Lijste van thiendecoopers 's-Gravendeel e.o.


| Genealogie Hoeksche Waard | Genealogie links | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Onderstaande transcriptie van de thiendecoopers uit de Grafelijkheidsrekeningen, inv. nr. 168, fol. 233, 2.7.1635.(toegang 3.01.27.01 en nadere toegang 163) te vinden in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag onder inventarisnummer 90, is gemaakt door Wiebe Haagsma.

Lijste van de thiendecoopers woonende in Nieu Bonaventura, de Moockhouck, 's-Gravendeel, Stryen, Pietershouck, Sillershouck ende Maesdam, die door d'inundatie in den jaere 1634 beschadigt zijn.

ONDER 's-GRAVENDEEL

Arien Pieters Verdonck zijn koren ende vlas vergaen ende huys beschadicht.
Is schuldich vanít 3e block in de Moockhouck
                                                          76-0-0
 no. aldaar 1633                                                           92-0-0
 2e in den Treckdam                                                           36-0-0
 7de onder ís-Gravendeel                                                    96-0-0  300-0-0

De weduwe van Pieter Stokers is haer goet alle wech gedreven ende haer huys seer beschadicht.
Is schuldich 't block onder 's-Gravendeel de anno 1633                                        166-0-0

Arien Jansz. Sneep zijn berch ende schuyr vol koren vergaen, de woonkeet wech geslagen, het huys ende werekeet neer-gevallen.
Is schuldich van't 12e ende 18e block onder 's-Gravendeel 1633                            82-0-0 

Herman Woutersz. Mol alle zijn koorn, vlas ende moeblen vergaen.
Is schuldich vanít 1ste ende 17de block onder ís-Gravendeel 1633                          170-0-0
vanít 7de in den Treckdam                              17-0-0

            
Jacob Pietersz. Verdonck alle zijn koorn vergaen ende t'huys de muren ingeslagen.
Is schuldich 't 23ste block onder 's-Gravendeel d'anno 1633                                    20-0-0


LANDT BUYTEN STAENDE IN NIEUBONAVENTURA

Arien Andries Aertoom
alle zijn koorn ende enige beesten verloren, sijn huys meest ten neder ende een grooten wiel in de werff gevallen. 
Is schuldich 't 10e block in de Moockhouck de anno 1633                                      66-0-0
't 3de en 65ste onder 's-Gravendeel                                     152-0-0 
't landeken bij de have                                      28-0-0
't 1ste in de Mijlpolder  9-0-0                           255-0-0

DE MOOCKHOUCK 

Pieter Gerritsz. Cranendonck alle zijn bestiael ende kooren gebleven ende verongelickt. 

Is schuldich 't 6de en 16de blocken besuyden den Langendam d'anno 1633                     162-0-0 
't 5de in de Moockhouck                     72-0-0
 't 9de in den Treckdam 52-0-0         286-0-0

Die van de reckemr. des graefflicheyts van Hollant geexamineert hebbende de voorgestelde lijste ende daerop gehoort het mondeling rapport ende informatie genomen bij mr. Lorijs van Emschot auditeur ordinaris deser camere ende mr. Cornelis van Beveren rentmr. generael van Zuythollandt als daer toe speciaelick gecommitteert op de schade bij de thiendecoopers wonende in Nieu Bonaventura, de Moockhouck, 's-Gravendeel, Stryen, Pietershouck, Sillershouck ende Maesdam, geleden door de inundatie in den jaere 1634 gevallen, hebben uyt pure mededogentheyt aen yeder van de respective thiendecoopers geremitteert alsulcke somme van penninghen als voor yeder naem uytgedruckt staet, mits dat zij de resterende penningen promptelyck betaelen. Gedaen ten burele van de caemere van reckening in Den Hage den 2de july 1635. 


Copyright ©: 1998-2003 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: dinsdag 19 augustus 2003.

home | e-mail |