Het Elektrisch Universum

Hoofdstuk

Oude Wijsheid

De Oude wijsheid welke ik hier bedoel, heeft zich meer dan 100 jaar geleden ontvouwen (geopenbaard) en werd genoteerd met begrippen en taal van die tijd!

Hierover schreef Helena Blavatsky al vanaf 1877:

 • Isis ontsluierd (1877)
 • Geheime Leer (1888)
 • De Stem van de Stilte (1998)
 • De Sleutel tot de Theosofie (1989)
Maar niet door haar alleen! Na Blavatsky hebben zich vele anderen
hiermee beziggehouden en aanvullingen gegeven:

H.P. Blavatsky
(1831- 1891)

Citaten HPB:

Uit HPB, Isis Ontsluierd, p271:
Er bestaat géén gravitatie in de zin zoals van Newton, maar alleen magnetische aantrekking en afstoting… Het is door magnetisme dat de beweging van de planeten van het zonnestelsel in hun respectievelijke banen bepaald wordt door het nog krachtigere magnetisme van de zon, niet door hun gewicht of gravitatie.

Uit HPB, Collected Writings, V, p152/53:
Slechts gelovend in de wet van wederzijdse magneto-elektrische aantrekking en afstoting…. komen we tot de conclusie dat ‘universele gravitatie een zwakke kracht is’, welke duidelijk niet in staat om zelfs maar een klein deel van de bewegingsverschijnselen te verklaren.

Einstein moest toen nog geboren worden! We weten nu, dat de elektrische kracht inderdaad veel, sterker is dan de zwaartekracht. Het verschil bedraagt 39 ordes van grootte (een 10 met 39 nullen erachter).

Om je een idee te geven van wat dat betekent: het is alsof je een miljoenste millimeter vergelijkt met tienduizend keer de afmeting van het ons bekende universum!

Uit HPB, Isis Ontsluierd, I, p xxiv:
De aarde is een magnetisch lichaam; in feite, zoals enige wetenschappers hebben gevonden, is zij één grote magneet, zoals Paracelsus al zo'n 300 jaar geleden bevestigde. Zij is geladen met een vorm van elektriciteit — laten we die positief noemen — die door spontane actie voortdurend evolueert in haar binnenste of centrum van beweging.

Uit De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, Brief 47:
De natuur heeft alle delen van haar Rijk onderling verbonden door fijne draden van magnetische sympathie; en er is een wederzijdse relatie tussen een ster en een mens. Een gedachte plant zich sneller voort dan het elektrische fluïdum.

Alice Bailey schreef wat later:

Uit AAB, Telepathie en het Etherisch Lichaam, p10:
Tijd en Ruimte zijn slechts toestanden van bewustzijn.

Uit AAB, Esoterische Psychologie, I-373:
Vuur door wrijving zal enigszins door de wetenschappers van de wereld begrepen dienen te worden, en we smeden het vuur naar onze behoeften wat hitte produceert, licht geeft en wat beweging voort brengt. Dit in de fysieke betekenis van de woorden.
Een van de komende ontdekkingen zal de integrerend vermogen van elektriciteit zijn dat de cohesie tussen alle vormen bewerkstelligt en elk vormleven bestendigt gedurende de cyclus van geopenbaard bestaan.

Uit AAB, Esoterische Psychologie, I-374:
Tevens veroorzaakt het ook het bij elkaar komen van atomen en organismes in vormen, aldus datgene opbouwend, wat nodig is voor het uitdrukken van het levensbeginsel. …het gene dat in grotere mate in het Waterman Tijdperk zal worden vrijgegeven, door middel van de Zevende Straal.
Een van de eerste gevolgen daarvan zal zijn het toenemende begrip van broederschap en de waarlijk wetenschappelijk basis daarvan.

Is er nu al iets van te merken?

Alice Bailey 

Citaten Sir Oliver Lodge:

 • Æther vol met intrinsieke wervelingen.
 • Alles stroomt, beweegt, niets is statisch
 • Vlokken æther vloeien samen tot elektrische ladingen
 • Deze ladingen voegen zich samen tot atomen van de materie.
 • Deze materie klontert samen tot wolken die roteren
 • Door toename rotatiesnelheid stijgt de temperatuur en gaan de massa’s stralen uitzenden; door stralingsverlies slinken deze tot compactere sterren van waaruit de kiemen van het leven geboren worden.
 • Sterren verliezen substantie, slinken, worden donkerder en kunnen uiteindelijk verdwijnen; daarbij Æther en Straling achterlatend, zodat het hele proces weer van voren af aan kan beginnen

In 1926 concludeert Sir Oliver Lodge in zijn “Evolutie en schepping”: Materie nijgt er toe weer door elektriciteit opgeslokt te worden.

Nog enige tijd later merkte Sir Oliver Lodge zeven stadia op in de evolutie van sterren.

Sir Oliver Lodge

Citaten Alice bailey:

Uit AAB, Een Verhandeling over Witte Magie, 76:
Het etherlichaam is het eerstvolgend aspect van de wereld-substantie dat door de geleerden en onderzoekers bestudeerd zal worden. Dit tijdstip zal eerder aanbreken, indien denkende mensen intelligente denkbeelden betreffende dit belangrijke onderwerp kunnen formuleren. Door helder denken kunnen wij aan de openbaring der waarheid bijdragen en tenslotte zullen de geleerden vanuit het standpunt der huidige uitspraken omtrent de ether ertoe komen de ether-vormen of –lichamen te begrijpen.

Alice Bailey geeft In een verhandeling over Kosmisch Vuur schematisch weer. Er zijn vele manieren, waarop we deze tabel kunnen beschouwen. Let vooral op de spiraalbeweging van het tweede aspect: de spiraalbeweging is als het ware de combinatie van een lineaire (eerste aspect) en circulaire (tweede aspect) beweging.

In een zwaartekracht-theorie is een spiraalbeweging uitzondering, in een elektrodynamische theorie praktisch regel!

Citaten HPB:

Uit H.P. Blavatsky, S.D. I, 604:
Van Goden tot mensen, van Werelden tot atomen, van een ster tot een nachtpitje, van de Zon tot de vitale warmte van het laagste organische wezen – is de wereld van Vormen en Bestaan een reusachtige keten, waarvan de schakels allemaal verbonden zijn!

Deze visie van meer dan honderd jaar geleden vormt nu de basis voor een groep wetenschappers die het idee van het Elektrisch Universum onderzoeken:
Van het kleinste deeltje tot de grootste galactische formatie is er een web van elektrische circuits dat alles in de natuur verbindt en verenigt, sterrenstelsels organiseert, sterren energie geeft, planeten geboren doet worden, en op onze eigen wereld het weer controleert en biologische organismes tot leven brengt.
In een elektrisch universum zijn er géén geïsoleerde eilanden!
(David Talbott en Wallace Thornhill, 2005)

Wallace Thornhill - David Talbott