Aanstellingsbrief tot schout

| Genealogie Smitshoek | Genealogie Hoeksche Waard | Streekmuseum Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

De (bewezen) stamvader van het geslacht Smitshoek is Arie Hendriks Smitshoek. Hij was o.a. schout van Sint Anthoniepolder.

Tijdens ons genealogisch onderzoek vonden we onderstaande aanstellingsakte waarbij hij door de ambachtsheer van Sint Anthoniepolder werd benoemd tot schout. De tekst van deze akte hebben we hieronder vermeld. Deze akte geeft een aardig beeld van de werkzaamheden waarmee de schout was belast.

We vonden overigens ook een akte waarin instructies zijn opgenomen, die een aardig beeld geven van de werkzaamheden waarmee de schout was belast.

Benoeming van Arie Hendriks Smitshoek tot schout (1677)

Wij Frederick Baron van Reede, Heere vande Lijr van St. Anthonis Polder, gesijt S' Heer Hugen Lant etc., etc. doen te weten, dat, alsoo mits het overlijden van Cornelis van Herwijnen is komen te vaceren het Schoutampt van onze voors. Heerlijckhijt vande St. Anthonis Polder, ende wederom met eenen ander bequaem persoon dijent te worden verlijen, wij om de goede kennisse die wij hebben vande persoon van Arij Hendricks Smidtshoeck, ende ons volkomentlijk vertrouwende op sijn neerstighijt, bequaemhijt ende getrouwighijt, denselven hebben gestelt ende gecommiteert gelijck wij hem stellen ende commiteren bij desen tot bedieninge vanuit voors. schoutampt, ende op den profijten, ende emolumenten daartoe staande, mits, dat hij gehouden werd een ijgenlijck goet recht, ende justitie te helpen administreren, ende te laten wedervaren, ook allen boeten, penen, ende breuken staande op de gemene Lantskeuren gemaakt, ende .... te maken sonder enige simulatie, ofte conniventije ofte oogluijckingen te innen, ende executeren ende voorts alles te doen dat een goed, ende getr. schout van St. Anthonis Polder schuldig is ende behoort te doen, waartoe schepenen, ende Secretaris vande voors[egde] Derxen van St. Anthonis Polder gehouden sullen sijn hem alle mogelijke assistentije te doen, ten eijnde in de voors. Dirks. goede politije, ordere, ende regel gehouden mog. werden, als naar behoren, tot welcken sijnde hij gehouden werd in onsen handen te doen des behoorlijcken eed ende dat alles tot onsen kennelijcken wederseggen toe in kennisse der waarheid hebben wij desen ondertekent, ende met het pitsijr van onsen wegens berechtigtht inden Haeghe den 17 september 1677.

Den voorn. Adriaen Hendricks Smidtshoeck heeft ten dage, ende jare alselven in onsen handen gedaen den behoorlijcken eed, als schout van onsen voors. Heerlijckh. van St. Anthonis Polder.

Schouten van Sint Anthoniepolder

In het Algemeen Rijksarchief in Den Haag vonden we in een dossier vijf benoemingsakten tot schout van Sint Anthonie Polder. Op basis van deze akten hebben we het volgende overzicht gemaakt.

schout benoemd overleden
Cornelis van Herwijnen ??-9-1677
Arie Hendrikx Smitshoek 17-9-1677 12-9-1704
Jan Cleijn 22-9-1704 14-1-1732
Adriaan Maasdam 14-1-1732 02-6-1738
Arij de Koning 03-6-1738


Copyright ©: 1997-2012 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 3 december 2012.


home | e-mail | Genealogie Smitshoek |