...HOME..
..Contact.. ..DOWNLOADS.. ..Nieuws.. ..Forum/Vragen.. ..Links.. ..Webinfo.. ..boek_gratis.. ..Credits..

Bijdrage voor
ontwikkelling van
deze site
KLIK HIER
Aanvullende opties
DOWNLOADS

Klik op onderstaande rode links om het betreffende programma te downloaden.
(of rechtermuisknop en "bestand" of "doel" opslaan als)

Rekenprogramma Vrij van Recht
  Programma voor berekenen van het verschuldigde erfbelasting of schenkbelasting over een verkrijging of legaat, wanneer deze met een bepaling "vrij van recht" zijn opgenomen in een testament of bij de schenking is opgenomen dat de schenkbelasting door de schenker wordt betaald.
  Gezien de successiewet moet de schenkbelasting of erfbelasting door de verkrijger worden betaald. Wordt de schenkbelasting door de schenker betaald, of is er een bepaling in een testament opgenomen dat de erfbelasting niet door de verkrijger moet worden betaald, dan wordt de hoofdsom plus de verschuldigde belasting geschonken of verkregen. Erfbelasting is dan schuldig over de hoofdsom plus de belasting. zie ook de hoofdstukken 'vrij van recht'


  Ik heb een aantal excelprogramma's gemaakt, waarmee de belasting bij een verkrijging 'vrij van recht' kan worden berekend. Het is ook mogelijk de vrij van recht berekening te berekenen op www.belastingdienst.nl.
  Echter op de site van de belastingdienst wordt in het rekenprogramma alleen de uitkomst gegeven, maar niet een berekening hoe dit wordt berekend. Mijn excelprogramme geeft de de opbouw en de berekening van de belasting weer. Er wordt dan precies aangegeven hoe de belasting dan wordt berekend,

  Het excelprogramma is voor het berekenen van de verschuldigde erfbelasting of schenkbelasting bij een verkrijging of legaat met een bepaling "vrij van recht"
  In deze rekenmodule zijn de tarieven en vrijstellingen opgenomen van de jaren 2006 t/m 2019 en 2020
  Een vrij van recht rekenmodule kunt u via mail aanvragen, klik hier of via de knop Contact of via erfrecht@breemans.net

  De naam en de laatste versies van dit excelprogramma zijn:

  voor de jaren 2015 t/m 2021 bestand: VVR 2021 per 2015 2021 versie 2021 1.xlsm
  voor de jaren 2014 t/m 2020 bestand: vvr2020 def 10-10-2019.xlsm (versie 10 oktober 2019)
  voor de jaren 2013 t/m 2019 bestand: vvr2019 def 17-10-2018.xlsm (versie 17 oktober 2018)
  voor de jaren 2012 t/m 2018 bestand: vvr2018.xls ( versie 2017 6 juni 2018 )
  voor de jaren 2011 t/m 2017 bestand: vvv2017.xls ( versie 2017 7 juli 2017 )
  voor de jaren 2010 t/m 2016 bestand: vvr2016.xls ( versie 2016.2 (
  voor de jaren 2006 t/m 2009 bestand: vvr2009.xls ( versie 2009.2 )


Rekenprogramma Bedrijfsopvolging
Excelprogramme voor de berekening van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de successiewet.
In dit programma is de is de uitspraak van HR 13 juni 2013 en de uitspraak van Rechtbenk Breda, inzake de verdeling van de latentie in de berekening opgenomen.


Een volledige versie kan GRATIS worden aangevraagd via erfrecht@breemans.net, of door hier te klikken of via de knop Contact


Berekeningen met de tariefjaren en vrijstellingen van de jaren 2005 t/m 2020 zijn beschikbaar

De naam en de laatste versies van dit excelprogramma zijn:

voor de jaren 2015 t/m 2021 bestand: Bedrijfsopvolging 2015 -- 2021 versie 2021 1.xlsm
voor de jaren 2014 t/m 2020 bestand: berekening bedrijfsopvolging 2014 -2020 versie 10-10-2019.xlsm
voor de jaren 2010 t/m 2016 bestand: bedrijfsopvolging 2010 tot 2016 v 12 oktober 2016.xlsm
voor de jaren 2005 t/m 2009 bestand: bedrijfsopvolging2009.xls ( versie 2009.6 )


Rekenmodule Voortzettingswaarde klik hier
  Rekenmodule voor berekening voortzettingswaarde agrarische ondernemingen.
  Voor alle bedrijven in de agrarische sector met een hoge intrinsieke waarde en een laag rendement, is de voortzettingswaarde de basis waarop de belasting wordt berekend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij agrarische bedrijven met veel cultuurgrond en productierechten.
  Met deze rekenmodule kunt u de voortzettingswaarde berekenen, (via www.belastingdienst.nl)

Rekenprogramma Contante Waarde

  Wanneer de wettelijke verdeling van toepassing is, of er is een testament met een ouderlijke boedelverdeling, dan verkrijgen de kinderen op de langstlevende partner een vordering in contanten, ter grootte van het erfdeel.
  Deze vordering is opeisbaar bij overlijden langstlevende partner. Omdat de kinderen nu een vordering op de langstlevende partner krijgen, is over de contante waarde van deze vordering/erfdeel erfbelasting verschuldigd.

  Indien er geen afspraken worden gemaakt, wordt geacht dat de erfdelen renteloos schuldig worden gebleven. De contante waarde moet dan worden berekend met behulp van de tabel van artikel 5 of artikel 6 Uitvoeringsregeling Successiewet.

  Echter wanneer er tussen de erfgenamen een rentepercentage is overeengekomen, of het rentepercentage is vastgesteld in een testament, dan moet de rekenmethode als opgenomen in het arrest Hoge Raad van 11 juli 1989 worden gebruikt.

  Hier kunt u een excelprogramma downloaden met berekening van deze contante waarde.
  Deze rekenmethode is wat ingewikkeld. Er wordt gebruikt gemaakt van de tabel artikel 5 Uitvoeringsregeling Successiewet en de levensverwachtingcijfers van CBS. De tabelcijfers van artikel 5 zijn de laatste jaren het zelfde gebleven.
  De tabelcijfers van het CBS veranderen wel. Tot 2016 bestonden er 5 jaars-tabellen, die om de 7 jaar werden aangepast.
  b.v. voor de jaren 1995 tot 2000, werd de tabel in 2002 gemaakt,
  voor de jaren 2000 tot 2005 in 2007,
  voor 2005 tot 2010 in 2012
  en voor 2010 tot 2015 in 2015.
  Per 2016 worden de tabellen per jaar aangepast door CBS

  Ik heb dan voor elke periode een aparte berekening Contante Waarde gemaakt. Een volledige set van de rekenmodule Contante Waarde in excel kunt u via mail aanvragen, klik hier of via de knop Contact of via erfrecht@breemans.net

  De naam en de laatste versies van dit excelprogramma zijn:

  Bestand: contante waarde berekening tot 31 december 2007.xlsm.xls (versie 2011.7)
  Bestand: contante waarde berekening overlijden 2007 tm 2012.xlsm.xls (versie 2011.7)
  Bestand: contante waarde berekening overlijden 2013 tm 2015.xlsm.xls (versie 2013.2)
  Bestand: contante waarde berekening jaar 2016.xlsm.xls (versie 2016.2 d.d.17-10-2016)
  Bestand: contante waarde berekening jaar 2017.xlsm.xls (versie 2017.2 d.d. 18-10-2017)
  Bestand: contante waarde berekening jaar 2018.xlsm.xls (versie 2018 27-12-2017)
  Bestand: contante waarde berekening jaar 2019.xlsm.xls (versie 2019 5-12-2018)
  Bestand: contante waarde berekening jaar 2020.xlsm.xls (versie 2019 10-10-2019)


  Een rekenprogramma contante waarde berekening kunt u via mail aanvragen, klik hier of via de knop Contact of via erfrecht@breemans.net.

  In het excelrekenprogramma kunt u ook de contante waarde berekend indien de erfdelen renteloos schuldig worden gebleven.
  Er is tevens een module ingebouwd voor het berekenen van de enkelvoudige rentepercentage naar samengestelde rentepercentage.
  (te gebruiken bij berekening enkelvoudige rentepercentage bij toepassing 6 % grens)

Boek (pdf) Successiewet 1956 herziening 2010 klik hier
  De belangrijkste punten van de Successiewet 1956, met de herziening van 2010 en de erfbelasting zijn opgenomen op deze site.
  Over de overige punten en diepgaande uitleg heb ik een boek geschreven over de Successiewet 1956, inclusief de herziening van 2010 en erfbelasting. Het boek gaat dieper in op de Successiewet en er worden ook meerdere voorbeelden gegeven.

  In mijn boek "Successiewet 1956, herziening 2010" zijn de cijfers, vrijstellingen en tarieven van de jaren 2010 en 2018 verwerkt.

Boek (pdf) Nieuw Nederlands erfrecht klik hier
  Het boek gaat dieper in het Nederlandse Erfrecht en er worden ook meerdere voorbeelden gegeven.
  Ook wordt het fiscale gedeelte, vooral het successierecht, schenkingsrecht en bedrijfsopvolging enz, verder besproken.
  Het is een pdf bestand en te lezen met Acrobat Reader.

Voorbeelden berekening Wettelijke Verdeling, "Tweetrapsbepaling" klik hier
  Op sommige sites en kranten worden voorbeelden aangehaald inzake de verdeling van een nalatenschap en de te betalen erfbelasting.
  Het ene voorbeeld geeft een uitkomst dat er weinig erfbelasting betaald moet worden, het andere iets meer.

  Of dit wel zo voordelig is, is de vraag. Het is mogelijk dat bij het eerste overlijden een stuk minder erfbelasting in rekening wordt gebracht, echter bij het tweede overlijden van de langstlevende partner moet dan meestal 2x zoveel worden betaald.

  Onder deze link staat een excelprogramma, die duidelijk de voor en nadelen van de wettelijke verdeling, met en zonder nader overeengekomen rente en de tweetrapsbepaling weergeeft.

Berekenen artikel 9, lid 2 SW Schuldig gebleven erfdelen klik hier
  De erfdelen eerststervende moeten door de langslevende partner schuldig worden gebleven aan de kinderen. Over deze schuld moet de partner een rente betalen. De rente over de hoofdsom mag nooit meer zijn dan 6% samengesteld.
  In deze rekenmodule kan dit worden berekend.

Brochure "Belasting en Erven" klik hier
  Brochure "Belasting en Erven" een uitgave van de Belastingdienst
  Een brochure met alle in en outs over het successierecht. Het is een pdf bestand en te lezen met Acrobat Reader.
Brochure Belasting en Schenking klik hier
  Brochure "Belasting en Schenking" een uitgave van de Belastingdienst
  Een brochure met alle in en outs over het schenkingsrecht. Het is een pdf bestand en te lezen met Acrobat Reader.
  Als u een behoorlijke som geld krijgt van iemand of een voorwerp dat veel waard is, dan moet u soms belasting betalen: het schenkingsrecht. Of u belasting moet betalen en hoeveel, hangt onder meer af van de waarde van het geschenk. Andersom geldt: als u geld of iets waardevols schenkt, kunt u dit soms als gift aftrekken. In deze brochure leest u meer over deze onderwerpen

Schenkbelasting
  Heeft u een schenking gekregen? Dan moet u aangifte voor de schenkbelasting doen.
  Gebruik daarvoor dit formulier. (downloaden via www.belastingdienst.nl)
  De schenker en de begiftigde kunnen met dit formulier ook samen aangifte doen.

  Invulinstructie
  U kunt dit formulier op uw computer invullen. Hiervoor hebt u Acrobat Reader 6.0 of hoger nodig. Daarna moet u het formulier afdrukken, ondertekenen en versturen.

Brochure "betalen met kunst"
  Het is mogelijk de erfbelasting met kunst te betalen.
  Alle informatie hierover kunt u vinden in deze brochure van de Belastingdienst.

Schenk en Erfbelasting berekenen
  Op de site van de Belastingdienst het verschuldigde erfbelasting berekenen. (www.belastingdienst/nl zoeken op berekenen schenk of erfbelasting)

Verhuurde woningen