e uitleg erfrecht nieuwe sw
...HOME..
..Contact.. ..DOWNLOADS.. ..Nieuws.. ..Forum/Vragen.. ..Links.. ..Webinfo.. ..boek_gratis.. ..Credits..

Nieuwe Successiewet

Erfbelasting
tarieven, vrijstellingen


Vrij van Recht

onroerende zaken

woningen en
vruchtgebruik


Contante waarde
erfdelen

Art 35gSW
uitstel van betaling voor
de eigen "woning"


Partner begrip

Voorbeelden
wettelijke verdeling
tweetrapsbepaling


Schuldig
gebleven erfdelen.


Bedrijfsopvolging

Erfdelen uitbetalen
.

Inkomstenbelasting


Heffingsrente
Belastingrente


vermogen buitenland
erfgenaam buitenlandGRATIS BOEK
"Successiewet 2010 "
"ERFBELASTING"de Nieuwe Successiewet

Staatssecretaris De Jager heeft op 20 april 2009 het wetsvoorstel 'Vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956' naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dit wetsvoorstel is aangenomen en wordt dan ook gebruikt vanaf 1 januari 2010
In de volgende hoofdstukken worden de wijzigingen van de Successiewet 1956 behandeld, zoals deze per 1 januari 2010 zijn ingegaan

Een van de wijzigingen is dat "Successierecht" vanaf 1 januari 2010 "Erfbelasting" is en dan "Schenkingsrecht" per 1 januari 2010 "Schenkbelasting" is

Uitvoerig wordt deze herziening behandeld in mijn boek "Successiewet 1956, herziening 2010.

Dit boek is gratis te downloaden via Successiewet 2010 in pdf"

Na het overlijden zal er aangifte erfbelasting moeten worden gedaan.
Door de gemeente wordt aan de Belastingdienst de naam van de overledene doorgegeven en de naam van degene die aangifte van het overlijden heeft gedaan.


Alle cijfers en berekeningen op deze site zijn bijgewerkt met de cijfers tot en met het jaar 2021
Binnen 14 dagen na overlijden zal de Belastingdienst een antwoordkaart versturen. Daarop moet de volgende gegevens worden ingevuld
  a correspondentieadres,
  b aantal kinderen en
  c of er een testament is.
Enige tijd na overlijden wordt een aangiftebiljet toegezonden aan het adres die op het antwoordkaartje was ingevuld.
Is het antwoordkaartje nooit retour gezonden, dan wordt de aangifte aan een van de erfgenamen verzonden.

Indien u na ongeveer 5 maanden geen aangifte erfbelasting heeft ontvangen en u weet dat er erfbelasting verschuldigd is, moet men zelf om een aangifte vragen (anders een boete) (belastingtelefoon 0800 0543)
(dit is niet nodig wanneer iedere erfgenaam minder verkrijgt dan het vrijgestelde bedrag.

Ingevolge de successiewet is er erfbelasting verschuldigd over de waarde welke krachtens erfrecht wordt verkregen door een erfgenaam of legataris.

voorbeeld
  Erflater overleden, erfgenaam is 1 kind. Bij testament heeft erflater een bedrag van e10.000 gelegateerd aan zijn vriendin. Saldo nalatenschap e100.000.
  Verkrijging door vriendin is e10.000. Verkrijging uit de nalatenschap door kind is e90.000
  Vriendin is dan erfbelasting verschuldigd over e10.000 en kind over e90.000.


Tevens zijn er in de successiewet bepaalde verkrijgingen vermeld, die niet krachtens erfrecht worden verkregen, maar toch belast zijn met erfbelasting. Verkrijgingen die niet krachtens erfrecht worden verkregen en fiscaal toch belast zijn, zijn onder andere polisuitkeringen van verzekeringsmaatschappijen of schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden.

schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden
De successiewet heeft een bepaling, die aangeeft dat alle schenkingen die een erflater binnen 180 dagen voor zijn overlijden heeft gedaan, geacht wordt krachtens erfrecht te zijn verkregen.

voorbeeld
erflater overleden op 1 maart 2013, geen testament
Op 1 januari 2013 heeft hij aan zijn zoon een schenking gegeven van e10.000 in contanten
Erfgenamen zijn zoon en dochter ieder 1/2, saldo nalatenschap e100.000
Dochter verkrijgt dus de helft is e50.000 over dit bedrag is dan erfbelasting verschuldigd
Zoon verkrijgt de helft is e50.000 + de schenking binnen 180 dagen ad e10.000.
Zoon is dus over een bedrag van e60.000 erfbelasting verschuldigd. (Over de schenking van e10.000 is ook schenkbelasting verschuldigd. Deze wordt dit bedrag in mindering gebracht bij de erfbelasting)

Berekening erfbelasting
Indien er geen testament is en er sprake is van de wettelijk verdeling, dan wordt de erfbelasting op de volgende manier vastgesteld.

casus 1.

Er sprake is van wettelijke verdeling en rente volgens de wet, is wettelijke rente minus 6, dan wordt er geacht een vruchtgebruik te zijn. (dus er wordt geen ander rentepercentage gekozen)

Erfbelasting is dan verschuldigd over de waarde van het verkregen erfdeel, zijnde
  voor de partner:
  de waarde vruchtgebruik

  voor de kinderen:
  de waarde blote eigendom

voorbeeld 1
  (met eventuele vrijstellingen voor successie geen rekening gehouden.)

  saldo nalatenschap e75.000 partner en twee kinderen erfgenaam
  ieder erfdeel 1/3 is e25.000

  alles wordt toebedeeld aan partner, opeisbaar bij overlijden partner.
  de kinderen hebben een vordering op partner. Over de waarde van deze vordering is erfbelasting verschuldigd.

  erfbelasting verschuldigd over:
  partner oud 80 jaar
  erfdeel e25000 + vruchtgebruik over erfdelen kinderen is 24% van e50.000 is e12.000
  erfbelasting wordt berekend over 25.000 + 12.000 = e37.000
  Kinderen ieder erfdeel 1/3 is e25.000
  waarde blote eigendom erfdeel kinderen is 76% of e19.000
  Hierover wordt erfbelasting berekend


casus 2.

Wanneer er sprake is van wettelijke verdeling en er wordt onderling, binnen 8 maanden na overlijden een andere rente afgesproken, dan wordt er erfbelasting berekend over:
kinderen
contante waarde, berekend naar CBS tabellen

langstlevende partner
over erfdeel + verschil contante waarde erfdeel kinderen

voorbeeld 2

  partner en kinderen spreken bij de wettelijke verdeling een enkelvoudige rente af van 7%. De partner is op moment van overlijden erflater 80 jaar oud:

  verkrijging partner
  erfdeel 1/3 is e25.000 + verschil contante waarde erfdelen kinderen is e840, totaal erfbelasting wordt berekend over e25.840.

  kinderen ieder:
  erfdeel 1/2 is e25.000
  erfbelasting wordt berekend over contante waarde vordering is voor ieder e24.580


casus 3
partner heeft afstand gedaan van wettelijke verdeling.
erfgenamen zijn partner en 2 kinderen ieder voor 1/3 is e25.000.

erfbelasting is dan verschuldigd over e25.000.

Het successierecht zelf berekenen kan via de site van de Belastingdienst. Voor het berekenen van het successierecht kijk op de Downloads pagina of klik op knop "DOWNLOADS" in het menu boven.