurtalenten’ die iets kunnen waartoe zij niet zijn opgeleid.
Een belangrijk verschil dat ds Baan niet heeft aangeroerd: de beroepen predikant is niet in dienst. Hij/zij is vrij en onafhankelijk, en dat is verklaarbaar vanuit het Woord van God dat vrij is.

Dhr Van Leeuwen, kerkrentmeester, presenteert een financieel verslag over 2005. (nb: er is al een voorlopig overzicht over 2006, maar dat wordt in de loop van het jaar eerst door de kerkenraad behandeld.)
De grootste bron van inkomsten is de Vrijwillige Bijdrage. Door overlijden en vertrek van bijdragende leden wordt deze inkomst kleiner, maar het bedrag van de daling over 2005 is gelukkig in 2006 gehalveerd. Hetzelfde geldt voor de collecten t.b.v kerkbeheer.
Ook levert de verhuur van Vriesestraat 20-22 een fraai bedrag op. Dit wordt nog elk jaar groter!
Helaas staan hiertegenover zoveel uitgaven, dat 2005 is afgesloten met een exploitatietekort van € 18.000,=.
De Diakonie lijdt geen verlies. Het Restauratiefonds heeft nog steeds een flinke schuld aan kerkbeheer.

Dhr Van de Pas, diaken, deelt mee dat hij zich bezonnen heeft op de uitgangspunten van het diaconale werk. Hij citeert Kerkorde Art. X-2 en Ordinantie 8-3. Op basis daarvan wil hij een actiever diaconaal beleid voeren. Hij hoopt op meedenken vanuit de Gemeente.

Van de Rondvraag wordt spaarzaam gebruik gemaakt. In de resterende tijd worden de aanwezigen gepolst om zitting te nemen in de kascommissie.


Mevr. Kramer besluit de Gemeentevergadering met dankgebed.GEMEENTEVERGADERING 2007

13 januari 2008

Dit is de uitgestelde vergadering

 

TRINITATISKAPEL

Aanwezig waren 12 mensen – helaas ontbraken een aantal meelevenden.

Mevr. A. Kramer, de voorzitter, opent de vergadering en feliciteert dhr D. Ouwehand met twee heuglijke feiten: zijn verjaardag en het zijn van 25 jaar organist in onze Gemeente.
Dhr Ouwehand krijgt een geschenk en een hartelijk applaus. Daarna spreekt hij een dankwoord uit. Hij benadrukt dat de samenwerking met predikant en kerkenraad uitstekend is en dat hij zijn werk met plezier doet.

 

Mevr. Kramer noemde 2007 een roerig jaar voor onze Gemeente. Het zwaarste was het conflict tussen de cantor-organist en de kerkenraad. Nu de cantor-organist ontslag heeft genomen, heeft de kerkenraad namens de Gemeente afscheid van hem genomen.
Deze afloop is triest maar er is een spoedige vervulling van de ontstane vacature mogelijk: Dhr B. van Buitenen te Dordrecht wordt organist in onze Gemeente; hij gaat met de kerkenraad in gesprek over de inhoud van het contract. Dit wil niet zeggen dat hiermee de problemen rond de afloop vergeten worden. Predikant en kerkenraad blijven bereid om in gesprek te gaan met enkele teleurgestelde gemeenteleden.
De tuin is inmiddels klaar en kan in het voorjaar ‘geopend’ worden, misschien met een feestelijk tintje. De kerkrentmeester vult aan, dat van de aangeschrevenen om financiële steun enkele huurders bijgedragen hebben, en ook het Lutherse Lidmatenhuis te Rotterdam dat door drs J.B. Val wordt beheerd.
In de tuin zullen andere bijen een thuis krijgen: nieuw-gefokte exemplaren uit Engeland.
Onze huisbewaarder dhr J. Lokhorst heeft beter serviesgoed voor onze Gemeente laten komen: uit de Morgensterkerk, die wordt afgebroken.
Het aantal meelevende leden loopt terug, voornamelijk vanwege overlijden. Maar wij denken niet aan stoppen, want (zo vult ds Baan de voorzitter aan) wat je opheft kan je niet zo gemakkelijk terugkrijgen.
De bestaande kerkelijke activiteiten worden voortgezet: de Eredienst, de studiekring, de zaterdagmiddag openstelling en meer werk dat als vanzelfsprekend op onze weg komt.
De kerkenraadsleden zetten ook de Morgengebeden voort. Het is veel werk, maar geeft ook veel energie.
Een nieuw initiatief is de stilte-meditatie die ds R. Rikkert uit Alblasserdam in ons kerkgebouw gaat geven. Mogelijk vinden daardoor meer mensen de weg naar de Trinitatiskapel!
Een vraag van één van de leden: komt er nog een bazaar op Koninginnedag? Er blijkt animo voor te zijn. Dhr Van Leeuwen zal de voorbereidingen coördineren.

Onze ouderling-scriba W. van den Bos neemt met ons het materiaal voor dat dhr B. van de Pas heeft gegeven. Dhr Van de Pas, onze diaken, doet een voorstel om het diaconale vermogen anders te beleggen, namelijk meer in overeenstemming met de doelstelling van de diakonie. Te denken valt aan deelname aan Oikokrediet. Hij wil graag een vergadering met de meelevenden bijeenroepen zodat zij hierover een uitspraak kunnen doen.

Onze kerkrentmeester, dhr Van Leeuwen, presenteert een samenvatting van de jaarrekening over 2006 en geeft voorlopige cijfers over 2007.
Voor het eerst is een begroting over 2006 gestuurd naar een regionaal gremium. Nu de jaarrekening over 2006 gereed is, blijken de cijfers van beide stukken vrijwel geen afwijking te vertonen.
Grote kostenposten zijn de energie, inkomen van de predikant en onderhoud van de gebouwen. Aan de andere kant is op te merken dat de vrijwillige bijdragen gelukkig maar licht dalen, collecten en giften iets stijgen, en opbrengsten uit verhuur een fraaie stijging laten zien.
Per saldo is er een verlies voor kerkbeheer over 2006 van € 21.500,=
De vermogenspositie is verslechterd door sterke koersdalingen. Obligaties hebben te lijden onder de kredietcrisis...
De problemen met EnergieDirect worden op korte termijn aangepakt. Wij vragen ons af waarom de nota zo hoog uitvalt ondanks de zachte winter van 2006. En dat terwijl EnergieDirect toch wel degelijk één van de goedkoopste leveranciers is en zaken doet met veel kerkenraden.

Ds Baan houdt hierna een inleiding over de eerste regels van onze Kerkorde die een uitdrukkelijk belijdend karakter hebben. Zij stellen, dat de Kerk onopgeefbaar verbonden is met Israël en samen met Israël het Rijk Gods verwacht.
In de novembersynode is stevig gediscussieerd over vragen als: wat wordt met ‘Israël’ bedoeld en: hoe kunnen wij tegelijk solidair met Palestijnen (sommige christen, de meeste moslem), met Joden en met christenen die wonen in de staat Israël?
Hoort het land waar nu de staat Israël gevestigd is, tot de eeuwige beloften van God? Is het een teken van de aanbrekende eindtijd? Horen bij Israël ook niet de anti-zionisten en de niet praktiserende Joden?
De vragen buitelden over ons heen en zoveel werd wel duidlijk, dat een oplossing eigenlijk niet te bieden is.

In de Rondvraag waren de belangrijkste vragen en opmerkingen:
Komen er weer koren in ons kerkgebouw zingen? Ja, dhr Ouwehand heeft er al twee aangezocht. Andere muziekgroepen komen ook, eventueel een Buxtehude-ensemble aangezocht door dhr Van Buitenen.
Ons orgel bestaat dit jaar 250 jaar. Enkele festiviteiten hierbij zijn op hun plaats. Dhr Van Buitenen denkt er over na.

Mevr. Kramer bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de bijdragen. Zij eindigt met het voorlezen van een verhaal van Pete Pronk over de wederwaardigheden van monnik Labedarbus.

W. Baan