Tijdlijn van Texel

1100-1200

In de eerste helft van de twaalfde eeuw werd de bouw van de kerk in Oosterend voltooid. Sindsdien zijn er de nodige veranderingen aangebracht aan de kerk, maar het tufstenen gedeelte van de huidige kerk (tussen toren en dwarsschip) dateert nog uit deze tijd.

1415

Texel krijgt stadsrechten.

1452

De bouw van de huidige hervormde kerk in Den Burg werd voltooid. Het gebouw rust op de fundamenten van een nog ouder Romaans tufstenen kerkje.

1537

Als gevolg van noodweer stortte de kerktoren van Den Burg gedeeltelijk in. De toren had een houten spits, gedekt met leien. In 1604 kwam de herbouwde toren gereed, nu hoger en voorzien van een stenen spits. Dit is de huidige toren van de hervormde kerk in Den Burg.

1571

In maart viel een geuzenvloot van 34 schepen onder bevel van jonker Lancelot van Brederode het Marsdiep binnen en ging achter Texel voor anker. Een troep van 150 man kwam op zondag 25 maart aan land en trok enkele dagen plunderend over Texel. Ze hadden het voorzien op alles wat met de katholieke eredienst te maken had. De kerken van Den Burg, De Waal, De Koog, De Westen, Den Hoorn en Oosterend werden zwaar beschadigd of gedeeltelijk door brand verwoest. Het schoutshuis ging in vlammen op, en ook in het begijnenklooster in Den Burg werd brand gesticht.

1604

Op 1 augustus werd begonnen met de bouw van een nieuwe spits voor de kerk van Den Burg.

1611

In augustus werd begonnen met de bouw van een nieuw stadhuis in Den Burg. Nog in hetzelfde jaar voltooiden timmerman meester Gulick, en de metselaars Reijer Gerrits en Garbrant Harmens de klus.

1612

De leiendekker meester Heijndrick van Zutphen had in 1607 een nieuw dak gelegd op de kerk van Den Burg. Vijf jaar later werd deze leisteen er weer afgenomen omdat het schandelijk slecht gelegd was en meester Pieter Jacobsz van Amsterdam deed het opnieuw.

1629

De Zanddijk tussen het oude land van Texel en het Eijerland werd aangelegd in 1629. De dijk liep parallel aan de tegenwoordige kustlijn, van De Koog naar het Eijerland. Het toenmalige Eijerland was kleiner dan de tegenwoordige plder en werd alleen door de Zanddijk verbonden met de rest van het eiland. Ongeveer daar waar de dijk het Eijerland bereikte, stond het Zanddijkshuis. Dat was een pachthoeve in het onbedijkte gebied. De grond werd door Domeinen beheerd.

1640

Bij Texel lagen honderden schepen op gunstige wind te wachten, toen in de nacht van 6 op 7 januari een storm opstak. Als gevolg van deze Driekoningen-storm vergingen vele schepen met man en muis, anderen strandden.

1650

Op de punt van het Eijerland, werd in 1650 het Eijerlandse Huis gebouwd. Het fungeerde als poststation voor Vlieland en voor de schepen die tussen de eilanden binnenkwamen. Verder hield de kastelein van het Eijerland zich bezig met strandvonderij, het rapen van eieren, de jacht op konijnen en gebruikte hij (of zij, dat kwam ook voor) het onbedijkte land voor zijn dieren. De familie Kikkert pachtte dit gebied meer dan honderd jaar van Gecommitteerde Raden.

Het Hervormd Zeemanskerkje van Oudeschild werd ook in 1650 voltooid en in gebruik genomen.

1674

Op 1 augustus trokken een reeks onweersbuien met hagel en windstoten van Parijs naar Hamburg. In Utrecht stortte het middenschip van de Domkerk in en ook elders was veel schade. Bij Texel liepen veel schepen averij op.

1697

De Russische tsaar Peter reisde incognito door West-Europa. Op 18 september bezocht hij Texel en zag hij een deel van de Groenlandvloot op de rede voor anker gaan.

1710

Van de toren van De Westen waaide de spits af.

1779

Schout Cornelis Binkhorst werd door het Hof van Holland onder curatele gesteld. Officieel bleef Binkhorst ook na 1779 in functie, maar hij zat opgesloten in Beverwijk in het asiel van dokter Johannes van Rossum. Het schoutsambt werd waargenomen door diverse vervangers. Van 1779 tot 1786 was Mr. Gijsbert Coenraad Willem Reinbach substituut schout, dijkgraaf, bode en baljuw.

1793

De eigenaar van de stenen meelmolen in Den Burg kreeg toestemming om het maalloon te verhogen. Voortaan betaalden de vijftien bakkers van Den Burg en Oudeschild 1 stuiver en 14 penningen voor het malen van een lopen rogge, 4 stuivers voor een lopen tarwe, 3 stuivers voor een lopen beestenvoer en 4 stuivers voor een lopen bonen.

1807

Aan de Nieuwestraat in Den Burg werd op een erfje afkomstig van de erfgenamen van Abram Hendriksz Plavier een nieuw schoolgebouw neergezet. Klaas Maartensz Graaf was verantwoordelijk voor het metselwerk, Coendert Pronk voor het timmerwerk. Simon Dekker verfde de nieuwe school, en zette de ramen erin. Begin september werd de school in aanwezigheid van de gemeenteraad ingewijd. De plechtigheden werden besloten met een gezamenlijke maaltijd met de plaatselijke schoolcommissie en de onderwijzers.

1876

Volgens het adresboek van Alkmaar van 1876, telde de gemeente Texel 201 stemgerechtigden.

1877

Op 7 augustus werd de katholieke kerk Francisca Romana in de De Cocksdorp ingewijd. Architect Bijvoets uit Amsterdam ontwierp het gebouw, aannemer Leendert van der Ploeg uit Zierikzee zou de kerk bouwen voor f20.980,-. Hij ging echter tijdens de bouw failliet, en voor de voltooiing moest er extra geld op tafel komen. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog raakte de kerk zwaar beschadigd tijdens de opstand van de GeorgiŽrs. Door vijf Duitse granaten werd de toren op 8 april 1945 weggeschoten.

1890

Jac. P. Thijsse (1865-1945) werd benoemd tot hoofd van de Franse school in Den Burg. Zijn vrouw kon niet aarden op Texel, zodat ze in 1892 terugverhuisden naar Amsterdam.

1917

Het marine vliegkamp "de Mok" werd in 1917 officieel in gebruik genomen. Aan het begin van de tweede wereldoorlog is het vernietigd, om te voorkomen dat het in handen van de Duitsers zou vallen.

1937

Het vliegveld "de Vlijt" werd in 1937 aangelegd in de Eierlandse polder.

Herziene versie 13 augustus 2007
lijn
Miriam Klaassen