Maatschappij Kritiek

Hoofdstuk

ELEMENTALEN en groepsgeest (30-12-2013)
Volgens Wikipedia is een elementaal een mythisch wezen dat is verbonden met een van de vier elementen uit de oudheid. Elementalen werden allereerst door Paracelsus als werkelijk bestaande wezens opgevat. Ook nu nog geloven sommigen, waaronder heksen en andere aanhangers van natuurreligies in het bestaan van deze wezens. Daarnaast zijn elementalen als fantasiewezens opgenomen in de fantasiecultuur.

1. Wat is een elementaal?
De “eigen gedachten” zweven rondom ons en zelf rondom de aarde, opdat ze daar elkaar kunnen vinden en ook weer kunnen terugkeren om ons te beïnvloeden. Besef dus bij het doen en denken dat dit een eigen leven kan gaan leiden en ook weer kan terugkeren naar jou, als mens. Je zou kunnen zeggen dat je gedachten óók vrij zijn en zich niet alleen in je hoofd bevinden, maar ze gaan ook buiten jezelf om een eigen leven leiden. Daarbij zoeken ze ‘vriendjes’ of gelijkgestemden op en die gaan dan samen verder. Als er genoeg van een zelfde soort zijn gaan ze een geheel eigen leven leiden en worden ze een eigen ‘ding’. Je kunt dan niet spreken van een persoon maar wel van een gedachteleven dat op zijn beurt ook weer de energie, die er nu als gedachten in zit, kan gebruiken.

Anders gezegd: Energieën als gedachten en emoties van de mens zitten niet opgesloten in het fysieke lichaam maar zweven en zwerven in de geestelijke Sfeer. Wanneer gelijkgestemde gedachten en emoties elkaar ontmoeten kunnen ze aan elkaar gaan klitten en elkaar versterken. Hierdoor ontstaat een energiewezen dat als ‘elementaal’ kan worden aangeduid.

2. Elementalen verschillen
Het is niet zo dat bijvoorbeeld alle ‘slechte’ gedachten bij elkaar komen. Er zit namelijk verschil in ‘slecht’ en ‘slecht’. Neem appels, het zijn allemaal appels maar worden wel gesorteerd op soort, dus er is verschil. Zo is het ook met onze gedachten. Willen ze elkaar vinden dan moeten ze wel van een gelijke soort zijn om bij elkaar te kunnen aansluiten om uiteindelijk een eigen leven te gaan leiden. Hierdoor zie je wel dat het niet zo snel iets wezenlijks wordt. Maar naarmate er in de loop van de tijd veel van die clustergedachten bij komen, die dezelfde ideeën en gedachten uitzenden naar mensen, kan het versneld gaan groeien.

Onder het motto: “soort zoekt soort” kunnen gedachten van mensen dus aan elkaar gaan klitten, als ze zogezegd ‘op dezelfde golflengte’ zitten of dezelfde frequentie of trilling hebben waardoor ze met elkaar resoneren en elkaar versterken. Ze zijn dan, zoals dat wordt genoemd: gelijkgestemd.

3. De groei van een elementaal
Als iemand een bepaalde gedachte/emotie of voorstelling heeft, dan creëert hij daarmee in principe een gedachtekracht ofwel een elementaal. Maar zoals ook Maja, de engelengids van Cobie Hemelrijk, schreef zal het niet zo snel iets wezenlijks worden. Een enkele gedachte wordt niet direct een levensvatbare elementaal, deze dooft gewoon weer uit als hij niet verder wordt ‘gevoed’. Maar de invloed van een elementaal kan wel op verschillende manieren groeien.

3.1 Vergroting
Als iemand dus vaak en langdurig steeds weer dezelfde gedachte koestert en herhaalt, stapelt hij dezelfde gedachte op elkaar waardoor deze groter wordt. Dit gebeurt bij het steeds weer herhalen en of bevestigen van dezelfde gedachte als gevolg van bijvoorbeeld angst, schaamte, een trauma of wensen.

3.2 Verbreding
Wanneer mensen bij elkaar zitten en dezelfde gedachten/emoties hebben dan zullen die gelijkgestemde gedachte-energieën als ‘vriendjes’ aan elkaar gaan klitten en zo een machtige elementaal kunnen gaan vormen. Bij zo’n cluster van gelijkgestemde elementalen spreken we van een ‘groeps-elementaal of groepsgeest’.

3.3 Meetrillen
Ook is er de invloed van alle wereldwijd voortgebrachte elementalen. Hoewel die verder weg kunnen zijn, kan hun gezamenlijke gelijkgestemde invloed ook bijdragen en invloed uitoefenen en onze eigen elementaal of groeps-elementaal versterken.

4. Elementaal beïnvloedt de mens
Als een elementaal voldoende sterk is geworden kan het de mens of groep mensen, die hen heeft voortgebracht, gaan beïnvloeden. Besef dat het (de elementalen) allemaal een eigen leven kunnen gaan leiden en ook weer terug kunnen keren naar ons,….. om ons te beïnvloeden.Als een elementaal levensvatbaar is geworden wil het in leven blijven en verder groeien. Om dit te bereiken zal een elementaal of groeps-elementaal, de mens of mensen gaan beïnvloeden om zijn soort energie te blijven voortbrengen.

5. Voorbeelden van elementalen

5.1 Ruzie-elementaal
Als mensen ruzie willen maken, creëren ze ruzie-elementalen die aan elkaar kunnen gaan klitten en zo sterker worden. Hoe meer mensen zich ermee bemoeien hoe sterker de ruzie-elementaal kan worden. Bovendien is er wereldwijd gezien genoeg ruzie, dus ook deze ruzie-elementalen kunnen door mee te resoneren, een versterkende invloed uitoefenen. De plaatselijke ruzie-elementaal doet op zijn beurt bij ruziemakers zelf ook weer een schepje er bovenop. Mens en elementaal blijven elkaar in een wisselwerking versterken en dit kan verklaren waarom een meningsverschil na vrij korte tijd al kan uitlopen tot een “hoogoplopende” ruzie.

5.2 De verslavende kracht van een elementaal
Denk eens hoeveel moeite het iemand kost die lang heeft gerookt, om te ontsnappen aan zijn zelf geschapen rook-elementaal die hem beïnvloedt om vooral door te gaan met roken. Soms is het met voldoende wilskracht en allerlei hulpmiddelen nog mogelijk om te stoppen met roken. Maar nu zit iemand in gezelschap van allemaal rokende mensen, dus in een rook-groepsgeest, een bundeling van rook-elementalen. Dan is de invloed van die gezamenlijke groeps-elemetaal of groepsgeest die op hem afkomt veel sterker dan alleen zijn eigen rook-elementaal. Voeg daarbij nog de wereldwijde invloed van alle rook-elementalen en het kan een onweerstaanbaar ‘snakken’ worden naar een sigaret. En zo blijft de elementaal gevoed worden en tevens invloed uitoefenen.

6. Geen eigen moreel besef
Een elementaal heeft als energiewezen wel een vorm van intelligentie maar geen ‘ziel’ en dus geen eigen besef van ‘goed en kwaad’. (Een elementaal is dus niet de geest van een overleden mens of entiteit). Ze maken geen zelfstandige afweging of hun invloed ‘goed of slecht’ is. Ze weerspiegelen gewoon dezelfde morele of immorele gedachten van degenen die hen hebben voorgebracht. Als de mens haat dan haat ook de elementaal en als de mens lief heeft dan heeft ook het elementaal lief. Een elementaal is een energiewezen zonder vrije wil en zonder eigen initiatief dat simpelweg reageert op gedachteprikkels. Een elementaal moet daarom altijd éérst door de mens zelf geactiveerd worden. De mens begint, de elementaal reageert.

6.1 Als voedingsbodem
Een elementaal is als het ware een (geestelijke) voedingsbodem waarop allerlei gedachtezaad kan ontkiemen en groeien. De voedingsbodem bepaalt niet wat er op groeit, er groeit gewoon wat er op wordt gezaaid. Dus elke gedachte kan groeien ongeacht of het nuttig ‘zaad’ is of ‘onkruid’. En wat wordt gezaaid wordt na voldoende ‘verzorging’ en tijd geoogst. Het is het principe van “wat een men zaait, zal men ook oogsten”.

6.2 ‘Goden’ als elementalen
In de mythologie werden elementalen vaak bezien als ‘goden’ die een eigen specifieke invloed uitoefenen. Amor, Eros en Cupido waren de goden van de (erotische) liefde. Irene was de godin van de vrede, Mars van oorlog, enz. Dat soort ‘goden’ waren de gepersonifieerde elementalen van volkeren. Zo zijn er wellicht nog wel meer aanduidingen die allemaal op hetzelfde elementale principe berusten. Beseffen hoe het mechanisme erachter werkt, kan verhelderend zijn.

7. De groei van een elementaal
Een elementaal kan (net als zaad) heel klein beginnen doordat Iemand ergens in geïnteresseerd raakt en daarmee aan de slag gaat. Vervolgens komt de terugwerking van de elementaal op gang en raakt hij/zij enthousiast. Als hij/zij zich dan ook nog bij een club aansluit, komt hij/zij onder de invloed van de groeps-elementaal en dan kan het verder groeien tot fanatisme en zelfs tot een vorm van bezetenheid.

7.1 Het ‘point of no return’
Als iemand te lang doorgaat met het toestaan van de invloed van een elementaal of groepsgeest, dan kan zijn eigen wilskracht kleiner worden dan de elementale kracht en is hij niet meer in staat om tegen de elementale kracht op te boksen. Dan heeft iemand het zogenaamde “point-of-no-return” bereikt en gaat dwangmatig en obsessief gedrag vertonen en zal hij doorgaan ongeacht de consequenties die het heeft. (Ik heb een man die voor longkanker in het ziekenhuis lag, stug door zien roken). Dit heeft dan de vorm van wat wel ‘bezetenheid’ wordt genoemd. Zonder krachtige hulp van buitenaf kan iemand dan niet meer ontsnappen aan de elementale terugwerking.

8. Vliegwielwerking
De werking van een elementaal lijkt daarom op een vliegwiel. Eenmaal opgang gebracht is een vliegwiel moeilijk te stoppen en zelfs van richting te veranderen. Zeker als er steeds meer energie aan toe wordt gevoerd. Door de elkaar versterkende wisselwerking van mens en elementaal kan het elementale vliegwiel steeds harder gaan ‘draaien’ waardoor stoppen ook steeds moeilijker wordt.

9. Voorbeelden van elementalen en groepsgeest

9.1 Zelfovertuiging-elementaal
Zelfovertuiging ontstaat als we gewenste gedachten en gevoelens of gekwetste gevoelens voortdurend blijven koesteren, voeden en herhalen. We gaan dan steeds meer argumenten vóór onze visie verzamelen en alle argumenten tégen, negeren. Dat doet onze zelfovertuigings-elementaal groeien en die maakt op zijn beurt ons weer sterker en wij maken dan als versterkte mens, onze zelfovertuigings-elementaal weer sterker, enz. Dat kan op den duur uitlopen dat we ‘heilig’ overtuigd zijn van ons gelijk en geen tegenspraak meer dulden. Het wordt een dogmatisch gelijk hebben! Een vorm van dictatuur is geboren.

9.2 Religieuze elementaal
Sterke zelfovertuiging kan ook heersen in groepsverband. Mensen in een religieuze groep hebben elk een elementaal naar de voorgeschreven ideeën en gedachten van de religieuze groep. Al die zelfde gedachten vormen samen een gebundelde elementaal, een groeps-elementaal of groepsgeest en die wordt door hen beschouwd als ‘hun God’. In het boek “Jouw persoonlijke gids” van Jan Klein staat op blz. 91 het volgende geschreven:

“Er is een theorie volgens welke de stammengod die de joden Jahweh noemden, in feite een soort eigen geschapen elementaal was…. Deze Jahweh was meer gericht op de stammen van Israël dan op de individuen afzonderlijk. Het was een wraakgierig en vaak weinig liefdevolle god. Wanneer je de verhalen uit het Oude testament leest, blijft er weinig over van de liefdevolle god die geen onderscheid in personen kent. Het was echt een soort ‘clubgod’ die vóór de een en tegen de ander was.”

Deze Jahweh had dezelfde gedachten en ideeën als de Israëlieten want Jahweh was de elementale bundeling van hun gedachten en vervolgens hield deze Jahweh-elementaal het volk op zijn beurt weer in de greep. Er hoefde maar een profeet te beweren ‘in naam van Jahweh’ (Heere) te spreken’ en het volk werd door die ‘godsspraak’ aangezet. En zo meenden de Israëlieten ‘op bevel van god’ rechtvaardig te kunnen roven en moorden in de vaste overtuiging daarmee ‘god een heilige dienst te bewijzen’. (Johannes 16:2). Natuurlijk waren het hun eigen ideeën in elementale vorm die hen goed van pas kwamen bij het veroveren van bijvoorbeeld ‘Het Beloofde Land’.

9.2.1 Mellie Uyldert
Ook Mellie Uyldert belicht het religieuze elementaal-principe als zij het volgende schrijft in ‘de Kaarsvlam’ van nov/dec 2010 op blz. 4 onder de kop “De afgoden”:
“Daaruit bleek dat zijn God een stamgod of groeps-god was, concurrerend met andere groepsgoden, die door hun aanhangers waren gemaakt en door hun devotie werden onderhouden. De hele tussenwereld in de ether (het astrale gebied) is vol met zulke goden, door mensen gemaakt met hun gedachten en tot leven gebracht door de zielskracht, die de mensen hun goden steeds aanbieden als voedsel.”

9.3 Nationalisme als groepsgeest
Elk volk vertoont specifieke gewoonten en gedragingen. Dit wordt wel de volksaard genoemd. In werkelijkheid staat een volk onder de invloed van zijn zelfgeschapen volks-elementaal. Breng je mensen bij elkaar dan ontstaat er ter plekke een groeps-elementaal. Bij het horen van het volkslied stroomt er massaal een sterk nationalistisch elementaal-energie in hen en voelt iedereen een onweerstaanbare drang om te gaan staan en in een soort vrome devotie het volkslied mee te gaan zingen. Deze ”Begeisterung” is in werkelijkheid de groeps-elementaal/groepsgeest die bezit van hen neemt waardoor ze collectief en conformerend gedrag gaan vertonen.

9.4 Wetenschap-elementaal
Elementalen kunnen mensen ook voortdrijven als datgene wat ze doen totaal niet in evenwicht is met andere belangen in de wereld. Een voorbeeld van de voortdrijvende kracht van elementalen zien we in de wetenschap. Er worden miljarden uitgegeven aan projecten zoals ruimtevaart en het ontwikkelen van wapentuig terwijl de bedragen die uitgetrokken worden voor het lenigen van de honger en nood in de wereld daarmee in geen verhouding staan. Maar, ja, een elementaal heeft géén eigen moreel besef van ‘goed en kwaad’ en doet gewoon waartoe hij gecreëerd is. [Rodio: 13 december 2005)

9.5 Geweld-elementaal
Er wordt wel beweerd dat het kijken naar geweld geen invloed heeft op de geest van mensen maar geweld schept een geweld-elementaal die vervolgens de geest van iemand kan gaan beheersen en het verlangen naar het genieten van geweld kan gaan versterken. Is het niet zo dat degenen die voor ‘hun plezier’ naar geweld kijken steeds heftiger en meer grof geweld nodig hebben om nog dezelfde kick te ervaren?! Maja schreef hierover:

”We hebben het natuurlijk al wel over veel dingen gehad met al die invloeden die het op jullie hebben. Zo is er ook de invloed van jullie TV op jullie kinderen en natuurlijk ook op volwassenen die niet altijd best en opbouwend is. Men denkt wel dat het geen invloed heeft maar het is juist een hele sterke invloed vooral op kinderen die alles mogen zien en kunnen zien en die dat na willen gaan doen. Of gaan denken dat alles normaal is wat voorgeschoteld wordt op de TV. Als ze wat ouder zijn, gaan ze op de computer allerlei spelletjes doen die niet meer normaal zijn maar heel luguber en wreed. Kinderen weten op een gegeven moment niet meer wat wel en wat niet kan en normaal is. Want op TV en de computer kan en mag alles.

Voor het ‘plezier’ kijken naar geweld schept een geweld-elementaal die buiten de mens een eigen leven gaat leiden en gaat terugwerken naar de mens. Als het zien van geweld op TV., films en computerspelen niet meer voldoende kick geeft dan moet het ervaren worden in de werkelijkheid. Onder invloed van de geweld-elementaal kunnen dan zinloze vernielingen worden aangericht, mensen worden aangevallen en zelfs worden gedood. Niet om een bepaald reden maar voor de kick ofwel omdat de geweld-elementaal hen daartoe drijft. Geweld is er genoeg in de wereld, dus de geweld-elementalen zijn weldoorvoed! Met geweld-elementalen is het te verklaren dat mensen totaal gevoelloos wreedheden kunnen begaan en ook te verklaren waarom arena’s vol mensen zaten te ‘genieten’ hoe gladiatoren elkaar onder luid gejuich van de toeschouwer met barbaars geweld afslachten. En ook waarom mensen in de moderne arena’s zitten te kijken naar geweld op T.V. en films. Niet normaal, maar vanuit het bestaan van elementalen wel verklaarbaar.

9.6 Economie-elementaal
Ooit is de slavernij officieel afgeschaft. In werkelijkheid is die vervangen door een andere slavernij, economische slavernij. Zo zit ongeveer iedereen in de wurggreep van de economie-elementaal. Om in leven te blijven moet alsmaar geproduceerd worden en veel overbodige spullen moeten weer verkocht zien te worden via dure reclames. Dat daarmee moeder-aarde systematisch wordt leeggeroofd en verandert in een grote vuilnisbelt, daar zit de economie-elementaal niet mee en kennelijk ook niet de economen. En dat klopt want die worden weer voortgedreven door de economie-elementaal die geen besef heeft van ‘goed en kwaad’ en alleen maar doet zoals hij geïnstrueerd is.

We kunnen ons afvragen waarom we iedere dag weer in auto’s kruipen en in lange files gaan staan. Duizenden vrachtauto’s heen en weer denderen en waarom ook niemand in de regering op het idee komt om de richting van een klein- en/of middenschalige zelfvoorzienendheid in te gaan. Dit is dan verklaarbaar doordat het hele economische systeem in de greep zit van economie-elementalen en door deze energiewezens wordt voortgedreven in dezelfde richting. Ja, eenmaal op gang gebrachte vliegwielen zijn moeilijk van positie te veranderen en ook moeilijk te stoppen, zeker als er nog steeds energie aan wordt toegevoerd. Het kan heel verhelderend zijn dingen eens vanuit het bestaan van elementalen te bekijken; dat kan verklaren waarom stoppen met de economierazernij zo moeilijk en zelfs onmogelijk is geworden.

De tovenaarsleerling
De invloed van elementalen is wel wat te vergelijken met de op muziek gezette “Tovenaarsleerling (L’apprenti sorcier) van Paul Dukas:
Een tovenaarsleerling moet tijdens de afwezigheid van de Grote Tovenaar een bad vullen en bezweert een bezem om emmers water te halen. Dit gaat goed maar dan blijkt dat de tovenaarsleerling de bezem niet meer kan laten stoppen. In een vertwijfelde poging hakt hij de bezem in stukken, waarop vervolgens de stukken ook emmers water gaan halen. Het wordt een ware vloedgolf en de tovenaarsleerling dreigt te verdrinken. Dan verschijnt de Grote Tovenaar, spreekt bezweringen uit en alles komt weer tot rust. De tovenaarsleerling krijgt als straf een trap onder zijn achterste van de Grote Tovenaar. Zo hebben mensen ook allerlei krachten opgeroepen om te ontdekken dat ze deze niet meer kunnen beheersen en die door symptoombestrijding steeds verder uit de hand lopen.

10. Ontstaan van een groepsgeest
Zijn veel mensen met dezelfde elementale energie bij elkaar dan zullen deze elementalen elkaar snel kunnen vinden en aan elkaar klitten. Hierdoor wordt een samengesteld elementaal gevormd dat heel sterk is en een hele groep massaal kan gaan beheersen. Opgenomen worden in een groepsgeest gebeurd bijvoorbeeld wanneer een grote groep mensen van dezelfde religie zijn samengekomen. Maar ook als leden en fans van een fanatieke sportclub bij elkaar komen ontstaat er een groeps-elementaal of groepsgeest.

11. Gedrag onder invloed van de groepsgeest
Het gevaar van een groepsgeest is dat het individu een aanzienlijk deel van zijn eigen persoonlijkheid inlevert en groepsgedrag gaat voortbrengen. Onder invloed van bijv. een voetbalclub-groepsgeest kunnen massale spreekkoren ontstaan als iemand daarmee begint. De bezetenheid door de groepsgeest zorgt ervoor dat anderen het overnemen. De sterke emoties die dan vrijkomen voeden de groepsgeest en deze kan op zijn beurt de groep weer verder inspireren tot bijvoorbeeld vernielingen. Vernielingen zijn ook weer energie en zo versterken de mensen en hun groepsgeest elkaar en kan het uitlopen op zinloos geweld en zelfs doodslag. Niet de groepsgeest zelf begint met vernielingen maar als iemand begint, kan de groepsgeest de anderen daar ook toe aanzetten. De mens is de startende factor; de elementaal de reagerende en stimulerende factor.

11.1 Het gevaar van de massa
Dit laat het gevaar zien dat mensen lopen in menselijke massa’s waarbij het individu geen eigen individuele afweging meer maakt door gevangenschap aan een groeps-elementaal. Dat gevaar is vooral groot in religieuze systemen omdat ‘God’ voor elk karretje kan worden gespannen en levendig wordt ingespeeld op ontzag en angst voor ‘God’. Zo kan de gepredikte ‘liefde voor de naaste’ gemakkelijk worden vervormd tot ‘gerechtvaardigde’ haat voor de naaste. Het laat zien hoe belangrijk het is om een individu te blijven en niet opgeslokt te worden in een bundeling van elementalen.

12. Gezellige groeps-elementalen of groepsgeesten
Elementalen en groeps-elemenalen hoeven zeker niet per definitie schadelijk of ‘slecht’ te zijn. Ook een groepsmeditatie, zangkoor, een muziekvereniging, popevenement, een Prinsengrachtconcert, een muziekfeest van André Rieu en allerlei andere plezierige samenkomsten brengen ook allemaal hun groepsgeest voort waarin mensen worden opgenomen. De geesteshouding van de mens bouwt de groeps-elementaal of groepsgeest op waarbij het natuurlijk verschil uitmaakt of dat op basis is van competitie en wedijver of op basis van gezellige samenwerking.

13. Vrede en liefde elementaal
Een elementaal is dus niet per definitie schadelijk of negatief. Of een elementaal nuttig of schadelijk is wordt bepaald door de soort geest/energie waarmee de mensen de elementaal ‘voeden’. Het denken aan liefde en vrede en dankbaarheid brengt ook een elementaal voort. Dat is een van de redenen waarom onze engelengidsen zoveel nadruk leggen op liefde. Als een hele groep mensen dat doet kunnen alle individuele liefde-elementalen elkaar makkelijk vinden en aan elkaar koppelen en een sterkere liefde-elementaal gaan vormen.

“Ook als wij met elkaar liefde uitzenden kan dat een cluster (elementaal) worden, zeker als het massaal wordt gedaan. Dat kan bijvoorbeeld bij (onbaatzuchtig) bidden het geval zijn als dat massaal wordt gedaan.”

“Snap je nu waarom wij (de engelengidsen) zo op liefde en genegenheid voor jullie medemens aandringen en liefde sturen naar moeder-aarde, de natuur en alles wat ook op, om en in jullie aarde is of leeft.”
Wanneer veel mensen wereldwijd gaan mediteren over vrede en liefde dan zal de zo opgebouwde wereldwijde liefde-elementaal ook zijn uitwerking hebben op degenen die daarop zijn afgestemd. Of een liefdeloze gewelddadige dictator snel zal veranderen in een liefdevol mens is niet vanzelfsprekend want er moet wel gelijkgestemdheid zijn om te kunnen resoneren. En dat hangt dus af hoe groot het sprankje liefde nog is in zo’n dictator.

14. Elementalen en het aardse project
Bij de geestelijke wezens in het universum spelen gedachtekrachten ofwel elementalen vanzelfsprekend ook een grote rol. Door het niet voldoende onder controle houden van elementalen zijn er grote problemen ontstaan in het universum waardoor de goden genoodzaakt waren ‘stops en beperkingen’ in te bouwen en op te leggen, zodat de geestelijke wezens niet over points-of-no-return konden gaan. Vervolgens moesten de geestelijke wezens in het universum, via het aanschouwelijke aardse-project, zich bewust worden hoe elementale krachten werken.

0-0-0

Willem