...HOME..
..Contact.. ..DOWNLOADS.. ..Nieuws.. ..Forum/Vragen.. ..Links.. ..Webinfo.. ..boek_gratis.. ..Credits..Successierecht

Vrijstellingen
Successierecht

Contante waarde


Successierecht
berekenen


Vrij van Recht

Schenkingsrecht

Bedrijfsopvolging +
rekenprogramma in Excel

Inkomstenbelasting
Vrijstellingen Successierecht

Welk tarief en vrijstelling is van toepassing?
Van toepassing is het tarief en vrijstellingen van het jaar dat een erflater is overleden.

De vrijstellingen voor het recht van successie is geregeld in artikel 32 Successiewet.

Langstlevende partner.

Voor de berekening van het successierecht is de langstlevende partner:
a. een "niet van tafel en bed gescheiden" echtgenote,
b. fiscale partner,
c. samenwoner.
(De samenwoner kan alleen bij testament tot erfgenaam worden benoemd.)

a. Een gewone partner is een echtgeno(o)t(e), niet van tafel en bed gescheiden of een geregistreerde partner.

b. Een fiscale partner is voor de berekening van het successierecht degene die:
1. samen met erflater een notarieel samenlevingsovereenkomst hadden opgemaakt.
2. in de notariele samenlevingsovereenkomst een verzorgingsclausule is opgenomen.
3. erflater en partner ouder zijn dan 18 jaar.
4. erflater en partner langer dan 6 maanden op hetzelfde adres zijn ingeschreven..
(bij een schenking moet 2 jaar op het zelfde adres zijn ingeschreven).
5. voorzover mogelijk in de aangifte inkomstenbelasting is aangegeven, dat werd samengewoond.
6 fiscale partner is niet mogelijk tussen ouders en kinderen en andere bloedverwanten in de rechte lijn.

c. Een samenwoner is voor de berekening van het successierecht degene die: (geen fiscale partner)
1. erflater en partner ouder zijn dan 23 jaar
2. erflater en partner langer dan 5 jaar op hetzelfde adres zijn ingeschreven.

De langstlevende partner heeft een zeer hoge vrijstelling.
(Totale vrijstelling partner 532.570, tarief 2009, 523.667 tarief 2008)
Echter deze vrijstelling wordt verminderd met de gekapitaliseerde waarde van de pensioenen.
(niet de wettelijke zoals AOW enz)
Voor bedragen, vrijstellingen tabellen en voorbeelden berekenen successierecht en voorbeelden vermindering en berekening pensioenen zie mijn boek, gratis te downloaden via www.bookboon.nl. (klik in menu boven)
Samenwoners die korter dan 5 jaar samenwonen hebben ook een vrijstelling, welke lager is. Vrijstelling tarief jaar 2009
2 jaar samenwonen 106.510
3 jaar samenwonen 159.769
4 jaar samenwonen 213.026
5 jaar samenwonen 532.570

Vrijstelling tarief jaar 2008
2 jaar samenwonen 104.729
3 jaar samenwonen 157.098
4 jaar samenwonen 209.465
5 jaar samenwonen 523.667

Indien er sprake is van samenwonen met meerdere personen, dan is de vrijstelling bij meer dan 5 jaar samenwonen 266.288 tarief 2009, 261.836 tarief 2008
Hiervan is sprake wanneer er wordt samengewoond met een partner en kind ouder dan 27 jaar. (indien kind jonger is dan 27 jaar telt deze niet mee) Of er is sprake van samenwoners tussen 3 en meer partners.

Kinderen
ouder dan 23 jaar

Kinderen hebben een drempelvrijstelling.
Dat wil zeggen, indien er meer wordt verkregen dan een bepaald bedrag, dan hebben deze kinderen geen vrijstelling meer.

Kind heeft een vrijstelling van 10.323. Is de verkrijging echter meer dan 27.309, dan heeft dat kind geen vrijstelling meer. (tarief 2009)
Kind heeft een vrijstelling van 10.150. Is de verkrijging echter meer dan 26.852, dan heeft dat kind geen vrijstelling meer. (tarief 2008)
Voor bedragen, vrijstellingen tabellen en voorbeelden berekenen successierecht, zie zie mijn boek, gratis te downloaden via www.bookboon.nl. (klik in menu boven)

De vrijstelling vervalt dus indien de verkrijging door een kind hoger is dan 27.309, tarief 2009, 26.852 tarief 2008
Er is nu wel een overgangsregeling.
Voor bedragen, vrijstellingen tabellen en voorbeelden berekenen successierecht en voorbeelden berekening overgangsregeling, zie zie mijn boek, gratis te downloaden via www.bookboon.nl. (klik in menu boven) Kinderen
jonger dan 23 jaar


Kinderen jonger dan 23 jaar hebben altijd een vrijstelling.
Deze vrijstelling is een bedrag van 4.556 voor elk jaar dat dit kind jonger is dan 23 jaar (tarief 2009)
Deze vrijstelling is een bedrag van 4.479 voor elk jaar dat dit kind jonger is dan 23 jaar (tarief 2008)

Bijvoorbeeld
tarieven jaar 2009.
kind oud 9 jaar, vrijstelling is dan 14 x 4.556 is 63.784
tarieven jaar 2008.
kind oud 9 jaar, vrijstelling is dan 14 x 4.479 is 62.706
Voor bedragen, vrijstellingen tabellen en voorbeelden berekenen successierecht ,
zie zie mijn boek, gratis te downloaden via www.bookboon.nl. (klik in menu boven)
Invalide kinderen
ouder en jonder dan 23 jaar


Invalide kinderen hebben ook een vrijstelling. Deze vrijstelling is zelden van toepassing.
Deze kan alleen worden toegepast, wanneer erflater hoofdzakelijk (= meer dan 70%) de kosten van verzorging invalide kind voor zijn rekening heeft genomen.
Er zijn verschillende instanties die subsidies geven voor verzorging invalide kinderen. Wanneer een instantie vergoedingen heeft verstrekt, is de vrijstelling niet meer van toepassing. Voor bedragen, vrijstellingen tabellen en voorbeelden berekenen successierecht,
zie zie mijn boek, gratis te downloaden via www.bookboon.nl. (klik in menu boven) Partners en kinderen worden belast naar tariefgroep 1. (vanaf 5%) Voor bedragen, vrijstellingen tabellen en voorbeelden berekenen successierecht ,
zie
Ouders
Ouders hebben een vrijstelling. Vrijstelling tariefjaar 2009 is 45.513, tariefjaar 2008 44.752

Ouders worden belast naar tariefgroep 2. (vanaf 26%)
Voor bedragen, vrijstellingen tabellen en voorbeelden berekenen successierecht ,
zie zie mijn boek, gratis te downloaden via www.bookboon.nl. (klik in menu boven) Andere bloedverwanten in de rechte lijn.
(kleinkinderen en verder, grootouders)

Andere bloedverwanten in de rechte lijn hebben een vrijstelling van 10.323,( tarief 2009)., 10.150 tariefjaar 2008
Indien meer wordt verkregen dan 10.000 voor 2007 en 10.150 voor 2008, is er geen vrijstelling meer.

De vrijstelling vervalt dus indien de verkrijging door een kleinkind e.v. hoger is dan 10.323 voor jaar 2009 of 10.150 voor jaar 2008.
Er is nu wel een overgangsregeling.
Voor bedragen, vrijstellingen tabellen en voorbeelden berekenen successierecht en voorbeelden berekening overgangsregeling
zie zie mijn boek, gratis te downloaden via www.bookboon.nl. (klik in menu boven) < Algemeen nut instellingen

Algemeen nut instellingen zijn bijvoorbeeld het Rode Kruis, Wereldnatuurfonds, KWF enz.
Deze instellingen moeten gerangschikt zijn als een Algemeen Nut instelling bij de Belastingdienst.
Vanaf 1 januari 2008 moeten instellingen een beschikking van de Belastingdienst hebben ontvangen voordat deze zijn gerangschikt als een algemeen nut instelling.
Wanneer deze instellingen zijn gerangschikt betalen deze geen successierecht of schenkingsrecht meer over hun verkrijgingen.

Overlijden of schenkingen voor 31 december 2005

Tot en met 31 december 2005 waren Algemeen Nut instellingen belast naar een tarief van 8%. (tot 31 december 2004 naar een tarief van 11%)

Algemeen Nut instellingen hebben een vrijstelling van 8.602, (tarief 2005).
Indien meer wordt verkregen dan 8.602 is er geen vrijstelling meer.
De vrijstelling vervalt dus indien de verkrijging door een algemeen nut hoger is dan 8.602. (tarief 2005)

Voor bedragen, vrijstellingen tabellen en voorbeelden berekenen successierecht,
zie zie mijn boek, gratis te downloaden via www.bookboon.nl. (klik in menu boven)
Overlijden of schenkingen na 1 januari 2006 verkrijging algemeen nut instelingen

In het Belastingplan van 2006 is voorgesteld dat de verkrijgingen door Algemeen Nut instellingen niet belast zijn met het recht van successie of schenking.
Dus over de verkrijgingen door een Algemeen Nut instelling na 1 januari 2006 geen successierecht of schenkingsrecht meer schuldig.
Vanaf 1 januari 2008 moeten instellingen een beschikking van de Belastingdienst hebben ontvangen voordat deze zijn gerangschikt als een algemeen nut instelling.


Opmerking:
Deze Algemeen Nut instellingen moeten wel geregistreerd zijn bij de Belastingdienst.
Of een Algemeen Nut instelling is geregistreerd kunt u navragen bij de Belastingtelefoon.(0800 - 0543) of nakijken op de zoeklijst bij www.belastingdienst.nl, klik hier
Komt de instelling niet op die lijst voor, dan is de verkrijging door die instelling belast met successie of schenkingsrecht.
Museum

Overlijden voor 31 december 2005

Er is nog een bijzondere vrijstelling voor verkrijgingen door een museum. Deze musea moeten wel op een lijst van gerangschikte musea zijn vermeld. Of een musea is gerangschikt kunt u navragen bij de Belastingtelefoon.(0800 - 0543)

Overlijden na 1 januari 2006

Voor Musea bestaat geen aparte vrijstelling meer, maar worden gelijkgesteld met Algemeen Nut instellingen.

Sportverenigingen

Per 1 januari 2009 zijn ook verkrijgingen door sportverenigingen vrijgesteld voor het recht van successie en schenking.
Zie hiervoor de site van het, www.overheid.nl
Deze verenigingen moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
(bel hiervoor de belastingtelefoong 0800 - 0543)