...HOME..
..Contact.. ..DOWNLOADS.. ..Nieuws.. ..Forum/Vragen.. ..Links.. ..Webinfo.. ..boek_gratis.. ..Credits..Successierecht

Vrijstellingen
Successierecht

Contante waarde


Successierecht
berekenen


Vrij van Recht

Schenkingsrecht

Bedrijfsopvolging +
rekenprogramma in Excel

InkomstenbelastingSuccessierecht


<
  De hoofdstukken onder SUCCESSIE2009 gaan over de regels van het successierecht tot en met 31 decembet 2009. Op 1 januari 2010 is de successiewet veranderd en is het successierecht erfbelasting geworden en zijn er een aantal regels veranderd.

Na het overlijden zal er aangifte voor de successierecht moeten worden gedaan.
Door de gemeente wordt aan de Belastingdienst de naam van de overledene doorgegeven en de naam van degene die aangifte van het overlijden heeft gedaan.
(wanneer de begrafenisondernemer aangifte doet, wordt de naam van zijn opdrachtgever als aangever bij de gemeente vermeld)

Ongeveer vier maanden na overlijden worden de aangiften toegezonden aan het adres van degene die aangifte heeft gedaan bij de gemeente.
Indien u na ongeveer 5 maanden geen aangifte voor de successierecht heeft ontvangen en u weet dat er successierecht verschuldigd is, moet men zelf om een aangifte vragen (anders een boete)
Ingevolge de successiewet is er successierecht verschuldigd over de waarde welke krachtens erfrecht wordt verkregen door een erfgenaam of legataris.

voorbeeld
  Erflater overleden, erfgenaam is 1 kind. Bij testament heeft erflater een bedrag van 10.000
  gelegateerd aan zijn vriendin. Saldo nalatenschap 100.000.
  Verkrijging door vriendin is 10.000. Verkrijging uit de nalatenschap door kind is 90.000
  Vriendin is dan successierecht verschuldigd over 10.000 en kind over 90.000.

Tevens zijn er in de successiewet bepaalde verkrijgingen vermeld, die niet krachtens erfrecht worden verkregen, maar toch belast zijn met successierecht. Verkrijgingen die niet krachtens erfrecht worden verkregen en fiscaal toch belast zijn, zijn onder andere polisuitkeringen van verzekeringmaatschappijen of schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden.

schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden
De successiewet heeft een bepaling, die aangeeft dat alle schenkingen die een erflater binnen 180 dagen voor zijn overlijden heeft gedaan, geacht wordt krachtens erfrecht te zijn verkregen.

voorbeeld
  erflater overleden op 1 maart 2005, geen testament
  op 1 januari 2005 heeft hij aan zijn zoon een schenking gegeven van 10.000 in contanten
  Ergenamen zijn zoon en dochter ieder 1/2, saldo nalatenschap 100.000
  Dochter verkrijgt dus de helft is 50.000 over dit bedrag is dan successierecht verschuldigd
  Zoon verkrijgt de helft is 50.000 + de schenking binnen 180 dagen ad 10.000.
  Zoon is dus over een bedrag van 60.000 successierecht verschuldigd. (indien er over de schenking van 10.000 schenkingsrecht is betaald, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht)


Indien er geen testament is en er sprake is van de wettelijk verdeling, dan wordt het successierecht op de volgende manier berekend.

casus 1.

Er sprake is van wettelijke verdeling en rente volgens de wet, is wettelijke rente minus 6, dan wordt er geacht een vruchtgebruik te zijn.

Successierecht is dan verschuldigd over de waarde

  partner:
   waarde vruchtgebruik


  kinderen:
   waarde blote eigendom


voorbeeld 1
(met eventuele vrijstellingen voor successie geen rekening gehouden.)

  saldo nalatenschap 75.000 partner en twee kinderen erfgenaam
  ieder erfdeel 1/3 is 25.000

  alles wordt toebedeeld aan partner, opeisbaar bij overlijden partner.
  de kinderen hebben een vordering op partner. Over de waarde van deze vordering is successierecht verschuldigd.

  successierecht verschuldigd over:
  partner oud 80 jaar
  erfdeel 25000 + vruchtgebruik over erfdelen kinderen is 24% van 50.000 is 12.000
  Successierecht wordt berekend over 25.000 + 12.000 = 37.000

  Kinderen ieder erfdeel 1/3 is 25.000
  waarde blote eigendom erfdeel kinderen is 76% of 19.000
  Hierover wordt successierecht berekend


casus 2.

  Indien er sprake is van wettelijke verdeling en er wordt onderling, binnen 8 maanden na overlijden een andere rente afgesproken, dan wordt er successie recht berekend over:

  kinderen
  contante waarde, berekend naar CBS tabellen

  langstlevende partner
  over erfdeel + verschil contante waarde erfdeel kinderen


voorbeeld 2

  partner en kinderen spreken bij de wettelijke verdeling een enkelvouige rente, vast, van 7 %
  partner oud 80 jaar:

  verkrijging partner
  erfdeel 1/3 is 25.000 + verschil contante waarde erfdelen kinderen is 840, totaal successierecht wordt berekend over 25.840.

  kinderen ieder:
  erfdeel 1/2 is 25.000
  successierecht wordt berekend over contante waarde vordering is voor ieder 24.580

casus 3

  partner heeft afstand gedaan van wettelijke verdeling.
  erfgenamen zijn partner en 2 kinderen ieder voor 1/3 is 25.000.

  Successierecht is dan verschuldigd over 25.000.Het successierecht zelf berekenen kan via de site van de Belastingdienst. Voor het berekenen van het successierecht kijk op de Downloads pagina of klik op DOWNLOADS in het menu boven.