HOME        
 
 
Kom, laten wij naar Bethlehem gaan!

Het was toch wel een vreemd bericht, die de herders ontvingen. De engelen vertelden over de Redder die geboren was; in de stad van David, zoals voorspeld. Maar tegelijkertijd spraken zij ook van een "kindje, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe". Hoe zou zo'n kindje in een kribbe dan een redder willen zijn? Het kon zich zelf niet eens redden! Vol geloof echter vertrouwden de herders het bericht van de engelen en, zeker ook uit nieuwsgierigheid, gingen zij het kindje zoeken. "Kom, laten we naar Bethlehem gaan om te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt"(Lc. 2,15). Haastig gaan zij op weg. Geen treuzelen, niet eerst nog van alles en nog wat doen, omdat men dat zelf zo veel belangrijker vindt, en er ook niet eerst lang over gaan discussiėren. Nee, zij gaan meteen. Hun haast is teken van hun geloof. "Omdat zij vol haast en ijver op weg gaan, daarom ook vinden zij Hem, naar wie zij zochten", zegt de H. Hieronymus, een kerkleraar, die ook zelf een zorgeloos bestaan elders had opgegeven om dichtbij de geboortegrot in Bethlehem te kunnen leven.

 

 
Kom, laten wij naar Bethlehem gaan!
Elk Kerstfeest nodigt ons uit om ook zelf innerlijk de weg naar Bethlehem te maken. Om, net als de herders, alles achter te laten en niets anders te willen doen dan het Kind in de kribbe te zoeken. Te zoeken door ons geloof en door onze liefde. En Hem te vinden door onze aanbidding, onze vreugde en de bereidheid om tegenover Jezus klein te worden en Hem te zeggen dat wij niet zonder Hem kunnen en willen leven. Wie zich laat beschenken door Zijn liefde en genade, die heeft Hem werkelijk gevonden! Kerstmis helpt ons om eenvoudig te worden. Het Kind in de kribbe, in al zijn armoede, wil ons hart raken om het voor God te openen. 

Kom, laten wij naar Bethlehem gaan!
Dit wordt voor ons heel concreet in de viering van de sacramenten. In de Eucharistie is Jezus werkelijk aanwezig. Zoals Hij in Bethlehem geboren werd, zo komt Hij ook verborgen in dit Heilig Sacrament onder ons aanwezig, met godheid en mensheid. Zijn levensoffer voor ons vieren wij in elke Heilige Mis. En ook nu zijn wij opgeroepen alles achter te laten en innerlijk op weg te gaan om vol geloof en waardig aan dit mysterie deel te nemen. Door ons daadwerkelijk van alle oppervlakkigheid en zonde los te maken en te willen leven in een oprechte eenheid met Christus. Dan kan Hij met Zijn genade ons leven vervullen.

Op weg gegaan naar Bethlehem zijn enkelen onder ons tijdens de pelgrimsreis naar het Heilig Land in oktober j.l, een reis met diepe indrukken. Maar er zijn nog zo veel meer activiteiten in dit jaar geweest: de mooie zomerreis naar het zuiden van Polen, de diverse bezinningsdagen, wandelingen en dagen van ontmoeting in Banneux. Het is een zegen, dat wij elkaar op deze wijze kunnen ontmoeten en ons tevens in het geloof gaan verdiepen. Wat fijn, dat dit telkens weer mogelijk is. Graag willen allen danken die zich voor de verschillende activiteiten hebben ingezet of er aan hebben deelgenomen. Ook voor het komend jaar is weer veel voorbereid en ik wil je uitnodigen om hieraan deel te nemen.

Graag wil ik ook de intenties van eenieder meenemen in mijn gebed. 
Mede namens de overige medewerkers van het Platform30plus, wens ik van harte een Zalig Kerstmis en Gods zegen voor het komende jaar.
Pastoor M. Otto


Foto's: Kerk op het herdersveld in Bethlehem

 

 

 

Go to Top of Page