ARCHIEF KERKENRAADSNIEUWS 2004inhoudsopgave:

 berichten in januari 2004
 berichten in februari 2004
 berichten in maart 2004
 berichten in mei 2004
 berichten in juni 2004
 berichten in september 2004
 berichten in oktober 2004
 berichten in november 2004

speciale onderwerpen:


SCHENKEN EN NALATEN

GEMEENTEVERGADERING 2004

 

 

 

VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

 

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 14 januari jl.
Het was de eerste vergadering waarop dhr W. van den Bos aanwezig was. Mw van der Beek begroette hem hartelijk en betitelde hem met 'jong bloed.'

De hoeveelheid ingekomen post was aanzienlijk. Wij krijgen steeds meer stukken van de ‘ambtelijke colleges' waarvan wij automatisch lid zijn nu de fusiekerk pkn ons overkoepelt. Classis, Algemene Classicale Vergadering, Regionaal College van Beheer, Regionaal Diensten-Centrum, Landelijk Diensten-Centrum, en dan zijn er nog oecumenische Raden in Dordrecht zelf.


Het is voor de kerkenraad niet te doen om actieve en persoonlijke contacten met al deze instanties te onderhouden. Ds Baan is teruggegaan in arbeidspercentage en verricht geen organisatietaken meer.

Niet zo opvallend als de afkondiging van de kerkfusie op 12 december, maar minstens zo ingrijpend is de samensmelting van de arbeidsorganisaties van de drie kerkgenootschappen. Op 1 januari jl. combineren de drie hun landelijke financiën en bestuurlijke taken. Wij zullen daar ook de gevolgen van merken: de kosten van het synodale werk gaan omhoog. Als voorbeeld: de exploitatie van het Landelijk Diensten-Centrum in Utrecht wordt geschat op € 20 miljoen. Kleine Gemeenten als de onze moeten daar ook voor opbrengen; een geduchte lastenverhoging. Hebt u het voorlaatste nummer (dus niet het ‘feestnummer') van Elkkwartaal nog, lees dan het kritische artikel van drs J.B. Val, dat u de ogen kan openen voor de financiële risico's die onze Synode ‘in goed geloof' zich op de hals heeft gehaald.

Dhr C.W. Slinger heeft na overleg met ds Baan twee data met de Zwijndrechtse atos afgesproken. Op 22 februari is de eerste opname in ons kerkgebouw. De uitzending is op 29 februari. De kerkenraad ontvangt elke maand blijde brieven, dankbetuigingen van stichtingen e.d. die van ons geld ontvangen hebben. Maar soms komt er een boze brief binnen: van een bruid die haar huwelijksviering in ons kerkgebouw moest afgelasten, en niet accepteert dat wij van het terug te storten bedrag een klein deel inhouden vanwege onze kosten. Zo'n affaire wordt met nuchterheid en tact door onze kerkrentmeester behandeld!

Er worden al plannen gemaakt voor opnieuw een bazaar op 30 april. De inzameling van spulletjes gaat beginnen! Is het erg veel of zwaar wat u zou willen aanbieden, belt u dan naar het kerkgebouw om te regelen dat u hulp krijgt bij het brengen.

Overleden: In de leeftijd van 88 jaar is op 21 december 2003 overleden Catharina Sandtke-Kind. Mevr. Sandtke was één van onze oudste leden. Zij is na haar huwelijk met dhr Th. Sandtke luthers geworden. Haar laatste levensjaren zijn zwaar geweest, maar zij genoot tot het laatste moment van haar kinderen en kleinkinderen. Zij stierf gesteund door haar geloof: het vertrouwen dat haar een toekomst bij God wachtte. De begrafenis heeft plaatsgehad op 27 december.

De kerkenraad roept u op, in uw gebeden te gedenken de rouwende familie, de ernstig zieken en de stervenden in onze Gemeente.

U allen van harte gegroet

Uw kerkenraad

Het ledenregister over 2003

In 2003 kreeg ik een dik en zwaar pakket van de smra, de voortzetting van de sila: de gecomputeriseerde ledenadministratie van onze kerk. Vele honderden mensen schijnen luthers te zijn... Alle papieren moesten worden gecontroleerd met het oog op de aanstaande vorming van de pkn. Na heel wat dagen intensief werk bleek me, dat er eigenlijk niet veel hoefde te veranderen. Het totaal wijkt slechts drie zielen af van het totaal over 2002. Er zijn wat overgangen van lidmaten naar doopleden, op grond van het smra-materiaal. Overleden zijn twee lidmaten en één dooplid.

W. Baan

‘koersvast' – actie kerkbalans

Koersvast betekent: niet speculeren, maar vertrouwen hebben in een eenmaal ingeslagen weg. Wij gaan dan ook die weg zonder van dit rechte pad af te wijken: het Evangelie van Gods weg die Hij gaat met mensen. Wij als plaatselijke Gemeente hebben tot taak, de boodschap van Gods weg door te geven.
Kerkbalans is de jaarlijkse actie om de kerkelijke financiën op koers te houden. Uw bijdrage is nodig voor de instandhouding van onze Gemeente.

Help de kerkrentmeester om de exploitatie van kerkbeheer gezond te houden. De evangelieverkondiging is het waard! Bij voorbaat heel hartelijk dank.

br. Mar van Vliet overleden

Vlak voor het aanbieden van de kopij van deze aflevering bereikte mij het overlijdensbericht van Mârie Jan van Vliet. Hij is gestorven in de leeftijd van 79 jaar, op 21 januari jl. Br. Mar was voormalig kerkenraadslid en één van de trouwste meelevenden van onze Gemeente. Als jonge jongen voelde hij zich al aangetrokken tot de hoogkerkelijke vorm van Eredienst. Hij ‘ging op cursus' bij de Jezuïeten en sloot zich later aan bij de lutheranen in Dordrecht. Zijn liturgische kennis was veelzijdig: hij kende de Russisch- en Grieks-Orthodoxe Liturgie even goed als de Room-katholieke, Anglicaanse en Lutherse Liturgie. Eén à twee maal per jaar ging hij voor in de Metten. Hij is ook – in een noodgeval – voorganger geweest in een Hoofddienst. Dit mocht in onze lutherse traditie, een mogelijkheid die wat mij betreft mag blijven bestaan.
In onze Gemeente werd hij zeer gewaardeerd om zijn trouwe meeleven en zijn altijd vriendelijke uitstraling. De Gemeente is een gezichtsbepalend lidmaat met hem kwijtgeraakt, d.w.z. iemand die belangrijk was voor de identiteit van onze kerkelijke gemeenschap.
De Heer der Kerk zij zr Grada, de kinderen en de kleinkinderen nabij.

W. Baan
MAART 2004

 

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 23 maart jl. Na een lange postlijst kwamen de mededelingen, de financiën en allerlei kleine aangelegenheden aan de orde.
Voor u is belangrijk te weten, dat de bazaar op Koninginnedag doorgaat. Er zijn al heel wat spulletjes toegezegd en het verzamelen is begonnen. Meld het dhr Van Leeuwen of spreek ‘s zondags dhr Lokhorst aan als u uw medewerking wilt geven. En bedenk: de opbrengst is even belangrijk als de saamhorigheid van de gemeenteleden in de voorbereiding! Vrijwilligers gevraagd dus!


Een legaat dat ons is toegezegd gaan we gebruiken voor de aflossing van de schuld van Kerkbeheer aan het Restauratiefonds.
Dhr Vermeulen, die de boekhouding doet, en dhr Van Leeuwen hebben becijferingen gemaakt. Het tekort over 2002 was € 23.720,00, en over 2003
€ 14.730,00. Dat is wel minder ongunstig, maar over 2003 blijft er een tekort. We moeten als gemeenteleden alert blijven. Want op dit moment is de stand van de binnengekomen vrijwillige bijdragen ongeveer gelijk aan die van vorig jaar. Zal het tekort dan even groot blijven...?
Ds Baan heeft een benoeming gekregen en aanvaard tot visitator ten dienste van de lutherse Gemeenten in Zuid-Holland. Verder heeft hij medewerking als docent toegezegd aan een cursus ‘lutherse sporen ...' in zuid-west Nederland.
Elke predikant moet ook op regionaal of landelijk niveau werken; naast een toekomstig consulent- schap van ds Baan in de Betuwe is dit alles niet gering.
De internetwebsite van de Gemeente levert regelmatig reacties ‘van buiten' op. Zo is ds Baan gevraagd om in een gespreksgroep te Heinenoord iets te vertellen over de lutherse kerk.
De kerkenraad onderzoekt of het mogelijk is, op de Eerste zondag in de Advent een speciale adventsviering te organiseren. Op de Derde zondag is dan het bekende gezellige samenzijn na de Dienst. Eerstgenoemde viering is in ‘Engelse stijl.'De kerkenraad wenst u een zinvolle paasvoorbereiding en een mooi Paasfeest daarna. Alle zieken en rouwdragenden Gods nabijheid gewenst!

NIEUW LID  Ingeschreven in het ledenregister:
Dhr B.H.G.C.M. van de Pas te Papendrecht. We hopen dat hij zich nog meer thuis gaat voelen in de Gemeente!